Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.231

Rīgā 2012.gada 1.novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.40 3.p.)

Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.12.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 171 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka atalgojuma politikas pamatprincipus un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 121. pantu, ņemot vērā šā likuma 119.1 panta nosacījumus, izņemot Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta sestajā daļā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām (tālāk tekstā - iestāde), ņemot vērā šo noteikumu 4. punkta prasības. Noteikumos noteiktos atalgojuma politikas pamatprincipus ieteicams piemērot pārējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem."

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām ir saistošas šo noteikumu prasības, ievēro šo noteikumu 17.1 punkta un 1. un 2. pielikuma prasības individuāli, ja tās nav pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, ko veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija) vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcija, vai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja tās ir pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, ko veic Komisija, bet nav pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, ko veic citas dalībvalsts uzraudzības institūcija."

3. Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:

"4.2. darbinieki, uz kuriem attiecas šo noteikumu prasības, apņemas neizmantot personīgā riska ierobežošanas stratēģijas vai tādu atalgojuma un atbildības apdrošināšanu, kas mazinātu risku par varbūtējo korekciju, kas noteiktas atalgojuma politikā, ietekmi uz atalgojumu;".

4. Izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā:

"6.3. atbilst iestādes vērtībām, piemēram, ētikas standartiem, ilgtermiņa interesēm, attīstības stratēģijā noteiktajiem darbības mērķiem, kā arī atbilst un veicina piesardzīgu un efektīvu risku pārvaldīšanu;".

5. Izteikt 11.2. punktu šādā redakcijā:

"11.2. atalgojuma elementus, t.sk. darba alga, prēmijas, motivējošas shēmas ilgtermiņa darbības rezultātu sasniegšanai, akcijas vai ar akcijām saistīti instrumenti, atlīdzība darba līguma vai pilnvarojuma līguma izbeigšanas gadījumā, iemaksas privāto pensiju fondu pensiju plānos, ar pensionēšanos saistītie labumi (discretionary pension benefits) un citi ar pensionēšanos saistītie izdevumi saskaņā ar iestādes pensiju politiku, kas atbilst iestādes vērtībām, piemēram, ētikas standartiem, ilgtermiņa interesēm, attīstības stratēģijā noteiktajiem darbības mērķiem u.c.;".

6. Izteikt 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu 2.1 punktā minētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniedz Komisijai informāciju saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikuma prasībām par tiem darbiniekiem, kuriem pārskata gadā atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par 1 miljona euro ekvivalentu (tālāk tekstā - augsti atalgoti darbinieki) pēc publiski pieejamiem valūtu kursiem par pārskata gada divpadsmit mēnešiem, kurus izmanto Eiropas Komisija finanšu programmu izstrādei un budžetam un kuri atrodami tās mājas lapā internetā.

7. Papildināt noteikumus ar 1. pielikumu (pielikumā).

8. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu (pielikumā).

9. Izteikt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvas 2010/76/ES, ar ko groza direktīvu 2006/48/EK un direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.171
"Normatīvie noteikumi par atalgojuma
politikas pamatprincipiem
"

Prasības pārskata par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu iesniegšanai

I. Vispārīgais jautājums

1. Šis pielikums nosaka "Pārskata par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu" atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam (tālāk tekstā - pārskats) sagatavošanas un iesniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - Komisija) kārtību.

II. Pārskata sagatavošana

2. Šo noteikumu 2.1 punktā minētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības sagatavo pārskatu, ievērojot šādas prasības:

2.1. šo noteikumu 2.1 punktā minētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības pārskatu par katru dalībvalsti, kurā tās veic savu komercdarbību un kurā ir vismaz viens augsti atalgots darbinieks, sagatavo atsevišķi;

2.2. informāciju par augsti atalgoto darbinieku ietver pārskatā, kas sagatavots par to dalībvalsti, kurā attiecīgais darbinieks veic savu profesionālo darbību;

