Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.130

Rīgā 2012.gada 15.martā (prot. Nr.14 23.§)

Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Popes pagastā, Ventspils novadā, daļu iznomāšanu

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" (vienotais reģ. Nr.40103194486, adrese - Palasta iela 28, Rīga, LV-1050) 2010.gada 28.jūnijā iesniegto piedāvājumu, lietā esošos dokumentus un papildus iegūto informāciju un konstatē:

1.1. saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu valstij vai pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt atsavināti Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā vai iznomāti. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu lēmumu par valstij vai pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. Ja tiek iznomāts valstij vai pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam rodas tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

1.2. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Valsts mežs Pope" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 001 0067) - zemesgabalu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320) 4,62 ha kopplatībā (zemes vienību daļu kadastra apzīmējumi 9856 003 0320 8001 (0,2501 ha), 9856 003 0320 8002 (0,7276 ha), 9856 003 0320 8003 (0,2501 ha), 9856 003 0320 8004 (0,9435 ha), 9856 003 0320 8005 (1,0127 ha), 9856 003 0320 8006 (0,2501 ha), 9856 003 0320 8007 (0,2501 ha), 9856 003 0320 8008 (0,9335 ha)) un zemesgabalu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323) 1,28 ha kopplatībā (zemes vienību daļu kadastra apzīmējumi 9856 003 0323 8001 (0,2501 ha) un 9856 003 0323 8002 (1,0195 ha)) - Popes pagastā, Ventspils novadā, reģistrētas uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā Ventspils zemesgrāmatu nodaļas Popes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000473929;

1.3. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem;

1.4. pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" izteikto iniciatīvu, kā arī lai nodrošinātu likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta 2.punkta izpildi, kas nosaka, ka kapitālsabiedrībām, kurās valsts daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 %, jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta jānodod lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" rīkoja konkursu par nomas tiesību piešķiršanu (ar apbūves tiesībām) uz nekustamajiem īpašumiem (kadastra apzīmējumi 9856 003 0320, 9866 015 0113 un 9856 003 0323) (turpmāk - konkurss), lai nodrošinātu visiem zemes nomas tiesību pretendentiem vienādas iespējas saņemt zemes nomas tiesības, kā arī lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku piedāvāto zemes nomas maksu. Konkursa nolikums apstiprināts konkursa komisijas 2010.gada 8.jūnija sēdē (prot. Nr.1);

1.5. atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 15.punktam akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" informāciju par konkursu un iznomājamo neapbūvēto valsts zemesgabalu ievietoja savā mājaslapā internetā (www.lvm.lv), kā arī 2010.gada 10.jūnijā paziņojumu par konkursu publicēja oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

1.6. saskaņā ar konkursa nolikumu konkursa priekšmets ir akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdījumā esošo zemesgabalu daļu (atrodas akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 12726.Mētru meža iecirknī, zemes vienību kadastra apzīmējumi 9856 003 0320, 9866 015 0113 un 9856 003 0323) Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nomas tiesības uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām (tiesībām ierīkot elektrības ieguves vēja ģeneratoru parku);

1.7. konkursa nolikumā tika noteikts, ka zemes nomas tiesības tiks piešķirtas ar nosacījumu, ja konkursā piedalīsies viens vai vairāki pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi atbildīs visām konkursa nolikuma prasībām un pretendenti finanšu piedāvājumā par hektāru piedāvās zemes nomas maksu, lielāku nekā 578,38 lati gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli). Saskaņā ar konkursa nolikumu uzvarētājam tika noteikts pienākums attīstīt potenciāli iznomāto teritoriju atbilstoši viņa izstrādātajam attīstības plānam un konkursa nolikumā minētajām prasībām;

1.8. piedāvājuma iesniegšanas termiņā tika saņemts viens nomas tiesību pretendenta pieteikums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gilovigi". Pirms konkursa organizēšanas netika izskatīti citi nekustamā īpašuma izmantošanas varianti. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" piedāvājumā norādīja zemes nomas maksu 708 lati par hektāru gadā un vēja ģeneratoru parka izveidi kā plānoto zemes izmantošanu, paredzot izvietot sešus vēja ģeneratorus ar jaudu 2,5 MW, elektroapgādes kabeļu līnijas, kā arī piebraucamos ceļus;

1.9. akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 2010.gada 6.jūlijā ar valdes lēmumu Nr.114 (prot. Nr.25) apstiprināja konkursa rezultātus, par konkursa uzvarētāju atzīstot vienīgo pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" -, kas atbilda konkursa nolikuma prasībām un piedāvāja augstāko zemes nomas maksu par hektāru gadā;

1.10. minimālā zemes nomas maksa tika noteikta kā patiesa atlīdzība par lietas lietošanu, kas nedrīkst būt mazāka par minimālo zemes nomas maksas apmēru saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" iekšējo normatīvo aktu "Kārtība, kādā slēdzami un administrējami AS "Latvijas valsts meži" valdījumā un īpašumā esošās zemes nomas līgumi";

