Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/16

Carnikavā 2012. gada 18. jūlijā

Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš""

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012. gada 18. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, 7. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 10, 21. §)), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Iestādes faktiskā atrašanās vieta:

2.1. 1.-13. grupa - Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads;

2.2. 14. grupa - Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads."

1.2. Izteikt Noteikumu 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. reģistra 1. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta, kā arī viena no vecākiem (aizbildņa) dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;"

1.3. Izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Izglītības metodiķis pēc bērna un bērna vecāku (aizbildņa) deklarētās dzīvesvietas pārbaudes tiešsaistes režīmā reģistrē bērnu reģistrā attiecīgā vecuma (dzimšanas gada) 1. kārtas vai 2. kārtas bērnu rindā."

1.4. Aizstāt Noteikumu 9. punktā skaitļus un vārdus "19. un 28. punkta" ar skaitli un vārdu "19. punkta".

1.5. Izteikt Noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Iestādē bērnus uzņem secībā, kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi par bērnu reģistrāciju uzņemšanai iestādē, no attiecīgās bērnu dzimšanas gada rindas, saskaņā ar šo noteikumu 14., 17. un 19. punkta noteikumiem, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās."

1.6. Papildināt Noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Gadījumā, ja, no attiecīgās bērnu dzimšanas gada rindas iestādē uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās, iestādē uzņem iepriekšējos gados dzimušos bērnus secībā, kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi par bērna reģistrāciju uzņemšanai iestādē."

1.7. Aizstāt Noteikumu 18. punktā skaitli un vārdu 10 (desmit) ar skaitli un vārdu 15 (piecpadsmit).

1.8. Izteikt Noteikumu 19.2. punktu šādā redakcijā:

"19.2. gadā vienu bērnu, kura dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta vai Carnikavas novada bāriņtiesas lēmumu;"

1.9. Izteikt Noteikumu 19.5. punktu šādā redakcijā:

"19.5. bērnu, kura brāļi vai māsas jau apmeklē iestādi, ja bērns reģistrēts uzņemšanai, sākot no 18.07.2012. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/16 "Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 19.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"" spēkā stāšanās dienas."

1.10. Izteikt Noteikumu 19.7. punktu šādā redakcijā:

"19.7. bērnus, kas minēti noteikumu 13.1 punktā;"

1.11. Papildināt Noteikumus ar 19.8. punktu šādā redakcijā:

"19.8. rindas kārtībā bērnus, kuri reģistrēti 2. kārtas rindā, bērnus no 2. kārtas rindas iestādē uzņem pēc tam, kad iestādē ir uzņemti visi noteikumu 19.6. un 19.7. punktos minētie bērni."

1.12. Izteikt Noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu un/vai pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzinumu, vieta iestādē tiek saglabāta:

21.1. ja iestādē uzņemts bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē iestādi laikā, kas nav ilgāks par vienu gadu. Promesošā bērna vietā iestādes vadītājs uzņem iestādē bērnu uz ierobežotu laiku saskaņā ar komisijas lēmumu;

21.2. ja bērns tiek aicināts uz iestādi (sasniedzot pusotra gada vecumu), bet vecāki tekošajā gadā vēl nevēlas izmantot piedāvāto pakalpojumu."

1.13. Aizstāt Noteikumu 22. punktā skaitli un vārdu "21. punkta" ar skaitli un vārdu "21.1. apakšpunkta".

1.14. Izslēgt Noteikumu 28. punktu.

1.15. Aizstāt Noteikumu 1. pielikumā vārdus "faktiskā dzīvesvieta" ar vārdiem "adrese pasta korespondencei".

1.16. Izteikt Noteikumu 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija
uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2012. gada 19. jūlijāCarnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/16 "Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts un 43. panta trešā daļa, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa.

Pilnveidot Carnikavas novada pašvaldības 2010. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"".

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"", precizējot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes atrašanās vietu, nosakot, ka reģistra 1. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta, kā arī viena no vecākiem (aizbildņa) dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, precizējot Izglītības metodiķa pienākumus, nosakot, ka bērnu priekšrocības uzņemšanai iestādē, kura brāļi vai māsas jau apmeklē iestādi, ja bērns reģistrēts uzņemšanai, sākot no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas. Esošā noteikumu redakcija pilnveidota, nosakot, ka bērnam tiek saglabāta vieta iestādes rindā, ja bērns tiek aicināts uz iestādi (sasniedzot pusotra gada vecumu), bet vecāki tekošajā gadā vēl nevēlas izmantot piedāvāto pakalpojumu. Papildus veikti tehniski grozījumi saistošo noteikumu pielikumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Carnikavas novada domē, pie Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības metodiķa un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2012/16Pieņemts: 18.07.2012.Stājas spēkā: 07.09.2012.Zaudē spēku: 05.02.2014.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 164, 06.09.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
251814
07.09.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)