Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļuzņemšanu

1.pants. 2011.gada 16.septembrī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par personu atpakaļuzņemšanu (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 2.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 22.februārīLatvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par personu atpakaļuzņemšanu

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

vadoties no vēlmes uzlabot pārrobežu nelikumīgās migrācijas novēršanu un pretoties tai,

tiecoties uz abpusējības pamata un sadarbības garā veicināt personu atpakaļuzņemšanas atvieglošanu, kuras nelikumīgi ieceļoja vienas Puses valsts teritorijā vai kuras nelikumīgi uzturas šīs valsts teritorijā,

ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kuru pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 1948.gada 10.decembrī,

vienojās par sekojošo:

1. pants
Termini

Vienošanās lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

Pieprasījumu iesniegusī puse - Puse, kura nosūta personas atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījumu saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem;

Pieprasījumu saņēmusī puse - Puse, kurai tiek nosūtīts personas atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījums saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem;

Atpakaļuzņemšana - personu (Pieprasījumu saņēmušās puses pilsoņi (attiecībā uz Latvijas Republiku - arī Latvijas Republikas nepilsoņi), trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras nelikumīgi ieceļoja, uzturas vai dzīvo Pieprasījumu iesniegušās puses teritorijā, nodošana atpakaļ, ko veic Pieprasījumu iesniegušās puses kompetentā iestāde un atpakaļuzņemšana, ko veic Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentā iestāde;

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums - pieprasījums, ar kuru Pieprasījumu iesniegusī puse lūdz Pieprasījumu saņēmušo pusi uzņemt personu atpakaļ tās teritorijā;

Tranzīta pieprasījums - pieprasījums, ar kuru Pieprasījumu iesniegusī puse lūdz Pieprasījumu saņēmušo pusi atļaut trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu caur tās teritoriju;

Atbilde uz pieprasījumu - paziņojums, ar kuru Pieprasījumu saņēmusī puse atbild uz atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījumu;

Trešās valsts pilsonis - persona, kura nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai Kazahstānas Republikas pilsonis;

Bezvalstnieks - persona, kura nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai Kazahstānas Republikas pilsonis un tai nav pierādījumu par piederību citas valsts pilsonībai;

Vīza - Pušu kompetento iestāžu izsniegta derīga atļauja vienreizējai vai daudzkārtējai ieceļošanai un uzturēšanai šo valstu teritorijās noteiktajā laikā saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, izņemot tranzītvīzu;

Uzturēšanās atļauja - Pušu kompetento iestāžu izsniegta derīga atļauja, kas dod tiesības personai uzturēties šīs valsts teritorijā. Par uzturēšanās atļauju netiek uzskatīta vīza vai iespēja uzturēties Puses valsts teritorijā, kamēr tiek izskatīts pieteikums par patvēruma piešķiršanu vai personas izraidīšanas procedūras laikā no šīs valsts teritorijas;

Kompetentās iestādes - Pušu valstu iestādes, kuras īsteno šo Vienošanos.

2. pants
Savu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1. Pieprasījumu saņēmusī puse pēc atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas no Pieprasījumu iesniegušās puses šīs Vienošanās ietvaros uzņem atpakaļ savas valsts teritorijā jebkuru personu, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai dzīvošanas nosacījumiem Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā, ja saskaņā ar šo Vienošanos ir noskaidrots, ka šī persona ir Pieprasījumu saņēmušās puses pilsonis.

2. Šī panta 1.punkta noteikumi ir attiecināmi arī uz personām, kuras pēc ieceļošanas Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā zaudēja vai atteicās no Pieprasījumu saņēmušās puses valsts pilsonības un nav ieguvušas Pieprasījumu iesniegušās puses vai trešās valsts pilsonību.

3. Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Pieprasījumu saņēmušās puses diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde bez maksas izsniedz ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš nav mazāks par trīsdesmit (30) dienām, atpakaļuzņemamajai personai, kurai nav derīga ceļošanas dokumenta. Ceļošanas dokumentu izsniedz trīs (3) darbadienu laikā. Ja kādu iemeslu dēļ persona nevar tikt izdota šī ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Pieprasījumu saņēmušās Puses kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

3. pants
Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1. Pieprasījumu saņēmusī Puse pēc atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas šīs Vienošanās ietvaros uzņem atpakaļ jebkuru trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kas nelikumīgi ieceļoja Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā, ja ir noskaidrots, kā šī persona ir ieceļojuši tieši no Pieprasījumu saņēmušās puses valsts teritorijas vai tā neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai dzīvošanas nosacījumiem Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā.

2. Šī panta 1.punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem, ja Pieprasījumu iesniegusī puse ir izsniegusi trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas savas valsts teritorijā, izņemot šādus gadījumus:

a) šai personai ir Pieprasījumu saņēmušās puses izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja, kurām ir garāks derīguma termiņš vai

b) Pieprasījumu saņēmušās puses izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja bija saņemtas, izmantojot viltotus dokumentus.

3. Saskaņā ar šo pantu un šīs Vienošanās 4. pantu atpakaļuzņemšanas pienākums nav piemērojams attiecībā uz:

a) trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuru atpakaļuzņemšanu Pušu kompetentās iestādes nav pieprasījušas viena (1) gada laikā no dienas, kad kompetentās iestādes konstatēja nelikumīgās ieceļošanas vai uzturēšanās faktu;

b) trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, ja Pieprasījumu iesniegušajai pusei ir kopīga robeža ar šo personu pilsonības (izcelsmes) valsti;

c) trešo valstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem, kuri atradās tikai starptautiskās lidostas tranzīta zonā Pieprasījumu saņēmušās puses valsts teritorijas.

4. Pēc apstiprinošas atbildes uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Pieprasījumu iesniegusī puse izsniedz atpakaļuzņemamajai personai izbraukšanas dokumentu, kuru atzīst Pieprasījumu saņēmusī puse, un kura derīguma termiņš nav mazāks par trīsdesmit (30) dienām.

4. pants
Personu atpakaļuzņemšanas vienkaršotā procedūra

Neietekmējot šīs Vienošanās 2. un 3.panta noteikumus, atpakaļuzņemšanas pieprasījums netiek nav nepieciešams attiecībā uz personām, kurām ir derīga nacionālā pase, derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniedza valsts, kurai persona būs jāuzņem, bet šajā gadījumā Pušu kompetentās iestādes paziņo viena otrai par šādas personas izbraukšanas datumu ne vēlāk kā septiņdesmit divas (72) stundas pirms izbraukšanas.

5. pants
Intervija

Ja neviens no dokumentiem, kuri ir uzskaitīti Protokolā par šīs Vienošanās īstenošanas kārtību, nevar tikt uzrādīts, Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde pēc pieprasījuma, vienojas ar Pieprasījumu iesniegušās puses kompetento iestādi, par intervijas veikšanu, bez nepamatotas kavēšanās, ar atpakaļuzņemamo personu ar mērķi noteikt tās pilsonību. Šādu interviju veikšanas procedūru nosaka Protokols par šīs Vienošanās īstenošanas kārtību, kas ir paredzēts šīs Vienošanās 13.pantā.

6. pants
Izpildes termiņi

1. Pieprasījumu saņēmusī puse atbild uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu ne vēlāk kā četrpadsmit (14) darbadienu laikā, skaitot no dienas, kad tas tika saņemts. Ja pastāv juridiska vai faktiska rakstura apstākļi, kas kavē laicīgu atbildes sniegšanu uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, atbildes sniegšanas termiņi tiek pagarināti līdz trīsdesmit (30) kalendārajām dienām, pamatojoties uz iepriekšēju paziņojumu Pieprasījumu iesniegušajai pusei.

2. Pēc Pieprasījumu saņēmušās puses atbildes saņemšanas, personu nodošana notiek ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā. Ja pastāv tiesiska vai cita rakstura šķēršļi, kuri ir saistīti ar personu nodošanu, šis termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar pamatotu paziņojumu, bet tikai līdz brīdim, kamēr šie šķēršļi netiks novērsti.

3. Ja pēc šī panta 1.punktā minēto termiņu beigām atbilde uz pieprasījumu par uzņemšanu atpakaļ netika saņemta, jautājums par personas uzņemšanu atpakaļ tiek uzskatīts par saskaņotu.

7. pants
Kļūdaini nodoto personu atpakaļuzņemšana

1. Šīs Vienošanās ietvaros Pieprasījumu iesniegusī puse uzņem atpakaļ trešo valstu pilsoņus un bezvalstniekus, ja trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc personas nodošanas Pieprasījumu saņēmusī puse noskaidro, ka personas nodošanas laikā šīs Vienošanās 3.panta 1. un 3.punktā noteiktie nosacījumi nepastāvēja.

2. Šī panta 1.punktā minētajā gadījumā, Pieprasījumu saņēmusī puse kopā ar atpakaļnododamo personu nodod Pieprasījumu iesniegušajai pusei visu tās rīcībā esošo informāciju par atpakaļnododamās personas personību un pilsonību, kā arī dokumentu oriģinālus, kuri tika nodoti ar personu tās atpakaļuzņemšanas laikā.

8. pants
Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzīta vispārīgie principi

1. Pieprasījumu iesniegusī puse veic tranzītu caur Pieprasījumu saņēmušās Puses teritoriju tikai gadījumos, kad nav iespējams veikt trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku nodošanu tieši galamērķa valstī.

2. Pieprasījumu saņēmusī Puse, saņemot tranzīta pieprasījumu un šīs Vienošanās ietvaros atļauj trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu, izmantojot gaisa vai sauszemes satiksmi, cauri savas valsts teritorijai, kurus izraida Pieprasījumu iesniegusī puse ar mērķi tos nodot atpakaļ trešajai valstij un kuriem ir garantēta uzņemšana atpakaļ un visu nākamo tranzīta valstu šķērsošana līdz galamērķa valstij.

3. Tranzīta pieprasījumu nevar iesniegt, kā arī tranzītu var noraidīt, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka:

a) trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam var draudēt nāves sods, spīdzināšana, pazemojošā attieksme vai vajāšanas draudi galamērķa valstī, un/vai kādā no tranzītvalstīm tādu iemeslu dēļ kā rase, reliģija, tautība, piederība sabiedrības sociālajai grupai vai politiskai apvienībai;

b) trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks var tikt apsūdzēts par noziedzīgu nodarījumu (izņemot par nelikumīgu robežas šķērsošanu) vai sodīts galamērķa valstī vai kādā no tranzītvalstīm;

c) trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka tranzīts var apdraudēt valsts vai sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju veselību vai Pieprasījumu saņēmušās puses starptautiskās attiecības;

d) tranzīts tehniski nav iespējams.

9. pants
Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzīta procedūra

1. Pieprasījumu iesniegušās puses kompetentā iestāde nosūta tranzīta pieprasījumu Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas pirms ieplānotā tranzīta.

2. Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentā iestāde nosūta Pieprasījumu iesniegušās puses kompetentajai iestādei atbildi uz tranzīta pieprasījumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienas pirms ieplānotā tranzīta. Pušu kompetentās iestādes vienojas par tranzīta laiku, vietu un veidu.

3. Pieprasījumu saņēmušajai Pusei ir tiesības pieprasīt otrās Puses kompetentās iestādes pārstāvja kā pavadošās personas klātbūtni tranzīta laikā.

4. Ja Pieprasījumu saņēmusī puse, iestājoties kādam no šīs Vienošanās 8.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem, atbild ar atteikumu uz tranzīta pieprasījumu, tā rakstiski informē Pieprasījumu iesniegušo pusi par atteikuma iemesliem.

5. Pieprasījumu iesniegusī puse nodrošina visus nepieciešamus ceļošanai derīgus dokumentus, citas nepieciešamās atļaujas un derīgas biļetes, lai nogādātu personu uz galamērķa valsti un ceļotu cauri tranzītvalstīm.

6. Pieprasījumu iesniegusī puse ir atbildīga par trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu līdz galamērķa valsts teritorijai un uzņem tos atpakaļ tajos gadījumos, kad ieceļošana trešajā valstī, kā arī tranzīts caur citām valstīm nav atļauts vai arī kāda iemesla dēļ to tālākā ceļošana kļūst neiespējama.

10. pants
Izdevumi

1. Transporta izdevumus, kas saistīti ar šīs Vienošanās 2., 3. un 4. panta īstenošanas noteikumiem, līdz Pieprasījumu saņēmušās puses valsts robežai apmaksā Pieprasījumu iesniegusī puse saskaņā ar savas valsts nacionālo normatīvo aktu noteikumiem.

