Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvā procesa likumā

Izdarīt Administratīvā procesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Eiropas Savienības (Kopienu)" ar vārdiem "Eiropas Savienības".

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Eiropas Kopienu Tiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības Tiesa" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1.panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) tiesas nolēmums, kriminālprocesuāls lēmums, kā arī lēmums, kas pieņemts lietvedībā administratīvā pārkāpuma lietā."

4. Izslēgt 28.panta piektās daļas ceturto teikumu.

5. Izslēgt 37.panta otrās daļas septīto teikumu.

6. 48.pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu "14 dienu" ar vārdiem "viena mēneša";

izslēgt trešās daļas trešo teikumu.

7. Izslēgt 49.panta otrās daļas ceturto teikumu.

8. Izteikt 50.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesa neievēro šajā likumā noteikto procesuālās darbības izpildes termiņu, administratīvā procesa dalībnieks var iesniegt tiesas priekšsēdētājam vai tiesu nama priekšsēdētājam sūdzību. Tiesas priekšsēdētājs vai tiesu nama priekšsēdētājs var uzdot tiesnesim izpildīt attiecīgo procesuālo darbību, nosakot konkrētu termiņu."

9. Papildināt 56.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja iesniegums nav parakstīts, ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, iestāde iesniegumu atstāj bez virzības un nosaka iesniedzējam saprātīgu termiņu tās norādīto trūkumu novēršanai. Ja iestādes norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, iestāde iesniegumu atzīst par neiesniegtu un var atdot to atpakaļ iesniedzējam."

10. 64.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja iestāde iesniegumu atstājusi bez virzības šā likuma 56.panta 1.1 daļā noteiktajā kārtībā, administratīvā akta izdošanas termiņš skaitāms no trūkumu novēršanas dienas.";

izslēgt otrās daļas piekto teikumu;

izslēgt trešās daļas sesto teikumu.

11. Izteikt 69.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja administratīvais akts izdots citādi, nevis rakstveidā vai ja tas ir izdots rakstveidā, bet neatbilst šā likuma 67.panta prasībām, procesa dalībniekam ir tiesības viena mēneša laikā pieprasīt, lai iestāde to noformē rakstveidā atbilstoši minētā panta prasībām. Iestāde šo administratīvo aktu noformē 14 dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas un paziņo to adresātam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Apstrīdēšanas termiņš sākas pēc šā akta vai atteikuma paziņošanas."

12. 70.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu."

13. 71.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"71.pants. Administratīvā akta paziņošana citām personām";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja administratīvā lieta ierosināta, pamatojoties uz tādu informāciju, kuras iesniedzējs nav administratīvā procesa dalībnieks, iesniedzējam paziņo par to, ka administratīvā lieta ir izskatīta, un to, kāds ir tās izskatīšanas rezultāts."

14. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

"72.pants. Kļūdu labošana

(1) Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.

(2) Adresātam ir tiesības prasīt, lai šā panta pirmajā daļā minētās kļūdas izlabo."

15. Izteikt 76.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Administratīvo aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē. Likumā vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta cita iestāde, kurā attiecīgo administratīvo aktu var apstrīdēt. Ja tādas nav vai tā ir Ministru kabinets, administratīvo aktu var apstrīdēt tajā iestādē, kura izdevusi šo aktu, vai uzreiz pārsūdzēt tiesā. Ja administratīvo aktu apstrīd iestādē, kura to izdevusi, uz apstrīdēšanas procesu attiecas noteikumi, kas šajā likumā paredzēti attiecībā uz augstāku iestādi."

16. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā:

"77.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība

(1) Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedz rakstveidā vai mutvārdos iestādei, kura izdevusi šo aktu. Ja iesniegums izteikts mutvārdos, iestāde tūlīt noformē to rakstveidā un iesniedzējs paraksta.

(2) Ja iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu nav parakstīts, ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, iestāde iesniegumu atstāj bez virzības un nosaka iesniedzējam saprātīgu termiņu tās norādīto trūkumu novēršanai. Ja iestādes norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, iestāde iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu atzīst par neiesniegtu un var atdot to atpakaļ iesniedzējam.

(3) Ja iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu atbilst likuma prasībām vai iestādes noteiktajā termiņā trūkumi ir novērsti, iestāde iesniegumu nekavējoties nosūta izskatīšanai augstākai iestādei."

17. Papildināt likumu ar 77.1 pantu šādā redakcijā:

"77.1 pants. Iestādes tiesības atcelt tās izdoto apstrīdēto administratīvo aktu

Iestāde, par kuras izdoto administratīvo aktu iesniegts iesniegums par šā akta apstrīdēšanu, var atcelt apstrīdēto administratīvo aktu un izdot jaunu, nenosūtot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu augstākai iestādei, šādos gadījumos:

1) iesniedzējs iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu vienlaikus nav lūdzis atlīdzinājumu;

2) iestādes izdotais jaunais administratīvais akts nerada iesnieguma par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzējam nelabvēlīgas sekas."

18. 78.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "kā arī izteikt viedokli par izlīguma noslēgšanas iespēju un iespējamiem izlīguma noteikumiem";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu tā iesniedzējs var atsaukt līdz brīdim, kad augstāka iestāde pieņēmusi lēmumu par šo aktu vai iestāde, kas izdevusi apstrīdēto administratīvo aktu, ir izdevusi jaunu administratīvo aktu."

19. 79.panta trešajā daļā:

izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa sūdzību izskata viena mēneša laikā rakstveida procesā.";

izslēgt ceturto teikumu.

20. Papildināt likumu ar 80.1 pantu šādā redakcijā:

"80.1 pants. Izlīguma noslēgšanas iespēju izvērtēšana

Izskatot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu, iestāde pirms lēmuma pieņemšanas apsver izlīguma (administratīvā līguma) noslēgšanas iespēju. Ja iestāde atzīst izlīguma noslēgšanu par iespējamu, tā informē privātpersonu par izlīguma procesu un iespējamiem izlīguma noteikumiem, lai šī persona varētu izteikt savu viedokli par izlīguma noslēgšanas iespēju."

21. Izslēgt 87.panta piektās daļas trešo teikumu.

22. Papildināt 92.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesības administratīvā procesa kārtībā prasīt atlīdzinājumu attiecināmas arī uz gadījumiem, kad zaudējumi vai kaitējums nodarīts ar iestādes vai izpildiestādes (izņemot gadījumu, kad izpildiestāde ir tiesu izpildītājs) nepamatotu rīcību administratīvā procesa izpildes stadijā."

23. Papildināt 93.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atlīdzinājumu par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts administratīvā procesa izpildes stadijā, var prasīt vienlaikus ar sūdzības par iestādes vai izpildiestādes rīcību (358.panta piektā un sestā daļa, 376.panta trešā daļa) iesniegšanu vai atsevišķi pēc tam, kad tiesa attiecīgo sūdzību izskatījusi."

24. Papildināt likumu ar 107.1 pantu šādā redakcijā:

"107.1 pants. Izlīguma noslēgšanas iespēju izskaidrošana

Ja tiesa (tiesnesis) uzskata, ka lietā iespējams izlīgums, tiesa (tiesnesis) var izskaidrot procesa dalībniekiem izlīguma (administratīvā līguma) noslēgšanas iespējas, kā arī sniegt ierosinājumus izlīguma nosacījumiem. Izlīguma noslēgšanas iespēju izskaidrošanu tiesa (tiesnesis) var veikt gan rakstveidā, gan tiesas sēdē. Tiesa (tiesnesis) var sasaukt tiesas sēdi tikai šā jautājuma apspriešanai."

25. Izteikt 108.pantu šādā redakcijā:

"108.pants. Administratīvās lietas izskatīšanas atklātums

(1) Administratīvo lietu tiesā izskata atklāti.

(2) Administratīvo lietu pilnībā vai daļā izskata slēgtā tiesas sēdē, lai aizsargātu:

1) valsts noslēpumu;

2) adopcijas noslēpumu.

(3) Lai aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju, tiesa ar motivētu lēmumu var noteikt, ka lieta pilnībā vai daļā izskatāma slēgtā tiesas sēdē.

(4) Ja lietu izskata rakstveida procesā, tiesa šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzētajos gadījumos nosaka lietai pilnībā vai daļā slēgtas lietas statusu.

