Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.942

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 4.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101.nr.; 2008, 100.nr.; 2009, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Dzīvnieku izcelsmes organisko mēslošanas līdzekļu aprite un imports no trešajām valstīm notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 (turpmāk - regula Nr. 1069/2009)."

2. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (procenti no mēslošanas līdzekļa masas)), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības (izņemot mikrobioloģiskos preparātus);".

3. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Laboratorija, kas atbilstošajā jomā akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības" noteiktajiem kritērijiem (turpmāk - akreditēta laboratorija), izsniedz testēšanas pārskatu par:

9.1. mēslošanas līdzekļiem (izņemot mikrobioloģiskos preparātus);

9.2. mikrobioloģiskajiem preparātiem - attiecībā uz nevēlamiem piemaisījumiem.

10. Akreditēta laboratorija mēslošanas līdzekli testē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regulā (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (turpmāk - regula Nr. 2003/2003) noteiktajām metodēm. Ja testēšanas metode nav noteikta regulā Nr. 2003/2003, tad mēslošanas līdzekli var testēt saskaņā ar Zemkopības ministrijas ieteiktajiem piemērojamiem standartiem, kurus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs publicē mājaslapā internetā (www.lvs.lv)."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Mikrobioloģisko preparātu testēšanas pārskatus par dzīvotspējīgajiem mikroorganismiem izsniedz zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija, kas testē mikrobioloģiskos preparātus."

5. Izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Mēslošanas līdzekli reģistrē, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

15.1. mēslošanas līdzeklis (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām;

15.2. līdz 25 kg smagā iepakojumā esoša mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) etiķetes vai marķējuma teksta paraugs vai neiepakota mēslošanas līdzekļa un vairāk nekā 25 kg smagā iepakojumā esoša mēslošanas līdzekļa pavaddokumenta teksta paraugs atbilst šo noteikumu 40.punktā minētajām prasībām;

15.3. mikrobioloģiska preparāta etiķete vai marķējuma paraugs atbilst šo noteikumu 40.1 punktā minētajām prasībām;

15.4. amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus, ir veikts detonācijas tests saskaņā ar regulā Nr. 2003/2003 noteiktajām metodēm un mēslošanas līdzeklis ir atzīts par sprādziendrošu;

15.5. par netipisku mēslošanas līdzekli, augu augšanas veicinātāju vai mikrobioloģisku preparātu ir saņemts pozitīvs izmēģinājumu rezultāts mēslošanas līdzekļa efektivitātes pārbaudē, ko veikusi zinātniska institūcija, kura atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas valsts institūcija, kura atrodas A vai B zonā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, vai trešajās valstīs līdzīga platuma grādos un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

15.6. netipisks mēslošanas līdzeklis, augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu - lauka izmēģinājumā (izņemot dekoratīvos augus), kurā ievērots vienīgās atšķirības princips, divu gadu periodā vai segto platību izmēģinājumā, kurā ievērots vienīgās atšķirības princips, divos ražas ciklos konstatēts vismaz 10 procentu liels ražas pieaugums. Pozitīvu efektivitātes pārbaudes rezultātu apliecinošu pārskatu izsniedz, pamatojoties uz viena kultūrauga izmēģinājuma rezultātiem. Kultūraugu izmēģinājumam piesaka persona.

16. Lai reģistrētu mēslošanas līdzekli, persona dienestā iesniedz:

16.1. iesniegumu (5.pielikums);

16.2. kompetentās institūcijas izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mēslošanas līdzekli reģistrē ražotājs, kas mēslošanas līdzekli ražo ārpus Latvijas;

16.3. mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) - akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (iepakotājs iesniedz kopiju), bet Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražotam mēslošanas līdzeklim - ražotāja vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (iepakotājs iesniedz kopiju);

16.4. mikrobioloģiskajiem preparātiem - testēšanas pārskatu;

