Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums"

 Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 29.nr.; 2005, 80., 147.nr.; 2009, 72.nr.; 2010, 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Iesniegumu neiesniedz, ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienestā vai pārvaldē sākotnējā izvērtējuma veikšanai saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"."

2. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods (juridiskajai personai - firma un reģistrācijas numurs, publiskajai personai vai tās iestādei - nosaukums), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;".

3. Papildināt noteikumus ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1 kontaktpersonas vārds, uzvārds un saziņas informācija, ja tā atšķiras no šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās informācijas;".

4. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. darbības nosaukums, darbības norises vietas adrese, nekustamā īpašuma kadastra numurs un darbības norises vietas kadastra apzīmējums, bet, ja darbības norises vieta atrodas meža zemē, - arī kvartāla un nogabala numurs (ja ir);".

5. Izteikt 5.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.1. galvenās izejvielas, to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus;".

6. Izteikt 5.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.3. ūdens ieguves avots (esošs, plānots), pieslēguma vieta, plānotais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā) un ūdensapgādes risinājums;".

7. Izteikt 5.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to daudzumi un koncentrācijas pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta, notekūdeņus saņemošais ūdensobjekts un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums;".

8. Aizstāt 5.4.6.apakšpunktā vārdus "veids un daudzums" ar vārdiem "veids, daudzums un siltumapgādes risinājums".

9. Izteikt 5.4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.10. zemes platība, kurai maina zemes lietošanas kategoriju;".

10. Izteikt 5.4.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.12. darbības vietas attālums līdz tuvākajām ūdenstilpēm un ūdenstecēm un iespējamā ietekme uz tām;".

11. Papildināt noteikumus ar 5.4.14. un 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.14. būves tips (pēc galvenā lietošanas veida), apbūves laukums, būvapjoms un būvniecības veids;

5.5. iesniedzēja apliecinājums par iesniegtās informācijas patiesumu."

12. Izteikt 5.1 1. un 5.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1 1. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu šo noteikumu 1.pielikuma 1.2.apakšpunktā noteiktajai darbībai, ja zivju audzēšanai paredzētos dīķus vai citu akvakultūru ražotnes uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tām ir notece virszemes ūdensobjektā, un šo noteikumu 1.pielikuma 8.3.apakšpunktā noteiktajai darbībai;

5.1 2. zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta, vai teritorijas karti mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā, kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības atrašanās vieta (ja iespējams, arī elektroniski);".

13. Aizstāt 7.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdiem "tīmekļa vietnē".

14. Izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai - firma un reģistrācijas numurs, publiskajai personai vai tās iestādei - nosaukums);".

15. Papildināt 9.3.apakšpunktu aiz vārda "teritorijā" ar vārdu "mikroliegumā".

16. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Iesniedzējs nosūta informatīvo paziņojumu darbības teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem)."

17. Izteikt 11., 11.1 un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Pārvalde 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma vai citu institūciju vai ekspertu atzinuma, vai papildu informācijas saņemšanas sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus (2.pielikums) vai atzinumu, kurā norādīts, ka iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, vai pamatotu atteikumu.

11.1 Ja ir izsniegts atteikums, pārvalde par to elektroniski paziņo pašvaldībai.

12. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums, pārvalde sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus 10 darbdienu laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par to, ka darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums (izņemot gadījumu, ja Valsts vides dienestā jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence darbības veikšanai). Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 10 darbdienu laikā pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopijas saņemšanas."

18. Svītrot 13.punktu.

19. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Pārvalde, sagatavojot tehniskos noteikumus tādas darbības veikšanai, kura ietekmē citas pārvaldes teritoriju vai īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, vai mikroliegumu, konsultējas ar attiecīgās teritorijas pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi. Ja nepieciešams, pārvalde pieprasa sniegt atzinumu par darbību. Ietekmētās teritorijas pārvalde un Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz septiņu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

20. Aizstāt 17.punktā skaitli un vārdu "10 dienu" ar vārdiem "piecu darbdienu".

21. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja darbība paredzēta meža zemē, pārvalde pieprasa informāciju Valsts meža dienestam par darbības atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Valsts meža dienests minēto informāciju sniedz piecu darbdienu laikā."

22. Svītrot 18.2.apakšpunktā vārdus "ar vidi saistīto normatīvo aktu noteiktajām prasībām, kas attiecas uz".

23. Papildināt 18.2.1.apakšpunktu aiz vārda "ūdenstilpēm" ar vārdiem "(tai skaitā ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem)".

24. Papildināt noteikumus ar 18.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.8. citas prasības, kas nepieciešamas vides aizsardzībai."

25. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu iesniedzējam izsniedz vai nosūta elektroniska dokumenta formā un ievieto Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē triju darbdienu laikā pēc tā izsniegšanas. Ja darbība varētu ietekmēt citas pārvaldes teritoriju vai īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, vai mikroliegumu, pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu triju darbdienu laikā elektroniski nosūta attiecīgajai pārvaldei vai Dabas aizsardzības pārvaldei."

26. Papildināt 20.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atklātai derīgo izrakteņu ieguvei tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir vienāds ar derīgo izrakteņu ieguves limita darbības termiņu."

27. Aizstāt 23.punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "15 darbdienu".

28. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra Direktīvas 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu."

29. Papildināt 1.pielikuma 1.1.apakšpunktu aiz vārda "novietņu" ar vārdiem "(tai skaitā mēslu krātuvju)".

30. Svītrot 1.pielikuma 1.7.apakšpunktu.

31. Papildināt 1.pielikumu ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. biogāzes iekārtu būvniecība vai uzstādīšana."

32. Svītrot 1.pielikuma 3.3.2.apakšpunktu.

33. Papildināt 1.pielikuma 4.1.apakšpunktu aiz vārda "iegūšana" ar vārdiem "gadījumā, ja tās uzsākšanai nepieciešama pašvaldības izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja;".

34. Izteikt 1.pielikuma 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.8. ceptuvju ierīkošana ar jaudu virs divām tonnām gatavās produkcijas diennaktī;".

35. Izteikt 1.pielikuma 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. autoservisu vai autotransporta mazgāšanas (tai skaitā ar tvaiku vai ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem) vietu ierīkošana;".

36. Papildināt 1.pielikumu ar 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.10. virszemes ūdensobjektu tīrīšana un padziļināšana, ja tehniskie noteikumi šai darbībai nepieciešami saskaņā ar virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem."

37. Svītrot 1.pielikuma 9.1.apakšpunktā vārdus "kā arī mākslīgā sniega iegūšana".

38. Svītrot 1.pielikuma 9.2.apakšpunktā vārdus "atpūtas parku".

39. Izteikt 1.pielikuma 10.4.1. un 10.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu robežās;

10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu robežās;".

40. Svītrot 1.pielikuma 10.6.apakšpunktu.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 766Pieņemts: 13.11.2012.Stājas spēkā: 16.11.2012.Zaudē spēku: 02.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 15.11.2012. OP numurs: 2012/181.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252756
16.11.2012
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"