Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3.,12., 24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2., 15., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 82., 131., 178., 206.nr.; 2011, 99., 144.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.panta trešajā daļā:

izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši šā likuma 11.9 pantam, izņemot ienākumu no publiskā apgrozībā esošu finanšu instrumentu atsavināšanas, arī no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parāda vērtspapīru atsavināšanas;";

papildināt daļu ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"92) ienākums no metāllūžņu pārdošanas;".

2. Aizstāt 6.pantā vārdus "pamatdarba vietā" ar vārdiem "vietā, kuru maksātājs uzskata par galveno ienākuma gūšanas vietu".

3. 8.pantā:

papildināt trešo daļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"151) ienākumi no metāllūžņu pārdošanas;";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"5.1 Ja dzīvības apdrošināšanas līgums (ar līdzekļu uzkrāšanu) tiek izbeigts pirms termiņa, nesasniedzot šā likuma 8.panta piektās daļas 1.punktā noteikto piecu gadu darbības termiņu, apliekamo ienākumu taksācijas gadā, kad tiek izmaksāta atpirkuma summa (vai - ja aprēķinātā atpirkuma summa ir nulle - gadā, kad līgums tiek izbeigts pirms termiņa), palielina par iepriekšējos taksācijas gados attaisnotajos izdevumos iekļautajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem saistībā ar šo izbeigto līgumu. Minētajam ienākumam tiek piemērota tā algota darba ienākumam noteiktā nodokļa likme, kas ir noteikta gadā, kad tiek izmaksāta pieprasītā atpirkuma summa."

4. 9.panta pirmajā daļā:

papildināt 19.2 punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) metāllūžņu pārdošanas;";

papildināt 36.punktu ar vārdiem "vai kas nav kompensācijas par intelektuālo īpašumu un tiesībām uz to (autoratlīdzība, izpildītājatlīdzība, zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un viņu mantinieku honorāri) vai kompensācijas par tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu".

5. Papildināt 10.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja dzīvības apdrošināšanas līgums (ar līdzekļu uzkrāšanu) tiek izbeigts pirms termiņa, nesasniedzot šā likuma 8.panta piektās daļas 1.punktā noteikto piecu gadu darbības termiņu, šā panta pirmās daļas 6.punktu nepiemēro par visiem minētā līguma darbības gadiem."

6. Izslēgt 11.panta septīto daļu.

7. Izteikt 13.panta pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku,".

8. Papildināt 15.panta septīto daļu pēc skaitļa "9.1" ar vārdu un skaitli "un 9.2" un pēc skaitļa "15." - ar vārdu un skaitli "un 15.1".

9. Papildināt 16.1 pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"3.2 Ja dzīvības apdrošināšanas līgums (ar līdzekļu uzkrāšanu) tiek izbeigts pirms termiņa, nesasniedzot šā likuma 8.panta piektās daļas 1.punktā noteikto piecu gadu darbības termiņu, par ienākuma gūšanas dienu uzskata dienu, kad tiek izmaksāta atpirkuma summa."

10. Papildināt 17.panta divpadsmito daļu pēc skaitļa "8." ar skaitli "9.2".

11. 24.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "izņemot" ar vārdiem "ienākumus, kas minēti šā panta septītajā daļā, vai";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"7. Ar nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

8. Šā panta septīto daļu nepiemēro šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem ienākumiem."

12. 26.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "maksātāja" ar vārdu "deklarētās";

aizstāt trešajā daļā vārdus "dzīvesvieta bija deklarēta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta bija";

papildināt piektās daļas 4.punktu pēc vārda "vai" ar vārdu "deklarētās";

papildināt sestās daļas 2.punktu pēc vārda "maksātāja" ar vārdu "deklarētās".

13. 28.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā maksātājs veiks saimniecisko darbību;";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam deklarāciju par taksācijas gadu, kurā dzīvības apdrošināšanas līgums (ar līdzekļu uzkrāšanu) tiek izbeigts pirms termiņa, nesasniedzot likuma 8.panta piektās daļas 1.punktā noteikto piecu gadu darbības termiņu, palielinot taksācijas gada ar nodokli apliekamo ienākumu par iepriekšējos taksācijas gados attaisnotajos izdevumos iekļautajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem taksācijas gadā, kurā tiek izmaksāta atpirkuma summa (vai - ja aprēķinātā atpirkuma summa ir nulle - gadā, kad līgums tiek izbeigts pirms termiņa)."

14. Izslēgt 29.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "norādot maksātāja dzīvesvietu".

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 77., 78., 79., 80., 81., 82. un 83.punktu šādā redakcijā:

"77. Šā likuma 3.panta trešās daļas 9.2 punktu, 8.panta trešās daļas 15.1 punktu, 9.panta pirmās daļas 19.2 punkta "c" apakšpunktu, grozījumu 11.pantā attiecībā uz septītās daļas izslēgšanu, grozījumu 15.panta septītajā daļā attiecībā uz nodokļa likmes noteikšanu 3.panta trešās daļas 9.2 punktā un 8.panta trešās daļas 15.1 punktā minētajam ienākumam, kā arī grozījumu 17.panta divpadsmitajā daļā attiecībā uz daļas papildināšanu ar skaitli "9.2" piemēro ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

78. Grozījumus šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunktā piemēro, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

79. Grozījumu 24.panta otrajā daļā un grozījumu attiecībā uz šā panta papildināšanu ar septīto daļu piemēro ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

80. Šā likuma 24.panta septītajā daļā minētajiem ienākumiem, kas gūti 2008., 2009. un 2010.taksācijas gadā, piemēro 5 procentu nodokļa likmi.

81. Maksātāji, kuri 2008., 2009. un 2010.taksācijas gadā no šā likuma 24.panta septītajā daļā minētajiem ienākumiem nodokli samaksājuši atbilstoši nodokļa likmei, kas attiecīgajā taksācijas gadā noteikta algota darba ienākumiem, ir tiesīgi saņemt pārmaksātās nodokļa summas atmaksu, ko nosaka kā starpību starp samaksāto nodokļa summu, piemērojot nodokļa likmi, kas taksācijas gadā noteikta algota darba ienākumiem, un nodokļa summu, kas no minētajiem ienākumiem noteikta, piemērojot 5 procentu likmi.

82. Šā likuma 24.panta septīto daļu un pārejas noteikumu 79., 80. un 81.punktu nepiemēro šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem ienākumiem un fizisko personu gūtajiem ienākumiem par taksācijas gadu, par kuru ir veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa revīzija (audits).

83. Attiecībā uz fiziskajām personām, kuras līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi šā likuma 28.panta 6.punktā, ir uzsākušas saimniecisko darbību, bet nav reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas, ir piemērojami šā likuma 28.panta 6.punkta nosacījumi, kas bija spēkā līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 5.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.09.2011.Stājas spēkā: 19.10.2011.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 05.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
237183
19.10.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"