Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.303

Rīgā 2011.gada 9.decembrī (prot. Nr.56 5.p.)

Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 36.3 panta otro daļu un
Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.2 panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada 2. maija normatīvajos noteikumos Nr. 61 "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 20.1.4. punktu šādā redakcijā:

"20.1.4. iestāde, kas izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus, un iestāde, kas izmanto korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus, - aprakstu par iekšējos modeļos izmantotajām metodēm un riska novērtējumu, atklājot likviditātes nodrošināšanas periodam izmantotās pieejas, kapitāla pietiekamības noteikšanai izmantotās metodes un modeļu novērtēšanā izmantotās pieejas;".

2. Izteikt 20.4. punktu šādā redakcijā:

"20.4. informāciju par šādiem elementiem:

20.4.1. aprēķināto augstāko, zemāko un vidējo katras aprēķina dienas riskam pakļauto vērtību pārskata periodā un pārskata perioda beigās,

20.4.2. aprēķinātās augstākās, zemākās un vidējās riskam pakļautās vērtības stresa testu rezultātiem pārskata periodā un pārskata perioda beigās,

20.4.3. iestāde, kas izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus, un iestāde, kas izmanto korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus, - aprēķināto augstāko, zemāko un vidējo kapitāla prasību pārskata periodā un pārskata perioda beigās;".

3. Papildināt noteikumus ar 20.6. punktu šādā redakcijā:

"20.6. iestāde, kas izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus, un iestāde, kas izmanto korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus, - aprēķināto kapitāla prasību kopā ar vidēji svērto likviditātes nodrošināšanas periodu katrai portfeļa pozīcijai vai pozīciju kopumam."

4. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Iestāde, kas aprēķina riska svērto vērtību vērtspapirizēšanas pozīcijām vai specifiskā riska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa vērtspapirizēšanas pozīcijām, sadalījumā pa tirdzniecības un netirdzniecības portfeli publisko:

24.1. iestādes mērķus attiecībā uz vērtspapirizēšanu;

24.2. citu risku būtības aprakstu, t.sk. likviditātes riska ieguldījumiem vērtspapirizēšanas instrumentos aprakstu;

24.3. vērtspapirizēšanas pozīciju riska darījumu veidus pa to turēšanas termiņiem un ieguldījumiem, kuri ir vērtspapirizēšanas pozīciju pamatā un kuri ir iegādāti un atlikuši (retained) atkārtotajā vērtspapirizēšanā;

24.4. informāciju par iestādes lomām vērtspapirizēšanā (piemēram, iestāde - iniciators, iestāde - sponsors u.tml.);

24.5. informāciju par to, cik lielā mērā iestāde iesaistās katrā lomā;

24.6. procedūru aprakstu par vērtspapirizēšanas pozīciju kredītriska un tirgus risku izmaiņu pārvaldi, t.sk. par to, kā bāzes ieguldījumi ietekmē vērtspapirizēšanas pozīcijas, un aprakstu, kā šis process atšķiras atkārtotas vērtspapirizēšanas pozīcijām;

24.7. politikas aprakstu, kuru piemēro vērtspapirizēšanas pozīciju un atkārtotās vērtspapirizēšanas pozīciju riska ierobežošanai un nefondētā kredīta aizsardzībai, t.sk. identificē būtiskus riska darījumu partnerus sadalījumā pa galvenajiem riska darījumu veidiem;

24.8. pieejas, kuras iestāde izmanto vērtspapirizēšanas pozīcijas riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai, t.sk. identificē vērtspapirizēšanas pozīcijas, uz kurām attiecas katra pieeja;

24.9. ĪNIS veidu, ko iestāde - sponsors izmanto, lai vērtspapirizētu trešo pušu riska darījumus, norādot, kādā veidā un apmērā un vai vispār iestāde ir veikusi riska darījumus ar šo ĪNIS sadalījumā pa bilances un ārpusbilances posteņu riska darījumiem, kā arī to sabiedrību sarakstu, kuras iestāde pārvalda vai konsultē un kuras iegulda vai nu vērtspapirizēšanas pozīcijās, ko iestāde ir vērtspapirizējusi, vai ĪNIS, ko iestāde sponsorē;

24.10. grāmatvedības politikas attiecībā uz vērtspapirizēšanu kopsavilkumu, ieskaitot:

24.10.1. vērtspapirizēto riska darījumu uzskaiti - vai piemērota pārdošanas vai finansēšanas uzskaite,

24.10.2. pārdošanas peļņas atzīšanu,

24.10.3. vērtspapirizēšanas pozīciju novērtējuma metodes un pamatpieņēmumus, vērtības pieaugumu un izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu,

24.10.4. sintētiskās vērtspapirizēšanas darījumu atzīšanu,

24.10.5. ieguldījumu vērtspapirizēšanai paredzētajos instrumentos novērtēšanu, norādot, vai tie ir reģistrēti iestādes tirdzniecības vai netirdzniecības portfelī,