(5) Slēgtā tiesas sēdē piedalās administratīvā procesa dalībnieki un, ja nepieciešams, arī eksperts un tulks.

(6) Slēgtā tiesas sēdē lietu izskata, ievērojot attiecīgos tiesvedības noteikumus.

(7) Ikviens ar tiesas atļauju var ierakstīt (lietot skaņas vai attēla ieraksta un pārraides tehniku) tiesas sēdes gaitu. Pirms šā jautājuma izlemšanas tiesa noklausās administratīvā procesa dalībnieku viedokļus. Tiesa var noteikt šāda ieraksta publicēšanas aizliegumu līdz noteiktas procesuālās darbības izpildīšanai vai sprieduma sastādīšanai."

26. Papildināt likumu ar 108.2 pantu šādā redakcijā:

"108.2 pants. Tiesas nolēmumu pieejamība

(1) Tiesas nolēmums ir pieejams administratīvā procesa dalībniekiem, kā arī likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ikvienai citai personai.

(2) Tiesas spriedumu publicē mājaslapā internetā. Tās sprieduma daļas, kuras satur ierobežotas pieejamības informāciju vai kuras ir valsts noslēpuma objekts, nepublicē, bet aizstāj ar norādi, kāpēc attiecīgā nolēmuma daļa nav vispārpieejama.

(3) Ja tiesas lēmumos, kuri tiek sastādīti atsevišķu procesuālo dokumentu veidā, tiek formulētas būtiskas judikatūras atziņas, šādus nolēmumus var publicēt mājaslapā internetā."

27. Papildināt likumu ar 112.1 pantu šādā redakcijā:

"112.1 pants. Tiesvedības process

(1) Administratīvās lietas izskatīšana notiek rakstveida procesā bez tiesas sēdes, ja likumā nav noteikts citādi.

(2) Ja tiesa uzskata, ka lietu, kura izskatāma rakstveida procesā, lietderīgāk izskatīt tiesas sēdē, tā pēc sava ieskata var noteikt šīs lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.

(3) Ja lieta izskatāma rakstveida procesā, tiesa pēc sava ieskata atsevišķas procesuālās darbības veikšanai vai procesuālā jautājuma izlemšanai var noteikt tiesas sēdi.

(4) Tiesa lietu mutvārdu procesā tiesas sēdē izskata, ja pirmās instances tiesai to lūdzis pieteicējs, trešā persona vai šā likuma 29.pantā minētais tiesību subjekts, kā arī atbildētājs - privātpersona lietās par publisko tiesību līgumiem.

(5) Izskatot lietu rakstveida procesā, tiesa iepazīstas ar lietas materiāliem, uzklausa dalībniekus un pieprasa rakstveidā iesniegt nepieciešamo informāciju un pierādījumus.

(6) Izskatot lietu mutvārdu procesā tiesas sēdē, tiesa uzklausa uz tiesas sēdi uzaicināto un izsaukto personu mutvārdu liecības un paskaidrojumus. Pēc procesa dalībnieka lūguma tiesa rakstveida pierādījumus nolasa tiesas sēdē."

28. Izslēgt 113.pantu.

29. Izslēgt 114.pantu.

30. Papildināt 10.nodaļu ar 114.1 pantu šādā redakcijā:

"114.1 pants. Tiesas sazināšanās ar iestādi

Tiesa, sazinoties ar iestādi, nosūtot tai dokumentus vai aicinot iestādes pārstāvi ierasties tiesā, var sūtīt attiecīgo informāciju uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu un nenoslēdzot vienošanos ar iestādi."

31. Aizstāt 116.panta trešajā daļā vārdus "Administratīvā departamenta" ar vārdiem "Administratīvo lietu departamenta".

32. Papildināt 119.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesa atsakās izskatīt pieteikto noraidījumu, ja tas iesniegts atkārtoti un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai būtiskie faktiskie vai tiesiskie apstākļi ir mainījušies."

33. Izslēgt 123.panta trešo un ceturto daļu.

34. Izteikt 13.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"13.nodaļa
Maksājumi valsts budžetā
".

35. Izteikt 124. un 125.pantu šādā redakcijā:

"124.pants. Valsts nodeva un drošības nauda

(1) Par pieteikumu par lietas ierosināšanu tiesā, kā arī par trešās personas ar patstāvīgiem prasījumiem pieteikumu maksā valsts nodevu 20 latu apmērā.

(2) Par apelācijas sūdzību, kā arī par pretapelācijas sūdzību maksā valsts nodevu 40 latu apmērā.

(3) Par blakus sūdzību maksā drošības naudu 10 latu apmērā.

(4) Par kasācijas sūdzību maksā drošības naudu 50 latu apmērā.

(5) Par lūgumu par pagaidu aizsardzību (185. un 195.pants) maksā valsts nodevu 10 latu apmērā.

(6) Par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem maksā valsts nodevu 10 latu apmērā.

125.pants. Valsts nodevas atmaksāšana

(1) Valsts nodevu atmaksā pilnīgi, ja:

1) tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona;

2) tiesnesis atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo ņēmis vērā iestādes kļūdainu norādi par pārsūdzības kārtību.

(2) Pusi no samaksātās valsts nodevas atmaksā, ja:

1) tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atzīst to par neiesniegtu;

2) tiesvedība lietā tiek izbeigta, pamatojoties uz to, ka lieta nav izskatāma šajā likumā noteiktajā kārtībā vai pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību to iesniegt.

(3) Trīs ceturtdaļas no valsts nodevas, kas tika samaksāta par lietas izskatīšanu attiecīgajā tiesas instancē, atmaksā, ja pieteicējs atteicies no pieteikuma, apelācijas sūdzības, pagaidu aizsardzības lūguma vai pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, pirms pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā - līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības).

(4) Ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums, valsts nodevu pārmaksātajā daļā atmaksā."

36. Izteikt 126.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ja pieteikums pilnībā vai daļēji apmierināts vai tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz šā likuma 282.panta 7.punktu, tiesa piespriež no atbildētāja par labu pieteicējam viņa samaksāto valsts nodevu (tostarp arī par pagaidu aizsardzības lūgumu samaksāto valsts nodevu).

(2) Ja pieteicējs no valsts nodevas samaksas bijis atbrīvots un pieteikums pilnībā vai daļēji apmierināts, valsts nodevu piespriež no atbildētāja.

(3) Valsts nodeva netiek atlīdzināta, ja pieteikuma priekšmets bija konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatācija.

(4) Ja pieteicējs no valsts nodevas samaksas ar tiesas lēmumu bijis pilnīgi vai daļēji atbrīvots, pieteikuma noraidīšanas gadījumā pieteicējam ir pienākums atmaksāt valstij valsts nodevu pilnā apmērā triju mēnešu laikā pēc sprieduma stāšanās spēkā. Šādos gadījumos tiesa pieteicēja pienākumu samaksāt valsts nodevu attiecīgajā apmērā norāda sprieduma rezolutīvajā daļā. Ja pieteicējs triju mēnešu laikā neiesniedz tiesai valsts nodevas apmaksu apliecinošu dokumentu, tiesa sprieduma norakstu nosūta tiesu izpildītājam izpildei.

(5) Šā panta ceturtajā daļā paredzētais pieteicēja pienākums pieteikuma noraidīšanas gadījumā samaksāt valsts nodevu nav attiecināms uz tiem pieteicējiem, kuri pieteikumu iesnieguši par administratīvo aktu sociālās drošības jomā (pensijas, pabalsti u.tml.). Ņemot vērā to tiesību un interešu nozīmīgumu, kuras pieteicējs bija vēlējies aizsargāt, izņēmuma kārtā tiesa (tiesnesis) arī citos gadījumos ar motivētu lēmumu var atbrīvot pieteicēju no pienākuma samaksāt valsts nodevu, ja pieteikums tiek noraidīts."

37. Izslēgt 127.pantu.

38. Izteikt 129.pantu šādā redakcijā:

"129.pants. Lēmuma pārsūdzēšana valsts nodevas jautājumā

Par lēmumu, ar kuru ir atteikts samazināt valsts nodevas apmēru vai atbrīvot no valsts nodevas samaksas, privātpersona, uz kuru tas attiecas, var iesniegt blakus sūdzību."

