Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts robežsardze

Pavēle Nr. 32 Rīgā 2001.gada 24. janvārī

Par Valsts robežsardzes darbības rezultātiem 2000. gadā un uzdevumiem 2001. gadam

Ir pagājuši deviņi darba gadi kopš Latvijas robežsardzes atjaunošanas. Šajā laika posmā Valsts robežsardze ir sasniegusi ievērojamus rezultātus savā darbībā un ir izvirzījusi mērķi - sasniegt Valsts robežas apsardzības līmeni, kas ļautu mūsu valstij iestāties Eiropas Savienībā.

Aizvadītajā gadā paralēli plānotajiem darbiem tika uzsākti jauni, kā piemēram veiktas vairākas izmaiņas un papildinājumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos, uzsākta starptautiskās satiksmes tranzīta pasažieru vilcienu pārbaude un pavadīšana dzelzceļa iecirknī Kārsava - Kurcums u.c.

Paveiktais izvērtēts pavēlei pievienotajā Pārskatā par Valsts robežsardzes darbības rezultātiem 2000.gadā.

Lai sekmētu Latvijas Republikas Valsts robežsardzes tālāko attīstību un nodrošinātu Iekšlietu Ministrijas precizētā rīcības plāna valdības Deklarācijas izpildei īstenošanu, kā arī pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas 2001. gada darba plānu,

Pavēlu:

1. Valsts robežsardzes darbību 2000. gadā atzīt par apmierinošu.

2. Apstiprināt Pārskatu par Valsts robežsardzes darbības rezultātiem 2000. gadā (Šajā "Latvijas Vēstneša" laidienā - skat. 11., 12. lpp.; "LV" red. )

3. Apstiprināt Valsts robežsardzes 2001. gada darba plānu.

4. Noteikt šādus prioritāros pasākumus 2001. gadam:

4.1. Sagatavot izskatīšanai valdībā Valsts robežsardzes attīstības koncepciju 2001.- 2005. gadam;

4.2. Nepieļaut nelegālo imigrantu ieplūšanu valstī un pilnveidot nelegālās ieceļošanas novēršanas paņēmienus un darbības metodes:

4.2.1. turpināt darbu pie ceļošanas dokumentu datu bāzes izveides projekta;

4.2.2. attīstīt informācijas apmaiņu par nelikumīgās migrācijas procesu aktualitātēm starptautisko projektu ietvaros;

4.2.3. pilnveidot personāla prasmi atklāt nelegālos imigrantus intervēšanas rezultātā.

4.3. Nodrošināt personāla profesionālās sagatavotības pilnveidošanu un celt robežsargu kvalifikācijas līmeni, īpašu uzmanību veltot:

4.3.1. svešvalodu apmācībai PHARE projekta LE 9905.01.03 ietvaros;

4.3.2. apmācībām saskaņā ar Latvijas un Somijas robežsardzes noslēgto sadarbības protokolu;

4.3.3. apmācībām saskaņā ar citu ES valstu divpusējām palīdzības programmām;

4.3.4. kandidātu atlasei studijām LPA Robežsardzes koledžā;

4.3.5. Robežsardzes koledžas izveidošanai uz Rēzeknes robežsargu skolas bāzes.

4.4. Turpināt darbu pie normatīvo aktu izstrādes robežkontroles un robežuzraudzības jomā saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanas aktu un Šengenas acguis communitaire izvirzītajām prasībām.

4.5. Plānot un realizēt pasākumus, kas orientēti uz Eiropas Komisijas Progresa ziņojumos, Eiropas Komisijas atzinumā par kandidātvalstīm Agenda 2000, un Somijas ekspertu analītiskajā ziņojumā atzīmēto trūkumu novēršanu.

4.6. Sagatavot un noteiktajā kārtībā iesniegt nepieciešamos grozījumus Latvijas Republikas Valsts robežas likumā un Robežsardzes likumā.

4.7. Turpināt gatavot un noteiktajā kārtībā iesniegt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektus:

4.7.1. Robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīms;

4.7.2. Noteikumi par robežkontroles veikšanai nepieciešamajām iekārtām un tehnisko aprīkojumu;

4.7.3. Grozījumi un papildinājumi Ministru kabineta 1996. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 247 "Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas noteikumi".

4.8. Sadarbībā ar Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas robežapsardzības institūcijām attīstīt Baltijas valstu savstarpējo (iekšējo) robežu robežkontroles konceptuālo modeli, plānot un realizēt šā modeļa realizēšanai nepieciešamos pasākumus:

4.8.1. piedalīties sekojošu starptautisko līgumu robežapsardzības jomā izstrādāšanā un virzīšanā parakstīšanai noteiktajā kārtībā:

4.8.1.1. Līgums starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku par kopīgās robežkontroles organizēšanu;

4.8.1.2. Līgums starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku par valsts robežas režīmu

4.8.1.3. Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Vienošanās par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību;

4.8.1.4. Līgums starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par valsts robežas režīmu;

4.8.1.5. Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos.

4.9. Sadarbībā ar Lietuvas robežapsardzības, kā arī muitas dienestiem organizēt kopēju robežkontroli autoceļu RKP:

4.9.1. Meitene-Kalviai;

4.9.2. Medumi-Smeline;

4.9.3. Rucava-Butiņģe.

4.10. Kopīgi ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu un attiecīgiem Iekšlietu ministrijas dienestiem sakārtot Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežas šķērsošanas vienkāršoto kārtību atbilstoši Šengenas acquis communitaire izvirzītajām prasībām.

