Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.592

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.20.2., 10.20.3., 10.20.4., 10.20.7., 12.11.3., 12.11.4., 12.11.5. un 16.8.1.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

3. Aizstāt 8.4.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

4. Izteikt 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas veikt arheoloģiskās izpētes darbus."

5. Izteikt 10.5. un 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

10.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams šo noteikumu 10.20.2., 10.20.3. un 10.20.4.apakšpunktā minēto darbu veikšanai;".

6. Izteikt 10.8.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10.8. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:".

7. Izteikt 10.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.9. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

8. Izteikt 10.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.14. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

9. Izteikt 10.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.17. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā;".

10. Svītrot 10.18.apakšpunktu.

11. Papildināt 10.20.7.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

12. Svītrot 10.20.8.apakšpunktu.

13. Papildināt III nodaļu ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

10.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

14. Izteikt 12.1. un 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

12.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

15. Izteikt 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā;".

16. Svītrot 12.5.apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 12.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6.1 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē, samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus, kā arī mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;".

18. Izteikt 12.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.9. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku ciršanu un novākšanu;".

19. Izteikt 12.11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.11.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

20. Papildināt 12.11.5.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

21. Svītrot 12.11.7.apakšpunktu.

22. Papildināt IV nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Dabas parka zonā, veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus."

23. Izteikt 16.6. un 16.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

16.7. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi;".

24. Izteikt 16.8.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:".

25. Papildināt 16.8.1.apakšpunktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

26. Svītrot 16.8.3.apakšpunktu.

27. Papildināt noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to nociršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un 10 metru platā joslā no tās."

28. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa
noteikumiem Nr.297

Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonas I daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

2.1.

1.

329088

548147

2.2.

2.

329038

548147

2.3.

3.

329061

548212

2.4.

4.

329058

548226

2.5.

5.

329057

548260

2.6.

6.

329062

548275

2.7.

7.

329069

548286

2.8.

8.

329062

548297

2.9.

9.

329056

548302

2.10.

10.

329044

548308

2.11.

11.

329030

548323

2.12.

12.

329028

548327

2.13.

13.

329027

548330

2.14.

14.

329043

548348

2.15.

15.

329044

548347

2.16.

16.

329056

548357

2.17.

17.

329060

548368

2.18.

18.

329057

548385

2.19.

19.

329059

548391

2.20.

20.

329043

548409

2.21.

21.

329039

548416

2.22.

22.

329045

548418

2.23.

23.

329064

548417

2.24.

24.

329078

548418

2.25.

25.

329084

548429

2.26.

26.

329092

548433

2.27.

27.

329108

548420

2.28.

28.

329115

548419

2.29.

29.

329126

548420

2.30.

30.

329138

548416

2.31.

31.

329142

548403

2.32.

32.

329086

548391

2.33.

33.

329072

548385

2.34.

34.

329077

548346

2.35.

35.

329083

548328

2.36.

36.

329096

548329

2.37.

37.

329104

548327

2.38.

38.

329107

548323

2.39.

39.

329114

548323

2.40.

40.

329128

548331

2.41.

41.

329141

548335

3. Dabas parka zonas II daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

3.1.

42.

328977

548374

3.2.

43.

328970

548363

3.3.

44.

328962

548357

3.4.

45.

328957

548357

3.5.

46.

328952

548359

3.6.

47.

328947

548357

3.7.

48.

328940

548349

3.8.

49.

328935

548347

3.9.

50.

328927

548350

3.10.

51.

328924

548367

3.11.

52.

328925

548374

3.12.

53.

328928

548379

3.13.

54.

328928

548388

3.14.

55.

328932

548393

3.15.

56.

328936

548392

3.16.

57.

328943

548388

3.17.

58.

328957

548389

3.18.

59.

328963

548392

3.19.

60.

328966

548395

3.20.

61.

328955

548406

3.21.

62.

328953

548417

3.22.

63.

328953

548421

3.23.

64.

328958

548424

3.24.

65.

328959

548432

3.25.

