Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi".

2. Aizstāt 5.1 pantā vārdu "Kopienu" ar vārdu "Savienības".

3. Papildināt 15.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot papildu apstākļus, kuriem varētu būt nozīme pieteikuma, sūdzības un jautājuma izlemšanā, tiesa to var izskatīt tiesas sēdē, iepriekš par tās laiku un vietu paziņojot lietas dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis pieteikuma, sūdzības un jautājuma izskatīšanai."

4. 34.pantā:

papildināt pirmās daļas 7.punktu pēc vārdiem "brīdinājuma kārtībā" ar vārdiem un skaitļiem "par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1896/2006)";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "par tiesas lēmumu" ar vārdiem "izņemot lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos".

5. Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:

"36.1 pants. Valsts nodevas ieskaitīšana

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006 samaksātā nodeva ieskaitāma valsts nodevā par prasību, ja atbildētājs paziņojis par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu un tiek turpināta prasības tiesvedība."

6. 37.panta pirmajā daļā:

izslēgt 2.punktā vārdus un skaitli "vai atstāj bez izskatīšanas pieteikumu saskaņā ar šā likuma 406.6 pantu";

izslēgt 3.punktā vārdus un skaitli "vai tiesvedība izbeigta saskaņā ar šā likuma 406.8 pantu".

7. 41.pantā:

papildināt pirmās daļas trešo teikumu pēc vārdiem "Valsts nodeva par" ar vārdiem "blakus sūdzību par tiesas lēmumu";

papildināt trešo daļu pēc skaitļa un vārda "219.panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

8. Papildināt 42.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja tiesa apstiprina izlīgumu un izbeidz tiesvedību lietā, tiesas izdevumi, kas nav samaksāti iepriekš, piespriežami no abām pusēm valsts ienākumos vienādā apmērā, ja izlīgumā nav noteikts citādi."

9. Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) prasītāji - prasībās, kas izriet no vienošanās par darba veikšanu, ja prasītājs ir persona, kas izcieš sodu ieslodzījuma vietā;".

10. Izteikt 53.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikums par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu iesniedzams tiesā, kurā nokavēto darbību vajadzēja izpildīt, un to izskata rakstveida procesā. Par pieteikuma izskatīšanu rakstveida procesā iepriekš paziņo lietas dalībniekiem, vienlaikus nosūtot tiem pieteikumu par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu."

11. Papildināt 55.pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) norādījumu, ka tiks izmantota videokonference;".

12. 56.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "ar paziņojumu par saņemšanu" ar vārdiem "elektroniskā pasta sūtījumā";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Tiesas dokumentus piegādā elektroniskā pasta sūtījumā, ja lietas dalībnieks paziņojis tiesai, ka viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu. Šādā gadījumā tiesas dokumentus nosūta uz lietas dalībnieka norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja tiesa konstatē tehniskus šķēršļus tiesas dokumentu piegādāšanai elektroniskā pasta sūtījumā, tos piegādā citā šā panta pirmajā daļā minētajā veidā."

13. Papildināt 56.1 pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) trešajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar elektroniskā pasta sūtījumu."

14. Papildināt 61.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Vienlaikus tiesas sēdes gaitu var fiksēt arī ar tehniskajiem līdzekļiem."

15. Papildināt 62.panta pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) to, ka tiesas sēdes gaitu fiksē ar tehniskajiem līdzekļiem;".

16. Aizstāt 77.panta pirmajā daļā vārdus "parāda pārvede" ar vārdiem "parāda pārvede un citi apstākļi".

17. Papildināt 108.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Liecinieku var nopratināt, arī izmantojot videokonferenci tiesā pēc liecinieka atrašanās vietas vai šim nolūkam speciāli aprīkotā vietā."

18. 111.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Rakstveida pierādījumi iesniedzami oriģinālā vai noteiktā kārtībā apliecināta noraksta, kopijas vai izraksta veidā. Ja to faktu noskaidrošanai, kuriem ir nozīme lietā, pietiek ar rakstveida dokumenta vai cita raksta daļu, tiesai var iesniegt izrakstu no tā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiesai iesniegts rakstveida pierādījums noraksta, kopijas vai izraksta veidā, tiesa pēc lietas dalībnieku motivēta lūguma vai pēc savas iniciatīvas ir tiesīga pieprasīt iesniegt vai uzrādīt oriģinālu, ja tas nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai."

19. Papildināt 122.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ekspertu var nopratināt, arī izmantojot videokonferenci tiesā pēc eksperta atrašanās vietas vai šim nolūkam speciāli aprīkotā vietā."

20. Papildināt 128.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) prasībās par naudas summas piedziņu - kredītiestādes nosaukums un konta numurs, kurā veicama samaksa, ja tāds ir;".

21. Aizstāt 131.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1896/2006)" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006".

22. Papildināt 133.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) prasības pieteikums maza apmēra prasības lietā nav noformēts atbilstoši šā likuma 250.20 pantā noteiktajam."

23. Aizstāt 134.panta otrajā daļā vārdus "tiesnesis ir tiesīgs apvienot šīs lietas vienā tiesvedībā, ja šāda apvienošana sekmēs lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu un ja pusēm nav iebildumu" ar vārdiem "tiesa ir tiesīga apvienot šīs lietas vienā tiesvedībā, ja šāda apvienošana sekmēs lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu".

24. Papildināt 140.panta devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas sēdes diena nosakāma ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas."

25. Papildināt 143.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

"vai atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība lietā izbeigta šā likuma 223.panta 2. un 4.punktā noteiktajos gadījumos".

26. 149.pantā:

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) personu piedalīšanos lietas iztiesāšanā, izmantojot videokonferenci.";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "par tiesas uzdevumu nosūtīšanu citām tiesām" ar vārdiem "par personu piedalīšanos lietas iztiesāšanā, izmantojot videokonferenci".

27. Izteikt 154.pantu šādā redakcijā:

"154. pants. Tiesas sēdes uzsākšana

Lietas iztiesāšanai noteiktajā laikā tiesa ienāk sēžu zālē, sēdes vadītājs atklāj tiesas sēdi un paziņo:

1) gadu, datumu, mēnesi un tiesas sēdes vietu;

2) tās tiesas nosaukumu, kura izskata lietu, tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, tulku, tiesas noteikto pārstāvi videokonferences norisei, advokātu un prokuroru, kuri piedalās lietā;

3) tiesas sēdes atklāšanas laiku;

4) lietas nosaukumu."

28. Papildināt 155.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas noteikts pārstāvis pārbauda to personu identitāti, kuras tiesas sēdē piedalās, izmantojot videokonferenci."

29. Izteikt 195.pantu šādā redakcijā:

"195.pants. Spriedums par naudas summas piedziņu

Taisot spriedumu par naudas summas piedziņu, tiesa tā rezolutīvajā daļā norāda prasījuma veidu un piedzenamo summu, atsevišķi uzrādot galveno parādu un procentus, laiku, par kādu procenti piespriesti, prasītāja tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai) saņemt procentus, minot arī to apmēru, kā arī kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā veicama samaksa, ja tāds norādīts prasības pieteikumā."

30. 200.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesa pēc savas iniciatīvas vai lietas dalībnieka pieteikuma var labot spriedumā pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas. Jautājumu par kļūdu labošanu izskata rakstveida procesā. Par minētā jautājuma izskatīšanu rakstveida procesā iepriekš paziņo lietas dalībniekiem. Ja pieteikumu iesniedzis lietas dalībnieks, vienlaikus ar paziņojuma nosūtīšanu tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu par pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdu labošanu spriedumā.";

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"kura norakstu nosūta lietas dalībniekiem triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas".

31. 206.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kā arī par sprieduma veida un kārtības grozīšanu" ar vārdiem "kā arī par tā izpildes veida un kārtības grozīšanu";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums par sprieduma izpildīšanas atlikšanu, sadalīšanu termiņos vai izpildes veida un kārtības grozīšanu izpildāms nekavējoties.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi."

32. Izteikt 206.1 panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"206.1 pants. Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 861/2007 paredzētajā kārtībā taisītā sprieduma un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1896/2006 paredzētajā kārtībā taisītā Eiropas maksājuma rīkojuma izpildes jautājumi

(1) Tiesa, kas taisījusi spriedumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 861/2007 paredzētajā kārtībā vai Eiropas maksājuma rīkojumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1896/2006 paredzētajā kārtībā, ir tiesīga pēc parādnieka pieteikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 861/2007 15.panta 2.punktā vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1896/2006 23.pantā paredzētajos gadījumos:

1) aizstāt sprieduma vai Eiropas maksājuma rīkojuma izpildi ar šā likuma 138.pantā paredzētajiem pasākumiem šā sprieduma vai Eiropas maksājuma rīkojuma izpildes nodrošinājumam;

2) grozīt sprieduma vai Eiropas maksājuma rīkojuma izpildes veidu vai kārtību;

3) apturēt sprieduma vai Eiropas maksājuma rīkojuma izpildi."

33. Papildināt 209.pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) ja tiesas sēdē neierodas atbildētājs, kuram saskaņā ar šā likuma 56.2 panta pirmo daļu ir nosūtīts paziņojums par tiesas sēdes laiku un vietu un ir saņemts apstiprinājums par dokumentu izsniegšanu (56.2 panta otrā daļa), bet atbildētājs paziņojumu nav saņēmis savlaicīgi;

7) ja tiesas sēdē neierodas atbildētājs, kuram saskaņā ar šā likuma 56.2 panta pirmo daļu ir nosūtīts paziņojums par tiesas sēdes laiku un vietu vai prasības pieteikuma noraksts, un nav saņemts apstiprinājums par dokumentu izsniegšanu (56.2 panta otrā daļa) vai dokumentu neizsniegšanu."

34. Papildināt 210.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ja persona nespēj piedalīties tiesas sēdē, izmantojot videokonferenci, tehnisku vai citu no tiesas neatkarīgu iemeslu dēļ."

35. Papildināt 211.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesa atliek lietas izskatīšanu šā likuma 209.panta 7.punktā paredzētajā gadījumā, nākamā tiesas sēde nosakāma tikai pēc tam, kad ir ievēroti Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1393/2007 19.panta 2.punktā vai 1965.gada 15.novembra Hāgas konvencijas par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (turpmāk - Hāgas 1965.gada konvencija) 15.panta otrajā daļā minētie nosacījumi vai, ja šajā pantā minētie tiesību akti nav piemērojami, ir veikti līdzvērtīgi pasākumi."

36. 214.pantā:

aizstāt 4.1 punktā vārdu "Kopienu" ar vārdu "Savienības";

izslēgt 6.punktu.

37. 216.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdu "Kopienu" ar vārdu "Savienības";

izslēgt 7.punktu.

38. Aizstāt 244.panta pirmajā daļā vārdus "kurā laulība noslēgta vai kurā glabājas iepriekšējo gadu civilstāvokļa aktu reģistru pirmie eksemplāri" ar vārdiem "kurā glabājas attiecīgais civilstāvokļa aktu reģistrs".

39. Papildināt piekto sadaļu ar 30.3 nodaļu šādā redakcijā:

"30.3 nodaļa
Lietas par maza apmēra prasībām

250.18 pants. Lietu izskatīšanas kārtība

(1) Lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.

(2) Šīs nodaļas noteikumi neskar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  861/2007 piemērošanu.

250.19 pants. Lietas ierosināšana

(1) Lietas par maza apmēra prasību ierosināšana un izskatīšana šajā nodaļā paredzētajā kārtībā pieļaujama tikai prasībās par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu (35.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts).

(2) Lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, ja galvenais parāds vai - prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu - maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 1500 latus. Maksājumu kopsumma prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu attiecināma uz katru bērnu atsevišķi.

250.20 pants. Prasības pieteikuma saturs

(1) Prasības pieteikums noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam.

(2) Prasības pieteikumā papildus šā likuma 128.pantā noteiktajam norāda, vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē.

250.21 pants. Prasības pieteikuma un tam pievienoto dokumentu nosūtīšana atbildētājam

(1) Vienlaikus ar prasības pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstu nosūtīšanu atbildētājam nosūtāma paskaidrojuma veidlapa, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas termiņu - 30 dienas, skaitot no dienas, kad prasības pieteikums nosūtīts atbildētājam.

(2) Tiesa papildus informē atbildētāju par to, ka paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, kā arī par to, ka atbildētājs var lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē.

250.22 pants. Procesuālo tiesību izskaidrošana pusēm

(1) Vienlaikus ar dokumentu nosūtīšanu pusēm (148.pants) tiesa izskaidro tām procesuālās tiesības, informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim.

(2) Šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika (250.25 panta pirmā daļa).

250.23 pants. Atbildētāja paskaidrojumi

(1) Paskaidrojumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam.

(2) Paskaidrojumā atbildētājs norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai iesniegti paskaidrojumi;

2) prasītāja un atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);

3) lietas numuru un prasības priekšmetu;

4) to, vai viņš atzīst prasību pilnīgi vai kādā tās daļā;

5) savus iebildumus pret prasību un to pamatojumu, kā arī normatīvo aktu, uz kuru tie pamatoti;

6) pierādījumus, kas apstiprina viņa iebildumus pret prasību;

7) lūgumus par pierādījumu izprasīšanu;

8) to, vai lūdz atlīdzināt tiesas izdevumus;

9) to, vai lūdz atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus, norādot to apmēru un pievienojot apmēru pamatojošos dokumentus;

10) to, vai lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē;

11) citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā;

12) citus lūgumus;

13) paskaidrojumiem pievienoto dokumentu sarakstu;

14) paskaidrojumu sastādīšanas laiku un vietu.

250.24 pants. Pretprasības celšana

(1) Atbildētājs ir tiesīgs celt pretprasību paskaidrojumu sniegšanai noteiktajā termiņā.

(2) Tiesa pieņem pretprasību (136.panta trešā daļa) un izskata lietu šā likuma 30.3 nodaļā noteiktajā kārtībā, ja pretprasība atbilst šā likuma 250.19 pantā noteiktajam prasības summas apmēram un noformēta atbilstoši šā likuma 250.20 panta noteikumiem.

(3) Tiesa pieņem pretprasību (136.panta trešā daļa), bet turpina izskatīt lietu prasības tiesvedības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ja pretprasībā norādītā prasības summa pārsniedz šā likuma 250.19 pantā noteikto prasības summu vai tā nav naudas piedziņas vai uzturlīdzekļu piedziņas prasība (35.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts).

250.25 pants. Lietu izskatīšana rakstveida procesā un sprieduma sastādīšana un pasludināšana

(1) Ja puses nelūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē vai tiesa neuzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē, lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot pusēm par datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.

(2) Tiesas spriedumu pasludina, pusēm nekavējoties pēc sprieduma sastādīšanas izsniedzot sprieduma norakstu.

(3) Pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Sprieduma norakstu nosūta nekavējoties pēc pilna sprieduma sastādīšanas datuma. Sprieduma saņemšana neietekmē termiņu skaitījumu.

250.26 pants. Lietu iztiesāšana tiesas sēdē

Tiesa lietu iztiesā tiesas sēdē prasības tiesvedības kārtībā, ja to lūdz kāda no pusēm vai ja tiesa uzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē.

250.27 pants. Sprieduma lietās par maza apmēra prasībām stāšanās likumīgā spēkā

(1) Tiesas spriedums lietās par maza apmēra prasībām apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

(2) Tiesas spriedumu lietās par maza apmēra prasībām lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā (desmitā sadaļa). Šajā gadījumā šā likuma desmitajā sadaļā minētās apelācijas instances tiesas tiesneša darbības veic pirmās instances tiesas tiesnesis.

(3) Tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā un kasācijas sūdzība nav iesniegta.

(4) Ja kasācijas sūdzība ir iesniegta, tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā vienlaikus ar:

1) Senāta rīcības sēdes lēmumu, ja ir atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību (464.panta trešā daļa un 464.1 pants);

2) kasācijas instances tiesas spriedumu, ja tiesas spriedums lietā par maza apmēra prasību nav atcelts vai minētais spriedums vai tā daļa ir atcelta un pieteikums atstāts bez izskatīšanas, vai tiesvedība izbeigta (474.pants).

(5) Uz tiesas sprieduma lietās par maza apmēra prasībām likumīgo spēku attiecināmi šā likuma 203.panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumi.