39. Papildināt 13.nodaļu ar 129.1, 129.2 un 129.3 pantu šādā redakcijā:

"129.1 pants. Drošības naudas atmaksāšana

(1) Drošības naudu atmaksā pilnīgi, ja:

1) Administratīvā apgabaltiesa vai Senāts pārsūdzēto tiesas lēmumu pilnībā vai daļā atceļ vai groza;

2) Senāts pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnībā vai daļā atceļ.

(2) Pusi no samaksātās drošības naudas atmaksā, ja:

1) tiesnesis atsakās pieņemt blakus sūdzību vai atzīst to par neiesniegtu;

2) tiesnesis atsakās pieņemt kasācijas sūdzību vai atzīst to par neiesniegtu;

3) Senatoru kolēģija atsaka ierosināt tiesvedību sakarā ar blakus sūdzību;

4) Senatoru kolēģija atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību.

(3) Trīs ceturtdaļas no samaksātās drošības naudas atmaksā, ja:

1) blakus sūdzību atsauc, iekams nav pabeigta tās izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā - līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības);

2) kasācijas sūdzību atsauc, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā - līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības).

(4) Ja blakus sūdzību vai kasācijas sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.

(5) Ja iemaksāta lielāka drošības nauda, nekā to nosaka likums, drošības naudu pārmaksātajā daļā atmaksā.

129.2 pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par drošības naudu

(1) Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu vai tiesas (tiesneša) lēmumu ir atbrīvotas no valsts nodevas.

(2) Drošības nauda nav jāmaksā, iesniedzot blakus sūdzību par tiesas (tiesneša) lēmumu atteikt atbrīvot personu no valsts nodevas samaksas.

(3) Iesniedzot pieteikumu par pievienošanos kasācijas sūdzībai, drošības nauda nav jāmaksā.

(4) Tiesa (tiesnesis), ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas.

129.3 pants. Valsts nodevas un drošības naudas iemaksāšanas un atmaksāšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu, kā arī iemaksā un atmaksā drošības naudu."

40. Papildināt 131.pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) personas procesuālās tiesības un pienākumus procesa ietvaros;".

41.  132.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"132.pants. Tiesas pavēstes nogādāšana un izsniegšana

(1) Tiesas pavēsti nogādā un izsniedz Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Tiesas pavēstes nogādāšanai parasti izmanto pasta vai ziņneša starpniecību.";

izslēgt piekto daļu.

42. Izslēgt 133.pantu.

43. Izslēgt 134.panta otro daļu.

44. Izteikt 135.pantu šādā redakcijā:

"135.pants. Personas pienākums būt sasniedzamai

(1) Uz tiesu aicināmās vai izsaucamās personas pienākums ir būt sasniedzamai. Lietas dalībniekam ir pienākums paziņot tiesai par savas adreses maiņu lietas tiesvedības laikā. Ja tāda paziņojuma nav, pavēsti nosūta uz pieteikumā norādīto adresi.

(2) Ja tiesas pavēste nogādāta šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka aicināmajai vai izsaucamajai personai ir paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku."

45. Izteikt 15.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"15.nodaļa
Tiesas sēdes gaitas fiksēšana
".

46. Papildināt 15.nodaļu ar 135.1 pantu šādā redakcijā:

"135.1 pants. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

(1) Tiesas sēdes gaitu fiksē, rakstot protokolu. Vienlaikus tiesas sēdes gaitu var fiksēt, izmantojot tehniskos līdzekļus (136.1 pants).

(2) Procesa dalībnieki un citas tiesas sēdē klātesošās personas tiesas sēdes gaitu var fiksēt, ievērojot šā likuma 108.panta septītās daļas prasības."

47. Papildināt likumu ar 136.1 pantu šādā redakcijā:

"136.1 pants. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana, izmantojot tehniskos līdzekļus

(1) Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā var fiksēt, izmantojot skaņu ierakstu vai citus tehniskos līdzekļus, par ko izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā.

(2) Skaņu ieraksta vai citu tehnisko līdzekļu izmantošanas rezultātā iegūto materiālu pievieno lietai un uzglabā kopā ar to vai ievieto un uzglabā tiesu informatīvajā sistēmā."

48. Papildināt 137.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja tiesas sēdes gaita tiek fiksēta, izmantojot tehniskos līdzekļus, tiesas sēdes protokolā var nenorādīt šā panta pirmās daļas 8., 9., 11. un 12.punktā noteiktās ziņas."

49. Izteikt 138.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Protokolu paraksta ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tiesas sēdes pabeigšanas."

50. 139.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "triju dienu" ar vārdiem "piecu dienu";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesības iesniegt rakstveida piezīmes pie protokola neattiecas uz gadījumiem, kad tiesas sēdes gaita pilnā apjomā fiksēta, izmantojot tehniskos līdzekļus."

51. 143.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Personas pienākums ir samaksāt piespiedu naudu viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts lēmums par piespiedu naudas uzlikšanu.";

aizstāt trešajā daļā skaitli "10" ar skaitli "14";

izslēgt trešās daļas trešo teikumu.

52. 145.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iepazīties ar lietas materiāliem (tai skaitā ar ierakstiem, ja tiesas sēdes gaita tiek fiksēta, izmantojot tehniskos līdzekļus), izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un izgatavot to kopijas (turpmāk - noraksts);";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "administratīvā procesa dalībnieka privātās" ar vārdiem "personu privātās".

53. 146.pantā:

papildināt pirmās daļas otro teikumu pēc vārda "tiesa" ar vārdu "(tiesnesis)";

papildināt pirmās daļas trešo teikumu pēc vārda "tiesas" ar vārdu "(tiesneša)";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tiesas (tiesneša) lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā, var iesniegt blakus sūdzību, ja šāds lūgums izteikts līdz tiesas sēdei, vai, ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, - līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības."

54. Papildināt 155.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesa, kuras izskatīšanā atrodas lieta, var pēc savas iniciatīvas pieņemt lēmumu par pierādījumu nodrošināšanu."

55. Aizstāt 157.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "10 dienu" ar skaitli un vārdu "14 dienu".

56. 158.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tiesas lēmumu pilnībā vai daļā noraidīt lūgumu var iesniegt blakus sūdzību.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

57. Aizstāt 159.panta otrajā daļā vārdus "piecpadsmit dienu" ar vārdiem "viena mēneša".

58. Aizstāt 166.panta otrajā daļā skaitli "50" ar skaitli "200".

59. Izteikt 177.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja tiesnesim nav paziņots, ka nav iespējams iesniegt pieprasīto informāciju, rakstveida vai lietiskos pierādījumus, vai tie nav iesniegti tādu iemeslu dēļ, kurus tiesnesis atzinis par neattaisnojošiem, viņš var uzlikt attiecīgajai personai piespiedu naudu līdz 200 latiem. Piespiedu naudas samaksa neatbrīvo šo personu no pienākuma iesniegt tiesneša pieprasīto informāciju un pierādījumus."

60. Aizstāt 179.panta otrajā daļā skaitli "50" ar skaitli "200".

61. 185.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "no lūguma saņemšanas dienas" ar vārdiem "no lietas ierosināšanas dienas, bet, ja lieta ir ierosināta, - no lūguma saņemšanas dienas";

aizstāt ceturtās daļas 11.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas lēmums par administratīvā akta darbības apturēšanu stājas spēkā nekavējoties."

62. 185.1 pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja par lūgumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības darbības apturēšanu vai atjaunošanu nav samaksāta valsts nodeva, kā arī tad, ja lūgums nav motivēts, parakstīts, tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti vai tas neatbilst Valsts valodas likuma prasībām, tiesa (tiesnesis) atstāj lūgumu bez virzības saskaņā ar kārtību, kāda noteikta pieteikuma atstāšanai bez virzības (192.pants). Tiesai (tiesnesim) šā likuma 185.pantā noteiktie termiņi lūguma izskatīšanai skaitāmi no trūkumu novēršanas dienas.

(6) Tiesa izbeidz tiesvedību par administratīvā akta darbības apturēšanu, ja tā pieņēmusi izskatīšanai lūgumu par attiecīgā administratīvā akta darbības apturēšanu un šā akta darbība ir apturēta uz likuma pamata ar pieteikuma iesniegšanu tiesā. Par šo lēmumu var iesniegt blakus sūdzību."

