Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.595

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes
un jūras drošības likuma

45.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126.nr.; 2010, 192.nr.; 2012, 79.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "koordinācijas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Krasta apsardzes dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 3.punktu.

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. AIS krasta sakaru tīkla darbību nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests (turpmāk - Krasta apsardzes dienests). Krasta apsardzes dienests ir Latvijas AIS informācijas saņemšanas, glabāšanas, apmaiņas un sadales centrs."

4. Papildināt noteikumus ar 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.10. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam."

5. Aizstāt 14.punktā vārdus "Vides ministrija" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija".

6. Izteikt 18.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs veic finanšu norēķinus ar LRIT sistēmas Eiropas Savienības datu centru, kā arī iesniedz apmaksai rēķinus ārpuskārtas informācijas pieprasītājiem par LRIT sistēmas datu saņemšanu. Krasta apsardzes dienests:".

7. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Kuģošanas informācijas apmaiņa nacionālajā SSN sistēmā

22. Šo noteikumu izpratnē kuģošanas informācija ir ziņojumi, brīdinājumi, šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā informācija un informācija saskaņā ar EK SSN sistēmas un nacionālās SSN sistēmas darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Nacionālā SSN sistēma nodrošina kuģošanas informācijas apmaiņu.

23. Nacionālajā SSN sistēmā iesaistās:

23.1. nacionālā kompetentā institūcija;

23.2. vietējās kompetentās institūcijas;

23.3. autorizētie sistēmas lietotāji.

24. Šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētā nacionālā kompetentā institūcija ir Krasta apsardzes dienests. Krasta apsardzes dienests:

24.1. saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu nodrošina nacionālās SSN sistēmas darbību un tās savietojamību ar EK SSN sistēmu, kā arī ar citām informācijas sistēmām;

24.2. nodrošina šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minēto funkciju izpildei nepieciešamās infrastruktūras izveidi un uzturēšanu;

24.3. sadarbojoties Eiropas Savienības nolīgumu ietvaros vai saskaņā ar Eiropas Savienības starpreģionālajiem vai starptautiskajiem projektiem nodrošina, lai izstrādātās informācijas sistēmas vai tīkli atbilstu šo noteikumu prasībām un būtu savietojami un saslēgti ar EK SSN sistēmu;

24.4. nodrošina nacionālās SSN sistēmas vadību, tostarp saskaņo sistēmas lietotāju darbības valsts līmenī un piešķir Apvienoto Nāciju Tirdzniecības un transporta vietu kodus (UN LOCODES);

24.5. nodrošina vietējo kompetento institūciju un autorizēto sistēmas lietotāju piekļuvi nacionālajai SSN sistēmai atbilstoši šajos noteikumos un citos nacionālās SSN sistēmas lietošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām piekļuves tiesībām;

24.6. pilda nacionālā kontaktpunkta funkcijas EK SSN sistēmas ietvaros.

25. Šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētās vietējās kompetentās institūcijas ir:

25.1. ostu pārvaldes;

25.2. Latvijas Jūras administrācija;

25.3. Valsts vides dienests;

25.4. Valsts robežsardze;

25.5. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes;

25.6. Pārtikas un veterinārais dienests;

25.7. Veselības inspekcija;

25.8. Slimību profilakses un kontroles centrs;

25.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

25.10. Valsts policija;

25.11. Drošības policija;

25.12. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

26. Lai vietējo kompetento institūciju amatpersonas vai darbinieki saņemtu piekļuvi nacionālajai SSN sistēmai, attiecīgā vietējā kompetentā institūcija iesniedz Krasta apsardzes dienestā pieprasījumu (2.pielikums).

27. Par šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minēto autorizēto sistēmas lietotāju var kļūt:

27.1. kuģa īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona;

27.2. kravas īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona;

27.3. komercsabiedrība, kas veic kuģu aģentēšanu;

27.4. komercsabiedrība, kas veic kravu aģentēšanu;

27.5. komercsabiedrība, kas sniedz citus pakalpojumus ostā (piemēram, nodrošina kravu pārkraušanu un glabāšanu, pieņem un apsaimnieko kuģu radītos atkritumus, nodrošina ostu un ostas iekārtu aizsardzību).

28. Lai persona kļūtu par autorizēto sistēmas lietotāju un tās darbiniekiem tiktu nodrošināta piekļuve nacionālajai SSN sistēmai, šī persona:

28.1. iesniedz Krasta apsardzes dienestā pieprasījumu (2.pielikums) un dokumentus, kas apliecina piekļuves tiesības nacionālajai SSN sistēmai;

28.2. noslēdz ar Krasta apsardzes dienestu līgumu par nacionālās SSN sistēmas izmantošanu.

