Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.621

Rīgā 2012.gada 11.septembrī (prot. Nr.51 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
16.panta otro daļu un 18.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 146.nr.; 2010, 13.nr.; 2012, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punkta otro teikumu.

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Regulators komersantam izsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā parauga licenci. Komersantam, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņu."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts norādīts attiecīgā iesnieguma veidlapā. Iesniedzot dokumentus licences saņemšanai vai licences nosacījumu grozīšanai, pievieno šo noteikumu 5. un 6.pielikumā minēto informāciju. Iesniegums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visus šo noteikumu attiecīgajā pielikumā norādītos dokumentus  un visu nepieciešamo informāciju."

4. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja šo noteikumu 5.punktā minētais iesniegums iesniegts dzelzceļu pasažieru pārvadājumu licences saņemšanai, regulators četru darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa no Valsts dzelzceļa administrācijas informāciju par pārvadātāja dzelzceļu pakalpojuma sniegšanai izmantojamo ritošo sastāvu. Valsts dzelzceļa administrācija regulatoram nepieciešamo informāciju sniedz četru darbdienu laikā."

5. Aizstāt 2.pielikuma 3.punktā vārdu "termiņš" ar vārdiem "termiņš (nenorāda, ja komersants sabiedrisko pakalpojumu jau sniedz)".

6. Izteikt 2.pielikuma daļu "Pielikumā" šādā redakcijā:

"Pielikumā:

1. Komersanta plānotās darbības apraksts.

2. Informācija par komersanta plānoto tehnisko nodrošinājumu un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams regulējamā pakalpojuma sniegšanai (nepievieno iesniegumam, ja paredzēts saņemt licenci elektroenerģijas tirdzniecībai).

3. Licences darbības zonas apraksts un karte, kurā ir iezīmēta sniedzamā sabiedriskā pakalpojuma zona. Ja licences darbības zona aptver visu Latvijas Republikas teritoriju, karti nepievieno.

4. Dokumenti, kas noteikti attiecīgās regulējamās nozares speciālajos normatīvajos aktos."

7. Izteikt 3.pielikuma daļas "Pielikumā" 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ja grozījumi skar licences darbības zonu, - komersanta licences darbības zonas apraksts un karte, kurā iezīmēta sniedzamā sabiedriskā pakalpojuma zona."

8. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.664

Informācija par komersanta darbību

Iesniegumam par sabiedriskā pakalpojuma licences saņemšanu vai licences nosacījumu grozīšanu pievieno šādu informāciju:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. komersanta reģistrācijas datums un numurs;

1.2. darbības veidi;

1.3. iepriekšējā gada darbības finanšu rādītāji (izņemot jaunizveidotiem komersantiem, kas nav sastādījuši gada pārskatu):

1.3.1. neto apgrozījums;

1.3.2. peļņa vai zaudējumi;

1.3.3. pašu kapitāla bilances vērtība;

1.3.4. bilances kopsumma.

2. Līdzšinējā darbība*:

2.1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

2.2. sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums - fiziskas vai juridiskas personas);

2.3. lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi iepriekšējā darbības gadā (naturālās mērvienībās);

2.4. ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iepriekšējā darbības gadā;

2.5. šobrīd piemērotie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

3. Plānotā darbība**:

3.1. plānotā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

3.2. plānotais sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums - fiziskas vai juridiskas personas);

3.3. plānotie lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi kārtējā un nākamajā gadā (naturālās mērvienībās);

3.4. plānotie ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtējā un nākamajā gadā.

 

(datums***)

Komersanta pilnvarotais pārstāvis      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts***)

Piezīmes.

1. Informāciju norāda komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu.

2. ** Informāciju norāda komersanti, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu, sniedz informāciju par plānoto darbību daļā, kurā plānotas būtiskas izmaiņas kārtējā vai nākamajā gadā.

3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

9. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.664

Plānotais tehniskais nodrošinājums

1. Iesniegumam par elektroenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

1.1. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tehnisko nodrošinājumu:

1. Darbības zona (km2)  
2. Elektrotīklu pieslēgumu skaits (gab., norādot pa sprieguma pakāpēm) un uzstādītā jauda (MW)  
3. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu skaits (gab.)  
4. Elektrotīkla principshēma, norādot elektroietaišu piederības robežas  

1.2. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem elektrotīkliem:

Nr. p.k.

Elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamie elektrotīkli

Mērvienība

Daudzums

Īpašumā

Lietošanā

1. Elektropārvades līnija (gaisvada, kabeļa, piekarkabeļa)

 

     
1.1. elektropārvades līnijas spriegums

kV

     
1.2. elektropārvades līnijas garums

km

     
2. Transformatoru apakšstacijas        
2.1. transformatoru apakšstacijas jauda

MW

     
2.2. transformatoru apakšstacijas spriegums

kV

     
2.3. transformatoru apakšstaciju skaits

gab.

     
3. Sadales punkti (norādot spriegumu)

gab.

     

1.3. elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo elektrotīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot elektrotīkla tipu, šķērsgriezumu, spriegumu un citu raksturojošu informāciju (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).*

2. Iesniegumam par siltumenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

2.1. informāciju par siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem siltumtīkliem:

Nr. p.k.

Siltumtīklu raksturojums

Mērvienība

Daudzums

Īpašumā

Lietošanā

1. Siltumtīklu garums (km)

km

     
2. Siltumtīklu pieslēgumu maksimālā siltumslodze (MW)

MW

     

2.2. siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo siltumtīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot siltumtīklu diametru un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izmantojamos objektus, piemēram, siltumavoti, sūkņu stacijas (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).

3. Iesniegumam par ūdenssaimniecības licences saņemšanu pievieno:

3.1. informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem objektiem:

Nr. p.k.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamie objekti

Adrese (atrašanās vieta)

Īpašumā

Lietošanā

1. Ūdenstornis      
2. Artēziskais urbums      
3. Ūdens sūkņu stacija      
4. Kanalizācijas sūkņu stacija      
5. Atdzelžošanas iekārtas      
6. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas      
7. Citi sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai izmantojamie objekti      
8. Ūdensapgādes tīkli

(norāda km katrā nošķirtajā ūdensapgādes tīklā un atrašanās vietu)

   
9. Kanalizācijas tīkli

(norāda km katrā nošķirtajā ūdensapgādes tīklā un atrašanās vietu)

   

3.2. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izmantojamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas uz topogrāfiskā plāna, norādot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izmantojamos objektus, piemēram, ūdenstornis, ūdens sūkņu stacija, kanalizācijas sūkņu stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (minētās shēmas iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).

4. Iesniegumam par licences saņemšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos pievieno informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanai izmantojamo tehnisko nodrošinājumu:

Nr. p.k.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanai izmantojamais tehniskais nodrošinājums

Nosaukums/adrese

Īpašumā

Lietošanā

1. Būves      
2. Stacionārās tehnoloģiskās iekārtas      
3. Pārvietojamās tehnoloģiskās iekārtas      
4. Transportlīdzekļi      

 

(datums**)

Komersanta pilnvarotais pārstāvis      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Piezīmes.

1. * Iesniedz komersants, kura licences darbības zona neaptver visu Latvijas Republikas teritoriju.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 621Pieņemts: 11.09.2012.Stājas spēkā: 14.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 13.09.2012. OP numurs: 2012/145.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251409
14.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)