Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Rēzeknē 2011.gada 23.decembrī (prot. Nr.32, 1.p.)
Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) pieejamo sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu veidus, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa sociālos pakalpojumus Pašvaldībā, to apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir:

2.1. personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības teritorijā;

2.2. personai bez noteiktas dzīvesvietas, kurai nepieciešams naktspatversmes vai patversmes pakalpojums;

2.3. personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības teritorijā, ja šai pašvaldībai nav iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu un ja pašvaldība, kurā persona deklarējusi savu pamata dzīvesvietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir noslēgusi līgumu ar Rēzeknes pilsētas domes (turpmāk – Dome) pārvaldi "Sociālais dienests" (turpmāk – Pārvalde) par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un veic samaksu par personai sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

3. Pašvaldībā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sociālos pakalpojumus sniedz vai organizē to sniegšanu Pārvalde.

4. Ja Pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, tad Pārvalde slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju savā teritorijā vai ar citu pašvaldību par sociālā pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

5. Ja persona pieprasa valsts finansētu sociālo pakalpojumu, Pārvalde izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai nepieciešamību, kā arī veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus pakalpojuma nodrošināšanai.

6. Personai, kura saņem sociālos pakalpojumus, kā arī viņas apgādniekiem ir pienākums samaksāt par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem normatīvajos aktos, tajā skaitā šajos saistošajos noteikumos, noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.1 Pārvaldes vadītājam ārkārtas situācijās ir tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju darba laiku un pakalpojumu apjomu.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

II. Sociālo pakalpojumu veidi

7. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

7.1. aprūpe mājās;

7.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

7.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

7.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

7.5. īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem;

7.5.1 sociālā aprūpe bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai;

7.6. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

7.6.1 bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums;

7.7. dienas centra pakalpojums;

7.8. dienas aprūpes centra pakalpojums;

7.9. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

7.9.1 naktspatversmes pakalpojums;

7.9.2 patversmes pakalpojums;

7.10. sociālā darba pakalpojums;

7.10.1 ģimenes asistenta pakalpojums;

7.11. psihologa pakalpojums;

7.12. transporta pakalpojums;

7.13. tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums;

7.14. specializētās darbnīcas pakalpojums.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 28.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 57; 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; 08.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

8. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

9. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

10. Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa nodrošina personas vajadzību novērtēšanu un sagatavo lēmuma projektu par šādu sociālo pakalpojumu, kuri tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, nepieciešamību:

10.1. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā;

10.2. sociālā rehabilitācija politiski represētām personām;

10.3. sociālā rehabilitācija Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem dalībniekiem;

10.4. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem;

10.5. asistenta pakalpojumu personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

11. Pārvaldes Atbalsta nodaļa nodrošina personas vajadzību novērtēšanu un sagatavo lēmuma projektu par šādu sociālo pakalpojumu, kuri tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, nepieciešamību vai piešķiršanu:

11.1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;

11.2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;

11.3. sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

11.4. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem;

11.5. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem;

11.6. psihologa pakalpojums bērniem, kuriem pirmoreiz atzīta invaliditāte;

11.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;

11.8. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

11.1 Deinstitucionalizācijas programmas finansētie sociālo pakalpojumu veidi:

11.1 1. aprūpes pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

11.1 1.1. līdz 4 (četru) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 (piecdesmit) stundas nedēļā;

11.1 1.2. no 5 (piecu) līdz 17 (septiņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 (desmit) stundas nedēļā;

11.1 2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā:

11.1 2.1. bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem;

11.1 2.2. bērnam ar funkcionāliem traucējumiem;

11.1 3. pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurai veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns:

11.1 3.1. speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;

11.1 3.2. atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojums.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

III. Aprūpe mājās

12. Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā – aprūpes mājās pakalpojumu – nodrošina Pārvaldes struktūrvienība: Aprūpes mājās birojs (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV– 4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 57; 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

13. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā ir pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi.

14. Aprūpes mājās pakalpojums ietver personisko aprūpi un/vai ikdienas mājas darbu veikšanu.

15. Lai nodrošinātu personas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek izdalīti četri aprūpes līmeņi:

15.1. pirmā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī;

15.2. otrā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;

15.3. trešā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;

15.4. ceturtā līmeņa aprūpe līdz 5 reizēm nedēļā, nepārsniedzot 60 stundas mēnesī.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

16. Ģimenēs, kurās aprūpējamas 2 personas un kuras dzīvo vienā mājoklī, aprūpes stundu skaits ir kopējs abām personām atbilstoši piešķirtajam aprūpes līmenim.

17. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Aprūpes mājās birojā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

17.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no Pašvaldības budžeta līdzekļiem;

17.3. ģimenes ārsta izziņu par funkcionālo spēju traucējumu pakāpi un personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;

17.4. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;

17.5. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

17.6. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

17.1 Ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir personas apgādniekam, tas iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

17.2 Ja klients vai klienta apgādnieks iesniedz iesniegumu, kurā apņemas pilnībā segt pakalpojuma maksu, tad tiem ir tiesības nedeklarēt savus ienākumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

18. Aprūpes mājās birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 17. un 17.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas apmeklē personu dzīvesvietā un izvērtē personas vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma un Pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī personas ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja personai tādi ir) līdzdarbības iespējas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

18.1 Aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir, ja personai nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma apjomu.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

19. Lēmuma projektu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un izbeigšanu sagatavo Aprūpes mājās birojs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

20. Aprūpes mājās birojs, izvērtējot klienta un viņa apgādnieku ienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo līguma projektu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas un samaksas kārtību starp klientu, apgādnieku, pakalpojuma sniedzēju. Ja par pakalpojumu maksā Pašvaldība, minēto līgumu noslēdz starp klientu, pakalpojuma sniedzēju un Pārvaldi.

21. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

22. Aprūpes mājās pakalpojumu izbeidz, pamatojoties uz Pārvaldes lēmumu, ja klients (-am):

22.1. rakstiski lūdz izbeigt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu;

22.2. ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;

22.3. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju,

22.4. tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes iestādē;

22.5. ir atguvis pašaprūpes spējas un aprūpes mājās pakalpojums nav nepieciešams;

22.6. nepilda vai pārkāpj aprūpes mājās pakalpojuma līguma saistības;

22.7. apdraud citu personu dzīvību un veselību;

22.8. iestājusies nāve.

23. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

24. Par Aprūpes mājās pakalpojumu samaksā klients, klienta apgādnieks un/vai Pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

25. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs (Rēznas ielā 41, Rēzeknē, LV–4601) (turpmāk arī – PSPC).

26. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir pilngadīgai personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīga sevi aprūpēt un kurai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu:

26.1. pensijas vecumā, ja personai ir noteikts jebkurš no aprūpes līmeņiem – uz nenoteiktu laiku;

26.2. darbspējīgā vecumā:

26.2.1. kurai noteikta I un II invaliditātes grupa, ja personai ir noteikts jebkurš no aprūpes līmeņiem – uz noteiktu laiku, kamēr spēkā invaliditātes statuss;

26.2.2. ja personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis – uz atveseļošanās laiku, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

27. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām ietver: pamatvajadzību nodrošināšanu (ēdiens, apģērbs, mājoklis, diennakts aprūpe, veselības aprūpe), sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju (sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu).

28. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV – 4601) un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:

28.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

28.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no Pašvaldības budžeta līdzekļiem;

28.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādi par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;

28.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;

28.5. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

28.6. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

28.7. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

29. Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos izvērtē 28.punktā minētos dokumentus, novērtē personas individuālās vajadzības pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām, izvērtē Pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, personas ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja personai tādi ir) līdzdarbības iespējas.

30. Lēmuma projektu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām piešķiršanu vai atteikumu sagatavo Pārvalde, par pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu – Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs.

31. Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām piešķiršanu vai atteikumu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu pieņem Pārvalde.

32. Pārvades Sociālo pakalpojumu nodaļa, izvērtējot klienta un viņa apgādnieku ienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo līguma projektu starp apgādnieku, klientu, PSPC un Pārvaldi par sniegtā pakalpojuma sniegšanas un samaksas kārtību.

33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām aptur, ja klients atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk nekā 2 mēnešus no dienas, kad par pazušanas faktu ziņots policijai.

34. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām izbeidz, ja klients (-am):

34.1. rakstiski lūdz izbeigt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām sniegšanu;

34.2. rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

34.3. atkārtotā pārbaudē noteikta III invaliditātes grupa vai invaliditātes grupa atkārtoti nav noteikta un klients nav sasniedzis pensijas vecumu;

34.4. pārkāpj PSPC iekšējās kārtības noteikumus, apdraud citu klientu vai darbinieku veselību un dzīvību (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme, rakstisks rājiens);

34.5. iestājusies nāve.

35. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām tiek sniegti par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

36. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām samaksā klients, klienta apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

37. Ja personai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām tiek piešķirts uz noteiktu laiku, personas papildus dzīvesvietas adrese ne vēlāk kā mēneša laikā tiek deklarēta pieaugušo aprūpes institūcijā, bet kā pamata deklarētā dzīvesvieta tiek saglabāta iepriekšējā dzīvesvieta.

V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

38. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem (turpmāk – sociālais pakalpojums) sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

39. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tajā skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un nepilngadīgām māmiņām ar bērniem:

39.1. no 2 līdz 18 gadu vecumam;

39.2. sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un ievēro iekšējās kārtības noteikumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

40. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ietver: pamatvajadzību nodrošināšanu (ēdiens, apģērbs, mājoklis, diennakts aprūpe, bērna vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe, obligātā izglītība), sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu bērniem.

41. Bērnus–bāreņus, bez vecāku gādības palikušus bērnus, nepilngadīgās māmiņas ar bērniem Bērnu sociālo pakalpojumu centrā uzņem, pamatojoties uz Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (kopija).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

42. Lēmuma projektu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā piešķiršanu, pagarināšanu un izbeigšanu sagatavo Bērnu sociālo pakalpojumu centrs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

43. Sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem–bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nepilngadīgām jaunām māmiņām ar bērniem, izbeidz, ja klients (-am):

43.1. atgriežas bioloģiskajā ģimenē, pamatojoties uz tiesas spriedumu par atņemto aizgādības tiesību atjaunošanu vai Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu;

43.2. tiek adoptēts, nodibināta aizbildnība vai ievietots audžuģimenē;

43.3. sasniedzis 18 gadu vecumu;

43.4. sasniedzis pilngadību un ja iestājies viens no šiem nosacījumiem:

43.4.1. saņēmis dzīvojamo telpu;

43.4.3. nemācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai ir nesekmīgs;

43.4.3. pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus – izteikts rakstisks rājiens.

43.5. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19);

43.6. tiek pārcelts uz citu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju;

43.7. iestājusies nāve.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

44. Vecākiem ir pienākums samaksāt par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā bērniem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ārpusģimenes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru. Samaksu pieprasa Pārvalde.

VI. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

45. Īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

46. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, tajā skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā sociālo apstākļu dēļ ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

47. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ietver: pamatvajadzību nodrošināšanu (ēdiens, apģērbs, mājoklis, diennakts aprūpe, bērna vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe, obligātā izglītība), sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, iespēju bērna un ģimenes atkalapvienošanai.

48. Īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem var piešķirt uz laiku līdz 12 mēnešiem.

49. Lai saņemtu īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, vēršas Pārvaldes Atbalsta nodaļā (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601) un iesniedz šādus dokumentus:

49.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

49.2. personas dzimšanas apliecību (oriģināls);

49.3. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, medicīnisko kontrindikāciju neesību;

49.4. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

50. Pārvaldes Atbalsta nodaļa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 49.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic ģimenes dzīvesvietas apsekošanu un izvērtē bērna vajadzību pēc īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā un sagatavo lēmuma projektu.

51. Pārvalde pieņem lēmumu par īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā bērniem piešķiršanu vai atteikumu, pagarināšanu vai izbeigšanu.

52. Īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem pagarina vai izbeidz, pamatojoties uz Pārvaldes Atbalsta nodaļas veikto ģimenes risku novērtējumu un vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kurā pamato sociālās situācijas labvēlīgu risinājumu.

53. Pārvaldes Atbalsta nodaļa sadarbībā ar Bērnu sociālo pakalpojumu centru, bet ne retāk kā reizi mēnesī, novērtē ģimenes sociālās situācijas progresu, ņemot par pamatu starpprofesionāļu komandas ieteikumus konkrētā sociālā gadījuma risināšanai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

54. Ja īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā bērniem saņemšanas laikā situācija ģimenē nav uzlabojusies un pastāv augsts risks bērna drošībai un veselībai, Pārvaldes Atbalsta nodaļa sadarbībā ar Bērnu sociālo pakalpojumu centru sagatavo izvērtējumu par ģimenes sociālo situāciju un iesniedz to Rēzeknes bāriņtiesā lēmuma pieņemšanai par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

VII. Īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem

55. Īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

56. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo pakalpojumu ir ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā.

57. Īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem ietver mājokli, ēdināšanas pakalpojumus, sociālā darba un psihologa pakalpojumus, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas.

58. Īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem tiek nodrošināts uz laika periodu līdz 3 mēnešiem.

59. Lai saņemtu īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Pārvaldes Atbalsta nodaļā (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601) un, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, iesniedz šādus dokumentus:

59.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

59.2. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokli, medicīnisko kontrindikāciju neesību;

59.3. Valsts policijas vai Rēzeknes bāriņtiesas rakstisku iesniegumu vai aktu, ja klienti tiek ievietoti pēc minēto institūciju ieteikuma;

59.4. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

60. Pārvaldes Atbalsta nodaļa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 59.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic krīzes situācijā nonākušās ģimenes dzīvesvietas apsekošanu, izvērtē personas vajadzību pēc īslaicīga sociālā pakalpojuma krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem un sagatavo lēmuma projektu.

61. Lēmumu par īslaicīga sociālā pakalpojuma krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem piešķiršanu vai atteikumu, pārtraukšanu un izbeigšanu pieņem Pārvalde.

62. Par īslaicīga sociālā pakalpojuma krīzes situācijā nonākušajai ģimenei ar bērniem nodrošināšanu un saņemšanu starp klientu un Pārvaldi tiek noslēgts līgums.

63. Īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem izbeidz, ja:

63.1. saņemts rakstisks klienta vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegums par sociālā pakalpojuma izbeigšanu un/vai Bērnu sociālo pakalpojumu centra atzinums par sociālā gadījuma pozitīvu risināšanu;

63.2. ģimene ar bērniem neievēro Bērnu sociālo pakalpojumu centra iekšējās kārtības noteikumus, par ko rakstiski ziņo Bērnu sociālo pakalpojumu centrs;

63.3. pieņemts Rēzeknes bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem;

63.4. klientam iestājusies nāve.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

64. Bērnu sociālo pakalpojumu centrs sadarbībā ar Pārvaldes Atbalsta nodaļu ne retāk kā reizi mēnesī novērtē ģimenes ar bērniem sociālās situācijas progresu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

65. Īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem tiek sniegts par samaksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

66. Atsevišķos gadījumos (piemēram, ugunsgrēks, plūdi vai citas dabas stihijas, vardarbība ģimenē, vecāka slimība) izvērtējot katras ģimenes individuālās vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, mantisko un materiālo stāvokli, Pārvalde var nodrošināt īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem bez maksas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

VII.1 Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

66.1 Sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

66.2 Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu ir bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, tajā skaitā, bērniem, kuri paši griezušies pēc palīdzības.

66.3 Sociālās aprūpes pakalpojums ietver drošas vides, ēdiena, gultas vietas, ārkārtas gadījumā apģērba un apavu nodrošināšanu, bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi.

66.4 Sociālās aprūpes pakalpojumu var piešķirt uz laiku līdz apstākļu noskaidrošanai.

66.5 Sociālās aprūpes pakalpojumu Bērnu sociālo pakalpojumu centrs piešķir, pamatojoties uz Valsts policijas, Rēzeknes bāriņtiesas iesniegumu vai vienpersonisku Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja lēmumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.25)

66.6 Bērnu sociālo pakalpojumu centrs vadītājs veic nepieciešamos pasākumus bērna sociālo problēmu noskaidrošanai, sadarbojas ar Valsts policiju, Rēzeknes bāriņtiesu maksimāli ātrākai situācijas labvēlīgai atrisināšanai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.25)

66.7 Sociālās aprūpes pakalpojums tiek izbeigts, pamatojoties uz Valsts policijas vai Rēzeknes bāriņtiesas iesniegumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.25)

VIII. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

67. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dienas laikā sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

68. Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pirmsskolas vecuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 3 gadiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

69. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ietver fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu, nodarbošanos un atpūtu atbilstoši klienta psihiskās attīstības līmenim, dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

70. Lai bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, uzrādot bērna un vecāka personu apliecinošus dokumentus, vēršas Bērnu sociālo pakalpojumu centrā un iesniedz šādus dokumentus:

70.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

70.2. bērna invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

70.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.027/u, oriģinālu);

70.4. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57);

70.5. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

71. Bērnu sociālo pakalpojumu centrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 70.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas izvērtē sociālā pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību bērnam ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

72. Lēmuma projektu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem piešķiršanu vai atteikumu un izbeigšanu sagatavo Bērnu sociālo pakalpojumu centrs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

73. Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegšanu starp vecāku vai bērna likumisko pārstāvi un Bērnu sociālo pakalpojumu centru tiek noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

74. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izbeidz, ja klients (-am):

74.1. vecāks vai likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

74.2. sasniedzis obligātās izglītības vecumu;

74.3. iestājusies nāve.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

75. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegts bez maksas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

VIII.1 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.1 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu dienas laikā nodrošina Pārvaldes Atbalsta nodaļa (Raiņa ielā 9B, Rēzeknē, LV–4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.2 Tiesības saņemt bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu ir bērnam un jaunietim vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.3 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu nodrošina saskaņā ar sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem izstrādātu individuālu sociālās rehabilitācijas plānu vai uzvedības sociālās korekcijas programmu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.4 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums ietver:

75.41. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina bērna fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

75.42. brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, pieredzes apmaiņas braucienus;

75.43. sociālā rehabilitētāja un sociālā audzinātāja individuālās konsultācijas;

75.44. iespēju pildīt mājas darbus;

75.45. bērna pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību (piemēram, ēst gatavošanas nodarbības, radošās nodarbības u.c.);

75.46. darba audzināšanu, tematisko pasākumu organizēšanu;

75.47. nometņu organizēšanu;

75.48. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna realizāciju;

75.49. uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu;

75.410. pašpalīdzības, izglītojošo, atbalsta u.c. grupu organizēšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.5 Sociālais rehabilitētājs un sociālais audzinātājs bērnu vai jaunieti atbilstoši faktiskajam apmeklējumam reģistrē bērnu un jauniešu dienas centra apmeklētāju žurnālā.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.6 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojumu izbeidz, pamatojoties uz sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem veiktā sociālā gadījuma izvērtējumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

75.7 Bērnu un jauniešu dienas centra pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

IX. Dienas centra pakalpojums

(Nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

76. Dienas centra pakalpojumu sniedz dienas laikā Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

77. Tiesības saņemt dienas centra pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

78. Dienas centra pakalpojums ietver sociālā darbinieka individuālās konsultācijas un atbalstu, sociālo prasmju attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbības.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

79. Lai saņemtu dienas centra pakalpojumu, persona vēršas Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:

79.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

79.1.1 (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9);

79.2. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

79.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

79.4. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

80. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

81. Pārvalde pieņem lēmumu par dienas centra pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, izbeigšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

82. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

83. Dienas centra pakalpojumu izbeidz, ja klienta (-am):

83.1. rakstiski lūdz izbeigt dienas centra pakalpojumu;

83.1.1 ilgāk par 12 mēnešiem nesaņem dienas centra pakalpojumu;

83.2. iestājusies nāve.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

84. Dienas centra pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

X. Dienas aprūpes centra pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

85. Dienas aprūpes centra pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) mērķis ir personām ar invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabot personas sociālās funkcionēšanas spējas un veicināt iekļaušanos sabiedrībā, mazināt invaliditātes izraisītās negatīvās sekas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

86. Pakalpojumu dienas laikā sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (turpmāk – Centrs) (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

87. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

88. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Centrā dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2., 10.3. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

89. Pakalpojums ietver:

89.1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

89.2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

89.3. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;

89.4. nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības;

89.5. brīvā laika, mākslinieciskās pašdarbības un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;

89.6. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

89.7. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

89.8. fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā;

89.9. ēdināšanu

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

90. Lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, izbeigšanu sagatavo Centrs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

91. Par pakalpojuma sniegšanu starp klientu un Centru tiek noslēgts līgums.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

92. Pakalpojumus izbeidz, ja klients (am):

92.1. vai viņa likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt pakalpojumu;

92.2. beidzies invaliditāti apliecinošā dokumenta derīguma termiņš;

92.3. un/vai viņa ģimene nepilda līgumā noteiktās saistības;

92.4. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Centru 30 dienas;

92.5. pārkāpj Centra iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme vai rājiens);

92.6. ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

92.7. iestājusies nāve.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

93. Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

XI. Sociālais pakalpojums Naktspatversmē

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

94. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

95. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

96. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

97. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

98. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

99. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

100. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

101. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

102. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

103. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

103.1 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

103.2 (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

XI.1 Naktspatversmes pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.3 Naktspatversmes pakalpojumu nodrošina Pārvaldes struktūrvienība: Patversme (Bukmuižas ielā 3, Rēzekne, LV-4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.4 Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumu ir pilngadīgai personai, kurai nav noteiktas dzīvesvietas vai kura nonākusi krīzes situācijā, 30 dienas kalendārā gada laikā.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.5 Naktspatversmes pakalpojums ietver naktsmītni, vakariņas, personiskās higiēnas iespējas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.6 Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, persona vēršas Patversmē.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.7 Patversme nekavējoties pieņem lēmumu par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.8 Naktspatversmes pakalpojumu izbeidz, ja klients (am):

103.8 1. lūdz izbeigt naktspatversmes pakalpojumu;

103.8 2. pārkāpj Patversmes iekšējās kārtības noteikumus klientiem;

103.8 3. iestājusies nāve.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.9 Naktspatversmes pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.10 Ārkārtas apstākļu gadījumā, Pārvaldes vadītājs, izdodot rīkojumu, var atvērt Patversmē pagaidu uzturēšanās vietas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

XI.2 Patversmes pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.11 Patversmes pakalpojumu nodrošina Pārvaldes struktūrvienība: Patversme (Bukmuižas ielā 3, Rēzekne, LV–4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.12 Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir pilngadīgai personai, kurai nav noteiktas dzīvesvietas vai kura nonākusi krīzes situācijā, un kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā un pilda līdzdarbības pienākumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.13 Patversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālā darba speciālistu pakalpojumus, pašaprūpes un izglītojošas nodarbības.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.14 Lai saņemtu patversmes pakalpojumu, persona vēršas Patversmē un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

103.14 1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

103.14 2. plaušu rentgenogrāfijas izmeklējumu aprakstu, dermatovenerologa atzinumu ar atzīmi par medicīnisko kontrindikāciju neesamību.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.15 Patversme septiņu dienu laikā pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pagarināšanu vai izbeigšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.16 Patversme noslēdz līgumu ar klientu par patversmes pakalpojuma sniegšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.17 Patversmes pakalpojumu var pārtraukt uz laiku, pamatojoties uz klienta rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pārtraukuma laika periods un pamatojums.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.18 Patversmes pakalpojumu izbeidz, ja klients (-am):

103.181. rakstiski lūdz izbeigt patversmes pakalpojumu;

103.182. nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus par patversmes pakalpojuma saņemšanu, pārkāpj Patversmes iekšējās kārtības noteikumus klientiem;

103.183. mēnesi nav veicis samaksu par patversmes pakalpojumu, mēnesi nav izmantojis patversmes pakalpojumu, nav paziņojis neierašanās iemeslu;

103.184. iestājusies nāve.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.19 Patversmes pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.20 Klientam ir tiesības saņemt patversmes pakalpojumu bez maksas 3 mēnešus 12 mēnešu periodā, ja patversmes pakalpojumu klients nav saņēmis iepriekšējos 9 mēnešos.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.21 Ja klients īslaicīgi nesaņēma patversmes pakalpojumu, jo atradās ārstniecības iestādē, ieslodzījuma vietā, vai pastāvēja citi neparedzēti apstākļi, un ir iesniedzis Patversmē iesniegumu par prombūtni un to pamatojošus dokumentus, maksa par klienta prombūtnes periodu netiek aprēķināta.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

103.22 Klientam, kurš saņem patversmes pakalpojumu, ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu Patversmē.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

XII. Sociālā darba pakalpojums

104. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Pārvaldes Atbalsta nodaļa, Sociālās palīdzības nodaļa un Sociālo pakalpojumu nodaļa (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

105. Tiesības saņemt sociālā darba pakalpojumu ir:

105.1. personām, ģimenēm ar bērniem no sociālā riska grupām, kuras tiek klasificētas kā:

105.1.1. brīvprātīgie klienti, ja pēc palīdzības vēršas personīgi (turpmāk – brīvprātīgais klients);

105.1.2. obligātie klienti, ja sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija, kas pārstāv bērnu un ģimenes intereses – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Rēzeknes bāriņtiesa, Valsts policija, Pārvaldes nodaļas, struktūrvienības, izglītības vai veselības aprūpes iestādes un citas institūcijas (turpmāk – obligātais klients);

105.2. bērna vecākiem sniedzot nepieciešamo palīdzību bērna ārpusģimenes aprūpes laikā, lai radītu apstākļus ģimenes atkalapvienošanai;

105.3. jauniešiem, kuri uzsākuši patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – Bērnu sociālo pakalpojumu centra;

105.4. personām ar funkcionāliem traucējumiem, smagas vai neārstējamas slimības gadījumā, vai pēc smagām traumām;

105.5. personām ar prognozējamo invaliditāti;

105.6. ilgstošajiem bezdarbniekiem;

105.7. pilngadīgām personām pēc atrašanās ieslodzījuma vietās;

105.8. pilngadīgām personām ar atkarību problēmām.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

106. Sociālā darba pakalpojums ietver:

106.1. sociālo gadījumu risināšanu un individuālās sociālā darbinieka konsultācijas, lai palīdzētu personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas, risināt personiskās, savstarpējās attiecības, atbalstītu personas attīstības iespējas, motivētu patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot, piesaistītu nepieciešamos resursus un organizētu sociālos pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai, sniegtu informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, veidotu sadarbību starp personu un sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

106.2. dzīvesvietas apsekošanu un riska novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna(-u) attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;

106.3. personu ar funkcionāliem traucējumiem personu smagas vai neārstējamas slimības gadījumā vai pēc smagām traumām dzīvesvietas apsekošanu, individuālās sociālā darbinieka konsultācijas mājās un veselības aprūpes iestādēs;

106.4. uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi un individuālo sociālās korekcijas plānu realizēšanu bērnam, kurš ir izdarījis likumpārkāpumu;

106.5. pašpalīdzības grupu, atbalsta grupu, izglītojošo pasākumu, semināru organizēšana un vadīšana.

107. Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Pārvaldes Atbalsta nodaļā, Sociālās palīdzības nodaļā vai Sociālo pakalpojumu nodaļā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:

107.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

107.2. Pārvaldes nodaļu vai citu institūciju nosūtījumu, ja vēršas obligātais klients;

107.3. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

108. Pārvaldes Atbalsta nodaļa, Sociālās palīdzības nodaļa vai Sociālo pakalpojumu nodaļa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 107.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

108.1. izvērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā veic dzīvesvietas apsekošanu;

108.2. veic risku novērtēšanu ģimenēs, kurās bērna(-u) attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi;

108.3. identificē personas un/vai ģimenes problēmu, analizē un lemj par piemērotākiem sociālā darba pakalpojumu veidiem;

108.4. sastāda sociālās rehabilitācijas plānu, noslēdz ar klientu vienošanos vai līgumu par sadarbību sociālā gadījuma risināšanai un nosaka klienta līdzdarbības pienākumus;

108.5. ik pēc 6 mēnešiem no sociālā darba pakalpojuma uzsākšanas veic atkārtotu risku novērtēšanu ģimenēs, kurās bērnu attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi;

108.6. ne retāk kā reizi 12 mēnešos novērtē klienta sociālās situācijas progresu, klienta lietā pievienojot sociālā gadījuma novērtējumu – kopsavilkumu;

108.7. nepieciešamības gadījumā vai pēc rakstiska nosūtošās institūcijas pieprasījuma sniedz sociālā darbinieka izvērtējumu vai atzinumu par klienta sociālo situāciju.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

109. Sociālā darba pakalpojumu var izbeigt pēc brīvprātīgā klienta rakstiska iesnieguma, kurā norādīts pamatojums un nepastāv riski, kas varētu apdraudēt citu ģimenes locekļu drošību un veselību.

110. Gadījumā, ja obligātais klients atsakās sadarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā, sociālais darbinieks:

110.1. veic risku, kas varētu apdraudēt klienta, viņa ģimenes drošību un veselības stāvokli, izvērtēšanu;

110.2. veic atzīmi klienta lietā par atteikumu sadarboties, saņemt sociālā darba pakalpojumu;

110.3. nekavējoties par to informē nosūtošo institūciju, kas pārstāv bērnu un ģimenes intereses.

111. Noslēdzot sociālo gadījumu, sociālais darbinieks pievieno klienta lietai īsu aprakstu par sociālo situāciju, nepieciešamības gadījumā izsūta izvērtējumu vai atzinumu obligātā klienta nosūtošajai institūcijai.

112. Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

XII.1 Ģimenes asistenta pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.1 Ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošina Pārvaldes Atbalsta nodaļa (Zemnieku ielā 16A, Rēzekne, LV-4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.2 Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt ģimenei (personai) atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, patstāvīgās dzīves uzsākšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.3 Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 14 stundām nedēļā ir:

112.3 1. ģimenei, kurai konstatēts 112.2 punktā minēto sociālo prasmju trūkums;

112.3 2. personai pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgās dzīves uzsākšanai.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.4 Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu Pārvaldes Atbalsta nodaļā.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.5 Pārvalde ne vēlāk kā mēneša laikā:

112.5 1. izvērtē ģimenes (personas) sociālās prasmes;

112.5 2. iepazīstina ģimeni (personu) ar ģimenes asistentu;

112.5 3. pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

112.5 4. slēdz līgumu līdz vienam gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.6 Ģimenes asistenta pakalpojumu izbeidz, ja ģimene (ei) (persona (ai)):

112.6 1. rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;

112.6 2. pakalpojums nav nepieciešams, ko apliecina sociālā darbinieka atzinums;

112.6 3. mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

112.6 4. nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus;

112.6 5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.7 Ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošina persona ar augstāko izglītību, kurai ir pieredze darbā ar bērniem.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

112.8 Ģimenes asistenta pakalpojumu sniedz, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli un bez maksas.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

XIII. Psihologa pakalpojums

113. Psihologa pakalpojumu sniedz Pārvaldes Atbalsta nodaļa (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

114. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir personām, ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā (piemēram, attiecību krīzes, šķiršanās gadījumā, tuva cilvēka nāves vai slimības gadījumā, pēcdzemdību krīzes gadījumā u.c.), kurām ir atkarības problēmas, psihiski traucējumi (piemēram, pēc traumas stresa sindroma, depresijas, dažādu neirožu gadījumā, psiholoģiska diskomforta gadījumā u.c.), bērnu uzvedības problēmu gadījumos.

115. Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas, pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupu, preventīvos pasākumu, semināru, atbalsta pasākumu organizēšanu un vadīšanu.

116. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Atbalsta nodaļā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu.

117. Personu vai ģimeni pie psihologa uz konsultācijām var nosūtīt institūcijas, kas pārstāv bērnu un ģimenes intereses, Pārvaldes nodaļas un struktūrvienības, Pārvaldes Atbalsta nodaļā iesniedzot rakstisku pieprasījumu vai nosūtījumu psihologa pakalpojuma piešķiršanai.

118. Pārvaldes Atbalsta nodaļa normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, pēc 116. un/vai 117.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

118.1. izvērtē Pārvaldes Atbalsta nodaļas iespējas sniegt personas, ģimenes vajadzībām atbilstošu psihologa pakalpojumu, nepieciešamības gadījumā, sagatavo atzinumu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā;

118.2. izvērtē un nosaka, vai psihologa pakalpojums ir bezmaksas vai maksas pakalpojums.

119. Psihologa pieņemtie lēmumi, psiholoģiskās rehabilitācijas kursa ietvaros veiktie pasākumi un darba rezultāti tiek atspoguļoti klienta kartē un psiholoģiskās rehabilitācijas plānā.

120. Pēc katrām 10 individuālajām konsultācijām vai pēc 6 mēnešiem psihologs sniedz rakstisku ziņojumu nosūtošajai institūcijai par sniegto pakalpojumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

121. Pārvaldes Atbalsta nodaļa:

121.1. sagatavo psihologa atzinumu, ja personai nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā vai dzīvesvietā;

121.2. pēc personas vai viņa likumiskā pārstāvja vai nosūtošās institūcijas rakstiska pieprasījuma sniedz rakstisku ziņojumu (atzinumu, izvērtējumu, izziņu) par klienta psiholoģiskās izpētes un darba rezultātiem.

122. Psihologa pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta, ja klients nesadarbojas vai rakstiski atsakās no psihologa pakalpojumiem.

123. Psihologa pakalpojums bez maksas tiek sniegts:

123.1. trūcīgām personām (ģimenēm ar bērniem), uzrādot Pārvaldes izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

123.2. daudzbērnu ģimenēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

123.3. personai ar invaliditāti, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, un viņa ģimenes locekļiem;

123.4. personām vai ģimenei ar bērniem krīzes situācijā;

123.5. bērniem un viņu ģimenes locekļiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

123.6. personām vai ģimenēm ar bērniem, kurām pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz 117.punktā minēto institūciju rakstisku pieprasījumu vai nosūtījumu;

123.7. grūtniecēm, uzrādot ārstniecības personas izziņu par grūtniecību.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 03.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

124. Personām vai ģimenēm ar bērniem, kuras nav minētas 123.punktā, psihologa pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

XIII.1 Transporta pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 28.02.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

124.1 Transporta pakalpojumu sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs (Rēznas ielā 41, Rēzeknē, LV-4601).

124.2 Tiesības saņemt transporta pakalpojumu ir personai:

124.2 1. kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi vai pirti, kas atrodas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

124.2 2. personai, kurai noteikta I un II grupas invaliditāte, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, kas atrodas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

124.3 Transporta pakalpojumi tiek nodrošināti transporta brīvajā laikā.

124.4 Lai saņemtu transporta pakalpojumu, 124.2 1.punktā noteiktā persona vēršas Aprūpes mājās birojā, 124.2 2.punktā noteiktā persona vēršas Pārvaldē, un iesniedz iesniegumu par transporta pakalpojuma nepieciešamību.

(Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

124.5 Transporta pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu, piemērojot piecdesmit procentu atlaidi.

XIII.2 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.6 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedz Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa un Aprūpes mājās birojs (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.7 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums ir pasākumu kopums kas nodrošina personas funkcionālo novērtēšanu un Pašvaldības īpašumā esoša tehniskā palīglīdzekļa (turpmāk – tehniskais palīglīdzeklis) nodošanu personai.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.8 Tehnisko palīglīdzekļu saraksts ir publiski pieejams, tai skaitā tīmekļvietnē.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.9 Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli Aprūpes mājas birojā ir personai ar funkcionāliem traucējumiem, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu un kura ir:

124.9 1. persona ar invaliditāti;

124.9 2. persona pensijas vecumā.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.10 Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:

124.10 1. personai ar I un II grupas invaliditāti;

124.10 2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.11 Tiesības saņemt mobilo pacēlāju ir personai, kura pārvietojas riteņkrēslā un tās deklarētā un faktiskā dzīvesvieta nav aprīkota ar speciāli pielāgotu uzbrauktuvi un/vai pacēlāju.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.12 Tehnisko palīglīdzekli piešķir rindas kārtībā. Rindu veido, ņemot vērā tehniskā palīglīdzekļa veidu un šajos saistošajos noteikumos noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.13 Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, persona Pārvaldē iesniedz, nosūta elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pa pastu:

124.13 1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

124.13 2. ārstējošā ārsta atzinumu ārstējošā ārsta atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību;

124.13 3. ja personai nepieciešams mobilais pacēlājs, apliecinājumu par to, ka ir nodrošināta tehniskā palīglīdzekļa uzturēšanas vieta un persona, kura sniegs palīdzību tehniskā palīglīdzekļa izmantošanā;

124.13 4. ja personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa bilances vērtība pārsniedz 300,00 euro, apliecinājumu, ka ir persona, kura garantēs tā atgriešanu, vajadzībai izbeidzoties.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.14 Pārvalde mēneša laikā:

124.14 1. veic personas funkcionēšanas spēju novērtējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2.pielikumā norādītajiem kritērijiem;

124.14 2. pieņem lēmumu:

124.14 2.1. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un personas uzņemšanu rindā;

124.14 2.2. par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu vai uzņemt rindā, ja nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos minētās prasības.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.15 Pārvalde informē personu vai tās likumisko pārstāvi par pieņemto lēmumu, un, ja ir pienākusi personas rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.16 Ja no personas uzņemšanas rindā ir pagājis viens gads un tehniskais palīglīdzeklis nav izsniegts, pienākot personas rindai, persona atkārtoti iesniedz 124.13 2. apakšpunktā noteikto atzinumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.17 Tehnisko palīglīdzekli nodot bezatlīdzības lietošanā personai noslēdzot patapinājuma līgumu. Līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, bilances vērtību, termiņu un tehniskā palīglīdzekļa lietošanas nosacījumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

124.18 Tehnisko palīglīdzekli nodot patapinājumā uz laiku līdz 1 (vienam) gadam.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

XIII.3 Specializētās darbnīcas pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.19 Specializētās darbnīcas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar mērķi attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.20 Pakalpojumu dienas laikā sniedz Centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.21 Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ar invaliditāti.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.22 Lai saņemtu pakalpojumu, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Centrā dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2., 10.3. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.23 Lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, izbeigšanu sagatavo Centrs. Lēmumu pieņem Pārvalde.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.24 Par pakalpojuma sniegšanu starp klientu un Centru tiek noslēgts līgums.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.25 Specializēto darbnīcu pakalpojumu izbeidz, ja klients (am):

124.251. vai viņa likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt sociālo pakalpojumu;

124.252. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Centru 30 dienas;

124.253. un/vai viņa ģimene nepilda līgumā noteiktās saistības;

124.254. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē darbnīcu 30 dienas;

124.255. pārkāpj darbnīcas iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme vai rājiens);

124.256. ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

124.257. iestājusies nāve.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

124.26 Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

(Rēzeknes pilsētas domes 08.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

XIV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

125. (Svītrots no 01.01.2019. ar Rēzeknes pilsētas domes 23.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; sk. grozījumu 2. punktu)

126. Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pagarināšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

127. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

128. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 9.oktobra saistošie noteikumi Nr.9 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

129. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 23.12.2011.Stājas spēkā: 09.02.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
243771
{"selected":{"value":"01.06.2021","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2020","iso_value":"2020\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-09.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2018","iso_value":"2018\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2018.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-10.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2014","iso_value":"2014\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2014","iso_value":"2014\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2014.-04.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2013","iso_value":"2013\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2013.-28.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2012","iso_value":"2012\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2012.-12.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)