Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.; 2009, 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) organisms - jebkurš reproducējams (reproducēties spējīgs) vai ģenētisko materiālu nodot spējīgs bioloģisks veselums;";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"11) ģenētiski modificēts organisms - organisms, izņemot cilvēku, kurā ģenētiskais materiāls, izmantojot vismaz kādu no šā panta 2.punktā minētajām metodēm, ir pārveidots citādi nekā dabiski krustojot vai dabiski rekombinējot;

12) mikroorganisms - jebkurš celulārs vai necelulārs, reproducējams vai ģenētisko materiālu nodot spējīgs mikrobioloģisks veselums, arī vīruss, viroīds, dzīvnieku un augu šūnu kultūras;

13) ģenētiski modificēts mikroorganisms - mikroorganisms, kurā ģenētiskais materiāls, izmantojot vismaz kādu no šā panta 2.punktā minētajām metodēm, ir pārveidots citādi nekā dabiski krustojot vai dabiski rekombinējot;";

izteikt 2.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) metodes, kas saistītas ar ārpus organisma vai mikroorganisma izveidota ģenētiskā materiāla tiešu ievadīšanu organismā vai mikroorganismā, arī izmantojot mikroinjekciju, makroinjekciju, mikroinkapsulāciju,";

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) ģenētiski modificēto organismu aprite - darbības, kas saistītas ar ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotu izmantošanu un ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu;

4) ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežota izmantošana - jebkura darbība, ko veic saistībā ar ģenētiski modificētajiem mikroorganismiem, kurus kontrolē, izmantojot īpašus pasākumus, kas efektīvi ierobežo šo mikroorganismu saskarsmi ar vidi un ietekmi uz to;";

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ģenētiski modificēto organismu apzināta izplatīšana - ar nodomu veikta ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē izmēģinājumiem vai izplatīšanai tirgū, neveicot īpašus pasākumus, lai ierobežotu ģenētiski modificēto organismu tiešu saskarsmi ar vidi;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē izmēģinājumiem - ģenētiski modificēto organismu eksperimentāla izplatīšana vidē izmēģinājumiem, kas saistīta ar to turpmāku izmantošanu lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, vai citiem noteiktiem mērķiem, neveicot īpašus pasākumus, lai ierobežotu ģenētiski modificēto organismu tiešu saskarsmi ar vidi, kā arī tādu zāļu izmantošana klīniskajā izpētē, kuras satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) līdzāspastāvēšana - tādu pasākumu kopums, kas tiek izmantoti, lai nepieļautu ģenētiski modificēto organismu netīšu klātbūtni konvencionālajos un bioloģiskajos kultūraugos vai biškopības produktos;".

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir panākt augstu drošuma līmeni visos ģenētiski modificēto organismu aprites posmos, lai novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai."

3. 3.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdu "izplatīšana" ar vārdiem "apzināta izplatīšana";

aizstāt 3.punktā vārdus "ģenētiski modificētos organismus izplatot vidē vai tirgū" ar vārdiem "apzināti izplatot ģenētiski modificētos organismus";

aizstāt 5.punktā vārdus "izplatīšana vidē vai tirgū" ar vārdiem "apzināta izplatīšana".

4. Izteikt 4.panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2) to zāļu izmantošanu klīniskajā izpētē, kuras satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izņemot riska novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

3) organismiem un mikroorganismiem, kas iegūti, izmantojot šādas metodes [ar nosacījumu, ka minētās metodes nav saistītas ar rekombinētu nukleīnskābju molekulu vai ģenētiski modificēto organismu (mikroorganismu) izmantošanu]:

a) mutaģenēzi,

b) augu šūnu saplūšanu, arī protoplastu saplūšanu, kuras rezultātā var notikt apmaiņa ar ģenētisko materiālu pat tad, ja lieto tradicionālas audzēšanas metodes (attiecas tikai uz organismiem),

c) fertilizāciju in vitro,

d) konjugāciju, transdukciju, transformāciju un tamlīdzīgiem dabiskiem procesiem,

e) poliploīdijas indukciju,

f) prokariotu šūnu saplūšanu, arī protoplastu saplūšanu, kuras rezultātā, īstenojoties noteiktiem fizioloģiskiem procesiem, var notikt apmaiņa ar ģenētisko materiālu (attiecas tikai uz mikroorganismiem),

g) eikariotu šūnu saplūšanu, arī protoplastu saplūšanu, hibridomu radīšanu un augu šūnu saplūšanu (attiecas tikai uz mikroorganismiem),

h) pašklonēšanu, kuras rezultātā iegūtie mikroorganismi nav bīstami cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem un nevar izraisīt to slimības, - tādu nukleīnskābes izdalīšanu no šādu organismu šūnām, pēc kuras seko vai neseko visas atbilstošās nukleīnskābes, tās daļas vai tās sintētiskā ekvivalenta fermentatīva vai mehāniska apstrāde, lai izraisītu ģenētiskā materiāla modifikāciju, un iegūtā ģenētiskā materiāla ievadīšana tās pašas sugas vai filoģenētiski tuvu saistītu sugu organismu šūnās, ar kurām ģenētiskās informācijas apmaiņa ir iespējama arī dabiskos fizioloģiskos apstākļos (attiecas tikai uz mikroorganismiem);

4) tādu ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, kuri atbilst nekaitīguma kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību."