2. Izdevumus par tranzītu saskaņā ar šīs Vienošanās 8.pantu līdz galamērķa valsts robežai un nepieciešamības gadījumā izdevumus par atpakaļuzņemšanu apmaksā Pieprasījumu iesniegusī puse.

3. Transporta izdevumus, kuri ir saistīti ar personas atpakaļuzņemšanu, kura tika kļūdaini uzņemta saskaņā ar šīs Vienošanās 7.pantu, sedz Pieprasījumu saņēmusī puse.

11. pants
Informācijas apmaiņa

Puses apmainās ar informāciju, tai skaitā ar personu datiem ar mērķi izpildīt šo Vienošanos.

12. pants
Personu datu aizsardzība

1. Personu dati (turpmāk - dati), ar kuriem Puses apmainās īstenojot šo Vienošanos, tiek izmantoti mērķiem un tikai saskaņā ar noteikumiem, kurus noteikusi Puse, kura datus nodod.

2. Pēc Puses pieprasījuma, kura ir nodevusi datus, datu saņēmēja Puse sniedz informāciju par nodoto datu izmantošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

3. Dati tiek nodoti tikai tām iestādēm, kuras ir atbildīgas par šīs Vienošanās izpildīšanu. Pirms jebkuru datu nodošanas kādai citai iestādei, nepieciešama rakstiska piekrišana no Puses, kura datus ir nodevusi.

4. Puse, kas nodod datus, ir atbildīga par to pilnīgumu un patiesumu. Gadījumā, ja tika nodoti kļūdaini dati vai arī tādi dati, kuriem nebija jābūt nodotiem, nododošā Puse nekavējoties informē saņēmušo Pusi, un pēdējā labo vai dzēš šos datus.

5. Persona, kuras dati tiek nodoti otrai Pusei saskaņā ar nododošās Puses valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tiek informēta pēc tās lūguma par šādiem datiem un to plānoto izmantošanu. Pušu valstu valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas izsniegšanā var tikt atteikts.

6. Puses saskaņā ar savu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem nosaka maksimālos termiņus datu iznīcināšanai. Šādi termiņi nevar pārsniegt datu nepieciešamās izmantošanas termiņus ar mērķi īstenot šo Vienošanos.

7. Puses saglabā ierakstus par datu nodošanu, saņemšanu un dzēšanu.

8. Puses nodrošina nodoto datu aizsardzību pret neatļautu nepilnvaroto personu piekļūšanu tiem, un nav tiesīgas grozīt un publicēt tos.

13. pants
Šīs Vienošanās izpilde

Pušu valstu Iekšlietu ministrijas noslēdz Protokolu par šīs Vienošanās īstenošanas kārtību, kas nosaka:

a) dokumentus, uz kuru pamata var tikt konstatēta vai prezumēta personas pilsonība/piederība;

b) kompetentās iestādes un informācijas apmaiņas veidu;

c) šīs Vienošanās izpildes kārtību, datus un dokumentus, kas nepieciešami nodošanai, uzņemšanai un tranzītam, kā arī, lai noteiktu personas pilsonību;

d) personas nelikumīgas ieceļošanas pierādījumus;

e) izdevumu segšanas veidu un kārtību;

f) robežšķērsošanas vietas personu atpakaļuzņemšanai un tranzītam.

14. pants
Saistība ar citiem starptautiskiem līgumiem

1. Šī Vienošanās neietekmē Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz citiem starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieki ir to valstis.

2. Šīs Vienošanās noteikumi netiek piemēroti ekstradīcijas gadījumos tiesiskās palīdzības ietvaros starp Pušu valstīm.

3. Šī Vienošanās neskar Ženēvā 1951.gada 28.jūlijā pieņemto Konvenciju par bēgļu statusu, kā arī Protokolu, kas pieņemts Ņujorkā 1967.gada 31.janvārī.

15. pants
Strīdi

Strīdi starp Pusēm, kuri var rasties sakarā ar šīs Vienošanās interpretāciju vai piemērošanu tiek risināti Pušu kompetento iestāžu konsultāciju ceļā vai pa diplomātiskajiem kanāliem.

16. pants
Grozījumi un papildinājumi

Savstarpēji vienojoties, Puses Vienošanās var izdarīt grozījumus un papildinājumus, kuri ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un tiek noformēti kā atsevišķi protokoli.

