Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17
Par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu
Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes
2001.gada 26.novembra lēmumu Nr.356 (protokols 17; 61.§)

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.pantu

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un kuru valdījumā ir īpašums(i), kurā(os) notiek sadzīves vai rūpnieciskā darbība.

1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Sadzīves atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām un netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

1.2. Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Ventspils pilsētas dome Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

2.2. Ventspils pilsētas pašvaldības kontroles funkcijas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizē Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija un Ventspils pilsētas pašvaldības policija.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā visām fiziskajām un juridiskajām personām – sadzīves atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem.

3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja mērķi un uzdevumi

3.1. Samazināt jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietās.

3.2. Pakāpeniski ieviest otrreizizmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot izgāztuvē nogādājamo atkritumu daudzumu.

3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi un noglabāti.

3.4. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Ventspils pilsētā.

4. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi un atbildība

4.1. Ikviens Ventspils pilsētas nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs), fiziska vai juridiska persona, ir uzskatāms par sadzīves atkritumu radītāju, un tas atbild par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma, neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Ventspils pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā.

Gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs), fiziska vai juridiska persona, saskaņā ar atbilstošu rakstveida līgumu (attiecībā uz valsts (pašvaldību) sektoru – arī ar lēmumu vai rīkojumu) atbildību par radītiem sadzīves atkritumiem nodevusi nekustamā īpašuma (tā daļas) vai dzīvojamās telpas īrniekam, nomniekam, lietotājam vai īrniekam, tad par atkritumu radītāju uzskatāma šī persona.

Nekustamā īpašuma īpašniekiem (valdītājiem) pēc īpašuma iegūšanas, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem (līdz Dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai citas īpašuma kolektīvās apsaimniekošanas formas izveidošanai) pēc pirkuma līguma noslēgšanas, Dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai citiem īpašuma apsaimniekotājiem pēc to izveidošanas, ne vēlāk kā mēneša laikā jāiekļaujas pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, kuru izvēlas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

4.2. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi ir:

4.2.1. iekļauties pilsētas kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, nepieciešamības gadījumā sniedzot pašvaldībai vai tās kontroles institūcijām ziņas par organizācijas vai firmas darba profilu, radīto atkritumu veidu un daudzumu, kā arī informāciju par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem;

4.2.2. izveidot un uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās, sakopjot laukumu ap tvertnēm pēc atkritumu izvešanas;

4.2.3. izmantot tikai noteiktam sadzīves atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas;

4.2.4. uzturēt sadzīves atkritumu tvertnes tīras, dezinficētas un lietošanas kārtībā;

4.2.5. vietās, kur sadzīves atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, nodrošināt šo vadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu sadzīves atkritumu tvertnēm to mehanizētās tukšošanas laikā;

4.2.6. sašķirot sadzīves atkritumus saskaņā ar pašvaldības vai sadzīves atkritumu apsaimniekotāja norādījumiem;

4.2.7. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeļu, dažāda materiāla iepakojumu, sadzīves tehnikas priekšmetu u.tml.) nogādāšanu uz pārstrādes vai noglabāšanas vietām;

4.2.8. sadzīves atkritumu tvertņu tukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam transportlīdzeklim vai tā apkalpei pieejamā vietā;

4.2.9. nodrošināt asenizāciju – daudzdzīvokļu mājās un privātmājās bez kanalizācijas, kā arī pilsētas teritorijā esošās citās ēkās ar asenizācijas bedru regulāru izvešanu.