5. 5.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību" ar vārdiem "mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "izplata vidē vai tirgū" ar vārdiem "apzināti izplata";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izdod noteikumus par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu, reglamentējot prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai un kārtību, kādā uzrauga, kontrolē un reģistrē ģenētiski modificēto kultūraugu audzētājus, svītro tos no ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra un apmainās ar ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā iekļauto informāciju;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets var noteikt pagaidu aizliegumus un ierobežojumus Eiropas Savienībā atļautu ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ja atbilstoši jauniem vai papildu zinātniskiem datiem konkrētā ģenētiski modificētā organisma izplatīšana tirgū var nodarīt kaitējumu cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi. Par minēto aizliegumu vai ierobežojumu nekavējoties informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets var noteikt aizliegumus vai ierobežojumus Eiropas Savienībā atļautu ģenētiski modificēto organismu audzēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lai netiktu apdraudēta konkrētās teritorijas bioloģiskā daudzveidība."

6. 8.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti un ievērojot Zinātniskās ekspertu komisijas atzinumu un Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes priekšlikumu, izsniedz atļauju:

a) ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai,

b) ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē izmēģinājumiem,

c) ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1829/2003) noteiktajām darbībām;";

aizstāt 2.punktā vārdus "izplatīšanu vidē vai tirgū" ar vārdiem "apzinātu izplatīšanu".

7. Izslēgt 10.pantu.

8. Izteikt 11. un 12.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" kompetence

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pēc iesnieguma saņemšanas no personas, kas apzināti izplata ģenētiski modificētos organismus, sagatavo monitoringa programmu. Pamatojoties uz veiktā monitoringa rezultātiem, personas, kas apzināti izplata ģenētiski modificētos organismus, informē Zemkopības ministriju par riska vadības un vides aizsardzības pasākumiem, kas īstenojami, veicot darbības ar ģenētiski modificētajiem organismiem un apzināti izplatot tos.

12.pants. Valsts vides dienesta kompetence

Valsts vides dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību un ietekmes uz vidi novērtējumu kontrolē vides aizsardzības nosacījumu ievērošanu laikā, kad notiek ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē izmēģinājumiem, un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas laikā."

9. Aizstāt 14.pantā vārdu "organismu" ar vārdu "mikroorganismu".

10. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo un iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam zinātniski pamatotu viedokli par šā likuma 8.panta 2.punktā minētajiem ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinumiem."

11. Aizstāt III nodaļas nosaukumā, 17., 18. un 19.pantā vārdu "organisms" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mikroorganisms" (attiecīgā locījumā).

12. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus "izplatīšana vidē vai tirgū" ar vārdiem "apzināta izplatīšana".

13. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Tiesības un pienākumi, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu

(1) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus vidē izmēģinājumiem, personai, kas ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

(2) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus tirgū, personai, kas ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt vienu no šādām atļaujām:

1) atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

2) atbilstošu citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas atļauju;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1829/2003 noteikto atļauju.

(3) Tiesības audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā reģistrētai personai, ja attiecīgā ģenētiski modificētā organisma izveidotājam ir izsniegta atbilstoša šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Ģenētiski modificētā kultūrauga audzētājs nodrošina līdzāspastāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu."

14. Izslēgt 21.pantu.

15. Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā."

16. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Antibiotiku rezistento marķiergēnu izmantošana

Aizliegts apzināti izplatīt ģenētiski modificēto organismu, kas satur gēnus, kuri kodē rezistenci pret medicīnā vai veterinārijā lietojamām antibiotikām, ja konkrētā ģenētiski modificētā organisma gēnu pārneses iespējamās ietekmes riska novērtējumā ir konstatēts, ka šis ģenētiski modificētais organisms negatīvi ietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi.

24.pants. Personu pienākumi

Personai, kas ieguvusi atļauju ģenētiski modificēto organismu apzinātai izplatīšanai, ir šādi pienākumi:

1) ievērot atļaujas nosacījumus par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu;

2) nodrošināt monitoringa pasākumu īstenošanu un kompetento institūciju informēšanu par tā rezultātiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

3) veikt atbilstošus pasākumus un pārtraukt ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu, kā arī informēt par to attiecīgās kompetentās iestādes un sabiedrību, ja ir kļuvusi pieejama jauna informācija un ir pamats uzskatīt, ka pastāv risks cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi."

17. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrībai - ikvienai privātpersonai, kā arī biedrībām un nodibinājumiem - ir tiesības iesniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli kompetentajai institūcijai, pirms tā izsniedz atļauju ģenētiski modificēto organismu apritei.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "izplata vidē vai tirgū" ar vārdiem "apzināti izplata";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kompetentā institūcija iesaista sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā, pirms tiek pieņemts lēmums par ģenētiski modificēto organismu apriti."

18. Aizstāt 30.panta otrajā daļā vārdus "modificētā organisma izplatīšanu" ar vārdiem "modificēto organismu apzinātu izplatīšanu".

19. Aizstāt 32.pantā vārdus "Valsts darba inspekcija un Zāļu valsts aģentūra" ar vārdiem "un Valsts darba inspekcija".

20. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ja rodas nopietni draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, nekavējoties noteikt ierobežojumus vai aizliegumus, par to informējot sabiedrību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja rodas nopietni draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi vai ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošu normatīvo aktu prasības, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

1) Pārtikas un veterinārajam dienestam - ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai un ģenētiski modificēto organismu apzinātai izplatīšanai;

2) Valsts darba inspekcijai - ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai;

3) Valsts vides dienestam - ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai;

4) Valsts augu aizsardzības dienestam - ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības anulēt atļauju ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai un ģenētiski modificēto organismu apzinātai izplatīšanai, ja ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošu normatīvo aktu prasības."

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus."

22. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 12.marta direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes direktīvas 90/220/EEK atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija direktīvas 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums stājas spēkā 2012.gada 10.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 21.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 5.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.06.2012.Stājas spēkā: 10.07.2012.Tēma: Vides tiesības; Veselības aprūpe, farmācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 05.07.2012. OP numurs: 2012/105.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
249980
10.07.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)