Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.135

Rīgā 2012.gada 21.februārī (prot. Nr.10 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 44., 66., 102., 148.nr.) šādus grozījumus:

1.  Papildināt noteikumus ar 2.3.6. un 2.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.6. par kartupeļu cieti;

2.3.7.  par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.7. un 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai;

2.8. īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai."

3. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Īpašo atbalstu par pienu, īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un īpašo atbalstu lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai nepiešķir regulas Nr. 73/2009 28.panta 1.punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā."

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lauku atbalsta dienests laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē:

8.1. šo noteikumu 53., 56., 60., 63., 68., 68.2 un 68.4 punktā minētās atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu likmes (latos), šo noteikumu 72.punktā minēto atsevišķā maksājuma par cukuru likmi (latos) un šo noteikumu 77. un 78.punktā minēto samazinājuma koeficientu - līdz kārtējā gada 1.novembrim;

8.2. šo noteikumu 80.6 punktā minēto samazinājuma koeficientu - līdz nākamā gada 15.aprīlim;

8.3. šo noteikumu 80.10 un 80.11 punktā minēto samazinājuma koeficientu - līdz nākamā gada 10.jūnijam."

5. Papildināt 9.1.apakšpunktu aiz skaitļa "7." ar skaitļiem "7.1, 7.2".

6. Aizstāt 14.8.apakšpunktā vārdus "ūdensteci, kas noteikta" ar vārdiem "ūdensobjektu, kas noteikts".

7. Papildināt noteikumus ar 14.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.10. lauksaimniecībā izmantojamo zemi kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus."

8. Izteikt 22.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. darījumu apliecinošu dokumentu par lopu ganāmpulka vai tā būtiskas daļas (vismaz 51 procenta) pārdošanu."

9. Papildināt 24.punktu aiz vārdiem "īpašā atbalsta par pienu" ar vārdiem "īpašā atbalsta cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai, īpašā atbalsta lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai".

10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Saskaņā ar regulas Nr. 73/2009 124.panta 2.punktu vienoto platības maksājumu var saņemt par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā stāda un audzē viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas - apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.) vai baltalksni (Alnus incana) - ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku, kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas un kurā pēc 2011.gada 1.jūlija nav no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas. Lai pieteiktos vienotajam platības maksājumam, lauksaimnieks Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē kopā ar šo noteikumu 28.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājuma kopiju."

11. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja lauksaimnieks apsaimnieko pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē iesēto ilggadīgo zālāju, ko biškopis izmanto nektāra vākšanai biškopības vajadzībām, tad papildus šo noteikumu 28.punktā minētajiem dokumentiem lauksaimnieks iesniedz ar bišu saimes īpašnieku noslēgtā līguma kopiju par platības izmantošanu nektāra vākšanai biškopības vajadzībām."

12. Izteikt 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2. iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz 1.augustam, kas seko pēc attiecīgā ražas gada:

46.2.1. iesniegumu (6.pielikums);

46.2.2. sēklu sertifikāta kopiju (uzrāda oriģinālu);

46.2.3. fiziska persona - preču pavadzīmju kopijas (uzrāda oriģinālu) vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas stingrās uzskaites kvītis par pašaudzētām un realizētām šķirnes sēklām."

13. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Ja mainās saimniecības īpašnieks vai valdītājs (lietotājs), atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par pienu, atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par liellopiem, atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem un atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par kartupeļu cieti var saņemt saimniecības pārņēmējs, ievērojot konkrētā atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma saņemšanas nosacījumus. Saimniecības pārņēmējs iesniegumam (1.pielikums) pievieno īpašuma vai valdījuma (lietojuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) un rakstisku apliecinājumu par atdalītā maksājuma pārņemšanu. Apliecinājumu paraksta saimniecības pārņēmējs un saimniecības nodevējs."

14. Papildināt 5.4.nodaļu ar 5.4.7. un 5.4.8.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.4.7. Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par kartupeļu cieti

68.1 Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par kartupeļu cieti lauksaimnieks var saņemt par tādu kartupeļu cietes daudzumu tonnās, kāds apstiprināts kā atbilstošs papildu valsts tiešajam maksājumam par kartupeļu cieti 2011.gadā.

68.2 Atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma likmi par kartupeļu cieti attiecīgajā gadā Lauku atbalsta dienests aprēķina līdz kārtējā gada 16.oktobrim, izmantojot šādu formulu:

M tonna =

N tonna x 0,995

, kur

Q tonna

M tonna - atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma likme par kartupeļu cieti attiecīgajā gadā (EUR/tonnu);

N tonna - kopējais maksimālais pieejamais atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma apmērs par kartupeļu cieti valstī attiecīgajā gadā (EUR);

Q tonna - kopējais maksājumam atbilstošais kartupeļu cietes daudzums tonnās valstī saskaņā ar šo noteikumu 68.1 punktu.