66.

328954

548442

3.26.

67.

328947

548449

3.27.

68.

328940

548450

3.28.

69.

328945

548463

3.29.

70.

328950

548460

3.30.

71.

328955

548462

3.31.

72.

328960

548465

3.32.

73.

328963

548472

3.33.

74.

328968

548471

3.34.

75.

328987

548441

3.35.

76.

328994

548441

3.36.

77.

329000

548446

3.37.

78.

329004

548444

3.38.

79.

329012

548425

3.39.

80.

329023

548418

3.40.

81.

329030

548408

3.41.

82.

329035

548396

3.42.

83.

329022

548385

3.43.

84.

329022

548382

3.44.

85.

329024

548379

3.45.

86.

328994

548359

3.46.

87.

328992

548365

3.47.

88.

328988

548371

3.48.

89.

328980

548375

4. Dabas parka zonas III daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

4.1.

90.

328740

548408

4.2.

91.

328745

548442

4.3.

92.

328745

548446

4.4.

93.

328753

548501

4.5.

94.

328763

548512

4.6.

95.

328816

548507

4.7.

96.

328829

548495

4.8.

97.

328826

548479

4.9.

98.

328823

548437

4.10.

99.

328831

548436

4.11.

100.

328828

548418

4.12.

101.

328833

548418

4.13.

102.

328835

548405

4.14.

103.

328833

548396

4.15.

104.

328833

548388

4.16.

105.

328829

548379

4.17.

106.

328825

548375

4.18.

107.

328804

548382

4.19.

108.

328793

548389

4.20.

109.

328774

548392

5. Dabas parka zonas IV daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

5.1.

110.

329169

548435

5.2.

111.

329165

548460

5.3.

112.

329161

548471

5.4.

113.

329153

548476

5.5.

114.

329124

548470

5.6.

115.

329114

548476

5.7.

116.

329106

548469

5.8.

117.

329106

548457

5.9.

118.

329094

548446

5.10.

119.

329079

548444

5.11.

120.

329070

548448

5.12.

121.

329070

548463

5.13.

122.

329073

548473

5.14.

123.

329071

548497

5.15.

124.

329066

548500

5.16.

125.

329066

548506

5.17.

126.

329069

548514

5.18.

127.

329071

548546

5.19.

128.

329071

548575

5.20.

129.

329081

548580

5.21.

130.

329092

548589

5.22.

131.

329098

548601

5.23.

132.

329100

548614

5.24.

133.

329122

548629

5.25.

134.

329134

548627

5.26.

135.

329186

548629

5.27.

136.

329197

548630

5.28.

137.

329213

548633

5.29.

138.

329227

548640

III. Neitrālā zona

6. Neitrālās zonas I daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

6.1.

1.

328807

548259

6.2.

2.

328759

548267

6.3.

3.

328747

548336

6.4.

4.

328819

548329

7. Neitrālās zonas II daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

7.1.

5.

328917

548457

7.2.

6.

328927

548487

7.3.

7.

328951

548479

7.4.

8.

328940

548448

8. Neitrālās zonas III daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

8.1.

9.

329027

548330

8.2.

10.

329043

548348

8.3.

11.

329024

548379

8.4.

12.

328993

548358

9. Neitrālās zonas IV daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

9.1.

13.

328876

548410

9.2.

14.

328880

548431

9.3.

15.

328884

548466

9.4.

16.

328876

548468

9.5.

17.

328879

548488

9.6.

18.

328875

548494

9.7.

19.

328857

548496

9.8.

20.

328855

548484

9.9.

21.

328849

548478

9.10.

22.

328841

548476

9.11.

23.

328834

548476

9.12.

24.

328826

548479

9.13.

25.

328823

548437

9.14.

26.

328831

548436

9.15.

27.

328828

548418

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām."

29. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa
noteikumiem Nr.297

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

11.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

15.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

16.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

17.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

18.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

19.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

20.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

21.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

Papele Populus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 592Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 31.08.2012. OP numurs: 2012/138.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251165
01.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)