16.5. pārskata kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apstiprinātu kopiju par netipiska mēslošanas līdzekļa, augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiskā preparāta efektivitātes pārbaudes rezultātiem;

16.6. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu vai neiepakota mēslošanas līdzekļa pavaddokumenta teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu, mikrobioloģiskam preparātam - saskaņā ar šo noteikumu 40.1 punktu;

16.7. testēšanas pārskata kopiju par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus;

16.8. drošības datu lapu, ja tāda paredzēta Eiropas Savienības normatīvajos aktos par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu;

16.9. plānoto tirdzniecības vietu sarakstu;

16.10. ja persona reģistrē organisku vai organominerālo mēslošanas līdzekli, kas satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, - kompetentās institūcijas apliecinājumu (oriģinālu vai kopiju) par to, ka mēslošanas līdzekļa ražotājs (ja mēslošanas līdzeklis ir ražots ārpus Latvijas) ir atzīts atbilstoši regulas Nr. 1069/2009 prasībām;

16.11. ražotāja rakstisku atļauju pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to plānots darīt."

6. Izteikt 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. testēšanas pārskata kopiju par detonācijas drošību mēslošanas līdzeklim, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs pārsniedz 28 procentus no mēslošanas līdzekļa masas;".

7. Izteikt 17.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. plānoto tirdzniecības vietu sarakstu;".

8. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Reģistrācijas apliecības īpašnieks ir atbildīgs par mēslošanas līdzekļu atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vielu un produktu apriti, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un tādu pārstrādātu produktu apriti, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā, kā arī par atbilstību regulas Nr. 1069/2009 prasībām."

9. Izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25. Mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) reģistrācijas apliecībā (7.pielikums) norāda šādu informāciju:".

10. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecībā norāda šo noteikumu 7.1 pielikumā minēto informāciju."

11. Papildināt 26.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja saskaņā ar saņemto informāciju mēslošanas līdzekļa marķējumā vai etiķetē turpmāk izmantos norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", dienests minēto norādi pievieno informācijai par mēslošanas līdzekli reģistrēto mēslošanas līdzekļu sarakstā."

12. Papildināt noteikumus ar 31.1 un 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Mēslošanas līdzekļa etiķetē vai marķējumā un pavaddokumentā lieto norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija (turpmāk - kontroles institūcija) ir izsniegusi sertifikātu ar apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība".

31.2 Sertifikātu ar apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" kontroles institūcija izsniedz saskaņā ar normatīvo aktu par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli. Piecu darbdienu laikā pēc sertifikāta ar apliecinājumu izsniegšanas kontroles institūcija par to paziņo dienestam."

13. Papildināt 32.punktu aiz vārda "laboratorijā" ar vārdiem un skaitli "(lai noteiktu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaitu mikrobioloģiskajā preparātā, to iesniedz šo noteikumu 10.1 punktā minētajā zinātniskajā institūcijā)".

14. Papildināt 34.punktu aiz vārdiem "izvērtē mēslošanas līdzekļa" ar vārdiem "(izņemot mikrobioloģisko preparātu)".

15. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Pamatojoties uz šo noteikumu 10.1 punktā minētās institūcijas izsniegto testēšanas pārskatu par dzīvotspējīgo mikroorganismu skaitu un akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu par nevēlamiem piemaisījumiem, dienests izvērtē mikrobioloģiskā preparāta kontroles parauga kvalitātes atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja mikrobioloģiskā preparāta kvalitāte atbilst šo noteikumu prasībām, kontroles izdevumus sedz no šiem mērķiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem."

16. Izteikt 35.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests otru attiecīgā mēslošanas līdzekļa kontroles paraugu nosūta akreditētai laboratorijai, bet mikrobioloģiskā preparāta paraugu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaita noteikšanai - zinātniskajai institūcijai."