17. pants
Sazināšanās veids

Šīs Vienošanās izpildes laikā Puses, sazinoties mutiski un rakstiski, lieto krievu vai angļu valodu.

18. pants
Šīs Vienošanās stāšanās spēkā, darbības termiņš, apturēšana un izbeigšana

1. Šī Vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no dienas, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi, kuri ir nepieciešami, lai tā stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt Vienošanās darbību, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem otrai Pusei. Vienošanās darbība tiek izbeigta pēc sešdesmit (60) dienām no šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

3. Katra no Pusēm var apturēt šīs Vienošanās darbību uz laiku daļēji vai pilnā apjomā, izņemot 2., 11. un 12. pantus, ja tas ir saistīts ar valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai Pušu valstu iedzīvotāju veselību, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šajā gadījumā apturēšana stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no šāda paziņojuma saņemšanas dienas. Puses savstarpēji paziņo viena otrai pa diplomātiskajiem kanāliem par šīs Vienošanās darbības atjaunošanu.

Parakstīts Rīgā 2011.gada 16.septembrī divos oriģinālos katrs latviešu, kazahu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Šīs Vienošanās noteikumu interpretācijas domstarpību gadījumā, Puses izmanto tekstu krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre
Ilze Pētersone-Godmane

Kazahstānas Republikas valdības vārdā
Ārlietu ministrijas atbildīgais sekretārs
Rapils ŽošibajevsСоглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Казахстан о реадмиссии лиц

Правительство Латвийской Республики и Правительство Республики Казахстан, именуемые далее Сторонами,

руководствуясь стремлением внести вклад в предотвращение незаконной трансграничной миграции и противодействовать ей,

стремясь на взаимовыгодной основе и в духе сотрудничества способствовать облегчению обратного приема лиц, осуществивших незаконный въезд на территорию государства одной из Сторон или незаконно пребывающих на территории государства данной Стороны,

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Определения, используемые в настоящем Соглашении:

«Запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о реадмиссии или транзите лица в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

«Запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о реадмиссии или транзите лица в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

«Реадмиссия» - возвращение компетентным органом Запрашивающей Стороны и принятие компетентным органом Запрашиваемой Стороны лиц (граждан Запрашиваемой Стороны (в отношении Латвийской Республики - также неграждане Латвийской Республики), граждан третьих государств или лиц без гражданства), которые незаконно въехали, пребывают или проживают на территории Запрашивающей Стороны;

«Запрос о реадмиссии» - запрос, при помощи которого Запрашивающая Сторона просит Запрашиваемую Сторону принять обратно лицо на территорию ее государства.

«Запрос о транзите» - запрос, при помощи которого Запрашивающая Сторона просит Запрашиваемую Сторону разрешить транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства через территорию ее государства.

«Ответ на запрос» - заявление, которым Запрашиваемая Сторона отвечает на запрос о реадмиссии или транзите.

«Гражданин третьего государства» - лицо, не являющееся гражданином или негражданином Латвийской Республики или гражданином Республики Казахстан.

«Лицо без гражданства» - лицо, не являющееся гражданином или негражданином Латвийской Республики или гражданином Республики Казахстан и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного государства.

«Виза» - действительное разрешение, выданное компетентными органами Сторон, на однократный или многократный въезд и на пребывание на территории их государств на протяжении определенного времени в соответствии с национальными законодательствами государств Сторон, кроме транзитной визы.

«Разрешение на пребывание» - действительное разрешение, выданное компетентными органами Сторон, предоставляющее лицу право на пребывание на территории ее государства. Разрешение на пребывание не является визой, равно как не представляет собой возможности пребывания на территории государства данной Стороны во время рассмотрения заявления о предоставлении лицу убежища или во время осуществления процедуры депортации лица с территории ее государства.

«Компетентные органы» - органы государств Сторон, на которые возложена реализация настоящего Соглашения.

Статья 2
Обратный прием собственных граждан

1. Запрашиваемая Сторона после получения запроса о реадмиссии от Запрашивающей Стороны в рамках настоящего Соглашения принимает на территории своего государства любое лицо, которое не выполняет или перестает выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства Запрашивающей Стороны, если в соответствии с настоящим Соглашением установлено, что данное лицо является гражданином государства Запрашиваемой Стороны.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются также в отношении лиц, которые после въезда на территорию государства Запрашивающей Стороны утратили или отказались от гражданства государства Запрашиваемой Стороны и не приобрели гражданства государства Запрашивающей Стороны или третьего государства.