63. 186.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteicējs pieteikumā norāda arī savu un sava pārstāvja tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir, kā arī citus sakaru līdzekļus;";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) lūgumu administratīvo lietu izskatīt mutvārdu procesā."

64. Izslēgt 187.panta pirmās daļas 1.punktu.

65. 188.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja administratīvais akts ierobežo privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses, bet privātpersonai tas nav paziņots, pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to uzzinājusi, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pieteikumu par publisko tiesību līgumu var iesniegt viena gada laikā no dienas, kad persona uzzināja vai tai bija jāuzzina par pamatu vērsties tiesā saistībā ar līgumu."

66. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Pieteikuma iesniegšana tiesā

(1) Pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses].

(2) Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.

(3) Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

(4) Ja pieteikumu iesniedz vairāki pieteicēji, tas iesniedzams Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc viena līdzpieteicēja adreses.

(5) Ja pieteikums iesniegts, pārkāpjot minēto pieteikuma iesniegšanas kārtību, tiesu nams, kas saņēmis pieteikumu, to pārsūta attiecīgajam tiesu namam. Ja pieteikums, kuru iesnieguši vairāki pieteicēji, iesniegts kļūdaini, tiesa piekritīgo tiesu namu nosaka pēc tā līdzpieteicēja adreses, kurš pieteikumā norādīts pirmais.

(6) Par pieteikuma iesniegšanas datumu šā panta piektajā daļā paredzētajā gadījumā uzskata sākotnējo datumu, kad pieteikums iesniegts tiesā.

(7) Ja likums noteic, ka administratīvo lietu kā pirmās instances tiesa izskata nevis Administratīvā rajona tiesa, bet gan Administratīvā apgabaltiesa vai Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, pieteikumu iesniedz attiecīgi Administratīvajā apgabaltiesā vai Augstākās tiesas Senātā."

67. 190.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "septiņu dienu laikā";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pieteikuma apmierināšanu, neierosinot lietu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesnesis vienu no šā panta pirmajā daļā minētajiem lēmumiem pieņem septiņu dienu laikā. Ja pieteikums ir sarežģīts vai pastāv iespēja piemērot šā likuma 191.1 un 191.2 pantu, tiesnesis ar rezolūciju var pagarināt pieteikuma izlemšanu uz vienu mēnesi.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pirmajā daļā noteiktais septiņu dienu" ar skaitli un vārdiem "1.1 daļā noteiktais";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izlemjot jautājumu par pieteikumu, tiesnesis, ja nepieciešams, var aicināt ierasties iespējamos procesa dalībniekus, lai iztaujātu viņus par tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, kas ir būtiski, izlemjot jautājumu par lietas ierosināšanu. Tiesnesis aicinājumu ierasties var paziņot, izmantojot tālruni, elektronisko pastu vai citus sakaru līdzekļus.

(5) Ja par pieteikumu nav samaksāta valsts nodeva, tiesnesis saskaņā ar šā likuma 192.pantu atstāj pieteikumu bez virzības, nevērtējot tā atbilstību pārējām likuma prasībām (pieteikuma pieņemšanas kritērijiem)."

68. 191.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

papildināt pirmās daļas 11.punktu pēc skaitļa un vārda "191.1 pantu" ar vārdiem un skaitļiem "vai par kuru izbeigta tiesvedība, pamatojoties uz šā likuma 282.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 8. vai 9.punktu";

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Par lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu, pamatojoties uz šā likuma 191.panta pirmās daļas 1. vai 8.punktu, blakus sūdzību iesniedz Augstākās tiesas Senātā.";

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdu "4.-7.punkta" ar skaitļiem un vārdu "5.-7.punktā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja lieta, par kuru iesniegts pieteikums, nav piekritīga šai tiesai, tā pieteikumu pārsūta piekritīgajai tiesai."

69. Izteikt 191.1 pantu šādā redakcijā:

"191.1 pants. Pieteikuma izskatīšanas atteikšana

(1) Tiesnesis var atteikt pieteikuma izskatīšanu un atdot to atpakaļ pieteicējam, ja pieteikums ir acīmredzami nepamatots (acīmredzami noraidāms pēc būtības), acīmredzami nepieļaujams vai objektīvi nesaprotams.

(2) Tiesnesis lēmumu par atteikšanos izskatīt pieteikumu noformē atsevišķa procesuālā dokumenta veidā un lēmuma motīvu daļā izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu pastāvēšanu.

(3) Par tiesneša lēmumu par atteikšanos izskatīt pieteikumu pieteicējs 14 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var iesniegt blakus sūdzību. Augstākas instances tiesa, izskatot blakus sūdzību, pati izvērtē, vai saskaņā ar šā panta pirmajā daļā norādītajiem apstākļiem ir pamats atteikt pieteikuma izskatīšanu."

70. Papildināt likumu ar 191.2 pantu šādā redakcijā:

"191.2 pants. Pieteikuma apmierināšana bez lietas tālākas iztiesāšanas

(1) Ja, izlemjot jautājumu par pieteikumu, tiesnesis pēc iepazīšanās ar šo pieteikumu un iespējamo procesa dalībnieku iztaujāšanas gūst pārliecību, ka pieteikums ir apmierināms, un ja pieteikumā nav skarts būtisks tiesību jautājums, viņš var apmierināt pieteikumu bez lietas tālākas iztiesāšanas.

(2) Tiesnesis lēmumu par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas noformē atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.

(3) Par tiesneša lēmumu par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas iespējamie procesa dalībnieki 14 dienu laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas var iesniegt blakus sūdzību. Augstākas instances tiesa, izskatot blakus sūdzību, izvērtē, vai saskaņā ar šā panta pirmajā daļā norādītajiem apstākļiem ir pamats apmierināt pieteikumu bez lietas tālākas iztiesāšanas."

71. 192.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc skaitļa un vārda "186.panta" ar vārdiem "vai Valsts valodas likuma";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) par pieteikumu nav samaksāta valsts nodeva;";

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc skaitļa un vārdiem "187.panta pirmajā" ar vārdiem "un otrajā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, ko paziņo pieteicējam, un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Šis termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 dienām no lēmuma nosūtīšanas dienas.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pieņemot lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez virzības, tiesnesis trūkumu novēršanai noteiktā termiņa ietvaros var aicināt ierasties iespējamos procesa dalībniekus, lai iztaujātu viņus par iemesliem, kas saistīti ar pieteikuma atstāšanu bez virzības. Tiesnesis aicinājumu ierasties var paziņot, izmantojot tālruni, elektronisko pastu vai citus sakaru līdzekļus. Ja iespējamo procesa dalībnieku iztaujāšanas rezultātā tiesnesis iegūst informāciju, kuras nepilnība bija pamatā pieteikuma atstāšanai bez virzības, viņš var atzīt, ka trūkumi uzskatāmi par novērstiem. Šo tiesneša lēmumu ieraksta sēdes protokolā.";

aizstāt sestajā daļā vārdu "tiesa" ar vārdu "tiesnesis".

72. Izslēgt 194.1 panta otro teikumu.

73. 197.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "no lūguma saņemšanas dienas" ar vārdiem "no lietas ierosināšanas dienas, bet, ja lieta ir ierosināta, - no lūguma saņemšanas dienas";

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja par lūgumu par pagaidu noregulējumu nav samaksāta valsts nodeva, kā arī tad, ja lūgums nav motivēts, parakstīts, tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti vai tas neatbilst Valsts valodas likuma prasībām, tiesa (tiesnesis) atstāj lūgumu bez virzības saskaņā ar kārtību, kāda noteikta pieteikuma atstāšanai bez virzības (192.pants). Tiesai (tiesnesim) šā panta pirmajā daļā noteiktie termiņi lūguma izskatīšanai skaitāmi no trūkumu novēršanas dienas."

74. 203.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja lieta tiek izskatīta ārpus kārtas vai ja tiek lemts par pagaidu aizsardzību, tiesnesis var noteikt īsāku termiņu paskaidrojumu iesniegšanai.";

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu un izteikt to šādā redakcijā:

"Ja atbildētājs nokavē paskaidrojumu sniegšanas termiņu un šis nokavējums apgrūtina lietas savlaicīgu izskatīšanu, tiesa (tiesnesis) var uzlikt atbildētājam piespiedu naudu līdz 200 latiem."