17. Papildināt IV nodaļu ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Ja kontroles institūcija dienestu informē par to, ka mēslošanas līdzeklis neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, dienests:

38.1 1. pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa tirdzniecības apturēšanu līdz nepilnību novēršanai;

38.1 2. svītro norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" no reģistrēto mēslošanas līdzekļu saraksta."

18. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Informāciju par mēslošanas līdzekli norāda uz mēslošanas līdzekļa iepakojuma etiķetes vai marķējuma, neiepakotiem mēslošanas līdzekļiem - pavaddokumentā. Ja mēslošanas līdzekļa iepakojums pārsniedz 25 kg, informāciju par mēslošanas līdzekli var norādīt uz mēslošanas līdzekļa iepakojuma etiķetes vai marķējuma, vai pavaddokumentā. Mikrobioloģiskajam preparātam un mēslošanas līdzeklim ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" vairāk nekā 25 kg smagā iepakojumā informāciju norāda uz etiķetes vai marķējuma."

19. Papildināt 40.punktu aiz vārdiem "obligāti jānorāda uz mēslošanas līdzekļa" ar vārdiem "(izņemot mikrobioloģisko preparātu)".

20. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Informācija, kas saskaņā ar šo noteikumu 8.1 pielikumu obligāti jānorāda uz mikrobioloģiskā preparāta iepakojuma etiķetes vai marķējuma, ir šāda:

40.1 1. mikrobioloģiskā preparāta oficiālais nosaukums un tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir);

40.1 2. dzīvotspējīgo mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts) un daudzums;

40.1 3. kultūraugi, kam produkts paredzēts, vai augsne (ja nepieciešams, norādīt tipu);

40.1 4. neto masa;

40.1 5. mikrobioloģiskā preparāta ražotājs un ievedējs;

40.1 6. specifiskās instrukcijas mikrobioloģisko preparātu lietošanai un glabāšanai (ja tādas ir)."

21. Papildināt V nodaļu ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Mikrobioloģiskais preparāts apritē drīkst atrasties tikai ražotāja iepakojumā vai, ja dienestā ir iesniegta ražotāja rakstiska atļauja to pārpakot, arī iepakotāja iepakojumā."

22. Papildināt 44.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "mēslošanas līdzekļa" ar vārdiem "(izņemot mikrobioloģisko preparātu)".

23. Papildināt noteikumus ar 64.1, 64.2 un 64.3 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Mēslošanas līdzekli, kas līdz 2011.gada 31.decembrim reģistrēts kā organiskais un organominerālais mēslošanas līdzeklis un kas neatbilst šo noteikumu 1.pielikuma G sadaļas identifikācijas un kvalitātes prasībām, bet atbilst šo noteikumu 1.pielikuma J sadaļas netipiska mēslošanas līdzekļa vai augu augšanas veicinātāja identifikācijas un kvalitātes prasībām, pārreģistrē J identifikācijas grupā, ja tā ražotājs vai ievedējs līdz 2015.gada 1.janvārim ir iesniedzis dienestā zinātniskās institūcijas izsniegtu pārskatu par attiecīgā līdzekļa efektivitātes izmēģinājumu pārbaudes rezultātiem un tie saskaņā ar šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minētajām prasībām ir pozitīvi. Ja efektivitātes izmēģinājumu pārskats netiek iesniegts dienestā līdz 2015.gada 1.janvārim vai efektivitātes izmēģinājumu pārbaudes rezultāti nav pozitīvi, dienests pēc 2015.gada 1.janvāra mēslošanas līdzekļa reģistrāciju anulē.

64.2 Līdz 2015.gada 1.janvārim dienests veic mikrobioloģiskā preparāta pagaidu reģistrāciju, reģistrā norādot "pagaidu reģistrācija līdz 2015.gada 1.janvārim". Ja persona iesniedz dokumentus par mikrobioloģiskā preparāta efektivitātes pārbaudes rezultātiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām, dienests šo norādi svītro. Ja dienests līdz 2015.gada 1.janvārim nesaņem efektivitātes izmēģinājumu pārskatu vai pārskatā minētie pārbaudes rezultāti neatbilst šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minētajām prasībām, pagaidu reģistrāciju anulē.

64.3 Līdz 2012.gada 1.martam mikrobioloģisko preparātu atļauts tirgot bez tā reģistrācijas vai pagaidu reģistrācijas."

24. Izteikt 1.pielikuma F un G sadaļu šādā redakcijā:

"F. Kaļķošanas materiāli

Nr. p.k.

Oficiālais kaļķošanas materiāla nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Minimālā neitralizēšanas spēja, izteikta kā kalcija karbonāta (CaCO3)1 ekvivalents (% no sausas masas), un kaļķošanas materiāla specifiskās prasības

Kaļķošanas materiāla pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1. Dolomīta karbonātkaļķi Rūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas - kalcija un magnija karbonāti, kalcija un magnija oksīdi, kalcija un magnija hidroksīdi 105 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

2. Kaļķakmens milti Rūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļa - kalcija karbonāts 80 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

3. Daļēji apdedzināts, malts dolomīts Rūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas - kalcija un magnija karbonāti, kalcija un magnija oksīdi, kalcija un magnija hidroksīdi 85 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

4. Dolomītmilti Rūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas - kalcija un magnija karbonāti 80 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

5. Elektrofiltru putekļi Cementa rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas - kalcija oksīdi un nedaudz magnija oksīdu 70 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 1 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

6. Degakmens pelni Rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas - kalcija oksīdi un nedaudz magnija oksīdu 60 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 3 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

7. Filtrkaļķi Cukura rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas - kalcija un magnija karbonāti. Nedaudz satur organiskās vielas, slāpekļa, fosfora, kālija u.c. augu barības elementus 30 % Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

8. Krīts Rūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļa - kalcija karbonāts 95 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 1 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

9. Dolomīta smiltis, rupjie dolomīta milti Rūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas - kalcija un magnija karbonāti 80 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs:
1 mm - 35 %
2 mm - 10 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Par 2 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

10. Citi kaļķošanas materiāli Jebkuri iepriekš neminēti materiāli, kas noderīgi augsnes skābuma neitralizācijai un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz augsni un augiem, kā arī iepriekš minētie kaļķošanas materiāli ar rupjāku granulometrisko sastāvu 20 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs - 60 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde par kaļķošanas materiāla iedarbību

G. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi

Nr. p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (sausnas, organiskās vielas un augu barības elementu minimālais saturs (% no dabīgi mitrā mēslošanas līdzekļa masas) un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

Sapropelis Organisko vielu un minerālvielu komplekss nogulums Sausna - 10 %

Organiskās vielas - 5 %

Organiskās vielas

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Reakcija pH

2.

Mājputnu mēsli Iegūti, žāvējot vai citādi apstrādājot mājputnu mēslus 0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna - 50 %

Organiskās vielas - 30 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

3.

Zivju milti Ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, bez citām piedevām 0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna - 80 %

Organiskās vielas - 50 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

4.

Mājlopu ragi un nagi Ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, bez citām piedevām

-

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

5.

Eļļas augu sēklu izspaidas Atlikumi, kurus iegūst, izspiežot un (vai) ekstrahējot eļļu no sēklām, un kurus paredzēts lietot mēslojumam

-

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

6.

Apstrādāti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi Iegūti:

1) gatavojot minerālmēslu un organisko mēslu maisījumus, tai skaitā no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, un (vai) no žāvētiem vai citādi apstrādātiem augu izcelsmes produktiem;

2) no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm;

3) žāvējot vai citādi apstrādājot augu izcelsmes produktus

0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna - 10 %

Organiskās vielas - 5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

7.

Cietie organominerālie mēslošanas līdzekļi ar sekundārajiem elementiem un (vai) mikroelementiem Cieti mēslošanas līdzekļi, kas iegūti no minerālmēsliem un augu izcelsmes organiskiem savienojumiem vai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, tos mehāniski sajaucot, un ar papildu apstrādi vai bez tās 0,5%

(N + P2O5 + K2O)

Sausna - 10 %

Organiskās vielas - 5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundārie elementi un mikroelementi saskaņā ar šo noteikumu 4. un 9.pielikumu

8.

Šķidrie organominerālie mēslošanas līdzekļi ar sekundārajiem elementiem un (vai) mikroelementiem Šķidri mēslošanas līdzekļi, kuru ražošanā izmantoti minerālmēsli un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, vai augu izcelsmes organiski savienojumi 0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna - 2 %

Organiskās vielas - 1 %

Kopējais slāpeklis (N)

Ja kāda no slāpekļa formām ir vairāk par 1 %, to deklarē

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Sausna

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundārie elementi un mikroelementi saskaņā ar šo noteikumu 4. un 8.pielikumu"

25. Papildināt 1.pielikumu ar I un J sadaļu šādā redakcijā:

"I. Mikrobioloģiskie preparāti

Nr. p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļas

Mikrobioloģiskajam preparātam etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji un citas prasības

1

2

3

4

1. Azotobacter produkts Azotobaktēriju produkts ir gatavots no tīras baktēriju kultūras • Mikroorganismu zinātniskais nosaukums

• Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV1/g vai KVV/ml

2. Mikorizu produkts Mikorizu produkts satur sēnīšu kultūras, kas uzlabo barības vielu uzņemšanu noteiktām augu grupām un ģintīm • Mikroorganismu zinātniskais nosaukums

• Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV/g vai KVV/ml

3. Mikroorganismus saturoši līdzekļi Tiek ražoti, izmantojot no dabiskās vides izdalītu viena vai vairāku mikroorganismu tīrkultūru maisījumu. Pievienotas vielas, kas nodrošina mikroorganismu dzīvotspēju un optimālus glabāšanas apstākļus • Mikroorganismu zinātniskais nosaukums

• Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV/g vai KVV/ml

1KVV - koloniju veidojošās vienības.

J. Netipiski mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji

Nr. p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji

1

2

3

4

5

1. Netipiski mēslošanas līdzekļi Ražošanas blakusprodukti (u.tml.) (N + P2O5 + K2O) mazāk nekā 0,5 % Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundāros elementus un mikroelementus deklarē, ja to saturs atbilst šo noteikumu 4. un 9.pielikumam

2. Augu augšanas veicinātāji Izvilkumi, ražošanas blakusprodukti (u.tml.), kas satur bioloģiski aktīvus savienojumus, piemēram, humātus   Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundāros elementus un mikroelementus deklarē, ja to saturs atbilst šo noteikumu 4. un 9.pielikumam.

Konkrētais bioloģiski aktīvais savienojums

Netipisks mēslošanas līdzeklis - mēslošanas līdzeklis, kurš satur slāpekli, fosforu un kāliju mazāk par 0,5 % dabīgi mitrā materiālā un pēc kura lietošanas novērojams ražas pieaugums vismaz 10 % apjomā.

Augu augšanas veicinātājs - produkts, kurš satur vienu vai vairākus tādus ķīmiskus elementus, kas tiek atzīti par augiem nepieciešamiem, kā arī vienu vai vairākus bioloģiski aktīvus savienojumus un kuru saskaņā ar ieteicamo mēslošanas līdzekļa devu lieto galvenokārt augu augšanas veicināšanai, nevis augu apgādei ar barības elementiem."

26. Papildināt 2.pielikumu ar 4.piezīmi šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 1.pielikuma I sadaļā minētajiem mikrobioloģiskajiem preparātiem pieļaujamās novirzes no dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzuma KVV/g vai KVV/ml ir ± 50 %."

27. Izteikt 3.pielikuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Organominerālie un organiskie mēslošanas līdzekļi un kaļķošanas materiāli, netipiskie mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji dzīvsudrabs (Hg) 2,0 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
kadmijs (Cd) 3,0 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
arsēns (As) 50 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
niķelis (Ni) 100 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
svins (Pb) 150 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
varš (Cu) 600 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
cinks (Zn) 1500 mg/kg Nosaka karaļūdens ekstraktā
4. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi, kas satur dzīvnieku izcelsmes izejvielas Salmonellas 25 g produkta paraugā nav konstatēts

"

28. Papildināt 3.pielikumu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi Escherichia coli un Enterococaceae 1000 KVV/g vai 1000 KVV/ml  
6. Mikrobioloģiskie preparāti un netipiskie mēslošanas līdzekļi Salmonellas* 25 g produkta paraugā nav konstatēts  
Escherichia coli* un Enterococaceae* 1000 KVV/g vai 1000 KVV/ml  

* Nosaka mikrobioloģiskajam preparātam, kura substrāts satur organisko vai organominerālo mēslošanas līdzekli vai dzīvnieku izcelsmes mēslošanas līdzekli."

29. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.530

Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas iesniegums

               

diena

 

mēnesis

 

gads

I. Vispārīgā informācija

1. Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas iesniegumu iesniedz (vajadzīgo atzīmēt ar x)

ražotājs ievedējs iepakotājs maisījuma sagatavotājs

2. Iesniedzēja reģistrācijas numurs kompetentās institūcijas reģistrā                                  

 

3. Iesniedzējs:

3.1. nosaukums  
3.2. juridiskā adrese
3.3. tālruņa numurs faksa numurs
e-pasta adrese  

4. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

4.1. personas kods             -          

4.2. vārds  
4.3. uzvārds
4.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):
4.4.1. izdevējiestādes nosaukums  
4.4.2. numurs
4.4.3. izsniegšanas datums

5. Mēslošanas līdzekļa ražotājs vai maisījuma sagatavotājs:
5.1. nosaukums  
5.2. adrese
5.3. tālruņa numurs faksa numurs
e-pasta adrese  

II. Informācija par mēslošanas līdzekli

6. Mēslošanas līdzekļa veids  

7. Nosaukums:

7.1. oficiālais nosaukums
7.2. tirdzniecības nosaukums  

8. Mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) pamatsastāvs (%)  
 

9. Ražošanas metode  
 
 
 

10. Izejvielas  
 
 
 
 

11. Deklarētie augu barības elementi (%), to formas un šķīdība (mikrobioloģiskajiem preparātiem norāda dzīvotspējīgo mikroorganismu zinātniskos nosaukumus (ģinti, sugu, kā arī celmu, ja tāds ir identificēts) un daudzumu KVV/g vai KVV /ml)____________________

   
 
 
 

12. Citas deklarētās īpašības1 (izņemot mikrobioloģiskos preparātus)  
   
 
 

13. Dati par nevēlamo piemaisījumu saturu2  
   
 
 

14. Citi būtiski dati3   
 
 

15. Dati par bioķīmiski aktīvu vielu (piemēram, inhibitoru, pesticīdu) esību  
   
 
 

16. Norādes par bīstamību  
 
 
 

17. Norādes par uzglabāšanu  
 
 
 

18. Norādes par lietošanu  
 
 
 

19. Paredzētais mēslošanas līdzekļa aprites posms  
 

(vajadzīgo norādīt)

20. Valsts nodevas maksājuma datums  

.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
 

(reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīmes.

1 Saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 5.aili.

2 Saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

3 Informācija, kas nav jādeklarē, bet ko ražotājs vai reģistrētājs vēlas norādīt (piemēram, mēslošanas līdzekļa reakcija, viskozitāte, blīvums).

4 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

30. Papildināt 6.pielikumu ar 4.piezīmi šādā redakcijā:

"4 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

31. Papildināt 7.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

32. Papildināt noteikumus ar 7.1 pielikumu šādā redakcijā:

"7.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.530

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Valsts augu aizsardzības dienests

Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecība
Nr. ____

1. Mikrobioloģiskā preparāta nosaukums  
 

(atbilstoši mikrobioloģiskā preparāta identifikācijas prasībām)

   
 

(mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums)

2. Mikrobioloģiskā preparāta ražotājs  
3. Mikrobioloģiskā preparāta aprites posms
 

(norādīt vajadzīgo - ražošana, ievešana, tirdzniecība)

4. Mikrobioloģiskā preparāta deklarējamie dati

Zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts)

Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums (KVV/g vai KVV/ml)

   

5. Citi deklarējamie dati  
 

6. Izmantošanas joma  
Apliecība izsniegta
 

(norādīt īpašnieku)

Apliecības izsniegšanas datums  

Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona  
 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

33. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.530

Etiķetē vai marķējumā un pavaddokumentos norādāmā informācija par mēslošanas līdzekli

1. Mēslošanas līdzekļa oficiālais nosaukums saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un mēslošanas līdzekļa tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir).

2. Ja minerālmēsli satur divus vai trīs galvenos augu barības elementus (slāpekli, fosforu, kāliju), nosaukumā ir norāde "Kompleksie minerālmēsli". Augu barības elementus norāda ar vārdiem vai ķīmiskajiem simboliem. Mehānisko maisījumu nosaukumā ir norāde "Mehānisks maisījums".

3. Ja mēslošanas līdzeklis satur:

3.1. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus sekundāros augu barības elementus (piemēram, magniju, kalciju, nātriju, sēru), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Satur" un sekundāro elementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

3.2. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus mikroelementus (piemēram, boru, kobaltu, varu, dzelzi, mangānu, molibdēnu, cinku), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Ar mikroelementiem" vai vārds "Ar" un mikroelementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

3.3. vairāku mikroelementu sāļu maisījumu, oficiālajā nosaukumā ir norāde "Mikroelementu maisījums".

4. Ja mēslošanas līdzekļa iepakojumā ir mazāk par 1 kg (vai 1000 ml) attiecīgā mēslošanas līdzekļa, mēslošanas līdzekļa nosaukumā uz etiķetes konkrētu sekundāro augu barības elementu un mikroelementu nosaukumus un ķīmiskos simbolus var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā.

5. Mēslošanas līdzekļa pamatsastāvs. Augu barības elementus norāda deklarēto rādītāju sadaļā ar vārdiem un ķīmiskajiem simboliem: slāpeklis (N), fosfors (P2O5), kālijs (K2O), kalcijs (Ca), magnijs (Mg), nātrijs (Na), sērs (S), hlors (Cl), bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo), cinks (Zn). Šie nosacījumi attiecas arī uz mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis".

6. Deklarējamie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 5.aili:

6.1. kalcija, magnija, nātrija un sēra saturu deklarē minerālmēsliem, kuros elementu saturs nav mazāks par 1,4 % - Ca, 1,2 % - Mg, 2,2 % - Na, 2,0 % - S;

6.2. viena vai vairāku mikroelementu saturu cietajos vai šķidrajos mikroelementu sāļu maisījumos, kā arī minerālmēslos, kas paredzēti galveno vai sekundāro augu barības elementu piegādei, deklarē, ja to saturs attiecīgajā mēslošanas līdzeklī nav zemāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteikto. Deklarē mikroelementu:

6.2.1. kopējo saturu, ko izsaka kā mēslošanas līdzekļa masas procentus;

6.2.2. ūdenī šķīstošo saturu, ko izsaka kā mēslošanas līdzekļa masas procentus, ja šķīstošais saturs ir vismaz puse no kopējā satura. Ja mikroelements pilnībā šķīst ūdenī, deklarē tikai ūdenī šķīstošo saturu;

6.3. ja minerālmēsli satur mikroelementus organominerālu kompleksu savienojumu veidā, deklarēto rādītāju sadaļā aiz mikroelementa nosaukuma un apzīmējuma ir norāde "Helatēts ar" un helātu veidotāja apzīmējums saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 2.punktu.