5.4.8. Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

68.3 Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem lauksaimnieks var saņemt, ja attiecīgie dzīvnieki ir apstiprināti kā atbilstoši papildu valsts tiešajam maksājumam par nokautiem vai eksportētiem liellopiem 2011.gadā.

68.4 Atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem likmi attiecīgajā gadā Lauku atbalsta dienests aprēķina līdz kārtējā gada 16.oktobrim, izmantojot šādu formulu:

M liellopi =

N liellopi x 0,995

, kur

Q liellopi

M liellopi - atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem likme attiecīgajā gadā (EUR/dzīvnieks);

N liellopi - atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem maksimālais atbalsta apmērs attiecīgajā gadā (EUR);

Q liellopi - kopējais maksājumam atbilstošo dzīvnieku skaits valstī saskaņā ar šo noteikumu 68.3 punktu."

15. Aizstāt 77.punktā vārdus un skaitļus "pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru - EUR 5 130 000 gadā" ar vārdiem un skaitļiem "2010.gadā un 2011.gadā pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 5 130 000, 2012.gadā - EUR 4 730 000 un 2013.gadā - EUR 4 630 000".

16. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 nodaļu šādā redakcijā:

"7.1 Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai

80.1 Īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai var saņemt par kartupeļu cietes tonnu, kas iegūta no kartupeļu cietes ražotājam piegādātajiem kartupeļiem, ja:

80.1 1. cietes kartupeļi tiek audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību un to kvalitāte saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību atbilst nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai;

80.1 2. lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju par noteikta kartupeļu daudzuma piegādi;

80.1 3. cietes saturs kartupeļos nav mazāks par 15 procentiem;

80.1 4. lauksaimnieks līdz kārtējā gada 15.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (7.1pielikums).

80.2 Īpašā atbalsta likme cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai ir EUR 81,5 par kartupeļu cietes tonnu.

80.3 Šo noteikumu 80.1 punktā minēto kartupeļu cietes daudzumu tonnās nosaka Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz kartupeļu kravas kopējo tīrsvaru un kartupeļu zemūdens svaru, kas paziņots saskaņā ar šo noteikumu 80.5 punktu. Kartupeļu cietes daudzumu tonnās par katru piegādāto kravu aprēķina, dalot kartupeļu tīrsvaru (kilogramos) ar Komisijas 2003.gada 23.decembra Regulas (EK) Nr. 2235/2003, ar ko nosaka kopīgus noteikumus Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 1868/94 piemērošanai attiecībā uz kartupeļu cieti, II pielikumā norādīto zemūdens svaram atbilstošo kartupeļu daudzumu, kas nepieciešams vienas tonnas kartupeļu cietes iegūšanai.

80.4 Šo noteikumu 80.3 punktā minētos datus, kas nepieciešami kartupeļu cietes tonnas aprēķināšanai, piegādes laikā nosaka cietes ražotājs saskaņā ar šo noteikumu 16.pielikumu. Cietes ražotājs uzskaita šo noteikumu 17.pielikumā norādīto informāciju par piegādātajām kartupeļu kravām un kartupeļu kvalitātes rādītājiem.

80.5 Cietes ražotājs un kartupeļu piegādātājs paraksta kartupeļu pieņemšanas apliecinājuma dokumentu, norādot tajā šo noteikumu 17.pielikumā minēto informāciju. Cietes ražotājs līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 17.pielikumā minēto kartupeļu pieņemšanas apliecinājuma dokumenta oriģinālu un tā kopiju - kartupeļu audzētājam.

80.6 Ja īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 200 000 gadā, atbalsta likmi samazina, to reizinot ar samazinājuma koeficientu. Lauku atbalsta dienests līdz 31.martam nākamajā gadā pēc iesnieguma iesniegšanas aprēķina samazinājuma koeficientu saskaņā ar regulas Nr. 1122/2009 78.panta 2.punkta "d" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, dalot kopējo pieejamo atbalsta apmēru gadā ar atbalsta apmēru, kas atbilst šo noteikumu 80.1 punktā minētajiem nosacījumiem.

80.7 Ja šo noteikumu 80.1 4.apakšpunktā minēto iesniegumu lauksaimnieks iesniedz pēc kārtējā gada 15.jūlija, maksājumu samazina vai iesniegumu noraida atbilstoši regulas Nr. 1122/2009 23.panta 1.punktā minētajiem nosacījumiem.