75. 204.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) izlemj jautājumu, vai lieta ir izskatāma mutvārdu procesā;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lietā, kas izskatāma rakstveida procesā, tiesnesis procesa dalībniekiem nosaka saprātīgu termiņu, līdz kuram iesniedzami papildu paskaidrojumi, cita rakstura iesniegumi vai lūgumi, kā arī pierādījumi.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "noskaidrotu viņu viedokli par iespēju lietu izskatīt rakstveida procesā";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kā arī izzināt viņu viedokli par iespēju izskatīt lietu rakstveida procesā";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tiesa (tiesnesis) var noteikt, ka procesuālās darbības tiesas sēdē tiek veiktas, izmantojot videokonferenci, ja procesa dalībnieks, liecinieks vai eksperts tiesas sēdes laikā atrodas citā vietā un nevar ierasties tiesas sēdes norises vietā."

76. Izteikt 206.pantu šādā redakcijā:

"206.pants. Lietas izskatīšanas noteikšana

(1) Pirmās instances tiesa administratīvo lietu pēc būtības izskata rakstveida procesā.

(2) Administratīvās lietas izskatīšanu pēc būtības tiesa nosaka mutvārdu procesā, ja to lūdz pieteicējs, trešā persona vai šā likuma 29.pantā minētais tiesību subjekts, kā arī atbildētājs - privātpersona lietās par publisko tiesību līgumiem.

(3) Ja lieta izskatāma rakstveida procesā, pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās tiesnesis nosaka dienu, līdz kurai procesa dalībnieki var iesniegt papildu paskaidrojumus, cita rakstura iesniegumus vai lūgumus, kā arī pierādījumus.

(4) Ja lietas izskatīšana noteikta mutvārdu procesā, pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās tiesnesis nosaka tiesas sēdes dienu, laiku un uz tiesu aicināmās un izsaucamās personas."

77. Aizstāt 209.panta trešajā daļā skaitli "50" ar skaitli "200".

78. Izteikt 210.pantu šādā redakcijā:

"210.pants. Videokonference

Videokonferences gadījumā procesuālās darbības tiesas sēdē tiek veiktas, izmantojot tehnisko līdzekli - attēlu un skaņas pārraidi reālajā laikā. Procesuālo darbību veikšana, izmantojot videokonferenci, notiek šajā likumā administratīvo lietu iztiesāšanai noteiktajā kārtībā."

79. 214.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Iestāde var lūgt izskatīt lietu bez tās pārstāvja klātbūtnes. Šāds iestādes lūgums jāiesniedz tiesā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms tiesas sēdes.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā skaitli "50" ar skaitli "200".

80. Izteikt 217.pantu šādā redakcijā:

"217.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiem

Tiesa lietas izskatīšanas gaitā izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu procesuālās tiesības un pienākumus."

81. Aizstāt 236.panta piektajā daļā skaitli "100" ar skaitli "200".

82. Papildināt 240.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, tiesnesis saskaņā ar šā likuma 206.panta trešo daļu nosaka dienu, līdz kurai procesa dalībnieki var iesniegt papildu paskaidrojumus, cita rakstura iesniegumus vai lūgumus, kā arī pierādījumus."

83. Izteikt 243.pantu šādā redakcijā:

"243.pants. Paziņojums par sprieduma taisīšanu

(1) Pēc tiesas debatēm un replikām, ja tādas ir, tiesa aiziet taisīt spriedumu, par to paziņojot tiesas sēžu zālē esošajiem, kā arī nosakot laiku, kad spriedums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā, un izskaidrojot nolēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

(2) Tiesa spriedumu sastāda ne vēlāk kā 21 dienas laikā. Ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā konstatē, ka lietas sarežģītības dēļ sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.

(3) Ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, par sprieduma sastādīšanu tiesa paziņo saskaņā ar šā likuma 259.pantu."

84. Papildināt 244.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja, izskatot lietu rakstveida procesā, tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt pierādījumus, tā var noteikt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā vai pieprasīt, lai procesa dalībnieki iesniedz papildu pierādījumus vai sniedz papildu paskaidrojumus."

85. Izteikt 245.pantu šādā redakcijā:

"245.pants. Administratīvās lietas iztiesāšana rakstveida procesā

Tiesa, iztiesājot administratīvo lietu rakstveida procesā, ievēro administratīvās lietas tiesvedības principus un procesa dalībnieku procesuālās tiesības, ciktāl to pieļauj rakstveida procesa būtība."

86.  251.pantā:

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ievaddaļā norāda, ka spriedums taisīts Latvijas tautas vārdā, kā arī sprieduma taisīšanas vietu un laiku, tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu, tiesas sastāvu, administratīvā procesa dalībniekus un pieteikuma priekšmetu, kā arī to, kādā procesā (rakstveida vai mutvārdu) lieta izskatīta.

(4) Aprakstošajā daļā norāda pārsūdzētā administratīvā akta, faktiskās rīcības vai publisko tiesību līguma būtību un pieteicēja prasījumus, kā arī administratīvā procesa dalībnieku sniegto paskaidrojumu būtību.

(5) Motīvu daļā norāda argumentus, kāpēc tiesa pieteikumu uzskatījusi par pamatotu vai nepamatotu (proti, piemēroto tiesību normu, konstatēto lietas tiesisko un faktisko apstākļu un pierādījumu, kā arī procesa dalībnieku argumentu analīzi). Ja atbildētājs pilnībā atzinis prasījumu, sprieduma motīvu daļā iekļauj tikai norādi uz piemērotajām tiesību normām.";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Turklāt norāda, kam jāmaksā valsts nodeva (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi), šā likuma 253., 254. un 255.pantā minētos termiņus, kā arī sprieduma pārsūdzēšanas termiņu un kārtību."

87. Izteikt 253.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja saskaņā ar šā likuma 185.panta otro daļu tiesa atjaunojusi pārsūdzētā administratīvā akta darbību, taču ar spriedumu attiecīgo administratīvo aktu atcēlusi vai atzinusi par spēkā neesošu, tā izvērtē, vai piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekli nepieciešams atcelt un noteikt, ka līdz brīdim, kad tiesas spriedums stājas spēkā, administratīvā akta darbība uzskatāma par apturētu. Šādā gadījumā tiesas lēmums par pārsūdzētā administratīvā akta darbības apturēšanu stājas spēkā nekavējoties. Augstākas instances tiesa, izskatot lietu, atkārtoti var lemt par administratīvā akta darbības atjaunošanu."

88. Izteikt 259.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"259.pants. Sprieduma sastādīšanas laiks un nosūtīšana rakstveida procesā izskatītajās lietās

(1) Lietā, kas izskatīta rakstveida procesā, tiesa spriedumu sastāda ne vēlāk kā 21 dienas laikā pēc tam, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Procesa dalībniekiem laikus paziņo datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu."

89. Izslēgt 260.panta trešo daļu.

90. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

"262.pants. Sprieduma izskaidrošana

(1) Ja ir radušās grūtības ar sprieduma izpildi, tiesa, kura taisījusi spriedumu, var pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma ar savu lēmumu to izskaidrot, negrozot sprieduma saturu.

(2) Sprieduma izskaidrošana pieļaujama, ja tas vēl nav izpildīts un nav beidzies termiņš tā izpildei piespiedu kārtā. Tiesa atsaka pieņemt lūgumu par sprieduma izskaidrošanu, ja lūgums iesniegts par spriedumu, kas neatbilst šajā pantā noteiktajiem kritērijiem.

(3) Jautājumu par sprieduma izskaidrošanu tiesa izskata rakstveida procesā."

91. Izteikt 266.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lūgumu izskata rakstveida procesā."

92. Papildināt 268.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar tiesas (tiesneša) lēmumu lietas iztiesāšanā vai konkrētas procesuālās darbības veikšanā izmantojama videokonference, bet tehnisku iemeslu dēļ tas nav iespējams."

93. Izteikt 269.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesa var atlikt lietas izskatīšanu arī tad, ja procesa dalībnieki tiesu informējuši par to, ka gatavojas izbeigt tiesisko strīdu."

94. Izteikt 270.pantu šādā redakcijā:

"270.pants. Lēmums par lietas izskatīšanas atlikšanu

(1) Lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu pieņem atsevišķa procesuālā dokumenta vai rezolūcijas veidā vai ieraksta tiesas sēdes protokolā.

(2) Lēmumā par lietas izskatīšanas atlikšanu norāda procesuālās darbības, kuras jāizpilda līdz lietas izskatīšanas atsākšanai, kā arī nosaka nākamās tiesas sēdes laiku (vai dienu, kad tiks pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības rakstveida procesā).

(3) Rakstveida procesā izskatāmā lietā tiesa nosūta procesa dalībniekiem lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu. Mutvārdu procesā izskatāmā lietā nākamās tiesas sēdes dienu un laiku tiesa paziņo pret parakstu personām, kuras ieradušās uz tiesas sēdi. Klātneesošās personas no jauna uzaicina vai izsauc uz tiesas sēdi."

95. Izslēgt 272.panta otro daļu.

96.  275.pantā:

papildināt 4. un 5.punktu pēc skaitļa un vārda "274.panta" ar vārdiem "pirmās daļas";

papildināt 6.punktu pēc skaitļiem un vārdiem "273.panta 4.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "un 274.panta pirmās daļas 3.punktā".

97. Izteikt 276.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tiesas lēmumu apturēt tiesvedību uz šā likuma 273.panta 3.punkta pamata var iesniegt blakus sūdzību."

98. 278.pantā:

papildināt panta ievaddaļu pēc vārda "Tiesa" ar vārdu "(tiesnesis)";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pirms jautājuma izlemšanas tiesa (tiesnesis) uzaicina administratīvā procesa dalībniekus sniegt viedokli par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

99. 283.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par tiesvedības izbeigšanu tiesa (tiesnesis) pieņem motivētu lēmumu atsevišķa procesuālā dokumenta veidā. Pirms jautājuma izlemšanas tiesa (tiesnesis) uzaicina administratīvā procesa dalībniekus sniegt viedokli par tiesvedības izbeigšanu.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par lēmumu, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz šā likuma 282.panta 1. un 2.punktu, blakus sūdzību iesniedz Augstākās tiesas Senātā."

100. Papildināt 285.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu, kas tiek pieņemts lietas izskatīšanas laikā, var ietvert arī spriedumā."

101. 286.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"286.pants. Lēmuma saturs un pieņemšanas termiņi";

aizstāt otrajā daļā vārdus "septiņu dienu" ar skaitli un vārdu "14 dienu";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja izskatāma blakus sūdzība par tiesas (tiesneša) lēmumu atteikt pieteikuma pieņemšanu vai tiesvedības izbeigšanu, pamatojoties uz to, ka lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā vai pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav šādu tiesību, un ja tiesa, kura izskata blakus sūdzību un kuras lēmums konkrētajā jautājumā ir galīgs, konstatē, ka šā jautājuma sarežģītības dēļ lēmuma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, nekā paredzēts šā panta ceturtajā daļā, tā nosaka citu lēmuma sastādīšanas datumu tuvāko 14 dienu laikā."

102. Aizstāt 288.panta otrajā daļā skaitli "100" ar skaitli "200".

103. Papildināt 31.nodaļu ar 288.1 pantu šādā redakcijā:

"288.1 pants. Papildlēmums, kļūdu labošana lēmumā un lēmuma izskaidrošana

(1) Ja nepieciešams taisīt papildlēmumu vai labot lēmumā pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, piemērojamas tiesību normas, kas nosaka papildsprieduma taisīšanu vai pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdu labošanu spriedumā.

(2) Procesa dalībnieks var lūgt, lai tiek izskaidrots tāds tiesas lēmums, kuru iespējams izpildīt piespiedu kārtā. Šāda lēmuma izskaidrošana notiek tādā kārtībā, kāda noteikta spriedumu izskaidrošanai."

104. Papildināt 290.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Saņemto apelācijas sūdzību kopā ar lietu nekavējoties nosūta Administratīvajai apgabaltiesai.

(5) Par apelācijas sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj Administratīvā apgabaltiesa."

105. Aizstāt 291.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "20 dienu" ar vārdiem "viena mēneša".

106. 292.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

izslēgt trešo daļu.

107. 296.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pirmās instances tiesas tiesnesis" ar vārdiem "Tiesnesis referents";

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iesniedzējs apelācijas sūdzību nav parakstījis, apelācijas sūdzība neatbilst šā likuma 292.panta vai Valsts valodas likuma prasībām;";

izslēgt otrās daļas otro un trešo teikumu;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu par apelācijas sūdzības uzskatīšanu par neiesniegtu un atdošanu iesniedzējam var pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību."

108. Izteikt 297.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par tiesneša lēmumu atteikties pieņemt apelācijas sūdzību un par lēmumu atteikties ierosināt apelācijas tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību."

109. Izslēgt 298.panta otro daļu.

110. Aizstāt 299.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdiem "viena mēneša".

111. Izslēgt 300.panta otrajā daļā vārdus "un par to maksā valsts nodevu piecu latu apmērā".

112. Izteikt 301.pantu šādā redakcijā:

"301.pants. Apelācijas tiesvedības ierosināšana

(1) Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis referents pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības pieņemšanu un apelācijas tiesvedības ierosināšanu. Ja lietas izskatīšana noteikta mutvārdu procesā, vienlaikus ar apelācijas tiesvedības ierosināšanu tiesnesis referents nosaka tiesas sēdes dienu un laiku.

(2) Tiesnesis referents atsakās pieņemt apelācijas sūdzību, ja:

1) apelācijas sūdzība iesniegta par spriedumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams;

2) pārkāpts apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktais termiņš;

3) apelācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota.

(3) Ja šā panta otrajā daļā norādītos apstākļus konstatē, skatot apelācijas sūdzību, tiesa pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par apelācijas tiesvedības izbeigšanu - ja apelācijas tiesvedība ierosināta par spriedumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams;

2) par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas - ja konstatēti citi šā panta otrajā daļā norādītie apstākļi."

113. Papildināt likumu ar 301.1 pantu šādā redakcijā:

"301.1 pants. Tiesības atteikties ierosināt apelācijas tiesvedību

(1) Apelācijas tiesvedību var atteikties ierosināt, ja jautājumā par apelācijas sūdzībā norādīto konkrēto materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpumiem attiecībā uz šo tiesību normu piemērošanu un interpretāciju citās līdzīgās lietās ir izveidojusies judikatūra un pārsūdzētais spriedums atbilst tai.

(2) Ja pastāv iespēja saskaņā ar šā panta pirmo daļu atteikt apelācijas tiesvedības ierosināšanu, attiecīgo jautājumu izlemj koleģiāli triju tiesnešu sastāvā.

(3) Ja tiesa koleģiāli vienbalsīgi atzīst, ka pastāv iespēja piemērot šā panta pirmo daļu, tā var pieņemt lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību. Šādu lēmumu tiesa noformē atsevišķa procesuālā dokumenta veidā un lēmuma motīvu daļā izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu pastāvēšanu. Par šādu lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

(4) Ja tiesnešu viedoklis par to, vai ir pamats atteikt apelācijas tiesvedības ierosināšanu, atšķiras, tiesa pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu."

114. Papildināt 302.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja apelācijas instances tiesa atzīst par pamatotu apelācijas sūdzību par tiesas spriedumu daļā, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta vai pieteikums atstāts bez izskatīšanas, kā arī tad, ja apelācijas instances tiesa konstatē, ka pirmās instances tiesa nav izspriedusi kādu prasījumu, tā var pati izlemt attiecīgos jautājumus pēc būtības, ja tam nav objektīvu šķēršļu."

115. 303.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai izskatījusi lietu rakstveida procesā, lai gan nav saņemta administratīvā procesa dalībnieku rakstveida piekrišana" ar vārdiem un skaitli "vai izskatījusi lietu rakstveida procesā, kaut arī atbilstoši šā likuma 206.panta otrajai daļai bija nepieciešams lietas izskatīšanu noteikt mutvārdu procesā";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) lietā nav pilna tiesas sprieduma;";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) mutvārdu procesā izskatītā lietā nav tiesas sēdes protokola vai tiesas sēdes ieraksta.";

izslēgt otro daļu.

116. 304.pantā:

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Apelācijas instances tiesa administratīvo lietu izskata rakstveida procesā. Tiesa, izvērtējot procesa dalībnieka motivētu lūgumu, var noteikt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Tiesas sēde" ar vārdiem "Ja lietas izskatīšana noteikta mutvārdu procesā, tiesas sēde".

