Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.588

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 70.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 11.punktā un 14.2., 14.4., 19.3. un 19.4.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

3. Aizstāt 8.6.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

4. Izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts bojāt bebru aizsprostus un mītnes bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, ja:".

5. Papildināt 11.punktu aiz vārda "ierīkot" ar vārdiem "publiski pieejamus".

6. Izteikt 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. meža nekoksnes vērtību ieguvi;".

7. Papildināt noteikumus ar 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšanu."

8. Svītrot 14.1.apakšpunktā vārdus "(tai skaitā vides monitoringu)".

9. Izteikt 17.4. un 17.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot zemes lietošanas kategoriju maiņu šo noteikumu 19.3. un 19.4.apakšpunktā minēto darbību veikšanai un šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai;

17.5. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

10. Aizstāt 17.7.apakšpunktā vārdus "meža apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdzēsību un ugunsdrošību".

11. Svītrot 17.10.apakšpunktu.

12. Izteikt 17.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.12. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;".

13. Izteikt 17.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.17. no 1.marta līdz 31.augustam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

14. Aizstāt 17.18.apakšpunktā vārdu "valdaudzes" ar vārdu "mežaudzes".

15. Aizstāt 18.punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "ir 25 centimetri" ar vārdiem un skaitli "pārsniedz 25 centimetrus".

16. Svītrot 19.1. un 19.6.apakšpunktu.

17. Papildināt IV nodaļu ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumā, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas, un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

19.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

18. Izteikt 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. sēt un stādīt mežu;".

19. Izteikt 22.4.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

22.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros), ja mežaudzes vecums pārsniedz:".

20. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ainavu aizsardzības zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 10 kubikmetru sausu stāvošu, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus."

21. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa
noteikumiem Nr.369

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m
augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1. Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2. Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3. Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4. Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5. Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6. Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7. Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8. Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9. Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10. Parastā egle Picea abies

3,0

37

11. Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12. Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13. Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14. Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

15. Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

16. Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

17. Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

18. Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

19. Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

20. Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

21. Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

22. Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23. Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24. Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25. Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26. Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27. Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28. Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29. Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30. Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31. Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32. Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

33. Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34. Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35. Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36. Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37. Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38. Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39. Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40. Papele Populus spp.

5,0

35

41. Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42. Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43. Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44. Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45. Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46. Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47. Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48. Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49. Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50. Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51. Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52. Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53. Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54. Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 588Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 31.08.2012. OP numurs: 2012/138.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251161
01.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)