29. Šo noteikumu 28.punkts neattiecas uz vienreizējiem nacionālās SSN sistēmas lietotājiem. Autorizāciju vienreizējai nacionālās SSN sistēmas lietošanai var lūgt kuģa kapteinis vai atpūtas kuģa vadītājs, vai īpašnieks, elektroniski nosūtot Krasta apsardzes dienestam pieprasījumu brīvā formā, ja:

29.1. kuģa bruto tilpība ir mazāka par 300;

29.2. zvejas kuģa garums ir mazāks par 45 metriem;

29.3. tradicionālā kuģa garums ir mazāks par 45 metriem;

29.4. atpūtas kuģa garums ir mazāks par 45 metriem.

30. Krasta apsardzes dienests autorizētā sistēmas lietotāja statusu personai nepiešķir, ja, izvērtējot saņemto pieprasījumu, konstatē, ka šai personai nav likumiska vai līgumiska pamata piekļūt nacionālajai SSN sistēmai.

31. Lai pārliecinātos, ka komercsabiedrības piekļuves pieprasījums nacionālajai SSN sistēmai ir pamatots, Krasta apsardzes dienests var lūgt no ostu pārvaldēm informāciju par šīm komercsabiedrībām.

32. Ja persona ir kļuvusi par autorizētu sistēmas lietotāju saskaņā ar šo noteikumu 28. vai 29.punktu, šai personai piešķirtie identifikatori un paroles uzskatāmas par elektronisko parakstu un šīs personas nacionālajā SSN sistēmā iesniegtie dokumenti uzskatāmi par parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

33. Ja autorizētam sistēmas lietotājam vairs nav pamata lietot šo sistēmu (piemēram, zaudējis spēku līgums ar ostu par kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu šajā ostā), attiecīgais autorizētais sistēmas lietotājs par to nekavējoties informē Krasta apsardzes dienestu. Krasta apsardzes dienests attiecīgajam autorizētajam sistēmas lietotājam anulē piekļuves tiesības sistēmai.

34. Ja vietējās kompetentās institūcijas amatpersonai vai darbiniekam vai autorizētā sistēmas lietotāja darbiniekam, kuram ir nodrošināta piekļuve nacionālajai SSN sistēmai, vairs nav pamata lietot šo sistēmu (piemēram, izbeigtas dienesta vai darba attiecības ar to, vai arī amatpersona vai darbinieks atstādināts no amata pienākumu izpildes), vietējā kompetentā institūcija vai autorizētais sistēmas lietotājs par to nekavējoties informē Krasta apsardzes dienestu. Krasta apsardzes dienests attiecīgajai personai anulē piekļuves tiesības nacionālajai SSN sistēmai.

35. Šo noteikumu 23.punktā minēto personu piekļuves tiesību apjoms nacionālajai SSN sistēmai noteikts šo noteikumu 1.pielikumā un citos normatīvajos aktos, kas regulē nacionālās SSN sistēmas lietošanu.

36. Nacionālā SSN sistēma atbilst šādiem nosacījumiem:

36.1. kuģošanas informācijas apmaiņa sistēmā notiek elektroniski, ļaujot operatīvi saņemt un apstrādāt šo informāciju;

36.2. kuģošanas informācijas apmaiņa sistēmā tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī;

36.3. sistēma nodrošina automātisku informācijas apmaiņu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām, izmantojot EK SSN sistēmu.

37. Ja nacionālās SSN sistēmas lietotājam atkārtoti neizdodas informāciju nacionālajā SSN sistēmā iesniegt elektroniski, šis lietotājs nekavējoties par to informē Krasta apsardzes dienestu un, savstarpēji vienojoties, iesniedz informāciju, izmantojot jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus (tālrunis, fakss, e-pasts). Pēc nacionālās SSN sistēmas darbības traucējumu novēršanas informāciju nekavējoties iesniedz atkārtoti, izmantojot nacionālo SSN sistēmu, bet ne vēlāk kā vienu dienu pēc nacionālās SSN sistēmas darbības traucējumu novēršanas.

38. Par nacionālās SSN sistēmas traucējumu novēršanu paziņo šādā kārtībā:

38.1. ja traucējumi radušies Krasta apsardzes dienesta pusē, par to novēršanu Krasta apsardzes dienests nekavējoties izsūta attiecīgu informāciju nacionālajā SSN sistēmā tās lietotājiem;

38.2. ja traucējumi radušies nacionālās SSN sistēmas lietotāja pusē, par traucējumu novēršanu lietotājs informē Krasta apsardzes dienestu, nosūtot nacionālajā SSN sistēmā informāciju, kuru līdz šim nebija iespējams nosūtīt minēto nacionālās SSN sistēmas darbības traucējumu dēļ. Informāciju nosūta, ievērojot šo noteikumu 37.punktā noteikto vienas dienas termiņu.

38.1 Par kuģošanas informācijas savlaicīgu iesniegšanu nacionālajā SSN sistēmā un par nacionālajā SSN sistēmā iesniegtās informācijas pareizību ir atbildīgs informācijas iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

38.2 Lai uzlabotu nacionālās SSN sistēmas darbību un informācijas apmaiņu tajā, Krasta apsardzes dienests un vietējās kompetentās institūcijas slēdz starpresoru vienošanos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

38.3 Vietējām kompetentajām institūcijām nacionālajā SSN sistēmā ir pieejama statistikas informācija par 5 gadiem."

8. Izteikt pielikumu šādā redakcijā (1.pielikums).

9. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā (2.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis

 

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta
noteikumiem Nr.595

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta
noteikumiem Nr.857

Nacionālās SSN sistēmas lietotāju piekļuves tiesības

Krasta apsardzes dienests Ostas pārvaldes Latvijas Jūras administrācija Valsts vides dienests Valsts robežsardze Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes Pārtikas un veterinārais dienests Veselības inspekcija Slimību profilakses un kontroles centrs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Valsts policija Drošības policija Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs Kuģis (kapteinis, īpašnieks, valdītājs, aģents) Kravas īpašnieks, valdītājs vai kravas aģents Komercsabiedrība, kas ostā pieņem un apsaimnieko kuģu radītos atkritumus Komercsabiedrība, kas sniedz citus pakalpojumus ostā
1. Vispārējais paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās TP TP TP TP TP TP TP TP TP PI
2. Paziņojums par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām (HAZMAT) TP TP* TP* TP* TP* TP PI TP*
3. Paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu TP TP* TP* TP PI TP TP*
4. Paziņojums par kuģa atkritumu saņemšanu TP TI/
TP*
TP* TP PI
5. Aizsardzības informācijas deklarācija TP TPd* TP* TPd* TPd* TP PI TP*
6. Paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli TP TP TP TP PI TP*
7. Vispārējā deklarācija (FAL 1.veidlapa) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP PI TPd* TPd* TPd*
8. Kuģa manifests TP TP* TP* TP TP TP* TP PI TP*
9. Kuģa krājumu deklarācija (FAL 3.veidlapa) TP TP TP PI
10. Apkalpes mantu deklarācija (FAL 4.veidlapa) TP TP TP PI
11. Apkalpes saraksts (FAL 5.veidlapa) TP TP* TP* TP TP TP PI TP*
12. Pasažieru saraksts (FAL 6.veidlapa) TP TP* TP* TP TP TP PI TP*
13. Jūras sanitārā deklarācija TP TP* TP* TP TP TP PI TP*
14. Iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai TP TP TP PI
15. Iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai TP TP TP PI
16. Ziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros TP TP PI
17. Paziņojums par kuģa pienākšanas aktuālo laiku (ATA) TP PI TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
18. Paziņojums par kuģa iziešanas aktuālo laiku (ATD) TP PI TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
19. Pieprasījums no EK SSN sistēmas centrālā servera TP TPd* TP* TP*
20. Ostas paziņojumi (PortPlus notification) PI
21. Brīdinājuma paziņojumi
21.1. Par incidentiem (SITREP) PI/
TP
TI/
TP
TP TP* TP* TP TP TP TP
21.2. Par jūras vides piesārņojumu (POLREP) PI/
TP
TI/
TP
TP TI/
TP
TP* TP* TP TP TP TP
21.3. Par dreifējošiem konteineriem vai citiem kuģošanas drošībai bīstamiem objektiem PI/
TP
TI/
TP
TP TP* TP* TP* TP TP TP TP
21.4. Par atkritumiem (WASTE) PI/
TP
TI/
TP
TP TI/
TP
TP* TP* TP TP TP TP TP TI
21.5. Citi brīdinājumi PI/
TP
TI/
TP
TI/
TP
TP* TP* TP* TI TI TI TP TP TP TP

Piezīmes.

1. TI - tiesības iesniegt.

2. PI - pienākums iesniegt.

3. TP - tiesības piekļūt.

4. TPd - tiesības piekļūt tikai daļai no informācijas (atbilstoši kompetencei).

5. * Tiesības piekļūt informācijai ir tikai noteiktām struktūrvienībām vai personām (atbilstoši kompetencei)."

Satiksmes ministrs A.Ronis

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta
noteikumiem Nr.595

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta
noteikumiem Nr.857

Nacionālās SafeSeaNet sistēmas lietotāja pieteikuma veidlapas paraugs

Nacionālās SafeSeaNet sistēmas lietotāja pieteikums

Satiksmes ministrs A.Ronis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 595Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 31.08.2012. OP numurs: 2012/138.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
251169
01.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)