117. 307.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "šā likuma" ar skaitli "243.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sprieduma aprakstošajā daļā norāda pārsūdzētā administratīvā akta, faktiskās rīcības vai publisko tiesību līguma būtību, pieteicēja prasījumus, pirmās instances sprieduma motīvus, iekļauj apelācijas (pretapelācijas) sūdzības īsu atstāstījumu un administratīvā procesa dalībnieku apelācijas instancē sniegto paskaidrojumu būtību."

118. Izslēgt 310.panta otro daļu.

119. Aizstāt 311.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdiem "viena mēneša".

120. Izslēgt 312.panta otro daļu.

121. Izteikt 315.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šajā likumā noteiktajos gadījumos pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumu administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt atsevišķi no tiesas sprieduma, iesniedzot blakus sūdzību."

122. 316.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "10" ar skaitli "14";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja par lēmuma pieņemšanas datumu lietas dalībniekiem nebija paziņots, tad šāda lēmuma pārsūdzēšanas termiņu skaita no tā saņemšanas dienas.";

papildināt otro daļu ar vārdiem "atmaksājot drošības naudu".

123. 317.pantā:

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Saņemto blakus sūdzību kopā ar lietu nekavējoties nosūta tiesai, kurai blakus sūdzība jāizskata.

(6) Par blakus sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj tiesa (tiesnesis), kurai tā jāizskata."

124. Izteikt 320.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par blakus sūdzību, kura neatbilst šā likuma 318.panta vai Valsts valodas likuma prasībām, kuru iesniedzējs nav parakstījis, kurai nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti vai visi nepieciešamie noraksti vai par kuru nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par blakus sūdzības atstāšanu bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai."

125. 321.pantā:

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja tiesa (tiesnesis), par kuras lēmumu iesniegta blakus sūdzība, to atzīst par pamatotu, tā var atcelt pārsūdzēto lēmumu pilnībā vai daļā un izlemt jautājumu pēc būtības. Par šādu lēmumu var iesniegt blakus sūdzību."

126. 324.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "nav pārsūdzams, un tas";

izslēgt otro un trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "likumā tieši noteikts kā nepārsūdzams" ar vārdiem "saskaņā ar šo likumu nav pārsūdzams".

127. 327.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izskatījusi lietu rakstveida procesā, kaut arī atbilstoši šā likuma 206.panta otrajai daļai bija nepieciešams lietas izskatīšanu noteikt mutvārdu procesā.";

izslēgt trešās daļas 2.punktā vārdus "vai izskatījusi lietu rakstveida procesā, lai gan nav saņemta administratīvā procesa dalībnieku rakstveida piekrišana".

128. 328.pantā:

izslēgt pirmās daļas 7.punktu;

papildināt trešo daļu ar vārdiem "atmaksājot drošības naudu".

129. 329.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdiem "viena mēneša";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "atmaksājot drošības naudu".

130. Papildināt 331.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Saņemto kasācijas sūdzību kopā ar lietu nekavējoties nosūta Senātam.

(4) Par kasācijas sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu lemj Senāts."

131. Aizstāt 332.panta otrajā daļā vārdus "Apelācijas instances tiesnesis" ar vārdu "Senators".

132. 333.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja iesniegta kasācijas sūdzība, kura neatbilst šā likuma 328.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 6.punktam vai Valsts valodas likuma prasībām, kuru iesniedzējs nav parakstījis vai kurai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, kā arī tad, ja nav samaksāta drošības nauda, senators pieņem lēmumu par kasācijas sūdzības atstāšanu bez virzības. Lēmumā nosaka termiņu trūkumu novēršanai.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu par kasācijas sūdzības uzskatīšanu par neiesniegtu un atdošanu iesniedzējam var pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību.";

izslēgt piekto daļu.

133. Izteikt 334.pantu šādā redakcijā:

"334.pants. Rīcība pēc kasācijas sūdzības pieņemšanas

Senāts nosūta administratīvā procesa dalībniekiem kasācijas sūdzības norakstus un paziņo, ka viņiem viena mēneša laikā no norakstu nosūtīšanas dienas ir tiesības iesniegt Senātam paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību."

134. Izteikt 336.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iesniedzējs var atsaukt kasācijas sūdzību, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības."

135. Aizstāt 337.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdiem "viena mēneša".

136. Izslēgt 338.panta septītajā daļā vārdus "kuru izlemšanai nav nepieciešama tiesas sēde".

137. Papildināt 338.1 panta pirmo daļu pēc vārdiem "minētajām prasībām" ar vārdiem "vai kasācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota".

138. Izteikt 339., 340. un 341.pantu šādā redakcijā:

"339.pants. Lietas izskatīšana Senātā

(1) Kasācijas instances tiesa administratīvo lietu izskata rakstveida procesā. Tiesas sastāvu un tiesnesi referentu iepriekš noteiktā secībā nosaka Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs.

(2) Par lietas izskatīšanas laiku tiesa informē arī procesa dalībniekus. Ja lietas izskatīšana noteikta mutvārdu procesā, procesa dalībniekiem paziņo par lietas izskatīšanas vietu un laiku šā likuma 14.nodaļā noteiktajā kārtībā.

(3) Kasācijas instancē lietu izskata trīs senatori, bet šajā likumā noteiktajos gadījumos - Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.

340.pants. Tiesas sēdes sākums

(1) Sēdes priekšsēdētājs atklāj tiesas sēdi un paziņo, kādu lietu Senāts izskata.

(2) Sekretārs ziņo tiesai, kuras šajā lietā uzaicinātās un izsauktās personas ieradušās, vai ir paziņots par tiesas sēdi personām, kuras nav ieradušās, un kādas ziņas saņemtas par šo personu neierašanās iemesliem.

(3) Sēdes priekšsēdētājs paziņo tiesas sastāvu, kā arī nosauc tulku, ja viņš piedalās tiesas sēdē.

(4) Noraidījuma pamatu un noraidījuma izskatīšanas kārtību nosaka šā likuma 117., 118. un 119.pants.

341.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiem

Izskatot lietu rakstveida procesā, tiesa rakstveidā informē procesa dalībniekus par tiesas sastāvu un izskaidro viņu tiesības pieteikt noraidījumus, kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus."

139. Izteikt 345.pantu šādā redakcijā:

"345.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Pēc tiesneša referenta ziņojuma tiesa iepazīstas (rakstveida procesā) vai noklausās (mutvārdu procesā) administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus. Tiesas sēdē Senāts var iepriekš noteikt, cik ilgs laiks atvēlams paskaidrojumiem, taču administratīvā procesa dalībniekiem piešķirtā laika ilgumam jābūt vienādam.

(2) Tiesas sēdē pirmais runā administratīvā procesa dalībnieks, kas iesniedzis kasācijas sūdzību. Ja spriedumu pārsūdzējis gan pieteicējs, gan atbildētājs, pirmais runā pieteicējs.

(3) Senatori var uzdot administratīvā procesa dalībniekiem jautājumus.

(4) Katram administratīvā procesa dalībniekam tiesas sēdē ir tiesības uz vienu repliku."

140. 346.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pēc administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumiem" ar vārdiem "Pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesnesis, kuram, lietu izskatot Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē, bijis atšķirīgs viedoklis par tiesību normas tulkojumu vai piemērošanu, 15 dienu laikā pēc sprieduma pilna teksta sastādīšanas var rakstveidā izteikt savas atsevišķās domas, kas pievienojamas lietai. Šīs daļas noteikumi attiecināmi arī uz gadījumiem, kad kopsēdē izskatīta blakus sūdzība."

141. 349.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) procesa veidu, kādā lieta izskatīta.";

izslēgt trešās daļas 5.punktu.

142. Papildināt 356.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja par pieteikumu nav samaksāta valsts nodeva, kā arī tad, ja lūgums nav motivēts, parakstīts, tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti vai tas neatbilst Valsts valodas likuma prasībām, tiesa (tiesnesis) atstāj lūgumu bez virzības saskaņā ar kārtību, kāda noteikta pieteikuma atstāšanai bez virzības (192.pants)."

