Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/5

Carnikavā 2012. gada 22. februārī

Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 2012. gada
22. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu

1. Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2009. gada 20. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8, 11. §)), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Noteikumu 2. punkta 2.8. apakšpunktā skaitli "3" ar skaitli "6" un vārdu "trīs" ar vārdu "sešu".

1.2. Izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Komercsabiedrības atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības un biedrības, namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki - pilnvarnieki, lietotāji - nomnieki nodrošina:

4.1. nekustamā īpašuma teritorijā - teritorijas sakopšanu, zālāja un zāliena nopļaušanu šo noteikumu 4.1 punktā minētajā kārtībā, nopļautās zāles savākšanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, ūdens tilpņu tīrīšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos;

4.2. saskaņojot ar Aģentūru, nodrošina īpašuma teritorijā un tā piegulošajā teritorijā esošo avārijas koku un krūmu nozāģēšanu, savākšanu un zāģēšanas vietas sakopšanu, kā arī koku, krūmu zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās) un to savākšanu;

4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu vai zālāju nopļaušanu šo noteikumu 4.1 punktā minētajā kārtībā, ietves tīrīšanu, piegulošās teritorijas atbrīvošanu no atkritumiem, akmeņiem un citiem priekšmetiem);

4.4. publiskā lietošanā esošo gājēju ietvju attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā;

4.5. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājējiem vai transporta satiksmei, uz vietām, kas saskaņotas ar Aģentūru;

4.6. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ietvju seguma bojājumu gadījumos; situācijās, kad to nevar izdarīt pašu spēkiem, par to paziņo Aģentūrai."

1.3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Zālāja vai zāliena nopļaušana ir jānodrošina:

4.11. teritorijās, kuru lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - ne retāk kā divas reizes gadā - līdz 15. jūnijam un līdz 15. oktobrim;

4.12. citās teritorijās - pastāvīgi (zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm)".

1.4. Papildināt noteikumus ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

" 4.2 Noteikumu 4.1 punkta nosacījumi neattiecas uz teritorijām ar lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība."

1.4. Papildināt noteikumus ar 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.3 Īpašumiem piegulošajās teritorijās, kuras pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt kokus, krūmus un citus zaļumstādījumus."

1.5. Papildināt Noteikumu 6. punktu aiz vārdiem "teritorijas sakopšanu" ar skaitli un vārdiem "6 metru attālumā":

1.6. Aizstāt Noteikumu 12. punktā skaitli "13.1." ar skaitli "12.1.", skaitli "13.1.1." ar skaitli "12.1.1.", skaitli "13.1.2." ar skaitli "12.1.2.", skaitli "13.1.3." ar skaitli "12.1.3.", skaitli "13.1.4." ar skaitli "12.1.4.", skaitli "13.2." ar skaitli "12.2.", skaitli "13.2.1." ar skaitli "12.2.1.", skaitli "13.2.2." ar skaitli "12.2.2.", skaitli "13.2.3." ar skaitli "12.2.3.", skaitli "13.2.4." ar skaitli "12.2.4.", skaitli "13.2.5." ar skaitli "12.2.5.".

1.7. Papildināt Noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Transportlīdzekļu īpašnieki (valdītāji, turētāji), novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par vienu diennakti, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega transportlīdzekļa stāvvietā un apkārtnē ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem."

1.8. Izteikt Noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, izdošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

20.1. Carnikavas novada domes deputāti;

20.2. Pašvaldības izpilddirektors;

20.3. Carnikavas Būvvaldes vadītājs un būvinspektors;

20.4. Aģentūras direktors, direktora vietnieks, vides un darba aizsardzības speciālists;

20.5. Carnikavas novada pašvaldības policija."

1.9. Svītrot Noteikumu 22. punktu.

1.10. Uzskatīt Noteikumu līdzšinējo 23. punktu par Noteikumu 22. punktu.

1.11. Uzskatīt Noteikumu līdzšinējo 24. punktu par Noteikumu 23. punktu.

1.12. Uzskatīt Noteikumu līdzšinējo 25. punktu par Noteikumu 24. punktu.

1.13. Izteikt Noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:

"24. 23. punktā minēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

1.14. Uzskatīt Noteikumu līdzšinējo 26. punktu par Noteikumu 25. punktu.

1.15. Svītrot Noteikumu 25. punktā vārdu "Apkārtraksts".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2012. gada 27. februārīCarnikavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/5 "Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts Nr. CND/SN/2012/5-1

Carnikavā 2012. gada 22. februārī

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Tā kā esošo saistošo noteikumu redakcijā nav noteikts, ka ielu nomalēm un pieguļošajām teritorijām ir jābūt brīvām no akmeņiem un citiem priekšmetiem, kas apdraud satiksmes drošību un apgrūtina komunālo dienestu darbu (tiek bojāta sniega tīrīšana tehnika, apgrūtināta satiksme mākslīgi sašaurināto ielu un to nomaļu dēļ), nepieciešams veikt grozījumus.

1.2. Bijušo dārzkopību teritoriju ielas ir nepieciešams paplašināt, jo līdz šim tās mākslīgi sašaurinātas uz dzīvžogu rēķina.

1.3. Nodrošināt pašvaldības valdījumā esošo teritoriju likumīgu izmantošanu.

1.4. Ziemas periodā noteikt uz ielām vai koplietošanas pagalmos novietoto automašīnu īpašnieku un turētāju atbildību teritorijas attīrīšanā no sniega ap transportlīdzekli.

2. Īss projekta satura izklāsts Veicot Carnikavas novada domes 2009. gada 20. maija saistošo noteikumu Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" izpildes kontroli, ir konstatētas problēmas novada vides sakārtošanā atbilstoši situācijai.

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par apstādījumu aizsardzību, teritorijas labiekārtošanu, kopšanu un būvju uzturēšanu;

2.2. saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt transportlīdzekļu brīvu un netraucētu pārvietošanos, piegulošo teritoriju sakopšanu, atvieglot to apsaimniekošanu;

2.3. saistošo noteikumu grozījumi paredz aizliegumu īpašumam piegulošajās teritorijās stādīt kokus un krūmus, novietot būvmateriālus un citus priekšmetus, lai nodrošinātu iespēju apsaimniekošanas un operatīvajiem dienestiem nepieciešamības gadījumā piekļūt attiecīgajām teritorijām, nodrošinātu pret patvaļīgu pašvaldības valdījumā esošas teritorijas aizņemšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumu daļu, kas saistīti ar ielu piegulošo teritoriju atbrīvošanu no kokaugiem un citiem priekšmetiem;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

3.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji, transportlīdzekļu vadītāji, to īpašnieki un turētāji, komunālie dienesti;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs pārvietošanos ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, atvieglos ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu, uzlabojot novada administratīvajā teritorijā vides sakārtošanu;

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu izskatīšanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov.) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2012/5Pieņemts: 22.02.2012.Stājas spēkā: 11.05.2012.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 10.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
248704
11.05.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva