Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.376

Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.30 10.§)
Novikontas Jūras koledžas nolikums
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novikontas Jūras koledža" (turpmāk – koledža) ir juridiskas personas dibināta komercsabiedrība, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

2. Koledžas dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRININKŲ TRENIRUOČIŲ CENTRAS" (turpmāk – dibinātājs), kas 2001.gada 23.februārī reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistra Klaipēdas filiālē ar reģistrācijas numuru 141980356. Dibinātāja juridiskā adrese – Taikos pr. 81A, Klaipėda, LT-94114, Lietuva.

3. Koledžas nosaukums:

3.1. latviešu valodā – Novikontas Jūras koledža (nosaukuma saīsinājums – NJK);

3.2. angļu valodā – Novikontas Maritime College.

4. Koledžas juridiskā adrese – Duntes iela 17, Rīga, LV-1005, Latvija.

5. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas studiju un pētniecības jautājumos ir koledžas padome (turpmāk – padome) un koledžas vadītājs (turpmāk – direktors). Padome ir koledžas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajā, finanšu un saimnieciskajā jomā ir dibinātājs.

6. Koledžai var būt savs karogs, ģerbonis, emblēma, devīze un himna.

7. Koledža var atvērt filiāles un dibināt biedrības.

II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi

8. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:

8.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas transporta pakalpojumu un inženierzinību jomā;

8.2. īstenot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

8.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

8.4. veikt jūrnieku apmācību saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu.

9. Koledžas uzdevumi ir šādi:

9.1. izstrādāt profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem un organizēt to īstenošanu;

9.2. izstrādāt pārbaudījumu saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus, kuru sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana;

9.3. nodrošināt studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

9.4. veikt pētījumus atbilstoši studiju profilam un veicināt studentu zinātniskās pētniecības darbu;

9.5. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus (piemēram, publiskus kursus, lekcijas, konferences);

9.6. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm, profesionālajām organizācijām un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;

9.7. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;

9.8. veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un koledžas darbības pamatvirzieniem.

III. Padome

10. Padomes vēlēšanas organizē direktors. Padomi ievēlē, aizklāti balsojot. Pārstāvjus darbam padomē ievēlē no akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo vidus. Direktoru un direktora vietnieku padomē iekļauj bez ievēlēšanas.

11. Padomes sastāvā ir 12 padomes locekļi:

11.1. direktors;

11.2. direktora vietnieks studiju darbā;

11.3. četri akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);

11.4. divi vispārējā personāla pārstāvji;

11.5. divi studējošo pašpārvaldes pārstāvji;

11.6. divi pilnvaroti darba devēju vai profesionālo organizāciju deleģēti pārstāvji.

12. Padome, aizklāti balsojot, ievēlē no padomes locekļu vidus padomes priekšsēdētāju un sekretāru. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes sēdes protokolē un lietvedību kārto sekretārs.

13. Pārstāvju un padomes priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums.

14. Padomes darbības nolikumu un padomes sastāvu apstiprina dibinātājs. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi.

15. Padome:

15.1. apstiprina koledžas ilgtermiņa un vidēja termiņa darbības stratēģiju;

15.2. apstiprina studiju programmas un izmaiņas tajās un sagatavo priekšlikumus par jaunu studiju programmu īstenošanu;

15.3. apstiprina pētījumu virzienus;

15.4. sagatavo priekšlikumus par studējošo uzņemšanu un apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādātos uzņemšanas noteikumus;

15.5. lemj par koledžas struktūrvienību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu un apstiprina to nolikumus;

15.6. apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā un ievēlēšanas kārtību šajos amatos;

15.7. ievēlē koledžas akadēmisko personālu un nodaļu vadītājus;

15.8. apstiprina nolikumus par studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā;

15.9. apstiprina koledžas iekšējās kārtības noteikumus;

15.10. izskata un pieņem koledžas darbības gada pārskatu;

15.11. atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību, kā arī apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu;

15.12. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi un himnu;

15.13. izstrādā padomes darbības nolikumu;

15.14. izstrādā koledžas nolikumu un grozījumus tajā;

15.15. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

15.16. izskata citus jautājumus, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir padomes kompetencē.