1.11. saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta otro daļu valsts budžeta līdzekļi ir arī maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu, kurus katru gadu veic valsts uzņēmumi, kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās ir valsts kapitāla daļa. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā katru gadu tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā valsts uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kurās ir valsts kapitāla daļa, maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un to apmēru. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 3.panta pirmo daļu Ministru kabinets nosaka valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrības un valsts izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas). Līdz ar to speciālā tiesību norma - Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu" - nosaka valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrības, valsts izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības, publiski privātās un privātās kapitālsabiedrības iemaksā valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas). Saskaņā ar minēto noteikumu 4.1 punktu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2010., 2011. un 2012.pārskata gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) nosaka un aprēķina 50 procentu apmērā, bet kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, - 90 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam nav noteikts citādi. Kapitālsabiedrību maksājumi par valstij piederošo nekustamo īpašumu nomu atsevišķi netiek izdalīti;

1.12. ņemot vērā, ka līdz būvprojekta akceptēšanai būvvaldē nomnieks nevar veikt nekādas darbības ar zemesgabalu un nevar to izmantot un tādējādi negūs ienākumus, konkursa nolikumā tika noteikts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu nomas maksa līdz būvprojekta akceptēšanai būvvaldē ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības;

1.13. ņemot vērā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" 2011.gada 14.janvārī rakstiski atteicās no vēja ģeneratoru būvniecības nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9866 015 0113) Tārgales pagastā, Ventspils novadā (445.kvartāla 40.nogabals 0,0250 ha platībā un 7.nogabals 0,2058 ha platībā), tādējādi piekrītot konkursa nolikumā norādīto iznomājamo platību samazināt par 0,2308 ha, kā arī pamatojoties uz konkursa komisijas 2011.gada 14.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.4, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valde 2011.gada 18.janvārī ar lēmumu Nr.5 (prot. Nr.2 4.punkts) akceptēja konkursa "Nomas tiesību piešķiršana (ar apbūves tiesībām) daļā no nekustamiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 98560030320, 98660150113 un 98560030323" ietvaros iznomājamo platību samazināšanu par 0,2308 ha, nosakot kopējo zemes nomas platību 7,16 ha. Līdz ar to nekustamajā īpašumā "Klāņu meži" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9866 010 0093) Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ietilpstošā zemes vienība (kadastra apzīmējums 9866 015 0113), uz kuras atrodas zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 986601501138001), netiks iznomāta, attiecīgi izdarot izmaiņas konkursa rezultātos;

1.14. Popes pagasta pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi" 6.12.sadaļas "Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas" 6.12.2.apakšpunktā ir norādīti atļautās izmantošanas veidi jeb kādos nolūkos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas zemes, tajā skaitā kā atļautās izmantošanas veids ir norādīta vēja elektrostaciju izbūve saskaņā ar detālplānojumu. Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma raksta (apstiprināts Ventspils novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdē) 1.2.sadaļas "Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas" 1.2.1.apakšsadaļā "Apmežošanai plānotas teritorijas (zemju transformācija)" norādīts, ka plānojumā iekļauta vēja elektrostaciju būvniecība meža teritorijās, kur tā netraucē putnu migrācijai un esošajai dzīvojamai apbūvei. Tādējādi, pamatojoties uz Popes pagasta teritoriālo un detālplānojumu, vēja elektrostaciju parka izveidošana noteiktajās teritorijās ir atļauta;

1.15. Ministru kabineta komitejas 2011.gada 2.maija sēdē tika izskatīts Ministru kabineta rīkojuma projekts par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Ventspils novadā, Popes pagastā, daļas iznomāšanu un pieņemts lēmums rīkojuma projektu neatbalstīt. Minētajā rīkojuma projektā tika paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" (vienotais reģistrācijas Nr.40103194486) bez tiesībām atsavināt uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām elektrības ieguves vēja ģeneratoru parka ierīkošanai šādas zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā ierakstīta nekustamā īpašuma "Valsts mežs Pope" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 001 0067) sastāvā esošā neapbūvētā zemesgabala daļas 7,16 hektāru kopplatībā Popes pagastā, Ventspils novadā:

1.15.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0320) daļas 4,62 ha kopplatībā:

1.15.1.1. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8001) 0,2501 ha platībā;

1.15.1.2. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8002) 0,7276 ha platībā;

1.15.1.3. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8003) 0,2501 ha platībā;

1.15.1.4. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8004) 0,9435 ha platībā;

1.15.1.5. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8005) 1,0127 ha platībā;

1.15.1.6. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8006) 0,2501 ha platībā;

1.15.1.7. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8007) 0,2501 ha platībā;

1.15.1.8. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8008) 0,9335 ha platībā;

1.15.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0323) daļas 2,54 ha kopplatībā:

1.15.2.1. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323 8001) 0,2501 ha platībā;

1.15.2.2. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323 8002) 1,0195 ha platībā;

1.15.2.3. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323 8003) 0,2501 ha platībā;

1.15.2.4. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323 8004) 1,0147 ha platībā;

