Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/17

Carnikavā 2011. gada 22. jūnijā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 22. jūnija lēmumu (prot. Nr. 11, 36. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un
16. punktu, 43. panta pirmās daļas 7. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu 1.1. punktu šādā redakcijā:

"1.1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt:

1.1.1. kārtību, kādā IP tiek izvietoti uz pašvaldībai piederošiem stendiem, uzlabojot to vizuālo izskatu un nodrošinot izvietotās informācijas pārskatāmību apmaksātajā termiņā;

1.1.2. kārtību, kādā tiek veikta samaksa par IP izvietošanu un tās apmēru saskaņā ar cenrādi (pielikums).";

2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.3. punktu šādā redakcijā:

"3.2.3. reklāmas izmēri nedrīkst pārsniegt A2 formātu.";

3. izteikt saistošo noteikumu 3.4. punktu šādā redakcijā:

"3.4. Maksājumi par IP izvietošanu jāveic saskaņā ar Carnikavas novada domes apstiprināto cenrādi.";

4. izteikt saistošo noteikumu 3.5. punktu šādā redakcijā:

"3.5. Izcenojumus par IP izvietošanu uz stendiem apstiprina Carnikavas novada dome ar saistošajiem noteikumiem.";

5. izteikt saistošo noteikumu 3.6. punktu šādā redakcijā:

"3.6. Pieteikumu par IP izvietošanu var iesniegt Aģentūrā, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163, darba laikā vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: sludinājumi@carnikava.lv.";

6. izteikt saistošo noteikumu 3.7. punktu šādā redakcijā:

"3.7. Pēc tam, kad fiziskas personas ir veikušas maksājumu skaidrā naudā pasta nodaļā un uzrādījušas maksājuma apliecinošo dokumentu Aģentūrā, Aģentūrā uz IP uzliek spiedogu "Apmaksāts. No-līdz.". Juridiskas personas veic maksājumu saskaņā ar rēķinu, uzrādot Aģentūrā maksājumu apliecinošus dokumentus."

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2011. gada 22. jūnijāPielikums
Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2008/1

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" informācijas paziņojumu izvietošanas cenrādis 2011. gadam

Nr.p.k.

Pakalpojumu nosaukums

cena, Ls bez PVN

PVN 22%

cena, Ls

Norēķinu kārtība

1.

Maksa par informācijas izvietošanu uz vienu nedēļu:        

1.1.

fiziskām personām:       norādītajā pasta nodaļā skaidrā naudā, norādot pakalpojuma veidu

 

lapa A6 formātā

0,21

0,05

0,25

 

 

lapa A5 formātā

0,27

0,06

0,33

 

 

lapa A4 formātā

0,82

0,18

1,00

 

 

lapa A3 formātā

1,64

0,36

2,00

 

 

lapa A2 formātā

3,28

0,72

4,00

 

 

 

 

 

1.2.

juridiskām personām       saskaņā ar rēķinu

 

lapa A6 formātā

1,03

0,23

1,25

 

 

lapa A5 formātā

1,37

0,30

1,67

 

 

lapa A4 formātā

4,10

0,90

5,00

 

 

lapa A3 formātā

8,20

1,80

10,00

 

 

lapa A2 formātā

16,40

3,61

20,01

 

2.

Informatīvā paziņojuma izvietošana steidzamības kārtā, iesniegšanas dienā - koef. 2,00Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/17 projekta "Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"
paskaidrojuma raksts Nr. CND/SN/2011/17-1

Carnikavā 2011. gada 22. jūnijā

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Carnikavas novada domes 16.01.2008. saistošajos noteikumos Nr.2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā" (turpmāk - 16.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/1) nav ietverts attiecīgo pakalpojumu samaksas apmērs un precizēta apmaksas kārtība;

1.2. Lai 16.01.2008. saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 būtu pilnībā ietverta visa informācija par informatīvo paziņojumu izvietošanas pakalpojumu, tajos ir nepieciešami grozījumi par informācijas izvietošanas cenrādi 2011. gadam un informatīvo paziņojumu pieņemšanas un izvietošanas kārtību;

1.3. Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

1.4. likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunkts un 16. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošos noteikumus un noteikt maksu par attiecīgajiem pakalpojumiem;

1.5. likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka domes tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Carnikavas novada domes pilnvarojuma pamats saistošo noteikumu par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem un maksas noteikšanu ir likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunkts, 43. panta pirmās daļas 7. punkts;

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt Carnikavas novada administratīvajā teritorijā sabiedrības vajadzības pēc Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss", turpmāk - Aģentūra, sniegtajiem maksas pakalpojumiem par informatīvo paziņojumu izvietošanu un pilnveidot 16.01.2008. saistošos noteikumus Nr. 2008/1, norādot tajos informācijas izvietošanas maksu pakalpojumu cenrādi un precizējot samaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Carnikavas novada administratīvās teritorijas un citi valsts iedzīvotāji, privātpersonas, kuras izmanto Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus par informācijas izvietošanu uz informatīvajiem stendiem;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķa grupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas iespējas lietot Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus par informācijas izvietošanu uz informatīvajiem stendiem, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības uzdevumu īstenošanu u.c.;

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. Aģentūra kā pakalpojumu sniedzēja;

5.1.2. Carnikavas novada dome un tās pilnvarotā amatpersona (pašvaldības izpilddirektors) kā Aģentūras darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu;

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

2011. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2011/17Pieņemts: 22.06.2011.Stājas spēkā: 31.07.2011.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Apkārtraksts, 148, 30.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
248524
31.07.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)