Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.793

Rīgā 2012.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 84.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 7.punktu.

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.15.2. un 21.9.2.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

4. Izteikt 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot darbības, kuru rezultātā maināma zemes lietošanas kategorija šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma un atpūtas infrastruktūras objektu būvniecībai, un dabiski apmežojušās zemes kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";".

5. Izteikt 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai, ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;".

6. Aizstāt 9.9.apakšpunktā vārdus "meža apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdrošību un ugunsdzēsību".

7. Svītrot 9.10.apakšpunktu.

8. Aizstāt 9.11.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

9. Svītrot 9.12.apakšpunktu.

10. Izteikt 9.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.13. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;".

11. Izteikt 11.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.2. bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu, tos atstājot mežaudzē;".

12. Papildināt noteikumus ar 11.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.3. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšanu;".

13. Izteikt 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

14. Papildināt noteikumus ar 11.11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.11.3. īstenot ekosistēmu, īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamos pasākumus."

15. Izteikt 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

13.3. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamos kokus, kā arī izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles un ošus, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuri saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ;

13.4. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

16. Svītrot 13.5.apakšpunktu.

17. Aizstāt 13.6.apakšpunktā vārdu "mežniecības" ar vārdiem "novada Salnavas pagasta".

18. Izteikt 13.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.11. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus."

19. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Dabas parka zonā, veicot koku ciršanu galvenajā cirtē, aizliegts:

14.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;

14.2. veidot mežaudzē par 0,1 hektāru lielākus atvērumus."

20. Aizstāt 20.punktā vārdu "svešzemju" ar vārdu "citzemju".

21. Izteikt 21.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

22. Svītrot 21.9.3.apakšpunktu.

23. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā."

24. Svītrot nodaļu "Pārejas noteikums".

25. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 22.maija
noteikumiem Nr.333

Dabas parka "Numernes valnis" funkcionālo zonu un sezonas lieguma shēma

"

26. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 22.maija
noteikumiem Nr.333

Dabas parka "Numernes valnis" funkcionālo zonu sastāvs un sezonas lieguma robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68940010102, kā arī Kāršu ezers, Vidējais (Lielais Kugru) ezers un Kugreņu (Mazais Kugru) ezers.

2. Regulējamā režīma zonā ietilpstošie meža kvartāli un nogabali:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Meža kvartāla numurs

Meža nogabala numurs

2.1. 68940010001 1. 3., 4., 8., 9.
2.2. 68940010003 3. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.
2.3. 68940010047 1. 2., 3.
2.4. 68940010071 225. 1., 2., 3., 4., 5.
2.5. 68940010080 224. 32., 33., 34.
2.6. 68940010100 5. 2., 3.
2.7. 68940020006 8. 9., 10., 11., 18., 19.
9. 1., 12., 13., 14.
16. 1., 2., 3., 4., 5., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 34., 35., 36., 37., 39., 45., 46., 47., 48., 49., 55., 56., 57., 58., 62., 63., 64., 65.
2.8. 68940020007 17. 6., 7., 8., 14., 19., 20., 21., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 36., 37., 38.
18. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35.
35. 1., 2., 3., 4., 5., 6.
2.9. 68940020110 223. 49.
2.10. 68940030069 19. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45.
21. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

II. Dabas parka zona

3. Dabas parka "Numernes valnis" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, ir dabas parka teritorija.

III. Sezonas liegums

4. Sezonas liegumā ietilpst Numernes ezera rietumu daļa uz rietumiem no līnijas, ko veido punkts 1 (koordināta X 306174 un Y 714705) un punkts 2 (koordināta X 305729 un Y 714868).

Piezīmes.

1. Meža kvartālu un nogabalu numerācija atbilst Meža valsts reģistra datiem uz 2011.gada 1.janvāri.

2. Par kartogrāfisko pamatu izmantota Valsts zemes dienesta kadastra informācija uz 2010.gadu un Meža valsts reģistra informācija uz 2011.gada 1.janvāri. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām."

27. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 22.maija
noteikumiem Nr.333

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 793Pieņemts: 20.11.2012.Stājas spēkā: 23.11.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 22.11.2012. OP numurs: 2012/184.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
252871
23.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)