Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.731

Rīgā 2012.gada 30.oktobrī (prot. Nr.60 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 38.nr.; 2009, 98.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt I nodaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Visā dabas parka teritorijā valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona."

3. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 7.3.2., 10.23.2., 10.23.5., 10.23.7., 10.23.9., 12.14.3., 12.14.4., 12.14.9. un 17.3.1.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

4. Svītrot 7.2.apakšpunktu.

5. Izteikt 10.6., 10.7. un 10.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

''10.6. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

10.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams:

10.7.1. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

10.7.2. šo noteikumu 10.23.2.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

10.8. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumus, ja teritorija neatrodas uz kūdras augsnēm, un attiecīgo pasākumu veikšanai saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;''.

6. Izteikt 10.10.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10.10. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:".

7. Aizstāt 10.11.apakšpunktā vārdus ''izņemot meža ugunsdrošības pasākumus'' ar vārdiem ''izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus''.

8. Izteikt 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.15. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, glābšanas un meklēšanas darbiem;".

9. Aizstāt 10.18.apakšpunktā vārdus "meža apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdzēsību un ugunsdrošību".

10. Svītrot 10.19.apakšpunktu.

11. Aizstāt 10.22.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

12. Papildināt 10.23.9.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

13. Svītrot 10.24.apakšpunktu.

14. Papildināt III nodaļu ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

10.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

15. Svītrot 12.3.apakšpunktu.

16. Aizstāt 12.4.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

17. Izteikt 12.5. un 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

''12.5. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

12.6. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, glābšanas un meklēšanas darbiem;".

18. Aizstāt 12.8.apakšpunktā vārdus "meža apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdzēsību un ugunsdrošību".

19. Svītrot 12.10.apakšpunktu.

20. Papildināt noteikumus ar 12.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.12.1 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

12.12.1 1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;

12.12.1 2. veidot mežaudzē atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;".

21. Aizstāt 12.13.apakšpunktā vārdus ''izņemot krūmu ciršanu pagalmos'' ar vārdiem ''izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, krūmu ciršanu pagalmos''.

22. Izteikt 12.14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.14.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

23. Papildināt 12.14.9.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

24. Izteikt 12.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.15. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus."

25. Papildināt IV nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztus ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un tie saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ."

26. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu teritorijas attīstību dabas parkā esošajā Kandavas pilsētā, Sabiles pilsētā un Rendas ciemā, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību."

27. Aizstāt 16.2.apakšpunktā vārdu "svešzemju" ar vārdu "citzemju".

28. Papildināt 17.3.1.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

29. Izteikt 18.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija."

30. Svītrot 18.3.4.apakšpunktu.

31. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu koku ciršanai galvenajā cirtē izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma saņemšanas."

32. Izteikt 20.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

33. Svītrot 20.6.apakšpunktu.

34. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām)."

35. Izteikt 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

36. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta
noteikumiem Nr.133

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra vietā -
ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 731Pieņemts: 30.10.2012.Stājas spēkā: 02.11.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 01.11.2012. OP numurs: 2012/173.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
252463
02.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)