4.3. Aizliegts izmest sadzīves atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās vietās.

4.4. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā ikviens sadzīves atkritumu radītājs ir atbildīgs par regulāru sadzīves atkritumu savākšanu, kas radīti (ievesti) Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā ievērojot sanitāros noteikumus un normas:

4.4.1. Cieto sadzīves atkritumu savākšanas laiks: 6:00 – 23:00 ;

4.4.2. Cieto sadzīves atkritumu izvešanas biežums:

– dzīvojamās ēkās, kur ir ierīkoti atkritumu vadi – 1 reizi diennaktī;

– no pārējām konteineru atrašanās vietām – ne retāk kā 1 reizi 3 dienās;

4.4.3. Konteineru laukuma izvietošana:

– pie dzīvojamām ēkām ne tuvāk kā 20 metri, bet ne tālāk kā 100 metri;

– pie ārstniecības iestādēm ne tuvāk kā 50 metri;

4.4.4. Lielgabarītu sadzīves atkritumu izvešanas biežums pēc nepieciešamības, bet – ne retāk kā 1 reizi nedēļā;

4.4.5. Atkritumu konteineru novietošana ārpus atkritumu savākšanas telpas dzīvojamās ēkās, kurās atrodas atkritumu vadi – ne ātrāk kā 1 stundu pirms izvešanas;

4.4.6. Pārtikas aprites uzņēmumu ēdienu atlieku savākšana – 1 reizi diennaktī;

4.4.7. Atkritumu urnām pilsētas sabiedriskajā teritorijā jāatrodas ne tālāk kā 100 m attālumā vienai no otras. Atkritumu urnām jāatrodas pie tirdzniecības vietām un sabiedriskā transporta pieturu vietās.

4.5. Sadzīves atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) kvēlojošus vai degošus sadzīves atkritumus, speciālos un bīstamos atkritumus.

4.6. Tvertnēs sadzīves atkritumus nedrīkst cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt un dedzināt.

4.7. Lai izvairītos no kaitējuma cilvēka veselībai un sadzīves atkritumu iekārtu bojājumiem, asi atkritumi (stikla lauskas, metāls u.tml.) pirms ievietošanas atkritumu tvertnē ir jāiesaiņo.

5. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākumi

5.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS – 87 “Transporta līdzekļu tipi un to definīcijas” prasībām, kā arī likumdošanā noteiktajā kārtībā jāsaņem atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

5.2. Sadzīves atkritumu tvertņu novietošana, labošana un nomaiņa jāveic sadzīves atkritumu apsaimniekotājam, ja tvertne nav citas personas īpašumā.

5.3. Savāktie atkritumi sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jāizved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz Ventspils pašvaldības norādītajām atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas vietām.

5.4. Speciālo atkritumu savākšana tiek organizēta atsevišķi, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

6. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem

6.1. Īpašuma tiesības uz sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem nodotajiem un savāktajiem sadzīves atkritumiem pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.

7. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir samaksāt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā maksājumi izdarāmi, apstiprina Ventspils pilsētas pašvaldība.

8. Atbildība par noteikumu neievērošanu

8.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīvajiem aktiem šo noteikumu ievērošanas kontroli savas kompetences robežās veic Ventspils pilsētas Pašvaldības policija un Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija.

8.2. Par šo noteikumu neievērošanu piemērojams brīdinājums vai naudas sods līdz 50 (piecdesmit) latiem.

8.3. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgi:

8.3.1. Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

8.3.2. Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas vārdā:

– priekšnieks;

– priekšnieka vietnieks policijas darbā;

8.3.3. Ventspils pilsētas Būvniecības administratīvās inspekcijas vārdā:

– Inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks, galvenie speciālisti, speciālisti – inspektori un ārštata inspektori.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 21.01.2002. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

8.4. Iekasēt soda naudu par administratīvo pārkāpumu tā izdarīšanas vietā ir tiesīgi saskaņā ar spēkā esošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:

8.4.1. Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki;

8.4.2. Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks, galvenie speciālisti un speciālisti – inspektori.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 26.11.2001.Stājas spēkā: 13.02.2002.Zaudē spēku: 14.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 12.02.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
250752
{"selected":{"value":"13.02.2002","content":"<font class='s-1'>13.02.2002.-13.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"13.02.2002","iso_value":"2002\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2002.-13.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
13.02.2002
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)