2.3. informāciju par augsti atalgoto darbinieku, kas veic savu profesionālo darbību vairākās dalībvalstīs, ietver pārskatā, kas sagatavots par to dalībvalsti, kurā attiecīgais darbinieks galvenokārt veic savu profesionālo darbību. Informāciju par augsti atalgotu darbinieku, kas veic savu profesionālo darbību gan dalībvalstī, gan ārvalstī, ietver pārskatā, kas sagatavots par attiecīgo dalībvalsti, ja augsti atalgotais darbinieks savu profesionālo darbību galvenokārt veic šajā dalībvalstī, nevis ārvalstī;

2.4. pārskatu sagatavo par pārskata gadu;

2.5. pārskatā kopsummas uzrāda euro, t.i., latu kopsummas konvertē euro, izmantojot publiski pieejamus valūtu kursus par pārskata gada divpadsmit mēnešiem, kurus izmanto Eiropas Komisija finanšu programmu izstrādei un budžetam;

2.6. pārskatā neietver informāciju par augsti atalgotiem darbiniekiem, kas veic savu profesionālo darbību ārvalstīs.

III. Pārskata iesniegšana

3. Šo noteikumu 2.1 punktā minētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības sagatavo pārskatu (pārskatus) par pārskata gadu atbilstoši šā pielikuma 2. punkta prasībām un iesniedz Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 31. martam. Ja nevienā no dalībvalstīm, kurā šo noteikumu 2.1 punktā minētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības veic savu komercdarbību, nav neviena augsti atalgota darbinieka, tās elektroniski informē Komisiju par šādu darbinieku neesamību un pārskata nesagatavošanu līdz pārskata gadam sekojošā gada 31. martam.

4. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

5. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.171
"Normatīvie noteikumi
par atalgojuma politikas pamatprincipiem
"

Pārskats par augsti atalgotu darbinieku atalgojumu

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
Dalībvalsts, uz kuru attiecas dati:  
Pārskata gads:  
Iesniedzējs:  
Tālrunis:  
E-pasts:  

Darbības veids:

Ieguldījumu pakalpojumi1

Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana2

Aktīvu pārvaldīšana3

Pārējie darbības veidi4

Kopējais augsti atalgoto darbinieku skaits 5, t.sk.:        
iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits        
Atalgojuma nemainīgās daļas kopsumma (euro)        
Atalgojuma mainīgās6 daļas kopsumma (euro), t.sk.:        
pēc iestādes iniciatīvas noteikto ar pensionēšanos saistīto labumu kopsumma (Total discretionary pension benefits)        
pārskata gadā atliktās atalgojuma mainīgās daļas kopsumma        
Papildu skaidrojums par kolonnā "Pārējie darbības veidi4" ietverto augsti atalgoto darbinieku darbības veidu:

1 Ietver konsultāciju sniegšanu par komercsabiedrību finansēm, darījumus ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistītus pakalpojumus.

2 Ietver privātpersonu un komercsabiedrību kreditēšanu.

3 Ietver ieguldījumu individuālo portfeļu pārvaldīšanu (portfolio management), ieguldījumu, kas veikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstošos ieguldījumu fondos, pārvaldīšanu (managing of UCITS) un citus aktīvu pārvaldīšanas veidus.

4 Ietver augsti atalgotus darbiniekus, kuru profesionālo darbību nevar attiecināt uz tādiem darbības veidiem kā ieguldījumu pakalpojumi, privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana vai aktīvu pārvaldīšana. Šādā gadījumā iestāde pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības veidos augsti atalgotie darbinieki veic savu profesionālo darbību.

5 Augsti atalgoto darbinieku skaitu (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) norāda par stāvokli pārskata gada 31. decembrī.

6 Ietver pārskata gadā noteiktā atalgojuma mainīgo daļu, t.sk. pārskata gadā noteiktā atalgojuma atlikto daļu, kā arī pēc iestādes iniciatīvas noteikto ar pensionēšanos saistīto labumu kopsummu, garantēta apmēra atalgojuma mainīgo daļu un atlīdzību, kas pārsniedz Darba likumā noteiktos atlaišanas pabalstu apmērus darba līguma vai pilnvarojuma līguma uzteikšanas gadījumā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par atalgojuma politikas pamatprincipiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 231Pieņemts: 01.11.2012.Stājas spēkā: 08.11.2012.Zaudē spēku: 27.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 07.11.2012. OP numurs: 2012/176.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
252576
08.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)