3. После получения положительного ответа на запрос о реадмиссии, дипломатическое представительство или консульское учреждение Запрашиваемой Стороны бесплатно выдает проездной документ, срок действия которого составляет не менее тридцати (30) дней, принимаемому лицу, у которого нет действительного проездного документа. Проездной документ выдается в течение трех (3) рабочих дней. Если по каким-либо причинам лицо не может быть передано в течение срока действия данного проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Запрашиваемой Стороны незамедлительно выдает новый проездной документ со сроком действия той же продолжительности.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Запрашиваемая Сторона, при получении запроса о реадмиссии, в рамках настоящего Соглашения принимает обратно любого гражданина третьего государства или лицо без гражданства, которое въехало на территорию государства Запрашивающей Стороны незаконно, если установлено, что такое лицо осуществило въезд непосредственно с территории государства Запрашиваемой Стороны или оно не выполняет или перестает выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства Запрашивающей Стороны.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на граждан третьих государств и лиц без гражданства, если Запрашивающая Сторона выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или разрешение на проживание до или после въезда на территорию своего государства, за исключением следующих случаев:

а) данное лицо имеет визу или разрешение на проживание, которые выданы Запрашиваемой Стороной и имеют более длительный срок действия; или

b) виза или разрешение на проживание, которые выданы Запрашиваемой Стороной, были получены с помощью поддельных документов.

3. Обязательство по реадмиссии, в соответствии с настоящей статьей и статьей 4 настоящего Соглашения, не применяется в отношении:

а) граждан третьих государств и лиц без гражданства, прием обратно которых компетентные органы Сторон не запросили в течение одного (1) года со дня, когда компетентные органы выяснили факт незаконного въезда или пребывания;

b) граждан третьих государств и лиц без гражданства, если Запрашивающая Сторона имеет общую границу с государством гражданства (происхождения) данных лиц;

c) граждан третьих государств или лиц без гражданства, которые находились исключительно в транзитной зоне международного аэропорта на территории государства Запрашиваемой Стороны.

4. После получения положительного ответа на запрос о реадмиссии, Запрашивающая Сторона выдает лицу, подлежащему возвращению, выездной документ, признаваемый Запрашиваемой Стороной, срок действия которого составляет не менее 30 (тридцать) дней.

Статья 4
Упрощенная процедура реадмиссии лиц

Без ущерба положениям статей 2 и 3 настоящего Соглашения, запрос о реадмиссии не требуется в отношении лиц, имеющих действительный национальный паспорт, действительную визу или разрешение на пребывание, выданные государством, которому предстоит его принять, но при этом компетентные органы Сторон уведомляют друг друга о дате выезда такого лица не позднее, чем за семьдесят два (72) часа до выезда.

Статья 5
Собеседование

Если ни один из документов, перечисленных в Протоколе о порядке реализации настоящего Соглашения, не может быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Запрашиваемой Стороны по запросу договаривается с компетентными органами Запрашивающей Стороны о проведении, без неоправданных задержек, собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований определяется Протоколом о порядке реализации настоящего Соглашения, предусмотренным статьей 13 настоящего Соглашения.

Статья 6
Сроки исполнения

1. Запрашиваемая Сторона отвечает на запрос о реадмиссии не позднее четырнадцати (14) рабочих дней со дня его получения. При наличии обстоятельств юридического или фактического характера, препятствующих своевременному ответу на запрос о реадмиссии, сроки ответа продлеваются до тридцати (30) календарных дней посредством предварительного уведомления об этом Запрашивающей Стороны.

2. После получения ответа Запрашиваемой Стороны, передача лиц осуществляется не позднее, чем в течение тридцати (30) календарных дней. При наличии препятствий правового или иного характера, связанных с передачей лиц, этот срок может быть продлен на основании обоснованного запроса, но только до тех пор, пока эти препятствия не будут устранены.

3. Если, по истечении сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, ответ на запрос о приеме обратно не получен, вопрос о приеме лица обратно считается согласованным.

Статья 7
Возврат лиц, переданных по ошибке

1. Запрашивающая Сторона принимает обратно граждан третьих государств и лиц без гражданства в рамках настоящего Соглашения, если в течение тридцати (30) календарных дней после передачи лица Запрашиваемая Сторона выяснит, что в момент передачи лица, условия указанные в пунктах 1 и 3 статьи 3 настоящего Соглашения, отсутствовали.

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, Запрашиваемая Сторона вместе с возвращаемым лицом передает всю имеющуюся информацию о личности и гражданстве лица, подлежащего передаче Запрашивающей Стороне, а также оригиналы документов, которые были переданы вместе с лицом во время реадмиссии.

Статья 8
Общие принципы транзитного проезда граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Запрашивающая Сторона осуществляет транзит через территорию Запрашиваемой Стороны только в случаях, когда граждане третьих государств и лица без гражданства не могут быть возвращены непосредственно в государство назначения.

2. Запрашиваемая Сторона, при получении запроса о транзите и в рамках настоящего Соглашения, разрешает транзитный проезд, используя воздушное или сухопутное сообщение, через территорию своего государства граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые депортируются Запрашивающей Стороной в целях их реадмиссии в третье государство, и которым гарантирован обратный прием и проезд через территорию всех последующих государств транзита до государства, являющегося конечной целью назначения.

3. Запрос о транзите нельзя подать, а также в транзите может быть отказано, если существуют веские основания предполагать, что:

а) гражданин третьего государства или лицо без гражданства, может подвергнуться угрозе смертной казни, пыткам, унижению или угрозе преследования в государстве, являющемся конечной целью назначения, и/или в каком-либо из государств транзита по причине расовой принадлежности, вероисповедания, национальности, принадлежности к социальной группе общества или к политическому объединению;

b) гражданин третьего государства или лицо без гражданства могут быть обвинены в совершении преступления (кроме незаконного пересечения границы) или осуждены в государстве, являющемся конечной целью назначения, или в каком-либо из государств транзита;

c) транзит гражданина третьего государства или лица без гражданства, представляет угрозу государственной или общественной безопасности, общественному порядку и здоровью населения или международным отношениям Запрашиваемой Стороны;

d) транзит технически невозможен.

Статья 9
Процедура транзитного проезда граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Компетентный орган Запрашивающей Стороны направляет запрос о транзите компетентному органу Запрашиваемой Стороны, не позднее чем за пяти (5) рабочих дней до запланированного транзита.

2. Компетентный орган Запрашиваемой Стороны направляет компетентному органу Запрашивающей Стороны ответ на запрос о транзите не позднее чем за три (3) рабочих дня до запланированного транзита. Компетентные органы Сторон согласовывают время, место и способ транзита.

3. Запрашиваемая Сторона вправе потребовать присутствия представителя компетентных органов другой Стороны в качестве сопровождающего лица во время транзитного проезда.

4. Если Запрашиваемая Сторона при наличии условий, упомянутых в пункте 3 статьи 8, настоящего Соглашения отвечает отказом на запрос о транзите, она письменно информирует Запрашивающую Сторону о причинах отказа.

5. Запрашивающая Сторона обеспечивает наличие всех действительных документов, необходимых для проезда, других необходимых разрешений и действительных билетов для доставки лица в государство, являющееся конечной целью назначения, и для проезда через государства транзита.

6. Запрашивающая Сторона несет ответственность за транзитный проезд граждан третьих государств и лиц без гражданства до территории государства, являющегося конечной целью назначения, и принимает его обратно в тех случаях, когда въезд в третье государство, а также транзит через территории других государств не разрешается или же когда по какой-либо причине его дальнейший проезд оказывается невозможным.

Статья 10
Расходы

1. Транспортные расходы, связанные с реализацией положений статей 2, 3 и 4 настоящего Соглашения, до границы государства Запрашиваемой Стороны, оплачиваются Запрашивающей Стороной в соответствии с положениями национального законодательства ее государства.

2. Расходы за транзитный проезд в соответствии со статьей 8 настоящего Соглашения до границы государства, являющегося конечной целью назначения, и, в случае необходимости, расходы на обратное возвращение оплачиваются Запрашивающей Стороной.

3. Транспортные расходы, связанные с возвращением лица, принятого по ошибке в соответствии со статьей 7 настоящего Соглашения несет Запрашиваемая Сторона.