1.16. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" 2011.gada 20.jūlija vēstulē informēja, ka ir pieņēmusi lēmumu par vienību samazināt izvietojamo vēja ģeneratoru skaitu, un norādīja, ka minētais lēmums ļauj būtiski pārskatīt vēja ģeneratoru parka "Kurzeme" attīstībai nepieciešamo zemesgabalu platības, proti, mainot faktiskos apstākļus, parka darbībai nepieciešamās zemesgabalu platības samazinot par 1,2648 ha, un lūdza piešķirt nomas tiesības uz nekustamā īpašuma "Valsts mežs Pope" (kadastra Nr. 9856 001 0067) sastāvā esošā neapbūvētā zemesgabala daļu 5,873 ha kopplatībā Popes pagastā, Ventspils novadā;

1.17. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" 2011.gada 22.augusta vēstulē precizēja nomājamās zemes vienības daļas, atsakoties no nomas tiesībām uz zemes vienības (kadastra apzīmējums 9856 003 0323) daļām (kadastra apzīmējumi 9856 003 0323 8003 (0,2501 ha platībā) un 9856 003 0323 8004 (1,0147 ha platībā));

1.18. saskaņā ar zemes vienību daļu robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem iznomājamie zemesgabali atbilstoši Meža likuma 44.panta pirmajai daļai ir uzskatāmi par valsts meža zemi. Savukārt, ja tiek iznomāts valstij vai pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām un uz šā zemesgabala tiek uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves), un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu zemesgabala nomnieks iegūst tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai;

1.19. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" 2011.gada 10.marta vēstulē apliecināja, ka, iegūstot nomas tiesības ar apbūves tiesībām uz neapbūvētā valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Popes pagastā, Ventspils novadā, daļām un kļūstot par būvju īpašnieku, tā neizmantos Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētās priekšrocības un neprasīs attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai. Papildus sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" norādīja, ka tās mērķis ir lietot iepriekš minētā nekustamā īpašuma daļas elektroenerģijas ražošanai, ievērojot to ģeogrāfiskās priekšrocības, nevis iegūt īpašuma tiesības uz valstij piederošo nekustamo īpašumu;

1.20. saskaņā ar Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumu Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam") (turpmāk - Enerģētikas attīstības pamatnostādnes) ir jāatbalsta atjaunojamo resursu izmantošana, lai samazinātu atkarību no importētiem resursiem, vienlaikus nodrošinot dabai draudzīgu enerģijas ražošanas iespēju un veicinot zemes un dabas resursu (vēja) racionālu izmantošanu. Latvijas vēja kartē Kurzemes piekraste ir iezīmēta kā labvēlīgākā teritorija vēja elektroenerģijas ražošanai;

1.21. lai iznomājamā nekustamajā īpašumā īstenotu apbūvi, veicama meža zemes transformācija saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi". Meža zemes transformācija plānota tikai elektrības ieguves vēja ģeneratoru uzstādīšanas vietās un to uzturēšanai atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piekļuves infrastruktūras izbūvei.

2. Ievērojot minētos apsvērumus, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo un otro daļu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmo daļu, kā arī izvērtējot lietderības apsvērumus, kas izriet no Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm, lai atbalstītu atjaunojamo resursu izmantošanu un samazinātu atkarību no importētiem resursiem, un līdzsvaru starp valstiski nozīmīgām interesēm un sabiedrības interesēm un ietekmi uz vidi, ekonomisko attīstību un sabiedrības ieguvumus un zaudējumus ilgtermiņā un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un 68.panta pirmo daļu, Ministru kabinets nolemj:

2.1. atļaut valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Gilovigi" (vienotais reģistrācijas Nr.40103194486) uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām elektrības ieguves vēja ģeneratoru parka ierīkošanai šādas zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā ierakstīta nekustamā īpašuma "Valsts mežs Pope" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9856 001 0067) sastāvā esošā neapbūvētā zemesgabala daļas 5,9 ha kopplatībā Popes pagastā, Ventspils novadā:

2.1.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0320) daļas 4,62 ha kopplatībā:

2.1.1.1. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8001) 0,2501 ha platībā;

2.1.1.2. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8002) 0,7276 ha platībā;

2.1.1.3. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8003) 0,2501 ha platībā;

2.1.1.4. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8004) 0,9435 ha platībā;

2.1.1.5. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8005) 1,0127 ha platībā;

2.1.1.6. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8006) 0,2501 ha platībā;

2.1.1.7. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8007) 0,2501 ha platībā;

2.1.1.8. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0320 8008) 0,9335 ha platībā;

2.1.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9856 003 0323) daļas 1,28 ha kopplatībā:

2.1.2.1. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323 8001) 0,2501 ha platībā;

2.1.2.2. zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9856 003 0323 8002) 1,0195 ha platībā;

2.2. nomas līgumā noteikt, ka nomas maksa ir 708 lati par hektāru gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli);

2.3. pirms plānotās apbūves uzsākšanas nomniekam ir pienākums veikt meža zemes transformāciju atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

3. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 130Pieņemts: 15.03.2012.Stājas spēkā: 23.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47 (4650), 22.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
245642
23.03.2012
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva