Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.742

Rīgā 2011.gada 27.septembrī (prot. Nr.55 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu, 20.1 pantu un 23.panta pirmo un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
38.panta otro daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145.nr.; 2011, 52.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 8.punkta otro teikumu aiz vārdiem "kuri ir mainījuši" ar vārdiem "(tostarp darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns)";

1.2. papildināt 21. un 29.punktu aiz vārdiem "darba devējs" ar vārdiem "(maksātnespējas procesa administrators)";

1.3. svītrot 29.2.apakšpunktā vārdus "pārskata mēnesī";

1.4. svītrot 30.2.apakšpunktu;

1.5. izteikt 30.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators), ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 1., 2., 3., 4. un 5.aili;";

1.6. papildināt 30.4.apakšpunktu aiz vārdiem "darba devējs" ar vārdiem "(maksātnespējas procesa administrators)";

1.7. papildināt noteikumus ar 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. maksātnespējas procesa administrators saskaņā ar darba devēja grāmatvedības uzskaitē atspoguļoto informāciju, ja darba devēja ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos nav iesniedzis vai precizējis darba devējs;";

1.8. papildināt noteikumus ar 30.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.6. darba devējs par personu, kurai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu obligātās iemaksas šo noteikumu IV1 nodaļā noteiktajā kārtībā izmaksā Finanšu ministrija. Aizpilda 5.pielikuma I un II sadaļu.";

1.9. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu. Šajos gadījumos darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) iesniedz arī ziņas par darba ņēmējiem.";

1.10. papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Obligāto iemaksu veikšanas un ziņojuma iesniegšanas kārtība, ja obligātās iemaksas izmaksā Finanšu ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu

41.1 Darba devējs, kuram saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu uzdots atlīdzināt darba ņēmējam obligātās iemaksas no nesaņemtajiem darba ienākumiem:

41.1 1. aprēķina obligātās iemaksas, piemērojot likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu likmi;

41.1 2. aizpilda šo noteikumu 5.pielikuma I sadaļu "Ziņas par personu un sociālās apdrošināšanas periodiem, par kuriem atlīdzināti darba ienākumi" un II sadaļu "Ziņas par personai atlīdzinātajiem darba ienākumiem un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli";

41.1 3. iesniedz šo noteikumu 41.1 2.apakšpunktā minēto informāciju Finanšu ministrijā 10 darbdienu laikā pēc obligāto iemaksu aprēķināšanas.

41.2 Finanšu ministrija:

41.2 1. vienlaikus ar zaudējuma atlīdzinājuma izmaksu darba ņēmējam pēc šo noteikumu 41.1 3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas iemaksā obligātās iemaksas atbilstošajā valsts budžeta ieņēmumu kontā;

41.2 2. aizpilda šo noteikumu 5.pielikuma III sadaļu "Ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem";

41.2 3. iesniedz šo noteikumu 41.1 2. un 41.2 2.apakšpunktā minēto informāciju (5.pielikums) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā līdz tā mēneša pēdējai darbdienai, kas seko mēnesim, kurā veikts šo noteikumu 41.2 1.apakšpunktā minētais maksājums.

41.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārbauda un reģistrē Finanšu ministrijas iesniegtās ziņas un, ja tiek konstatēta kļūda, sastāda protokolu un nosūta to Finanšu ministrijai. Finanšu ministrija attiecīgo protokolu nosūta darba devējam, kurš iesniedzis šo noteikumu 41.1 2.apakšpunktā minēto informāciju (5.pielikuma I un II sadaļa). Darba devējs 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā protokola saņemšanas iesniedz Finanšu ministrijā precizētās ziņas. Finanšu ministrija tās iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.";

1.11. izteikt 1.pielikuma tabulas "Ziņu kods un tā atšifrējums" 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"21.

40

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns

22.

41

Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns

23.

50

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas

24.

51

Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas"

1.12. svītrot 1.pielikuma 3.piezīmē vārdus "atvaļinājums saistībā ar adoptējamā bērna aprūpi";

1.13. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra
noteikumiem Nr.827

Ziņojums par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par darba ņēmēju, kam ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību ir nodarīts zaudējums

I. Ziņas par personu un sociālās apdrošināšanas periodiem, par kuriem atlīdzināti darba ienākumi

Vārds, uzvārds  

Personas kods

-

Valsts pārvaldes iestāde, ar kuras prettiesisko administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību ir nodarīts zaudējums

Periods, par kuru atlīdzināti darba ienākumi

nodokļu maksātāja kods

nosaukums

no (dd.mm.gggg.)

līdz (dd.mm.gggg.)

II. Ziņas par personai atlīdzinātajiem darba ienākumiem un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli

Nr.
p.k.

Gads un mēnesis, par kuru veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Atlīdzinātie darba ienākumi (latos)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (%)

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (latos)

gads

mēnesis

             
             
             

KOPĀ

x

Ziņas sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds)

Amats ___________________________

Paraksts* _________________________

Datums* __________________________

Tālruņa numurs ____________________

III. Ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem

Summa (latos)

Datums, kad maksājums ir veikts

Maksājuma dokumenta numurs

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

  

  

  

Ziņas sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds)

Amats ___________________________

Paraksts* _________________________

Datums* __________________________

Tālruņa numurs ____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Šo noteikumu 1.2., 1.5., 1.6., 1.7. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

3. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 742Pieņemts: 27.09.2011.Stājas spēkā: 06.10.2011.Piemērojams ar: 01.10.2011.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 05.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
237212
06.10.2011
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"