16. Padomes sēdes sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora vai vismaz četru padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

17. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz astoņi padomes locekļi. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vairāk nekā trešdaļa no klātesošajiem padomes locekļiem. Ja padomes locekļu balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

18. Direktoram ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisiju izveido padome. Tās sastāvā ir direktors, padomes priekšsēdētājs un pa vienam pārstāvim no akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošajiem. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā padomes sēdē. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.

19. Padomes pieņemtie lēmumi stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos pirms to stāšanās spēkā ir saskaņojami ar dibinātāju.

20. Atsevišķu jautājumu risināšanai padome var izveidot konsultatīvas padomes un apstiprināt to nolikumus.

21. Padomes locekli var atsaukt tās personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi. Padomes locekļu atsaukšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums.

IV. Direktors

22. Direktoru pieņem darbā konkursa kārtībā. Konkursu organizē dibinātājs. Padome izvērtē direktora amata kandidātus un izvirza apstiprināšanai piemērotāko kandidātu. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Direktoram nepieciešams maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds un vismaz piecu gadu pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze, kā arī vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā.

23. Direktors:

23.1. pieņem darbā un atbrīvo no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu un apstiprina amatā direktora vietniekus;

23.2. izdod koledžas personālam saistošus rīkojumus;

23.3. atbilstoši pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;

23.4. organizē akadēmiskā personāla un nodaļu vadītāju vēlēšanas;

23.5. iesniedz padomē un Izglītības un zinātnes ministrijā koledžas darbības gada pārskatu, nodrošina iespēju personālam iepazīties ar gada pārskatu un ievieto to koledžas mājaslapā internetā;

23.6. pēc saskaņošanas ar Augstākās izglītības padomi apstiprina papildu prasības attiecībā uz personas iepriekšējo speciālo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību uzņemšanai konkrētajā studiju programmā;

23.7. pilda citus šajos noteikumos minētos uzdevumus.

24. Direktoru atceļ no amata pēc padomes vai dibinātāja ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi koledžas darbības tiesiskuma nodrošināšanā. Kārtību, kādā koledžā ierosināma direktora atcelšana, nosaka šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minētais nolikums.

V. Koledžas struktūrvienības un filiāles

25. Izglītības procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā vai apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot struktūrvienības un filiāles.

26. Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību nolikumi. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.

27. Koledžas pamatstruktūrvienība izglītības un pētniecības darba veikšanai ir nodaļa. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības.

28. Nodaļa ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Nodaļas uzdevums ir īstenot studiju programmas, veikt pētījumus, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām.

29. Nodaļā ir vismaz astoņi akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri ieņem vēlētus amatus. Nodaļas vadītāju ievēlē saskaņā ar šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minēto nolikumu.

30. Koledžā ir struktūrvienība, kas īsteno jūrnieku tālākizglītības programmas.

31. Lēmumu par koledžas struktūrvienību un filiāļu izveidi, reorganizāciju un likvidāciju pieņem dibinātājs.

VI. Koledžas personāls

32. Koledžas personālu (turpmāk – personāls) veido:

32.1. akadēmiskais personāls;

32.2. vispārējais personāls;

32.3. studējošie.

33. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēku un citus objektus saskaņā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem.

34. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības padomes noteiktajā kārtībā piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koledžas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un tikt uzklausītam, kā arī iesniegt priekšlikumus par koledžas darbību.

35. Akadēmisko personālu veido:

35.1. docenti, vadošie pētnieki;

35.2. lektori, pētnieki;

35.3. asistenti.

36. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minēto nolikumu. Prasības akadēmiskā personāla izglītībai un kvalifikācijai ir noteiktas saskaņā ar augstākās izglītības jomu regulējošiem tiesību aktiem. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un koledžas mājaslapā internetā.

37. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu vai tam pielīdzinātu grādu.

38. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu amatu pretendentiem, apstiprina padome. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.

39. Administratīvo personālu veido direktors, direktora vietnieki un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcija saskaņā ar šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minēto nolikumu ir administratīvais darbs.

40. Vēlēšanas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ir aizklātas. Ar ievēlēto personu direktors slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem.

41. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:

41.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;

41.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, iesaistīties zinātniskās pētniecības darbā;

41.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

41.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;

41.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā viņu tiesības.

42. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:

42.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumiem par studiju un pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju programmas, pārbaudījumu saturu, formas un metodes;

42.2. veicot pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus;

42.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu organizēšanu;

42.4. piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt jaunu studiju programmu īstenošanu;

42.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;

42.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmējinstitūcijās.

43. Personu uzņem koledžā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un koledžas izstrādātajiem uzņemšanas noteikumiem.

44. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstiprinātos nolikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

45. Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās izstrādāto nolikumu. Nolikumu apstiprina padome.

46. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

47. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Ja nepieciešams, padome izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.

48. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana

49. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.

50. Studiju programmu izstrādā un tās neatkarīgo ekspertīzi organizē nodaļa, kas atbildīga par studiju programmas īstenošanu.

51. Studiju programmu vai izmaiņas tajā apstiprina padome. Lēmumu par jaunu studiju programmu īstenošanas uzsākšanu un esošo studiju programmu īstenošanas izbeigšanu pieņem padome.

VIII. Iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšana

52. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.

53. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izdod struktūrvienības vadītājs, un tas stājas spēkā, kad minēto dokumentu ir apstiprinājis direktors.

54. Lēmumus jautājumos, kuru regulēšana nav direktora kompetencē, apstiprina padome, ņemot vērā direktora ieteikumu.

IX. Koledžas starptautiskie sakari

55. Koledža ir tiesīga piedalīties starptautiskajā sadarbībā, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija, valsts un pašvaldību vai nevalstiskās organizācijas, kā arī veidot divpusējus (daudzpusējus) starptautiskos sakarus.

56. Koledža var uzaicināt citu valstu augstskolu mācībspēkus un speciālistus par viesdocētājiem vai vieslektoriem atsevišķu lekciju, kursu vai moduļu nolasīšanai.

57. Koledža ir tiesīga organizēt personāla pieredzes apmaiņas braucienus gan uz ārvalstīm, gan Latvijā.

X. Koledžas finansējuma avoti

58. Koledžu finansē tās dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.

59. Koledža atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem un normatīvajiem aktiem var sniegt maksas pakalpojumus, veikt saimniecisko darbību un sniegt citus pakalpojumus.

60. Studijas koledžā notiek par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka dibinātājs. Pēc saskaņošanas ar dibinātāju studējošo koledžas noteiktajā kārtībā var pilnībā vai daļēji atbrīvot no studiju maksas.

61. Koledžas finanšu resursus veido:

61.1. studiju maksa;

61.2. ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

61.3. ārvalstu finanšu līdzekļi;

61.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

61.5. banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi.

XI. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

62. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

63. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

64. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

XII. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde

65. Koledžas nolikuma projektu un koledžas nolikuma grozījumu projektu izstrādā padome. Nolikuma projektu un nolikuma grozījumu projektu saskaņo ar dibinātāju.

66. Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā padomei var iesniegt direktors, padomes locekļi, studējošo pašpārvalde, struktūrvienību vadītāji, kā arī viena desmitā daļa no koledžas personāla kopskaita.

67. Koledžas nolikuma projektu un koledžas nolikuma grozījumu projektu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.

XIII. Koledžas reorganizācija un likvidācija

68. Lēmumu par koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pēc padomes ierosinājuma pieņem dibinātājs.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Novikontas Jūras koledžas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 376Pieņemts: 29.05.2012.Stājas spēkā: 07.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 06.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
248710
07.06.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)