Статья 11
Обмен информацией

Стороны обмениваются информацией, в том числе персональными данными, с целью исполнения настоящего Соглашения.

Статья 12
Защита персональных данных

1. Персональные данные (далее - данные), обмен которыми происходит между Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, используются в целях и только в соответствии с положениями, установленными Стороной, передающей данные.

2. После запроса Стороны, передавшей данные, получившая данные Сторона предоставляет информацию об использовании переданных данных и о достигнутых результатах.

3. Данные передаются только тем учреждениям, которые ответственны за исполнение настоящего Соглашения. Для передачи любых данных какому-либо другому учреждению, необходимо получить письменное разрешение передавшей данные Стороны.

4. Сторона, передающая данные, отвечает за их полноту и подлинность. В случае если были переданы ошибочные данные или те данные, которые не должны были быть переданы, передавшая Сторона незамедлительно информирует об этом получившую Сторону, и последняя исправляет или уничтожает эти данные.

5. Лицо, данные о котором передаются другой Стороне в соответствии с национальным законодательством государства передающей Стороны, информируют по его просьбе о таких данных и их запланированном использовании. В интересах государственной безопасности и общественного порядка государств Сторон в выдаче такой информации может быть отказано.

6. Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств устанавливают предельные сроки для уничтожения данных. Такие сроки не могут превышать сроки истечения необходимости использования данных в целях реализации настоящего Соглашения.

7. Стороны сохраняют записи о передаче, получении и уничтожении данных.

8. Стороны осуществляют защиту переданных данных от несанкционированного доступа к ним неуполномоченных на то лиц, и не вправе изменять либо публиковать их.

Статья 13
Выполнение настоящего Соглашения

Министерства внутренних дел государств Сторон заключают Протокол о порядке реализации настоящего Соглашения, который определяет:

а) документы, на основании которых можно определить или предположить гражданство/принадлежность лица;

b) компетентные органы и способ обмена информацией;

с) процедуру выполнения настоящего Соглашения, данные и документы, необходимые для передачи, приема и транзита, а также для определения гражданства лица;

d) доказательства незаконного въезда лица;

е) порядок и процедуру покрытия расходов;

f) пункты пересечения государственной границы для возврата и транзитa лиц.

Статья 14
Отношение к другим международным договорам

1. Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон по другим международным договорам, участниками которых являются их государства.

2. Положения настоящего Соглашения не применяются в случаях экстрадиции в рамках правовой помощи между государствами Сторон.

3. Настоящее Соглашение не затрагивает Конвенцию о статусе беженцев, принятую 28 июля 1951 года в Женеве, а также Протокол, принятый 31 января 1967 года в Нью-Йорке.

Статья 15
Спорные вопросы

Спорные вопросы между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, решаются путем консультаций компетентных органов Сторон или по дипломатическим каналам.

Статья 16
Изменения и дополнения

По взаимному согласию Cторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 17
Способ сообщения

Стороны в ходе выполнения настоящего Соглашения используют в устном и письменном общении русский или английский язык.

Статья 18
Вступление в силу
, срок действия, приостановление и прекращение действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу по истечении тридцати (30) дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

2. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны по дипломатическим каналам. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении шестидесяти (60) дней со дня получения такого уведомления.

3. Каждая из Сторон может временно полностью или частично приостановить действие настоящего Соглашения, за исключением статей 2, 11, и 12 по причинам, связанным с защитой государственной безопасности, общественного порядка или здоровья населения государств Сторон, посредством письменного уведомления по дипломатическим каналам другой Стороны. В этом случае приостановление наступает по истечении тридцати (30) дней со дня получения такого уведомления. Стороны обоюдно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о восстановлении действия настоящего Соглашения.

Совершено в городе Рига «16» сентября 2011 года в двух экземплярах, каждый на латышском, казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий при толковании положений настоящего Соглашения, Стороны обращаются к тексту на русском языке.

За Правительство Латвийской Республики
Государственный секретарь министерства внутренних дел
Илзе Петерсоне-Годмане

За Правительство Республики Казахстан
Ответственный секретарь министерства иностранных дел
Жошыбаев Рапиль


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļuzņemšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.02.2012.Stājas spēkā: 23.02.2012.Tēma: Pilsonība, migrācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 22.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
244310
23.02.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)