24.10.6. saistību atzīšanas politiku tādiem pasākumiem, kas prasītu iestādei uzturēt ieguldījumus vērtspapirizēšanas instrumentos;

24.11. to ĀKNI nosaukumus, kuru reitingi ir izmantoti vērtspapirizēšanā, un informāciju, kādiem riska darījumu veidiem tiek izmantoti katras ĀKNI reitingi;

24.12. iekšējās novērtēšanas pieejas aprakstu, ja iestāde to izmanto, t.sk. iekšējā novērtēšanas procesa struktūru un saikni starp iekšējiem un ārējiem reitingiem, iekšējā novērtējuma izmantošanu citam nolūkam, nekā to paredz iekšējās novērtēšanas pieeja kapitāla prasību aprēķina vajadzībām, iekšējā novērtēšanas procesa kontroles mehānisma aprakstu, t.sk. neatkarības nodrošināšanu, atbildības sadali un iekšējā novērtēšanas procesa kvalitātes pārbaudi, to riska darījumu veidu uzskaitījumu, kuriem piemēro iekšējās novērtēšanas procesu, un stresa faktorus, kurus izmanto, lai noteiktu attiecīgā riska veida kvalitātes pakāpi;

24.13. kvantitatīvās informācijas, kura publiskota saskaņā ar noteikumu 24.14.-24.17. punktā minēto, būtiskākās izmaiņas, kas notikušas kopš pēdējā pārskata perioda;

24.14. atsevišķi informāciju par tirdzniecības un netirdzniecības portfeli, to sadalot pa šādiem riska darījumiem:

24.14.1. vērtspapirizēto riska darījumu atlikušās vērtības kopsummu sadalījumā pa riska darījumu veidiem, atsevišķi norādot tradicionālo un sintētisko vērtspapirizēšanu un vērtspapirizēšanu, ko iestāde tikai sponsorē,

24.14.2. atlikušo (retained) vai iegādāto bilances un ārpusbilances vērtspapirizēšanas pozīciju kopējo apmēru,

24.14.3. ieguldījumu vērtspapirizēšanai paredzētajos instrumentos kopējo apmēru,

24.14.4. vērtspapirizēšanas, kas satur priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu, apmēru, iniciatora un ieguldītāja interesēs veikto pabeigto riska darījumu kopējo apmēru, iestādes kopējās kapitāla prasības pret iniciatora daļām un iestādes kopējās kapitāla prasības pret ieguldītāja daļām pārdotajos un neizmantotajos riska darījumos,

24.14.5. to vērtspapirizēšanas pozīciju kopsummu, kuru riska pakāpe ir 1 250 procenti vai kuras veido pašu kapitāla samazinājumu,

24.14.6. īsi aprakstot vērtspapirizēšanas darbību pārskata periodā, ieskaitot vērtspapirizēto riska darījumu apmēru (pēc riska darījumu veida), un katram riska darījumu veidam atzītās (recognized) pārdošanas peļņas/zaudējumu summas;

24.15. par tirdzniecības un netirdzniecības portfeli publisko šādu informāciju:

24.15.1. atlikušo (retained) vai iegādāto vērtspapirizēšanas pozīciju kopsummu un ar tām saistītās kapitāla prasības, sadalot vērtspapirizēšanas un atkārtotas vērtspapirizēšanas pozīcijās, kuras atbilstoši norāda sadalījumā pa riska svērto vērtību vai kapitāla prasību grupām katrai specifiskā riska kapitāla prasības pieejai,

24.15.2. atlikušo (retained) vai iegādāto atkārtotās vērtspapirizēšanas pozīciju kopsummu, sadalot attiecīgi riska darījumos pirms un pēc riska ierobežošanas/apdrošināšanas un riska darījumos pa finanšu nodrošinājuma devējiem, norādot tos sadalījumā pa nodrošinājuma devēju reitinga kategorijām vai nodrošinājuma devēju nosaukumiem;

24.16. netirdzniecības portfeļa un vērtspapirizēto riska darījumu kopsummu sadalījumā pa riska darījumu veidiem, atsevišķi norādot ieguldījumu vērtspapirizēšanas instrumentos vērtības samazinājuma un kavēto riska darījumu summas un atzītos vērtības samazināšanās zaudējumus pārskata periodā;

24.17. tirdzniecības portfelī iekļauto tirgus risku kapitāla prasībām atbilstošo atlikto vērtspapirizēto riska darījumu kopējo apmēru, kas sadalīts tradicionālajā un sintētiskajā vērtspapirizēšanā un riska darījumu veidos."

5. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/76/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks J.Brazovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 303Pieņemts: 09.12.2011.Stājas spēkā: 29.12.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
241940
29.12.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)