143. Papildināt 358.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja adresātam vai trešajai personai labvēlīgu administratīvo aktu pienācīgi nepilda iestāde, attiecīgā persona par to var iesniegt sūdzību augstākā iestādē, ja tāda ir, un pēc tam tiesā. Tiesa šādu sūdzību izskata rakstveida procesā. Tiesa, izskatot šādu sūdzību, var lemt par pienākuma uzlikšanu iestādei noteiktā termiņā izpildīt administratīvo aktu.

(6) Ja adresāts administratīvo aktu labprātīgi nepilda, trešā persona, kā arī persona, kura administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona, bet kuras tiesības un tiesiskās intereses administratīvais akts skar, var vērsties izpildiestādē un prasīt, lai tā nodrošina administratīvā akta piespiedu izpildi. Ja izpildiestāde neveic nepieciešamās darbības piespiedu izpildes nodrošināšanai, par to var iesniegt sūdzību augstākā iestādē, ja tāda ir, un pēc tam tiesā. Tiesa šādu sūdzību izskata rakstveida procesā. Tiesa, izskatot šādu sūdzību, var lemt par pienākuma uzlikšanu izpildiestādei noteiktā termiņā veikt nepieciešamās darbības administratīvā akta izpildes nodrošināšanai."

144. Papildināt 359.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja publisko tiesību subjektam nav augstākas iestādes, izpildiestāde ir tā iestāde, kas izdevusi administratīvo aktu."

145. Papildināt 360.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Noilguma termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam nav deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā seši gadi."

146. Izslēgt 361.panta piektās daļas piekto teikumu.

147. Izslēgt 363. panta otrās daļas piekto teikumu.

148. Papildināt 41.nodaļu ar 367.1 pantu šādā redakcijā:

"367.1 pants. Adresātam labvēlīga uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde

(1) Ja iestāde kavē adresātam labvēlīga uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta izpildi, tad, aprēķinot izmaksājamo summu, jāpieskaita nokavējuma procenti (ja likumā nav noteikts citādi, likumiskos procentus nosaka saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu).

(2) Ja iestāde nepilda adresātam labvēlīgu uz naudas maksājumu vērstu administratīvo aktu, par to var iesniegt sūdzību augstākā iestādē un pēc tam tiesā. Tiesa šādu sūdzību izskata rakstveida procesā. Izlemjot sūdzību, tiesa vienlaikus lemj par šā panta pirmajā daļā paredzēto procentu piedziņu par iestādes pieļauto nokavējumu."

149. Izslēgt 370.panta sestās daļas sesto teikumu.

150. 376.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Administratīvā procesa dalībnieka sūdzību, kas radusies sakarā ar tiesas nolēmuma nepienācīgu vai neatbilstošu izpildi, izskata rakstveida procesā.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izlemjot sūdzību, tiesa vienlaikus var uzlikt atbildīgajai amatpersonai piespiedu naudu, ievērojot šā likuma 382.pantā noteikto minimālo un maksimālo piespiedu naudas apmēru.

(5) Amatpersonas pienākums ir samaksāt piespiedu naudu viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts lēmums par piespiedu naudas uzlikšanu."

151. Izslēgt 377.panta ceturtās daļas otro teikumu.

152. Papildināt likumu ar 377.1 pantu šādā redakcijā:

"377.1 pants. Izpildu raksts

(1) Ja tiesas nolēmuma piespiedu izpilde ir piekritīga tiesu izpildītājam, pēc tiesas nolēmuma labprātīgas izpildes termiņa izbeigšanās tiesa, pamatojoties uz personas rakstveida lūgumu, izsniedz tai izpildu rakstu.

(2) Ja saskaņā ar tiesas spriedumu naudas summas piedzenamas valsts budžetā, tiesa pēc tiesas sprieduma labprātīgas izpildes termiņa izbeigšanās nosūta izpildu rakstu tiesu izpildītājam.

(3) Izpildu rakstā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura izsniegusi izpildu rakstu;

2) lietu, kurā izsniegts izpildu raksts;

3) nolēmuma taisīšanas laiku;

4) nolēmuma rezolutīvo daļu;

5) laiku, kad nolēmums stājas likumīgā spēkā, vai norādi, ka nolēmums izpildāms nekavējoties;

6) izpildu raksta izsniegšanas laiku;

7) ziņas par publisko tiesību subjektu un privātpersonu (fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi).

(4) Izpildu rakstu paraksta tiesnesis, un to apstiprina ar tiesas zīmogu."

153. Izslēgt 382.panta sestās daļas trešo teikumu.

154. Izslēgt 383.panta otro teikumu.

155. Izslēgt 384.panta trešās daļas piekto teikumu.

156. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"10. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.martam izdod šā likuma 129.3 pantā paredzētos noteikumus par kārtību, kādā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu, kā arī iemaksā un atmaksā drošības naudu.

11. Šā likuma 112.1 pants nav attiecināms uz tām lietām, kurās pieteikums tiesā ir iesniegts pirms 2013.gada 1.janvāra.

12. Grozījumi šā likuma 13.nodaļā, kas paredz valsts nodevas apmēra maiņu par apelācijas sūdzību, pretapelācijas sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību un pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, nav attiecināmi uz tiem pieteikumiem, sūdzībām un lūgumiem, kuri ir iesniegti pirms 2013.gada 1.janvāra.

13. Grozījumi šā likuma 119.panta otrajā daļā, 123.panta trešajā daļā, 129.pantā, 146.panta otrajā daļā, 185.1 panta trešajā daļā, 192.panta otrajā daļā, 197.panta otrajā daļā, 253.panta septītajā daļā, 260.pantā, 262.panta ceturtajā daļā, 270.panta ceturtajā daļā, 276.panta trešajā daļā, 296.panta otrajā daļā, 310.panta otrajā daļā, 312.panta otrajā daļā, 315.panta pirmajā daļā, 320.panta pirmajā daļā, 324.panta pirmajā daļā, 333.panta pirmajā daļā un 383.pantā, kas paredz, ka šajās normās minētie tiesas (tiesneša) lēmumi nav pārsūdzami, nav attiecināmi uz tiem tiesas (tiesneša) lēmumiem, kuri, pamatojoties uz attiecīgajām tiesību normām, pieņemti pirms 2013.gada 1.janvāra.

14. Grozījumi šā likuma 72.pantā, kas paredz, ka iestādes atteikums izlabot šā likuma 72.panta pirmajā daļā minētās kļūdas nav apstrīdams un pārsūdzams, nav attiecināmi uz tiem lēmumiem, kuri pieņemti pirms 2013.gada 1.janvāra.

15. Grozījumi šā likuma 191.panta trešajā daļā, 283.panta otrajā daļā, kā arī 324.pantā, kas paredz, ka par lēmumu, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz šā likuma 282.panta 1. un 2.punktu, vai ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu, pamatojoties uz šā likuma 191.panta pirmās daļas 1. un 8.punktu, var iesniegt blakus sūdzību Augstākās tiesas Senātā, nav attiecināmi uz tiem lēmumiem, kuri, pamatojoties uz attiecīgajām tiesību normām, pieņemti pirms 2013.gada 1.janvāra.

16. Grozījumi šā likuma 290., 317. un 331.pantā, kas attiecas uz tiesu, kura lemj par sūdzības pieļaujamību, virzību un nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu, nav attiecināmi uz tām sūdzībām, kuras iesniegtas pirms 2013.gada 1.janvāra.

17. Grozījumi šā likuma 13.nodaļā, kas paredz drošības naudas maksāšanu par blakus sūdzību un kasācijas sūdzību, 127.panta izslēgšanu un likuma papildināšanu ar 129.1, 129.2 un 129.3 pantu, kā arī grozījumi šā likuma 320. un 333.pantā, kas paredz blakus sūdzības un kasācijas sūdzības atstāšanu bez virzības, ja nav samaksāta drošības nauda, stājas spēkā 2013.gada 1.martā.

18. Grozījumi šā likuma 13.nodaļā, kas paredz drošības naudas maksāšanu par blakus sūdzību un kasācijas sūdzību, nav attiecināmi uz tām sūdzībām, kuras iesniegtas pirms 2013.gada 1.marta.

19. Līdz 2013.gada 1.martam valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata, ja pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā gada laikā no dienas, kad attiecīgā summa iemaksāta valsts budžetā."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 1.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 21.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Administratīvā procesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 21.11.2012. OP numurs: 2012/183.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
252821
01.01.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)