Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.331

Rīgā 2012.gada 8.maijā (prot. Nr.25 9.§)
Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizsardzības ministrija izsniedz noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm (turpmāk – speciālā atļauja (licence)), speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju maksājamās valsts nodevas apmēru.

2. Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, pārreģistrācijai, anulēšanai, darbības apturēšanai un darbības atjaunošanai Aizsardzības ministrija izveido licencēšanas komisiju. Licencēšanas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā piecas amatpersonas.

II. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana

3. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz licencēšanas komisijā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (1.pielikums) un šādus dokumentus:

3.1. dokumentu, kas apliecina, ka komersantam pieder vai viņa valdījumā vai lietošanā ir telpas, kurās komersants uzglabās Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces (turpmāk – stratēģiskas nozīmes preces) pārvietošanas, eksporta vai importa procesa laikā, vai ka komersants šim mērķim ir noslēdzis glabājuma līgumu;

3.2. to telpu plānojumu, kurās komersants uzglabās stratēģiskās nozīmes preces, tai skaitā arī to telpu plānojumu, kurās komersants uzglabās stratēģiskās nozīmes preces, pamatojoties uz glabājuma līgumu (turpmāk – glabātava);

3.3. dokumentu, kas apliecina, ka glabātava ir aprīkota ar signalizāciju un signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti;

3.4. sarakstu, kurā norāda komersanta dalībniekus – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristus, vadītājus un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī tos komersanta darbiniekus, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (norāda katras personas amatu un personas kodu). Attiecībā uz darbiniekiem iesniedz darba līgumu apliecinātas kopijas. Psihiatra un narkologa atzinumu iesniedz par katras sarakstā minētās personas veselības stāvokli, ievērojot šo noteikumu 4. un 5.punktu;

3.5. (svītrots ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.117);

3.6. (svītrots ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.117).

4. Psihiatra un narkologa atzinums par personas veselības stāvokli derīgs iesniegšanai licencēšanas komisijā 90 dienas no tā izsniegšanas datuma vai līdz atzinumā norādītajam datumam, kad veicama kārtējā veselības pārbaude.

5. Jaunu psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības pārbaudi iesniedz licencēšanas komisijā ne vēlāk kā piecus gadus pēc iepriekšējā atzinuma izsniegšanas datuma vai līdz atzinumā norādītajam datumam, kad veicama kārtējā veselības pārbaude.

6. Šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunkts neattiecas uz komersantiem, kas veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, ja speciālā atļauja (licence) viņiem izsniegta tranzīta operāciju veikšanai.

7. Ja licencēšanas komisija valsts informācijas sistēmās vai datubāzēs nevar iegūt informāciju, lai izvērtētu licences pretendenta atbilstību Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām, tā pēc šo noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa:

7.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai – atzinumu par glabātavas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;

7.2. Valsts ieņēmumu dienestam – informāciju par muitas noliktavu, ja komersants paredz izmantot šādu noliktavu stratēģiskas nozīmes preču uzglabāšanai;

7.3. Uzņēmumu reģistram – ziņas par komersanta dalībniekiem (fiziskām personām), kā arī personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt komersantu;

7.4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram – ziņas par šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauto personu sodāmību par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī atbilstību Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtās daļas 5., 9., 10., 11., 12. un 13.punktā izvirzītajām prasībām;

7.5. Valsts ieņēmumu dienestam – informāciju par to, vai nav apturēta komersanta saimnieciskā darbība;

7.6. Valsts policijai:

7.6.1. atzinumu par komersanta glabātavas atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā un Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajām prasībām, ja komersants vēlas veikt komercdarbību ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļās ML1, ML2, ML3 un ML4 minētajām precēm;

7.6.2. ziņas par tiem komersantiem, kuriem ir anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtās daļas 14.punktu;

7.7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – informāciju par šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauto personu atbilstību Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtās daļas 1. un 7.punktam.

(Grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.117)

7.1 Ja komersants ir iekļauts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā, licencēšanas komisija nepieprasa šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.117 redakcijā)

8. Pieņemot lēmumu, licencēšanas komisija ņem vērā valsts drošības iestādes atzinumu par iespēju izsniegt speciālo atļauju (licenci) konkrētajam komersantam.

9. Pēc iesnieguma izskatīšanas licencēšanas komisija pieņem lēmumu uz nenoteiktu termiņu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, ja komersants neatbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām vai iestājies kāds no 5.panta sestajā daļā minētajiem nosacījumiem. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā rakstiski paziņo lēmumu komersantam.

10. Lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu licencēšanas komisija pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, licencēšanas komisija to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Par termiņa pagarinājumu licencēšanas komisija paziņo iesniedzējam.

11. Komersants ir tiesīgs uzsākt attiecīgu komercdarbību pēc speciālās atļaujas (licences) (2.pielikums) saņemšanas. Komersants saņem speciālo atļauju (licenci) elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja komersants izteicis vēlmi saņemt speciālo atļauju (licenci) papīra formā, licencēšanas komisija sagatavo to papīra formā un komersants to saņem Aizsardzības ministrijā.

12. Aizsardzības ministrija veic izsniegto speciālo atļauju (licenču) uzskaiti.

13. Ja speciālā atļauja (licence) ir nozaudēta, komersants triju darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju un iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums, kāpēc dublikāts ir nepieciešams.

14. Pēc šo noteikumu 13.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas Aizsardzības ministrijā licencēšanas komisija triju darbdienu laikā izsniedz komersantam speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

15. Ja mainījušies komersanta dalībnieki – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijā, komersants izdara grozījumus šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā sarakstā un triju darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz licencēšanas komisijā šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētos dokumentus par jaunajiem dalībniekiem. Licencēšanas komisija pārbauda komersanta sniegtās informācijas atbilstību Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.

16. Ja mainījušās speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas, komersants triju darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz licencēšanas komisijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā noformē speciālo atļauju (licenci) un izsniedz to komersantam.

17. Ja mainījušies komersanta darbinieki, kas tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu, komersants izdara grozījumus šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā sarakstā un iesniedz licencēšanas komisijā šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētos dokumentus par jaunajiem darbiniekiem.

18. Atkarībā no pārbaudes rezultātu atbilstības Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām licencēšanas komisija pieņem lēmumu atļaut vai neatļaut šo noteikumu 17.punktā minētos jaunos darbiniekus iesaistīt darbā ar stratēģiskas nozīmes precēm. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā rakstiski paziņo lēmumu komersantam.

19. Ja Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajos gadījumos licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, komersants iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā pēc gada.

19.1 Izsniedzot licenci, licencēšanas komisija pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts pamatbudžetā.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.117 redakcijā)

III. Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācija, anulēšana vai tās darbības apturēšana

20. Aizsardzības ministrija katru gadu pārreģistrē speciālās atļaujas (licences), atjaunojot informāciju par komersantiem. Veicot pārreģistrāciju, licencēšanas komisija pārbauda, vai attiecībā uz licencēto komersantu nav iestājies kāds no Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta sestajā daļā minētajiem nosacījumiem, kā arī licencētā komersanta atbilstību 5.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.

21. Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajos gadījumos licencēšanas komisija var pieņemt lēmumu uz laiku apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību vai anulēt speciālo atļauju (licenci). Par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu un komersanta turpmāko rīcību speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanai licencēšanas komisija rakstiski paziņo komersantam.

22. Par lēmumu pārtraukt komercdarbību ar stratēģiskas nozīmes precēm komersants triju darbdienu laikā paziņo licencēšanas komisijai.

23. Speciālās atļaujas (licences) darbība tiek apturēta, ja ir konstatēts novēršams pārkāpums. Tās darbību iespējams atjaunot, ja konstatētie pārkāpumi ir novērsti.

24. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu pieņem licencēšanas komisija. Licencēšanas komisija lēmumā norāda pārkāpumu un tā novēršanas termiņu un triju darbdienu laikā lēmumu rakstiski paziņo komersantam.

IV. Speciālās atļaujas (licences) atjaunošana

25. Lai atjaunotu apturētas speciālās atļaujas (licences) darbību, komersants novērš pārkāpumu un rakstiski paziņo par to licencēšanas komisijai.

26. Licencēšanas komisija 30 dienu laikā pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) atjaunošanu un triju darbdienu laikā to rakstiski paziņo komersantam.

27. Ja licencēšanas komisija nav saņēmusi informāciju, ka komersants 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu novērsis pārkāpumu, speciālo atļauju (licenci) anulē. Lai saņemtu jaunu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz dokumentus vispārējā kārtībā.

V. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

28. Valsts nodevas likme par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir 1280,58 euro. Speciālo atļauju (licenci) pārreģistrē bez maksas.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.550)

29. Valsts nodevu par anulētām vai neizņemtām speciālajām atļaujām (licencēm) neatmaksā.

30. Valsts nodevu par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumus Nr.612/1 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 127.nr.).

32. Speciālā atļauja (licence), kuru komersants saņēmis saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.612/1 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm" pēc šo noteikumu spēkā stāšanās saglabā savu juridisko statusu. Minēto speciālo atļauju (licenču) pārreģistrācija notiek atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.331

(Pielikums grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.117)

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai
Lūdzu izsniegt

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,

tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

Atzīmēt ar krustiņu, ja speciālā atļauja (licence) nepieciešama papīra formā.


Pielikumā (atzīmēt ar krustiņu iesniegtos dokumentus):

Dokuments, kas apliecina, ka komersantam pieder vai komersanta valdījumā, lietošanā vai saskaņā ar glabājuma līgumu ir glabātava, kurā komersants uzglabās stratēģiskas nozīmes preces, kā arī šīs glabātavas plānojums
Dokuments, kas apliecina, ka glabātava ir aprīkota ar signalizāciju un signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti
Saraksts, kurā norādīti komersanta dalībnieki – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī komersanta darbinieki, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizāciju, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (norāda katras personas amatu un personas kodu)
Psihiatra un narkologa atzinums par komersanta dalībnieku – fizisko personu (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristu, vadītāju un personu, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieku, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu, veselības stāvokli
To komersanta darbinieku darba līgumu apliecinātas kopijas, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu
Informācija par tām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļās (norādīt atbilstošos preču grupu apzīmējumus) minētajām precēm, ar kurām plānots veikt komercdarbību un ar kurām netiek plānots veikt komercdarbību

(citi pievienotie dokumenti)


Komersanta paraksts


_____.gada ____.________________

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.331

(Pielikums MK 04.03.2014. noteikumu Nr.117 redakcijā)

Speciālās atļaujas (licences) paraugs

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

LATVIJAS REPUBLIKA
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE) NR.____

Izsniegta  
 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

par tiesībām veikt komercdarbību ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļās (norādīt atbilstošos preču grupu apzīmējumus) minētajām precēm.

Glabātavas adrese  

Izsniegta ___.gada __._________, licencēšanas komisijas sēdes protokols Nr.__

Atkārtoti izsniegta ___.gada __._________, licencēšanas komisijas sēdes protokols Nr.__

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v.

Piezīmes.

1. Katra atsevišķa Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču eksporta, importa, tranzīta vai pārvietošanas (starp Eiropas Savienības dalībvalstīm) darījuma veikšanai komersantam nepieciešama Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegta licence.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 331Pieņemts: 08.05.2012.Stājas spēkā: 16.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 15.05.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
247662
{"selected":{"value":"07.03.2014","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2014","iso_value":"2014\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-06.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2012","iso_value":"2012\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)