Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.137

Rīgā 2012.gada 21.martā (prot. Nr.16 16.§)

Par atteikumu piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu biedrībai "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs"

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis biedrības "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" (adrese - Purva iela 12, Valmiera, LV-4201, reģ. Nr.40008054745) (turpmāk - centrs) iesniegumu par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu (iesniegums reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā 2011.gada 9.augustā).

2. Pēc iesnieguma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

2.1. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā publiski pieejamo informāciju centrs ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā 2001.gada 30.augustā (reģ. Nr.2560800116) kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde;

2.2. Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta pirmā daļa nosaka, ka profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem ir tiesīga iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu;

2.3. kritērijus un kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei piešķir profesionālās izglītības kompetences centra statusu, nosaka Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.148 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi). Saskaņā ar noteikumu 2.punktu profesionālās izglītības kompetences centra statusu var piešķirt izglītības iestādei, kura atbilst šajā punktā minētajiem kritērijiem. Noteikumu 3.punkts nosaka, ka izglītības iestāde iesniegumam par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu pievieno dokumentus, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību noteikumu 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Noteikumu 6.punkts nosaka, ka, vērtējot izglītības iestādes atbilstību noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ņem vērā Valsts izglītības informācijas sistēmā esošo informāciju attiecīgā mācību gada 1.oktobrī;

2.4. saskaņā ar noteikumu 2.1.apakšpunktu profesionālās izglītības kompetences centra statusu var piešķirt izglītības iestādei, kura īsteno ne mazāk kā 10 dažādu veidu akreditētu profesionālās izglītības programmu ne mazāk kā piecās atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās. Noteikumu 2.2.apakšpunkts nosaka, ka profesionālās izglītības kompetences centra statusu var piešķirt izglītības iestādei, kurā profesionālo vidējo izglītību iegūst ne mazāk par 700 audzēkņiem Rīgā vai ne mazāk par 500 audzēkņiem - citā administratīvajā teritorijā. No Valsts izglītības informācijas sistēmā esošajiem datiem par centra īstenotajām izglītības programmām izriet, ka centrs nav saņēmis licences profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanai. Savukārt licences saņemšana saskaņā ar Izglītības likuma 25.panta otro daļu un 33.panta trešo daļu ir priekšnosacījums izglītības programmas īstenošanas uzsākšanai un tās akreditācijai. Ievērojot minēto, ir secināms, ka centrs neatbilst noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajam kritērijam, proti, centrs neīsteno akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas, un tādējādi centrā nav iespējams iegūt profesionālo vidējo izglītību;

2.5. saskaņā ar noteikumu 2.6.6.apakšpunktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2012.gada 25.februārim) profesionālās izglītības kompetences centra statusu var piešķirt izglītības iestādei, kura nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci" 3.punktu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, novērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu (turpmāk - profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija). Saskaņā ar noteikumu 4.punktu to profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju un profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kurās attiecīgā profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija novērtē profesionālo kompetenci, dienests publicē tīmekļa vietnē (www.ikvd.gov.lv). No minētajā tīmekļa vietnē ietvertās informācijas neizriet, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests būtu deleģējis centram ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, un arī centra iesniegumam nav pievienots dokuments, kas šāda deleģējuma esību apliecinātu. Ievērojot minēto, ir secināms, ka centrs neatbilst noteikumu 2.6.6.apakšpunktā minētajam kritērijam, proti, centrs nenodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā;

2.6. saskaņā ar noteikumu 2.punktu kompetences centra statusu izglītības iestādei piešķir, ja tā atbilst visiem šajā punktā minētajiem kritērijiem. Konstatējot neatbilstību kaut vienam šajā punktā minētajam kritērijam, nav pamata vērtēt izglītības iestādes atbilstību pārējiem kritērijiem. Ņemot vērā, ka konstatēta centra neatbilstība noteikumu 2.1., 2.2. un 2.6.6.apakšpunktā minētajam kritērijam, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantā noteikto, ka, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo aktu, ir pamats atteikt centram piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu;

2.7. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Izglītības un zinātnes ministrija 2011.gada 11.novembrī nosūtīja centram vēstuli Nr.1-18/6014 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusu", kurā norādīja neatbilstību noteikumu 2.1., 2.2. un 2.6.6.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un lūdza sniegt viedokli. Izglītības un zinātnes ministrijā tika saņemta centra 2011.gada 17.novembra vēstule Nr.1-07/59 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu" (vēstule reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā 2011.gada 9.decembrī), kurā centrs norāda, ka noslēdzis vienošanos ar vispārējās izglītības iestādi par vidējās izglītības programmu īstenošanu šajā iestādē un ka izglītojamie iegūst profesionālo izglītību centrā bez atsevišķu mācību priekšmetu dublēšanas. Centrs norāda, ka vidējās izglītības ieguvi garantē vispārējās izglītības iestāde, bet centram šī izglītības iestāde izsniedz izziņu par sekmīgu atsevišķu mācību priekšmetu apguvi. Centrs arī norāda, ka tas ir akreditēta izglītības iestāde, kurai nav nepieciešams papildu deleģējums eksaminācijas centra funkciju veikšanai. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta pirmo daļu profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošana ir obligāts nosacījums profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanai izglītības iestādei, savukārt deleģējuma nepieciešamība novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci izriet no Profesionālās izglītības likuma 29.1 panta otrās daļas un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci" 3.punkta, un saskaņā ar minētajām normām izglītības iestādes akreditācija ir tikai priekšnoteikums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas deleģēšanai. Ievērojot minēto, centra argumenti nav pamatoti;

2.8. saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta otro daļu un noteikumu 5.punktu lēmumu par atteikumu piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu izglītības iestādei pieņem Ministru kabinets.

3. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Izglītības likuma 25.panta otro daļu un 33.panta trešo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.1 pantu un 29.1 panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.148 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" 2., 4., 5. un 6.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci" 3. un 4.punktu, Ministru kabinets nolemj atteikt centram piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

4. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 137Pieņemts: 21.03.2012.Stājas spēkā: 23.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47 (4650), 22.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
245647
23.03.2012
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva