Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1020

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma ''Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 130.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 19.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ir komersants, un tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kuram:

19.5.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tas atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

19.5.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla;

19.5.3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, jaudas pārpalikums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība;

19.5.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā noteikti izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību;";

1.2. papildināt II nodaļu ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 19.5.3.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro komersantiem, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 2.pantā noteiktajai definīcijai.

19.2 Šo noteikumu 19.5.2., 19.5.3. un 19.5.4.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro komersantiem pirmos trīs gadus pēc to reģistrācijas.";

1.3. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

21.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.1.1. 45 % - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.1.2. 35 % - vidējiem komersantiem;

21.1.3. 25 % - lielajiem komersantiem, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.2. šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.2.1. 75 % - tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.2.2. 55 % - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.2.3. 45 % - vidējiem komersantiem;

21.2.4. 35 % - lielajiem komersantiem;

21.3. šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.3.1. 75 % - tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.3.2. 65 % - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.3.3. 55 % - vidējiem komersantiem;

21.3.4. 45 % - lielajiem komersantiem;

21.4. šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

21.4.1. 75 % - tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

21.4.2. 80 % - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

21.4.3. 70 % - vidējiem komersantiem;

21.4.4. 60 % - lielajiem komersantiem.";

1.4. izteikt 25.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3.6. konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;";

1.5. papildināt noteikumus ar 25.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3.7. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās tiek uzskaitītas kā ieguldījumu izmaksas;";

1.6. izteikt 25.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.4.3. konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un zvērināta revidenta atzinuma sagatavošanas izmaksas par šo noteikumu 25.4.1. un 25.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas 800/2008 21.pantam;";

1.7. papildināt noteikumus ar 25.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.4.4. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās tiek uzskaitītas kā ieguldījumu izmaksas.";

1.8. izteikt 26.3. un 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. komersantiem šo noteikumu 25.1.4.apakšpunktā minētās juridisko pakalpojumu un grāmatvedības izmaksas, kā arī šo noteikumu 25.2.5., 25.3.6. un 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ievērojot Komisijas regulas Nr. 800/2008 26.panta nosacījumu;

26.4. šo noteikumu 25.2.4.apakšpunktā minētās izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no projekta attiecināmajām izmaksām (šajā punktā noteiktā prasība neattiecas uz komersantiem);";

1.9. izteikt 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. tās ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 25.2.5., 25.3.6. un 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas;";

1.10. papildināt noteikumus ar 27.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3.1 šo noteikumu 25.2.5., 25.3.6. un 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas:

27.3.1 1. ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir komersants;

27.3.1 2. ir radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;";

1.11. izteikt 27.9., 27.10. un 27.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.9. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 19.panta 6.punktam, ja projekta iesniedzējs ir komersants un tas plāno īstenot šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, izņemot šo noteikumu 25.2.5.apakšpunktā minētās izmaksas;

27.10. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 23.panta 3.punktam, īstenojot šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, izņemot šo noteikumu 25.3.6.apakšpunktā minētās izmaksas;

27.11. tās atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta 3.punktam, īstenojot šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minēto aktivitāti, izņemot šo noteikumu 25.4.3.apakšpunktā minētās izmaksas;";

1.12. papildināt noteikumus ar 27.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.12. tās ir iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi komersanta, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas aktīvos.";

1.13. aizstāt 32.punktā vārdus "līdz vienam mēnesim" ar vārdiem "līdz diviem mēnešiem";

1.14. papildināt noteikumus ar 34.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1.1 ja projekta iesniedzējs ir komersants - zvērināta revidenta atzinums par šo noteikumu 25.4.1. un 25.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr.  800/2008 21.pantam (ja attiecināms);";

1.15. papildināt noteikumus ar XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Noslēguma jautājumi

83. Projektu iesniegumus, kas konkursa ietvaros iesniegti līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši šo noteikumu prasībām, kas bija spēkā projektu iesniegumu iesniegšanas dienā.

84. Projekta iesniedzējam, kas konkursa ietvaros iesniedzis projekta iesniegumu līdz 2012.gada 1.janvārim, līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības iesniegt precizētu projekta iesniegumu atbilstoši grozījumiem šo noteikumu 19.5.apakšpunktā, 21.punktā, 25.3.6., 25.4.3., 26.3., 26.4., 27.3., 27.9., 27.10., 27.11. un 27.12.apakšpunktā, 32.punktā, 2.pielikuma 8.sadaļā un 2.pielikuma iesnieguma veidlapas 2.pielikumā, 3.pielikuma 3.1.apakšpunktā un 2.piezīmē un atbilstoši šo noteikumu 19.1 un 19.2 punktam, 25.3.7., 25.4.4., 27.3.1 un 34.1.1 apakšpunktam un 2.pielikuma 7.sadaļas  1.1 punktam, kas stājušies spēkā 2012.gada 1.janvārī. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis precizētu projekta iesniegumu, to izskata atbilstoši šo noteikumu prasībām, kas ir spēkā precizētā projekta iesniegšanas dienā.";

1.16. papildināt 2.pielikuma 7.sadaļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

''1.1 zvērināta revidenta atzinums par šo noteikumu 25.4.1. un 25.4.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam (ja attiecināms)   ''

1.17. aizstāt 2.pielikuma 8.sadaļā vārdus

"

  • projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu ar tiesas lēmumu, tajā skaitā neatrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā"

ar vārdiem un skaitli

"

  • projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris nav nonācis finansiālās grūtībās un uz to neattiecas šo noteikumu 19.5.apakšpunktā minētie nosacījumi";

1.18. izteikt 2.pielikuma iesnieguma veidlapas 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma veidlapas 2.pielikums

Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, LVL

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1. Darbaspēka atalgojums:        

 

 
1.1.                    
...                    

Kopā

                   
2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
2.1.                    
...                    

Kopā

                   
3. Darbaspēka komandējumu izmaksas:          
3.1.                    
...                    

Kopā

                   
4. Ārējo pakalpojumu izmaksas:          
4.1.                    
...                    

Kopā

                   
5. Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu iegādes izmaksas:    
5.1.                    
...                    

Kopā

                   
6. Materiālu, izejvielu izmaksas:    
6.1.                    
...                    

Kopā

                   

KOPĀ
(1 + 2...+ 6)

       

100 %

 

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, LVL

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1.Transportlīdzekļu pārveidošanai nepieciešamo iekārtu un papildmateriālu izmaksas, tai skaitā mērījumu izmaksas:          
1.1.                    
...                    

Kopā

                   
2. Izmaksu starpība starp jauna transportlīdzekļa iegādi, kas atbilst pašreizējām vides aizsardzības prasībām, un jauna transportlīdzekļa iegādi, kas nodrošina augstāku vides aizsardzības līmeni, nekā noteikts standartos, kā arī šo transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas izmaksas:          
2.1.                    
...                    

Kopā

                   
3. Iekārtu uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un ekspluatācijas testu veikšanas izmaksas:    
3.1.                    
...                    

Kopā

                   
4. Elektrotransporta uzlādes sistēmu iegādes, uzstādīšanas un atbilstošo mērījumu izmaksas, ja to piegādātājs vai uzstādītājs nodrošina vismaz divu gadu garantiju, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un sertificētu ekspertu atalgojums, kuri uzstāda un testē iepriekšminētās iekārtas:    
4.1.                    
...                    

Kopā

                   
5. Konsultāciju izmaksas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai:                    
5.1.                    
...                    

Kopā

                   

KOPĀ
(1 + 2...+ 5)

       

100 %

 

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, LVL

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas:          
1.1.                    
...                    

Kopā

                   
2. Elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas:          
2.1.                    
...                    

Kopā

                   
3. Koģenerācijas elektrostaciju iekārtu iegādes, būvniecības, uzstādīšanas, rekonstrukcijas vai nomaiņas izmaksas:    
3.1.                    
...                    

Kopā

                   
4. Patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai:    
4.1.
...                    

Kopā

                   
5. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm:                    
5.1.                    
...                    

Kopā

                   
6. Konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai:                    
6.1.                    
...                    
7. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas:                    

Kopā

                   

KOPĀ
(1 + 2... + 7)

       

100 %

 

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.

Šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētās aktivitātes izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

Attiecināmās

neattiecināmās

kopā attiecināmās izmaksas, LVL

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

bez PVN

PVN

1. Energoefektivitāti paaugstinošu papildu ieguldījumu izmaksas:          
1.1.                    
...                    

Kopā

                   
2. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas izmaksas iekštelpās:          
2.1.                    
...                    

Kopā

                   
3. Konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas:                    
3.1.                    
...                    
4. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas                    

KOPĀ

(1 + 2...+ 4)

       

100 %

 

Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes."

1.19. izteikt 3.pielikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

''3.1. projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris neatbilst noteikumu 19.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem       P''

1.20. aizstāt 3.pielikuma 2.piezīmē skaitli "40." ar skaitli "45.".

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1020Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
242144
01.01.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)