Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.; 2008, 7.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) zemes vienības daļa - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta (tai skaitā nomas vajadzībām) noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts;".

2. Aizstāt 3.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "likumu "Par arhīviem"" ar vārdiem "Arhīvu likumu".

3. Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai izmanto aktuālos kadastra datus. Par aktuāliem kadastra datiem uzskatāmi pēdējie Kadastra informācijas sistēmā šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētie dati. Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus kadastra datus. Kadastra dokuments zaudē spēku, ja šā likuma 57.pantā noteiktajos gadījumos dokumentā iekļautie kadastra dati ir aktualizēti."

4. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona:

1) kurai īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija nodevusi lietojumā nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, izņemot gadījumu, kad tas izdarīts uz nomas līguma pamata;

2) kura ir tiesīga ierosināt būves noteikšanu, bet nav iesniegusi dokumentus par būves iegūšanu, izņemot pašvaldību, kura ierosina būves noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām."

5. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "dabā neesoša", kā arī 21.panta 2.punktā vārdus "dabā neeksistējošu" ar vārdiem "apvidū neesoša" (attiecīgā locījumā).

6. Izteikt 17.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ģeodēzisko tīklu datus;".

7. Aizstāt 17.panta 5.punktā, 40.pantā, 42.panta 3.punktā, 55.panta otrajā daļā, 57.panta 2.punktā, 64.pantā un 98.panta 5.punktā vārdus "valsts informācijas sistēma" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "valsts vai pašvaldības informācijas sistēma" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

8. Aizstāt 19.pantā vārdus "kadastra subjekta" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu".

9. 22.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus "24.panta pirmajā un otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "24.pantā";

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtību."

10. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

l) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;

2) valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās";

3) vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;

4) valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu, - attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;

5) persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma
norakstu, - attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt ieraksta par būvi dzēšanu;

6) persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;

7) valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;

8) zemes īpašnieks - attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes, vai Kadastra informācijas sistēmā uz viņa zemes reģistrētām apvidū neesošām būvēm ar nenoskaidrotu piederību;

9) persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana), - attiecībā uz ieraksta par iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, bet apvidū neesošu būvi dzēšanu;

10) kopīpašuma gadījumā jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, - tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem - attiecībā uz būves pirmreizējo reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā bez tiesībām ierosināt būves sadalīšanu, apvienošanu vai ieraksta par būvi dzēšanu, kā arī attiecībā uz šā likuma 57.1 pantā noteikto datu aktualizāciju;

11) cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts;

2) valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās";

3) vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi.

(3) Vietējai pašvaldībai, ja tā nav kadastra subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta vai tādas zemes vienības daļas noteikšanu, kuru saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

(4) Ja tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz un dokumentus saņem zemes kadastrālais uzmērītājs uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10. un 11.punktā, otrajā un trešajā daļā minēto personu iesnieguma pamata."

11. 26.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, situācijas elementus, aprēķina zemes vienību un zemes vienības daļu raksturojošos datus, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un saskaņo zemes vienības un zemes vienības daļas apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumu neesamību ar vietējām pašvaldībām Ministru kabineta noteiktajos gadījumos;";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai LKS-92" ar vārdiem un skaitli "Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmai".

12. Aizstāt 31.panta 1.punktā vārdus un skaitļus "šā likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā informējot kadastra subjektu" ar vārdiem "informējot nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, - tiesisko valdītāju vai kadastra subjektu, ja noteikšanas ierosinātājs ir cita persona".

13. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. Zemes kadastrālajam uzmērītājam ir pienākums nodrošināt zemes kadastrālo uzmērīšanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu, pieejamību un izmantošanu, kā arī izsniegt personai dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus."

14. Izteikt 32.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu ierosina šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10. un 11.punktā un trešajā daļā minētās personas, iesniedzot iesniegumu. Šā likuma 24.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā personas iesniegumu kopā ar kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Valsts zemes dienestam iesniedz zemes kadastrālais uzmērītājs."

15. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "1., 2., 3. un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10. un 11.punktā un trešajā daļā".

16. Izslēgt 43.panta otro daļu.

17. Papildināt 44.panta otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ziņas par būves tiesisko valdītāju, ja šā likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktā minētā persona, pamatojoties uz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta ceturto daļu un Civillikuma 968.pantu, iesniedz dokumentus par būvniecības likumību un pašvaldības izziņu, ka būve līdz 1993.gada 5.aprīlim atbilstoši likumam "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību" nav reģistrēta pašvaldībā uz citas personas vārda;".

18. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44.pantā minētās ziņas par iznomātu vai lietojumā nodotu nekustamā īpašuma objektu, bet attiecībā uz zemes vienības daļu - šā likuma 50.pantā minētās ziņas, norādot nomnieku vai lietotāju."

19. 57.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šā likuma 24.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā, ja zemes vai būves kadastrālā uzmērīšana netiek veikta;";

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) šā likuma 24.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā zemes kadastrālais uzmērītājs iesniedz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10. un 11.punktā, otrajā un trešajā daļā minēto personu iesniegumu kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem;";

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu "1.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 1.1 punktā".

20. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. Ja nekustamais īpašums atrodas kopīpašumā, jebkurš šā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts var ierosināt šādu kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā:

1) nekustamā īpašuma nosaukums;

2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

3) kadastra objekta adrese;

4) kadastra objekta apgrūtinājums;

5) zemes lietošanas veids, iesniedzot aktualizētu situācijas plānu;

6) būves fiziskais nolietojums;

7) būves galvenais lietošanas veids;

8) būves tips;

9) telpu grupas lietošanas veids;

10) kadastra objekta dati, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā."

21. Papildināt likumu ar 73.1 pantu šādā redakcijā:

"73.1 pants. Saņemot iesniegumu par kadastrālās vērtības pārskatīšanu, Valsts zemes dienests pārbauda kadastra datu atbilstību dokumentiem šā likuma 93.pantā noteiktajā kārtībā un informē iesniedzēju par kadastrālās vērtības aprēķinā izmantotajiem kadastra datiem, veikto datu aktualizāciju vai nepieciešamību ierosināt datu aktualizāciju atbilstoši šā likuma 13.panta pirmajai daļai."

22. 83.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kadastra dati ir glabājami pastāvīgi. Nekustamā īpašuma lietu veido pastāvīgi glabājamie dokumenti un uz laiku glabājamie dokumenti. Kadastra dokumenti un dati glabājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "valsts arhīvā" ar vārdiem "Latvijas Nacionālajā arhīvā".

23. Papildināt 84.panta otro daļu ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad ziņas sniedz no citas valsts vai pašvaldības informācijas sistēmas".

24. 99.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Kadastra subjekts" ar vārdiem un skaitli "Šā likuma 24.pantā minētās personas";

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu "1.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 1.1 punktā".

25. Pārejas noteikumos:

papildināt 6.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja zeme ir koplietošanā, minētās darbības var veikt viens no zemes koplietotājiem.";

papildināt pārejas noteikumus ar 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 22.panta 7.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 8.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 28.martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.03.2012.Stājas spēkā: 11.04.2012.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 28.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
245864
11.04.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)