Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.444

Rīgā 2012.gada 26.jūnijā (prot. Nr.36 24.§)
Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 74. panta otro un sesto daļu
(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus (turpmāk – dokuments);

1.2. kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome izvērtē ārvalsts kompetentās iestādes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes  2020. gada 25. novembra Regulai Nr. 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana) (turpmāk – regula Nr. 2020/1784) un Hāgas 1965. gada konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (turpmāk – Hāgas 1965. gada konvencija) iesniegtu lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu (turpmāk – ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums);

1.3. kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, izsniedz tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentus (turpmāk – ārvalsts dokuments);

1.4. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes ar ārvalsts dokumentu saņēmējas iestādes funkcijas veikšanu saistīto izdevumu apmēru un to segšanas kārtību, kā arī ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 371)

2. Zvērināts tiesu izpildītājs nav atbildīgs par piegādājamā dokumenta saturu.

3. Ja dokuments piegādāts atbilstoši šiem noteikumiem, tas uzskatāms par piegādātu arī gadījumā, ja adresāts, tai skaitā šo noteikumu 7.punktā minētā persona, atteikusies to pieņemt, izņemot gadījumu, ja piegāde nav bijusi iespējama tādēļ, ka adresāts nav bijis sastopams un dokumentu nebija iespējams nodot nevienai no šo noteikumu 7. vai 9.punktā minētajām personām.

3.1 Zvērināts tiesu izpildītājs var atteikt dokumentu piegādi, ja nav samaksāta amata atlīdzība takses apmērā un ar dokumentu piegādi saistītie izdevumi.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

II. Iesniegums par dokumentu piegādi

4. Persona, kura lūdz piegādāt dokumentu (turpmāk – iesniedzējs), zvērinātam tiesu izpildītājam iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

4.1.1. dokumenta adresāta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja adresāts ir juridiska persona;

4.1.2. adresi, uz kuru piegādājams dokuments;

4.1.3. informāciju par dokumentu:

4.1.3.1. veidu (ja dokuments ir Civilprocesa likumā noteiktais parādnieka brīdinājums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, tas norādāms īpaši);

4.1.3.2. izdevēju;

4.1.3.3. reģistrācijas numuru;

4.1.3.4. izdošanas datumu;

4.1.3.5. īsu dokumenta satura izklāstu;

4.1.4. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un korespondences adresi vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, ja iesniedzējs ir juridiska persona;

4.2. dokumentu un vienu tā kopiju;

4.3. (svītrots ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438).

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

5. Iesniedzot šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, iesniedzējs zvērinātam tiesu izpildītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju. Ja iesniedzēja vietā dokumentu piegādei iesniedz cita persona, tā zvērinātam tiesu izpildītājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un rakstisku iesniedzēja pilnvarojumu konkrēto darbību veikšanai, kā arī iesniedz šo dokumentu kopijas.

6. Personu iesniegumus par dokumentu piegādi zvērināts tiesu izpildītājs reģistrē atsevišķā reģistrā un kopā ar saistītajiem dokumentiem glabā šim nolūkam īpaši iekārtotā mapē.

III. Dokumenta piegādes kārtība

7. Juridiskai personai dokumentu piegādā uz tās juridisko adresi. Dokumentu izsniedz juridiskās personas amatpersonai vai darbiniekam.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

8. Fiziskai personai dokumentu piegādā uz adresi, kuru iesniegumā norādījis iesniedzējs.

9. Dokumentu, kas piegādājams fiziskai personai, izsniedz adresātam personīgi. Ja dokumenta piegādes brīdī adresāts norādītajā adresē nav sastopams, dokumentu nodod attiecīgajā adresē sastaptajam kopā ar adresātu dzīvojošam pilngadīgam viņa ģimenes loceklim vai tuviniekam (ja dokumenta piegāde veikta uz adresāta dzīvesvietas adresi), vai darbavietas administrācijai (ja dokumenta piegāde veikta uz adresāta darbavietas adresi) nodošanai adresātam. Minētajai personai ir pienākums dokumentu nodot adresātam. Civilprocesa likumā noteikto parādnieka brīdinājumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai brīdinājumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kā arī tiesas brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu izsniedz tikai adresātam personīgi.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

10. Ja dokumenta piegādes procesā zvērināts tiesu izpildītājs saņem informāciju, ka adresāts varētu būt sastopams citā adresē, zvērināts tiesu izpildītājs, izmantojot pieejamos sakaru līdzekļus (piemēram, tālruni, elektronisko pastu), par to informē iesniedzēju un piegādā dokumentu uz attiecīgo adresi.

11. Adresāts vai šo noteikumu 9. punktā minētā persona, kurai dokuments izsniegts nodošanai adresātam, uz dokumenta kopijas ar parakstu apliecina dokumenta saņemšanu. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par piegādātu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

12. Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs adresātu informē par dokumenta veidu un izskaidro atteikuma sekas, kas iestājas saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par piegādātu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

13. Ja adresāts iesniedzēja iesniegumā norādītajā adresē nav sastopams un dokumentu nav iespējams nodot nevienai no šo noteikumu 7. vai 9.punktā minētajām personām, zvērināts tiesu izpildītājs aizvērtā aploksnē atstāj adresāta pastkastītē paziņojumu par mēģinājumu viņam nodot dokumentu un uzaicina viņu septiņu dienu laikā ierasties zvērināta tiesu izpildītāja birojā, lai saņemtu dokumentu.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

IV. Zvērināta tiesu izpildītāja akts par dokumenta piegādi

14. Par dokumenta nodošanu adresātam, adresāta atteikumu pieņemt dokumentu vai to, ka dokumentu nav bijis iespējams piegādāt, kā arī visām darbībām, ko zvērināts tiesu izpildītājs veicis, lai piegādātu dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu, norādot šo darbību veikšanas datumu, laiku un vietu, kā arī ievērojot citas zvērināta tiesu izpildītāja lietvedību regulējošajās tiesību normās noteiktās prasības. Papildus zvērināts tiesu izpildītājs aktā norāda:

14.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un korespondences adresi vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, ja iesniedzējs ir juridiska persona;

14.2. dokumenta adresāta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja adresāts ir juridiska persona, kā arī piegādes adresi;

14.3. informāciju par dokumentu:

14.3.1. veidu;

14.3.2. izdevēju;

14.3.3. reģistrācijas numuru;

14.3.4. izdošanas datumu;

14.3.5. īsu dokumenta satura izklāstu;

14.4. (svītrots ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438);

14.5. tās šo noteikumu 7.punktā minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, kurai dokuments nodots vai kura atteikusies dokumentu pieņemt;

14.6. tās šo noteikumu 9.punktā minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī radniecību (saistību) ar dokumenta adresātu vai amatu adresāta darbavietā, ja dokuments saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu izsniegts citai personai, lai to nodotu adresātam;

14.7. informāciju par šo noteikumu 13. punktā norādīto darbību veikšanu un to, vai adresāts zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā ieradies zvērināta tiesu izpildītāja birojā saņemt dokumentu.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

15. Aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 438)

17. Akta oriģināleksemplāru, kuram pievienota dokumenta kopija, zvērināts tiesu izpildītājs glabā šo noteikumu 6. punktā minētajā mapē. Akta norakstu zvērināts tiesu izpildītājs izsniedz iesniedzējam, bet, ja dokuments ir tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, kura brīdinājumu sagatavojusi. Ja dokumenta piegāde nav iespējama vai adresāts atteicies pieņemt dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs kopā ar akta norakstu iesniedzējam, bet, ja dokuments ir tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, kura brīdinājumu sagatavojusi, izsniedz dokumenta oriģinālu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

V. Ārvalsts dokumenta piegāde Latvijā saskaņā ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu

(Nodaļa MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

18. Ārvalsts dokumenta piegādei Latvijā piemēro šo noteikumu I, III un IV nodaļu, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

19. Zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību takses apmērā, kā arī naudas summu zvērināta tiesu izpildītāja amata darbības veikšanai nepieciešamo izdevumu segšanai apmērā, kāds noteikts izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu regulējošos normatīvajos aktos, un to Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumu segšanai, kas saistīti ar ārvalsts dokumentu saņēmējas iestādes funkcijas veikšanu, ārvalsts kompetentā iestāde iemaksā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes norēķinu kontā vienlaikus ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma iesniegšanu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumam pievieno dokumentu, kas apliecina visu ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistīto izdevumu samaksu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

20. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumus, kas saistīti ar ārvalsts dokumentu saņēmējas iestādes funkcijas veikšanu, sedz 45 euro apmērā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

21. Regulas Nr. 2020/1784 15. panta 2. punkta "b" apakšpunktā un Hāgas 1965. gada konvencijas 12. panta otrās daļas "b" apakšpunktā paredzētajos gadījumos Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pirms ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildes uzsākšanas paziņo ārvalsts kompetentajai iestādei par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildes papildu izmaksām, kas sedzamas par ārvalsts dokumenta izsniegšanu, izmantojot iesniedzēja norādīto īpašo izsniegšanas metodi, un termiņu minēto izmaksu segšanai, kas nav mazāks par divām nedēļām. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma turpmāku izpildi atliek līdz brīdim, kad pilnībā samaksāti ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistītie izdevumi. Ja nepieciešams, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome tās noteikto termiņu papildu izmaksu segšanai var pagarināt.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

22. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pieņem un ārvalsts dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājumu kompetentajai ārvalsts iestādei nosūta pasta sūtījuma veidā vai, ja iespējams, kā elektroniskā pasta sūtījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Citus regulā Nr. 2020/1784  un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētos paziņojumus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome var pieņemt un nosūtīt arī elektroniskā pasta vai faksa sūtījuma veidā.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

23. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un citas regulā Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētās veidlapas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pieņem, ja šie dokumenti sagatavoti latviešu vai angļu valodā. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un zvērināts tiesu izpildītājs, kurš izpilda ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, regulā Nr. 2020/1784  un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētās veidlapas aizpilda angļu valodā.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

24. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma atbilstību regulas Nr. 2020/1784 un Hāgas 1965. gada konvencijas prasībām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome izvērtē septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

25. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un ārvalsts dokumentu nosūta atpakaļ ārvalsts kompetentajai iestādei, ja tā konstatē, ka:

25.1. ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums neatbilst attiecīgi regulas Nr. 2020/1784  vai Hāgas 1965. gada konvencijas darbības jomai;

25.2. formālo nosacījumu pārkāpumu dēļ ārvalsts dokumenta izsniegšana nav iespējama;

25.3. ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumam nav pievienots dokuments, kas apliecina ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistīto izdevumu samaksu vai maksājums, tai skaitā šo noteikumu 21. punktā minēto izdevumu segšanai, nav saņemts.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 371)

26. Šo noteikumu 25. punktā minētajā gadījumā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome attiecīgi regulas Nr. 2020/1784  I pielikuma F veidlapā paredzētajā paziņojumā vai Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētajā apliecinājumā norāda ārvalsts dokumenta atpakaļsūtīšanas iemeslu un šo paziņojumu ārvalsts kompetentajai iestādei nosūta pa pastu kopā ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotajiem dokumentiem, atmaksājot ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi saistītos izdevumus, ja tādi iemaksāti.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

27. Ārvalsts dokumentu izsniedz ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā adresāta norādītajā adresē.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

28. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta – fiziskas personas – adrese acīmredzami ir nepilnīga (piemēram, trūkst adreses daļas) vai norādīta neprecīzi (piemēram, pieļautas pārrakstīšanās kļūdas), Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome var precizēt ārvalsts dokumenta piegādes adresi, arī, ja nepieciešams un iespējams, pārbaudot adresāta adresi Fizisko personu reģistrā. Ja pēc datu pārbaudes Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konstatē, ka Fizisko personu reģistrā adresāta norādītā dzīvesvietas adrese acīmredzami atšķiras no ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītās adreses, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un izsniedzamo dokumentu nosūta atpakaļ ārvalsts kompetentajai iestādei bez izpildes, informējot ārvalsts kompetento iestādi par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma pārbaudes laikā konstatētajiem apstākļiem.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

29. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta – juridiskas personas – Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītā juridiskā adrese atšķiras no ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītās adreses, ārvalsts dokuments izsniedzams adresāta aktuālajā juridiskajā adresē.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

30. Ja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konstatē, ka ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums atbilst attiecīgi regulas Nr. 2020/1784  un Hāgas 1965. gada konvencijas darbības jomai un formālajiem nosacījumiem, tā ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un izsniedzamo ārvalsts dokumentu nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, kura darbības teritorijā atrodas ārvalsts dokumenta piegādes adrese. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un izsniedzamo ārvalsts dokumentu zvērinātam tiesu izpildītājam nosūta vēstulē, tajā norādot termiņu, kādā ārvalsts dokuments izsniedzams, un citus ārvalsts dokumenta piegādes nosacījumus, ja tādi ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādīti.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

31. Vienlaikus ar ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma un izsniedzamā ārvalsts dokumenta nosūtīšanu zvērinātam tiesu izpildītājam piegādes veikšanai Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konkrētā zvērināta tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības kontā pārskaita Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes norēķinu kontā ārvalsts kompetentās iestādes iemaksāto zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību takses apmērā un naudas summu zvērināta tiesu izpildītāja amata darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu segšanai.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

32. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums iesniegts atbilstoši regulai Nr. 2020/1784, vienlaikus ar tā nosūtīšanu zvērinātam tiesu izpildītājam Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, izmantojot elektronisko pastu vai faksu, nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei apstiprinājumu par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma saņemšanu un nodošanu izpildei.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

33. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums Latvijā saņemts, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome šajos noteikumos minēto saziņu un dokumentu nosūtīšanu veic ar tās Latvijas iestādes starpniecību, kura Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei nosūtījusi konkrēto ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

34. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpildi zvērināts tiesu izpildītājs uzsāk nekavējoties pēc ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma un ārvalsts dokumenta saņemšanas no Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

35. Ārvalsts dokumenta piegādi zvērināts tiesu izpildītājs veic uz šo noteikumu 30. punktā minētajā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vēstulē norādīto ārvalsts dokumenta piegādes adresi.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

36. Ja šo noteikumu 30. punktā minētajā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vēstulē norādīta īpaša ārvalsts dokumenta piegādes kārtība (piemēram, dokuments piegādājams noteiktā termiņā, dokumentu atļauts izsniegt tikai adresātam vai citi noteikumi), zvērināts tiesu izpildītājs, piegādājot ārvalsts dokumentu, to ņem vērā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

37. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums iesniegts atbilstoši regulai Nr. 2020/1784, zvērināts tiesu izpildītājs kopā ar ārvalsts dokumentu adresātam izsniedz regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma L veidlapu, vienlaikus izskaidrojot adresāta tiesības atteikties pieņemt ārvalsts dokumentu tā izsniegšanas brīdī vai divu nedēļu laikā no tā izsniegšanas dienas, nosūtot atpakaļ zvērinātam tiesu izpildītājam ārvalsts dokumentu un minēto veidlapu vai rakstisku paziņojumu, kurā norādīts, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentus tajos lietotās valodas dēļ. Pēc ārvalsts dokumenta izsniegšanas darbību veikšanas zvērināts tiesu izpildītājs aizpilda regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzēto dokumentu izsniegšanas apliecinājumu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

38. Regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzēto dokumentu izsniegšanas apliecinājumu un šo noteikumu 14. punktā minēto aktu zvērināts tiesu izpildītājs nosūta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome par ārvalsts dokumenta izsniegšanu informē kompetento ārvalsts iestādi, no zvērināta tiesu izpildītāja saņemto apliecinājumu kopā ar izsniegtā ārvalsts dokumenta kopiju, ja tāda ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumam pievienota, nosūtot pasta sūtījuma veidā vai, ja iespējams, elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

39. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, kas iesniegts saskaņā ar regulu Nr. 2020/1784, nav iespējams izpildīt mēneša laikā no dienas, kad tas saņemts Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, bet zvērināta tiesu izpildītāja ieskatā ārvalsts dokumenta izsniegšana saprātīgā laikposmā ir iespējama, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties aizpilda regulas Nr. 2020/1784 I pielikuma K veidlapā paredzētā dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājuma 2. punktu un nosūta to Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, norādot iemeslus, kas kavē ārvalsts dokumenta izsniegšanu, kā arī apstākļus, kas liecina, ka dokumenta izsniegšana saprātīgā laikposmā būtu iespējama. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome no zvērināta tiesu izpildītāja saņemto apliecinājumu pasta, elektroniskā pasta vai faksa sūtījumā nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei. Ja ārvalsts kompetentā iestāde informē, ka ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpilde nav turpināma, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome par to informē zvērinātu tiesu izpildītāju.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

40. Ja saskaņā ar regulu Nr. 2020/1784  iesniegtā ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izpilde nav iespējama, kā arī gadījumā, ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītajā termiņā adresāts atteicies pieņemt ārvalsts dokumentu vai pieņēmis tikai daļu no piegādājamajiem ārvalsts dokumentiem, zvērināts tiesu izpildītājs aizpilda regulas Nr. 2020/1784   I pielikuma K veidlapā paredzētā dokumentu izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājuma 3. vai 4. punktu un kopā ar neizsniegtajiem ārvalsts dokumentiem nosūta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome no zvērināta tiesu izpildītāja saņemto apliecinājumu un ārvalsts dokumentu pasta sūtījuma veidā vai, ja iespējams, kā elektroniskā pasta sūtījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

41. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums iesniegts atbilstoši Hāgas 1965. gada konvencijai, zvērināts tiesu izpildītājs kopā ar ārvalsts dokumentu adresātam izsniedz rakstveidā noformētu informāciju par adresāta tiesībām atteikties pieņemt ārvalsts dokumentu, ja ārvalsts dokuments nav uzrakstīts latviešu valodā vai valodā, ko adresāts saprot, vai tam nav pievienots tulkojums attiecīgajā valodā. Vienlaikus zvērināts tiesu izpildītājs izskaidro adresāta tiesības atteikties pieņemt ārvalsts dokumentu tā izsniegšanas brīdī vai nedēļas laikā no tā izsniegšanas dienas, nosūtot ārvalsts dokumentu atpakaļ zvērinātam tiesu izpildītājam un informējot zvērinātu tiesu izpildītāju par valodu, kuru adresāts saprot.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

42. Ja ārvalsts dokuments, kas izsniedzams saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju, adresātam izsniegts, zvērināts tiesu izpildītājs aizpilda Hāgas 1965. gada konvencijai pievienoto apliecinājumu un kopā ar šo noteikumu 14. punktā minēto aktu nosūta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 6. pantu pasta sūtījumā ārvalsts kompetentajai iestādei nosūta apliecinājumu un Hāgas 1965. gada konvencijā paredzētajos gadījumos – otru eksemplāru ārvalsts dokumentam un dokumentam, kas apliecina izsniegšanu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

43. Ja ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, kas iesniegts saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju, nav iespējams izpildīt, adresāts atteicies pieņemt ārvalsts dokumentus vai pieņēmis tikai daļu no piegādājamajiem ārvalsts dokumentiem, zvērināts tiesu izpildītājs aizpilda Hāgas 1965. gada konvencijai pievienoto apliecinājumu, norādot dokumentu izsniegšanas lūguma neizpildes vai daļējas izpildes iemeslus, un kopā ar neizsniegtajiem ārvalsts dokumentiem nosūta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 6. pantu pasta sūtījumā nosūta apliecinājumu un izsniegšanai saņemtos ārvalsts dokumentus ārvalsts kompetentajai iestādei.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

44. Ja ārvalsts dokumentus nav izdevies izsniegt ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītajā adresē, bet zvērināts tiesu izpildītājs, izpildot ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, ieguvis informāciju par citu adresi, kurā adresāts varētu būt sastopams, zvērināts tiesu izpildītājs par to informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome šo noteikumu 40. un 43. punktā noteiktajā kārtībā nosūta ārvalsts dokumentus bez izpildes atpakaļ ārvalsts kompetentajai iestādei un vienlaikus informē ārvalsts kompetento iestādi par zvērināta tiesu izpildītāja konstatēto. Saņemot atkārtotu ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu viena un tā paša ārvalsts dokumenta izsniegšanai (ar citu ārvalsts dokumenta piegādes adresi), lūgumu izvērtē un nodod izpildei šajos noteikumos noteiktajā kārtībā kā jaunu ārvalsts dokumenta izsniegšanas lūgumu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja, kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 444Pieņemts: 26.06.2012.Stājas spēkā: 30.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 29.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
249814
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)