7.2 Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai

80.8  Īpašo atbalstu lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai var saņemt par pirmsbāzes, bāzes un sertificēto sēklu daudzumu, kas ievākts kārtējā gada laikā un sertificēts līdz nākamā gada 30.aprīlim, ja lauksaimnieks:

80.8 1. izpilda sertifikācijas nosacījumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem attiecībā uz lopbarības augu sēklām vai normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumiem attiecībā uz sēklas kartupeļiem;

80.8 2. līdz kārtējā gada 1.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (7.2 pielikums).

80.9  Īpašā atbalsta likmes lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un attiecīgās sēklu sugas ir norādītas šo noteikumu 18.pielikumā.

80.10 Ja šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētais atbalsts par lopbarības augu sēklām pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 100 000 2012.gadā vai EUR 200 000 2013.gadā, katra lauksaimnieka atbalsta apmēru par lopbarības augu sēklām samazina, piemērojot samazinājuma koeficientu. Lauku atbalsta dienests līdz 5.jūnijam nākamajā gadā pēc iesnieguma iesniegšanas aprēķina samazinājuma koeficientu saskaņā ar regulas Nr. 1122/2009 78.panta 2.punkta "d" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, dalot kopējo kārtējā gadā pieejamo atbalsta apmēru ar atbalsta apmēru, kas atbilst šo noteikumu 80.8 punktā minētajiem nosacījumiem.

80.11 Ja šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētais atbalsts par sēklas kartupeļiem pārsniedz kopējo kārtējā gadā pieejamo atbalsta apmēru EUR 100 000, atbalstu par sēklas kartupeļiem katram lauksaimniekam samazina, piemērojot samazinājuma koeficientu. Lauku atbalsta dienests līdz 1.jūnijam nākamajā gadā pēc iesnieguma iesniegšanas aprēķina samazinājuma koeficientu saskaņā ar regulas Nr. 1122/2009 78.panta 2.punkta "d" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, dalot kopējo pieejamo atbalsta apmēru gadā ar atbalsta apmēru, kas atbilst šo noteikumu 80.8 punktā minētajiem nosacījumiem.

80.12 Lauku atbalsta dienests īpašo atbalstu lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai aprēķina, izmantojot Valsts augu aizsardzības dienesta datus par lauksaimnieka iepriekšējā gadā ievākto un līdz kārtējā gada 30.aprīlim sertificēto sēklu apjomu pa sugām.

80.13 Ja šo noteikumu 80.8 2.apakšpunktā minēto iesniegumu lauksaimnieks iesniedz pēc kārtējā gada 1.augusta, maksājumu samazina vai iesniegumu noraida atbilstoši regulas Nr. 1122/2009 23.panta 1.punktā minētajiem nosacījumiem."

17. Papildināt noteikumus ar 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Lauksaimnieks pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma uzrāda apliecinājumu, ka atbalstam pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība pēc stāvokļa kārtējā gada 15.jūnijā atrodas tā valdījumā (lietošanā), ja to neapliecina ieraksts zemesgrāmatā."

18. Aizstāt 107. un 109.punktā punktā vārdus "maksājumu un īpašo atbalstu par pienu" ar vārdiem "maksājumu, īpašo atbalstu par pienu, īpašo atbalstu par kvalitātes uzlabošanu cietes kartupeļiem, kas audzēti saskaņā ar kvalitātes shēmu prasībām, un īpašo atbalstu lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai".

19. Svītrot 125.punktu.

20. Papildināt noteikumus ar 126., 127. un 128.punktu šādā redakcijā:

"126. Ja šo noteikumu 2.punktā minēto atbalstu kopējā summa, ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2012.gadā, pārsniedz EUR 5000, tad šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto atbalstu kopējai summai piemēro samazinājumu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 2.punktā minēto atbalsta veidu kopējās atbalsta summas, kas pārsniedz EUR 5000.

127. Ja šo noteikumu 2.punktā minēto atbalstu kopējā summa, ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2012.gadā, pārsniedz EUR 300 000, tad papildus šo noteikumu 126.punktā noteiktajam samazinājumam šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto atbalstu kopējai summai piemēro samazinājumu četru procentu apmērā no šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto atbalstu summas vai summas daļas, kas, pieskaitot šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktā minēto atbalstu summai, pārsniedz EUR 300 000.

128. Šo noteikumu 126. un 127.punktā minēto samazinājumu aprēķina pēc regulas Nr. 1122/2009 78. un 79.panta piemērošanas."

21. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

22. Svītrot 5.pielikumu.

23. Papildināt noteikumus ar 7.1 pielikumu (2.pielikums).

24. Papildināt noteikumus ar 7.2 pielikumu (3.pielikums).

25. Izteikt 9.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

26. Izteikt 14.pielikuma A daļas 1.4.1. un 1.4.2.apakšpunktu, 1.5.apakšpunkta ievaddaļu un 1.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1. prasība "Pasākumi attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu un mēslojumu lietošanas aizliegums gar virszemes ūdensobjektiem"
Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta "c" apakšpunkts attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu
Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumu Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" 4.2., 4.4.3., 4.4.6., 6.1., 6.2. un 9.1.apakšpunkts
1.4.2. prasība "Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti"
Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumu Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.3.2. un 3.3.4.apakšpunkts un 6.punkts
1.5. Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība
1.5.1. prasība "Pasākumi attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
1.5.1.1. dabas lieguma teritorijā aizliegts:
1.5.1.1.1. dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākums, kura veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
1.5.1.1.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas;
1.5.1.1.3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
1.5.1.1.3.1. dabiski apmežojušās vai pirms aizsargājamās teritorijas izveidošanas apmežotas lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņu uz kategoriju "mežs" vai "krūmājs";
1.5.1.1.3.2. upju dabiskā tecējuma atjaunošanu;
1.5.1.1.3.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
1.5.1.1.3.3.1. zemes lietošanas kategorijas maiņu nacionālo parku dabas lieguma zonā;
1.5.1.1.3.3.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;
1.5.1.2. dabas parka teritorijā aizliegts:
1.5.1.2.1. dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav biotopu atjaunošanas pasākums, kura veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
1.5.1.2.2. mainīt zemes lietošanas kategoriju;
1.5.1.3. aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts dedzināt virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, ja vien tas nav biotopu atjaunošanas pasākums, kura veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
1.5.1.4. dabas pieminekļa teritorijā aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu;"

27. Izteikt 14.pielikuma A daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Prasības sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības jomā un dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas jomā

2.1. Cūku identifikācija un reģistrācija
2.1.1. prasība "Par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu"
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 3.1.apakšpunkts un 45. un 46.punkts
2.1.2. prasība "Par novietnes dzīvnieku reģistru un informācijas sniegšanu"
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 18.punkts un 25.punkta pirmais teikums
2.1.3. prasība "Par cūku identifikāciju"
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 38. (izņemot 47.punktā minēto gadījumu), 38.1, 40. un 41.punkts
2.2. Liellopu identifikācija un reģistrācija
2.2.1. prasība "Par liellopu identifikāciju"
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un nosaka liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97, 4.pants
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 29.punkts
2.2.2. prasība "Par informācijas sniegšanu un reģistriem"
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un nosaka liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97, 7.pants
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 18.punkts, 23.2.apakšpunkts un 25.punkta pirmais teikums
2.3. Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija
2.3.1. prasība "Par aitu un kazu identifikāciju"
Padomes 2003.gada 17.decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK, 4.pants
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 48.punkts
2.3.2. prasība "Par informācijas sniegšanu un novietnes dzīvnieku reģistru"
Padomes 2003.gada 17.decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK, 5.pants
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 18.punkts"

28. Izteikt 14.pielikuma B daļas 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. prasība "Augu aizsardzības līdzekļu lietošana"
Augu aizsardzības likuma 7.panta pirmā daļa, 9.panta trešā daļa, 10.panta pirmā daļa (neattiecas vārdi "Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos tajos paredzētajos gadījumos") un otrā daļa
Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" 3., 9. un 13.punkts"

29. Izteikt 15.pielikuma 54.punktu šādā redakcijā:

"54.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu4

620

"

30. Izteikt 15.pielikuma 3. un 4.piezīmi šādā redakcijā:

"3 Papuve - augsekas sistēmā ietverta aramzeme, kas visu veģetācijas periodu vai daļu no tā tiek kopta, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu barības vielas un mitrumu sausos gados. Papuves raksturīgākā īpašība ir tā, ka to ierīko uz vienu gadu un tajā nav paredzēts novākt ražu. Papuve var būt:

1) neierīkota zeme, kurā neaug neviena kultūra, bet kura reizi gadā līdz 15.septembrim tiek uzarta;

2) zeme, kas apsēta tikai tāpēc, lai ražotu zaļmēslojumu (zaļā papuve), iekļaujot visas aramzemes platības, kurās ir saglabāti labi lauksaimniecības un vides apstākļi atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr.1290/2005, (EK) Nr.247/2006, (EK) Nr.378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003, 6.pantam vai jaunākiem tiesību aktiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav daļa no augsekas.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu, - lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, kas nav apstrādāta ilgāk par gadu (platība sākusi apaugt ar krūmiem vai krūmu atvasēm vai zāle nav pļauta (par to liecina vairāku gadu laikā izveidojies kūlas slānis))."

