Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.606

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 43.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
29.panta otro un ceturto daļu
un 29.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 52.nr.; 2011, 77., 190.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. vēja enerģiju, ja vēja elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 0,25 MW un tā ir pieslēgta pie 20/0,4 kV elektroenerģijas sadales sistēmas operatora transformatora 0,4 kV pusē;".

2. Papildināt 12.5.apakšpunktu aiz vārda "apjomu" ar vārdu "kalendāra".

3. Aizstāt 28.1.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas".

4. Papildināt 36.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumā norāda elektroenerģijas iepirkuma apjomu kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros."

5. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Ministrija reģistrē un uzskaita visus izsniegtos šo noteikumu 11. un 36.punktā minētos lēmumus. Ministrija savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

45.1. visu lēmumu sarakstu, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu, norādot lēmumu izsniegšanas datumu, komersanta firmu, elektrostacijas veidu, uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

45.2. šo noteikumu 46.punktā noteikto lielumu En;

45.3. informāciju par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamā elektroenerģijas apjoma atlikumu katram attiecīgā atjaunojamā energoresursa veidam;

45.4. līdz katra gada 1.martam - summu, kas komersantam izmaksāta iepriekšējā gadā elektroenerģijas obligātā iepirkuma vai garantētās maksas ietvaros."

6. Izteikt 53.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu sastāda sistēmas operators un paraksta elektrostacijas un sistēmas operatora pārstāvji."

7. Izteikt 55.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

''55.2. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģija saražota vēja elektrostacijā, kura minēta šo noteikumu 3.5.apakšpunktā. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un publiskais tirgotājs atrunā līgumā saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar publisko tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar publisko tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, publiskais tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šo noteikumu 37.punktā minēto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektroenerģiju par šo noteikumu 37.punktā minēto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2;''.

8. Aizstāt 56.punkta trešajā teikumā vārdus "atbilstošās elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas diena" ar vārdiem "diena, kurā elektrostacija ir nodota ekspluatācijā un saņemts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlā darbā ar sistēmu".

9. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Laikā, kad elektrostacijā elektroenerģiju ražo mazāk, nekā patērē savām vajadzībām, vai neražo, tā pērk elektroenerģiju no tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem."

10. Papildināt 60.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pārskatā sniegtos datus par efektīvi izlietoto siltumenerģiju apstiprina akreditēts auditors."

11. Papildināt noteikumus ar 60.1, 60.2 un 60.3 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Izvērtējot šo noteikumu 60.punktā minēto pārskatu, ministrijai ir tiesības pieprasīt komersantam iesniegt detalizētu informāciju, lai izvērtētu atbilstību šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem nosacījumiem. Komersantam ir pienākums 20 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma iesniegt ministrijā pieprasīto informāciju. Ministrija ir tiesīga pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sagatavot izziņu par komersanta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parādu neesību, ja minētā informācija nav iegūstama publiskajā datubāzē, par periodu, par kuru iesniegts pēdējais gada pārskats.

60.2 Ministrija izvērtē šo noteikumu 60.punktā minēto pārskatu, tai skaitā pārliecinās, ka attiecīgajā gada pārskata periodā:

60.2 1. komersants ievēro būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

60.2 2. komersantam nav bijuši nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi.

60.3 Šo noteikumu 60.punktā minētais akreditētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un atbilst akreditācijas prasībām, ņemot vērā standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju". Akreditēto auditoru sarakstu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs publicē savā tīmekļa vietnē."

12. Aizstāt 61.1.apakšpunktā vārdus "viena gada periodā" ar vārdiem "viena kalendāra gada periodā".

13. Aizstāt 61.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "uzskatītas 365 kalendāra dienas, sākot no tā mēneša un datuma" ar vārdiem "uzskatīts pirmais pilnais kalendāra gads pēc tā gada".

14. Papildināt noteikumus ar 61.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3. komersants vai komersanta elektrostacija neatbilst šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai kas ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina komersanta un elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 60.2 1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu. Atbilstību šo noteikumu 60.2 2.apakšpunktā minētajam kritērijam komersants nodrošina deviņu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas. Ja pēc komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija 20 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma atcelšanu. Lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

15. Aizstāt 100.punktā skaitli un vārdu "2013.gada" ar skaitli un vārdu "2016.gada".

16. Papildināt noteikumus ar 101. un 102.punktu šādā redakcijā:

"101. Šo noteikumu 60.punktā minētās prasības par akreditēta auditora apstiprinājumu pārskatā sniegtajiem datiem attiecībā uz pārdoto lietderīgo siltumenerģiju piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

102. Ekonomikas ministrija var ierosināt pārskatīt šajos noteikumos iekļauto formulu pamatotību un atbilstību elektroenerģijas tirgus situācijai."

17. Papildināt 8.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu nosaka saskaņā ar elektrostacijas tehnisko dokumentāciju, ievērojot konkrētajā dienā faktiski uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu bruto jaudu."

18. Izteikt 9.pielikuma I nodaļas otro rindu šādā redakcijā:

"Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā (ja tā nepieciešamība noteikta tiesību aktos)

"

19. Papildināt 9.pielikuma I nodaļu ar devīto rindu šādā redakcijā:

"Komersants norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta ''a" vai ''b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt5

"

20. Papildināt 9.pielikumu ar piekto piezīmi šādā redakcijā:

"5 Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu, vai šādas personas nav, komersants norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 606Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 08.09.2012.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 07.09.2012. OP numurs: 2012/142.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
251335
08.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)