Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2005, 24.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 200.nr.; 2010, 106., 170., 206.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "reģistrā" ar vārdiem "informācijas sistēmā";

papildināt otrās daļas 1.punktu ar vārdiem "kā arī sociālās dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus";

papildināt otrās daļas 3.3 punktu pēc vārda "ceļus" ar vārdiem "ja pašvaldība saskaņā ar šā panta 2.1 daļu savos saistošajos noteikumos nav noteikusi, ka šie objekti ir ar nodokli apliekami";

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu (izņemot šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētos objektus un zemi to uzturēšanai), kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētie reliģiskajām organizācijām piederošie objekti un zeme to uzturēšanai nav apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli, ja tie netiek izīrēti vai iznomāti. Attiecībā uz reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu par saimniecisku darbību nav uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu darbība;";

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas;";

papildināt otro daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves - laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ja pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, kas izdoti līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "vai fiziskās personas" ar vārdiem "vai reliģiskās organizācijas".

2. Aizstāt 2.panta ceturtajā daļā vārdus "daļai kopīpašumā" ar vārdiem "domājamai daļai kopīpašumā".

3. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Nekustamā īpašuma nodokļu likmi no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā izdod ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim. Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav izdevusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:";

papildināt pantu ar 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(13) Par inženierbūvēm, kas saskaņā ar šo likumu ir apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli, bet nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodokli aprēķina, piemērojot šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto likmi inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālajai vērtībai.

(14) Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā izdod ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim.";

aizstāt trešajā un sestajā daļā vārdu "reģistrā" ar vārdiem "informācijas sistēmā";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Inženierbūves kadastrālā vērtība tiek piemērota nodokļa aprēķinā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tās reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā."

4. 4.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "reģistra" ar vārdiem "informācijas sistēmas";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus. Izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošajos datos nodokļa aprēķinā ņem vērā atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai, ja šīs izmaiņas ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Datus, kas netiek reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai vietējā pašvaldība iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā vai no citām informācijas sistēmām.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "reģistra" ar vārdiem "informācijas sistēmas".

5. Papildināt 6.pantu ar 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(14) Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā."

6. Aizstāt 7.panta trešās daļas 2.punktā vārdu "pieņemts" ar vārdiem "stājies spēkā".

7. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pieņemot savus saistošos noteikumus, pašvaldībai ir tiesības pēc nodokļa maksātāja sociālā stāvokļa un maksātspējas izvērtēšanas pieņemt lēmumu par nodokļa maksājumu atlikšanu attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minēto objektu, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, un tam piekritīgo zemi līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai citai personai."

8. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim."

9. Aizstāt 12.pantā vārdus "paziņojuma paraugu" ar vārdiem "paziņojumā obligāti iekļaujamo informāciju".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"40. Līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma "Par pašvaldībām" 46.panta kārtībā, ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

41. Šā likuma 1.panta otrās daļas 9.1 punktā un 2.1 daļā, 3.panta 1.4 daļā un 9.panta otrās daļas otrajā un trešajā teikumā pašvaldībām paredzētās tiesības attiecībā uz 2012.gadu tiek īstenotas, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, ir izdoti saistošie noteikumi, kurus pieņem likuma "Par pašvaldībām" 46.panta kārtībā. Šajos saistošajos noteikumos pašvaldība nosaka arī termiņu, kādā 2012.gadā kadastra subjektam ir pienākums ierosināt šā likuma 1.panta 2.1 daļā minēto inženierbūvju noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu.

42. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par objektiem, kas minēti šā likuma 1.panta 2.1 daļā, 2012.gadā ir ne vēlāk kā 1.augusts.

43. Šā likuma 3.panta 1.3 daļa stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

44. Grozījums šā likuma 3.panta pirmās daļas ievaddaļā (par pašvaldības tiesībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi) un 8.panta piektā daļa stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

45. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimai grozījumus šajā likumā, paredzot principus, kurus pašvaldības ievēro, izdodot šā likuma 3.panta pirmajā daļā paredzētos saistošos noteikumus.

46. Reliģiskās organizācijas līdz 2012.gada 1.februārim par šā likuma 1.panta otrās daļas 4.punktā minētajiem objektiem sniedz pašvaldībai šādu informāciju atbilstoši situācijai 2012.gada 1.janvārī:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs;

2) nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums;

3) nekustamā īpašuma objekta adrese;

4) nekustamā īpašuma objekts (zeme, ēka, inženierbūve, dzīvokļa īpašums, telpu grupa vai to daļas);

5) neaplikšanas pamatojums."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 15.decembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 23.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.12.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecība; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 23.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
241838
01.01.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)