31. Papildināt noteikumus ar 16.pielikumu (5.pielikums).

32. Papildināt noteikumus ar 17.pielikumu (6.pielikums).

33. Papildināt noteikumus ar 18.pielikumu (7.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.173

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"7.1 pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.173

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"7.2 pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.173

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1 .marta
noteikumiem Nr.173

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"16.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.173

Kartupeļu svara un cietes satura noteikšana

1. Kartupeļu audzētāji kartupeļus piegādā cietes ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma norādītajā piegādes vietā.

2. Kartupeļu bruto svaru katrai kravai nosaka piegādes laikā, salīdzinot piekrauta un tukša transportlīdzekļa svaru.

3. Kartupeļu tīrsvaru nosaka, ņemot paraugus no vairākām vietām transportlīdzekļa kravas nodalījumā trijos dažādos līmeņos - augšdaļā, vidū un apakšdaļā. Pirms tukša transportlīdzekļa nosvēršanas to atbrīvo no zemes atliekām. Svara noteikšanai ņem paraugu ne mazāk kā 20 kilogramu. Bumbuļus nomazgā, atbrīvo no svešķermeņiem un nosver vēlreiz. Reģistrēto svaru samazina par 2 %, ņemot vērā ūdens daudzumu, kas absorbēts, bumbuļus mazgājot. Iegūto kopējo samazinājumu piemēro 1000 kilogramiem kartupeļu.

4. Cietes saturu kartupeļos (%) nosaka, pamatojoties uz 5050 gramu piegādāto kartupeļu zemūdens svaru, atbilstoši Komisijas 2003.gada 23.decembra Regulas (EK) Nr. 2235/2003, ar ko nosaka kopīgus noteikumus Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 1868/94 piemērošanai attiecībā uz kartupeļu cieti, II pielikumam. Izmantojamais ūdens ir tīrs un bez piedevām, un tā temperatūra ir zemāka par 18 oC."

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"17.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.173

Kartupeļu pieņemšanas apliecinājuma dokumentā norādāmā informācija

1. Piegādes datums.

2. Apliecinājuma dokumenta numurs.

3. Audzēšanas līguma numurs.

4. Kartupeļu audzētāja vārds vai nosaukums un adrese.

5. Transportlīdzekļa svars, ierodoties cietes ražošanas uzņēmumā vai piegādes vietā.

6. Transportlīdzekļa svars pēc izkraušanas un atbrīvošanas no zemes atliekām.

7. Piegādātās kravas bruto svars.

8. Piegādātās kravas bruto svara samazinājums procentos, ievērojot svešķermeņu svaru un mazgājot absorbētā ūdens svaru.

9. Piegādātās kravas bruto svara samazinājums svešķermeņu svara dēļ.

10. Piegādātās kravas kopējais kartupeļu tīrsvars.

11. 5050 gramu zemūdens svars.

12. Cietes saturs procentos.

13. Kravas piegādātāja un kravas pieņēmēja paraksti."

Zemkopības ministre L.Straujuma

 

 

7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.135

"18.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.173

Sēklas kartupeļu un lopbarības augu sēklu sugas un to maksājuma likmes

Nr.p.k.

Kultūraugu sugas

Atbalsta likme, EUR/tonna

1. Lopbarības augi  
1.1. Pļavas timotiņš (Phleum pratense L.)

279

1.2. Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

281

1.3. Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

205

1.4. Daudzziedu viengadīgā airene (Lolium multiflorum Lam.)

124

1.5. Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

279

1.6. Ganību airene (Lolium perenne L.)

211

1.7. Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

213

1.8. Pļavas skarene (Poa pratensis L.)

630

1.9. Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

302

1.10. Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

694

1.11. Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

1298

1.12. Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

630

1.13. Lucerna (Medicago spp.)

742

1.14. Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

1298

1.15. Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

46

1.16. Vīķi (Vicia spp.)

113

1.17. Lauka pupas (Vicia faba L.)

35

2. Sēklas kartupeļi (Solanum tuberosum L.)
2.1. Kartupeļi - PB un B kategorija

76

2.2. Kartupeļi - C kategorija

34"


Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 135Pieņemts: 21.02.2012.Stājas spēkā: 14.03.2012.Zaudē spēku: 05.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 13.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
245176
14.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)