7. Norādes par mēslošanas līdzekļa lietošanu. Mēslošanas līdzekļiem, kas satur tikai mikroelementus, ir norāde "Uzmanību! Lietošanas normas pārsniegšana var būt kaitīga".

8. Norādes par mēslošanas līdzekļa uzglabāšanu (saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir). Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem norāda to uzglabāšanas temperatūru un citas īpašās prasības. Mēslošanas līdzeklim norāda uzglabāšanas termiņu, ja tāds ir.

9. Norādes par mēslošanas līdzekļa bīstamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu.

10. Dzīvnieku izcelsmes organiskajiem un organominerālajiem mēslošanas līdzekļiem, kas nav kūtsmēsli, uz marķējuma ir norāde "Vismaz 21 dienu nepieļaut lauksaimniecības dzīvnieku pieeju mēslotajai platībai".

11. Garantēta neto masa cietajiem minerālmēsliem un garantēta masa (vai tilpums) šķidrajiem minerālmēsliem. Ja norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma (taras) masu vai tilpumu.

12. Ja mēslošanas līdzeklim ir izsniegts apliecinājums par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", mēslošanas līdzekļa marķējumā vai etiķetē lieto norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" un norāda tās kontroles institūcijas kodu, kura izsniegusi sertifikātu ar apliecinājumu.

13. Mēslošanas līdzekļa ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese. Iepakotājs norāda ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukumu un adresi.

Piezīmes.

1. Fosfora un kālija satura pārrēķināšanai no elementa uz oksīdu izmanto šādas formulas:

1.1. fosfors (P) x 2,291 = fosfora oksīds (P2O5);

1.2. kālijs (K) x 1,205 = kālija oksīds (K2O).

2. Magnija, kalcija, nātrija un sēra satura pārrēķināšanai no oksīda uz elementu izmanto šādas formulas:

2.1. (MgO) x 0,603 = magnijs (Mg);

2.2. (CaO) x 0,715 = kalcijs (Ca);

2.3. (Na2O) x 0,742 = nātrijs (Na);

2.4. (SO3) x 0,400 = sērs (S).

3. Šo noteikumu 1.pielikuma H sadaļas mēslošanas līdzekļiem deklarēto rādītāju sadaļā var norādīt tos sekundāros augu barības elementus, kuru saturs ir zemāks par šā pielikuma 6.1.apakšpunktā noteikto, un mikroelementus, kuru saturs ir zemāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteikto, obligāti norādot šo augu barības elementu saturu."

34. Papildināt noteikumus ar 8.1 pielikumu šādā redakcijā:

"8.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.530

Etiķetē vai marķējumā norādāmā informācija par mikrobioloģisko preparātu

1. Mikrobioloģiskā preparāta oficiālais nosaukums saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir).

2. Deklarējamie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 4.aili:

2.1. mikrobioloģiskā preparāta mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts);

2.2. dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums, kas ir izteikts kā KVV/g vai KVV/ml (KVV - kolonijas veidojošās vienības).

3. Norādes par mikrobioloģiskā preparāta lietošanu.

4. Norādes par augu sugām, ģintīm, augu grupām vai par mikrobioloģisko procesu atjaunošanu, aktivizēšanu un regulēšanu augsnē vai citā substrātā, kam mikrobioloģiskais preparāts paredzēts.

5. Norādes par mikrobioloģiskā preparāta uzglabāšanu (uzglabāšanas temperatūra un uzglabāšanas termiņš) un citas īpašās prasības (saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir).

6. Mikrobioloģiskā preparāta garantētā neto masa vai tilpums. Ja norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma (taras) masu vai tilpumu.

7. Mikrobioloģiskā preparāta ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese."

35. Papildināt 10.pielikumu ar 3.piezīmi šādā redakcijā:

"3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 942Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 17.12.2011.Zaudē spēku: 15.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 16.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
241411
17.12.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)