4.11. Piedalīties starptautiskās sadarbības pasākumos:

4.11.1. Task Forces programmas ietvaros;

4.11.1.1. izstrādāt starptautisko robežkontroles spiedogu rokasgrāmatu;

4.11.1.2. piedalīties starptautiskās operācijās cīņai ar organizēto noziedzību.

4.11.2. Baltijas jūras reģiona valstu Robežkontroles konferences (BSRBRC) ietvaros;

4.11.3. Baltijas reģiona valstu Iekšlietu ministriju pasākumos, kas orientēti uz zagtā autotransporta pārvietošanās bloķēšanu (BALTCOM);

4.11.4. 1999.gada 3.decembrī Helsinkos parakstītā Protokola par Somijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Robežsardzes, Muitas un Policijas dienestu sadarbību rezolutīvās daļas nosacījumu īstenošana;

4.11.5. turpināt darbību divpusējo sadarbības līgumu ietvaros, kā arī ES starptautiskajos robežapsardzības un robežkontroles pasākumos.

4.12. Kopīgi ar NBS štābu sagatavot grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē valsts institūciju darbību ārkārtas situācijās, kā arī sagatavot sadarbības plāna projektu militāro draudu situācijai un krīzes gadījumiem uz austrumu robežas.

4.13. Turpināt sadarbību ar VID Muitas iestādēm izdalot zemāk minētos pamatjautājumus:

4.13.1. vienotas robežkontroles tehnoloģijas izstrāde un ieviešana visos dzelzceļu robežkontroles punktos;

4.13.2. apvienoto robežkontroles punktu uz Latvijas-Lietuvas robežas izveidošana, esošo paplašināšana un infrastruktūras modernizācija;

4.13.3. jaunuzcelto robežkontroles punktu apsaimniekošana;

4.13.4. videonovērošanas sistēmu projektu realizāciju robežkontroles punktos.

4.14. Izstrādāt un ieviest:

4.14.1. robežapsardzības notikumu un darbības informācijas sistēmu "RAIS";

4.14.2. robežapsardzības, tās ekonomisko kritēriju un saimniekošanas izvērtēšanas sistēmu "REKSIS";

4.14.3. vienotu VRS lietvedības sistēmu un tās normatīvo dokumentu datu bāzi.

4.15. Turpināt Valsts robežsardzes informatīvās - sakaru sistēmas tālāku pilnveidošanu:

4.15.1. izveidot Valsts robežsardzes iekšējo datu pārraides tīklu - Intranetu;

4.15.2. izveidot uz austrumu robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmu;

4.15.3. nodrošināt ar tiešslēguma on-line saikni visus autoceļu robežkontroles punktus un teritoriālās pārvaldes;

4.15.4. nodrošināt VRS darbībā iegūto datu par administratīvajiem pārkāpumiem ietveršanu IeM vienotajā administratīvo pārkāpumu sistēmā "Filtrs".

4.16. Turpināt Valsts robežsardzes Peldošo līdzekļu dienesta attīstību, nostiprinot Valsts robežsardzes vietu un nozīmi Latvijas Republikas Jūras robežas kontrolē un apsardzībā.

4.17. Turpināt Valsts robežsardzes Kinoloģiskā dienesta attīstību.

4.18. Turpināt darbu pie Iekšlietu ministrijas Dienesta aviācijas izveidošanas Valsts robežsardzes sastāvā.

4.19. Turpināt uzraudzīt valsts investīciju projektu realizācijas gaitu:

4.19.1. valsts austrumu robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas ( projekts IA22) izveidē;

4.19.2. valsts austrumu robežas infrastruktūras attīstības projektā ( projekts IA16):

4.19.2.1. Šķaunes, Krivandas, Opoļu (par PHARE programmas investētiem līdzekļiem) un Robežnieku robežsardzes nodaļu celtniecībā;

4.19.2.2. Piedrujas (par PHARE programmas investētiem līdzekļiem), Aizgāršas un Pededzes robežsardzes nodaļu un robežpārejas punktu celtniecībā;

4.19.2.3. Vorzovas robežpārejas punktu celtniecībā (par PHARE programmas investētiem līdzekļiem);

4.19.2.4. Zilupes DzRKP un Kārsavas DzRKP ēku celtniecībā;

4.19.2.5. Burtnieku, Robeždaugavas, Budovkas, Ceplīšu (par PHARE programmas investētiem līdzekļiem) un Demenes vizuālās un tehniskās novērošanas torņu celtniecībā;

kā arī gatavot nepieciešamo robežapsardzības dokumentāciju jaunuzceltajām robežsardzes nodaļām un robežpārejas punktiem.

5. Pārvalžu priekšniekiem līdz š.g. 10. februārim:

5.1. organizēt pārvalžu 2000. gada darbības izvērtējuma sanāksmes, noteikt pārvaldes darbību Valsts robežsardzes prioritāro uzdevumu izpildei 2001. gadā;

5.2. pārvaldes amatpersonas, kuras 2000. gadā uzrādījušas labākos dienesta rezultātus, apbalvot savas disciplinārās varas ietvaros.

6. Ar pavēli iepazīstināt Valsts robežsardzes personālu.

Valsts robežsardzes priekšnieks robežsardzes ģenerālis G.Dāboliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valsts robežsardzes darbības rezultātiem 2000. gadā un uzdevumiem 2001. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts robežsardze Veids: pavēle Numurs: 32Pieņemts: 24.01.2001.Stājas spēkā: 24.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2001.
2364
24.01.2001
2554
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"