(6) Ja attiecībā uz dažādiem lietas dalībniekiem termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai par tiesas spriedumu lietā par maza apmēra prasību nosaka gan saskaņā ar šā likuma 454.panta pirmo vai otro daļu, gan saskaņā ar 454.panta 2.1 daļu vai attiecībā uz visiem lietas dalībniekiem termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai par tiesas spriedumu lietā par maza apmēra prasību nosaka saskaņā ar šā likuma 454.panta 2.1 daļu, tiesas spriedums lietā par maza apmēra prasību stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai, termiņu skaitot no vēlākā sprieduma noraksta izsniegšanas datuma, ja nav iesniegta kasācijas sūdzība.

(7) Ja šā panta sestajā daļā minētajos gadījumos nav saņemts attiecīgs apstiprinājums par sprieduma noraksta izsniegšanu (56.2 pants), spriedums stājas likumīgā spēkā sešus mēnešus pēc tā pasludināšanas.

(8) Tiesas spriedums lietās par maza apmēra prasībām tiek izpildīts saskaņā ar šā likuma 204., 204.1 pantu un 205.panta pirmās daļas noteikumiem. Sprieduma tūlītēja izpildīšana šā likuma 205.panta pirmās daļas 7.punktā paredzētajā gadījumā pieļaujama, vienīgi pieprasot no piedzinēja pienācīgu nodrošinājumu gadījumam, ja kasācijas instances tiesa pieņem šā likuma 474.panta 2., 3. vai 4.punktā minēto spriedumu."

40. Izteikt 376.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesa konstatē kādu no apstākļiem, kas norāda uz kredītiestādes maksātnespēju, tā ar savu spriedumu pasludina kredītiestādi par maksātnespējīgu un nosaka, ka kredītiestādes maksātnespēja iestājas tiesas sprieduma pasludināšanas dienā."

41. Papildināt 396.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apliecinājums par brīdinājuma izsniegšanu var būt arī zvērināta tiesu izpildītāja vai viņa palīga sastādīts akts par atteikšanos saņemt brīdinājumu."

42. 403.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumi par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu naudas maksājumu saistībās, kustamās mantas atdošanas saistībās vai saistībās pēc līgumiem, kas nodrošinātas ar komercķīlu, iesniedzami rajona (pilsētas) tiesai pēc parādnieka dzīvesvietas.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja saistība nodrošināta ar vairākiem nekustamiem īpašumiem un pieteikumi piekrīt dažādu rajona (pilsētas) tiesu izskatīšanai, pieteikumu izskata rajona (pilsētas) tiesa pēc pieteicēja izvēles - pēc viena nekustamā īpašuma atrašanās vietas."

43. Izteikt 404.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pierādījumu par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam (tajā skaitā nekustamā īpašuma īpašniekam vai komercķīlas devējam), ja no likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams. Apliecinājums par brīdinājuma izsniegšanu var būt arī zvērināta tiesu izpildītāja vai viņa palīga sastādīts akts par atteikšanos saņemt brīdinājumu."

44. Papildināt 406.1 panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ja pieprasītie procenti pārsniedz galvenā parāda summu."

45. 406.4 pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "kopā ar dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas samaksu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesneša atteikums pieņemt pieteikumu nav šķērslis tāda paša pieteikuma iesniegšanai tiesā, kad būs novērsti pieļautie trūkumi, vai arī prasības celšanai prasības tiesvedības kārtībā. Šajos gadījumos samaksātā valsts nodeva un ar brīdinājuma izsniegšanu saistītie izdevumi tiek ieskaitīti, ja pēc pieļauto trūkumu novēršanas tiesā iesniedz tādu pašu pieteikumu vai prasību ceļ prasības tiesvedības kārtībā."

46. 406.6 pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Lēmuma norakstu nosūta pieteicējam.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas nav šķērslis atkārtotai pieteikuma iesniegšanai par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai prasības celšanai prasības tiesvedības kārtībā. Šajos gadījumos samaksātā valsts nodeva tiek ieskaitīta."

47. 406.8 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmuma norakstu kopā ar parādnieka atbildi nosūta pieteicējam.";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajos gadījumos samaksātā valsts nodeva tiek ieskaitīta."

48. Papildināt 415.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja spriedums sastādīts pēc noteiktā datuma, sprieduma pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma faktiskās sastādīšanas dienas."

49. Izteikt 432.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sprieduma aprakstošajā daļā tiesa iekļauj īsu pirmās instances tiesas sprieduma motīvu un rezolutīvās daļas izklāstījumu, kā arī īsu apelācijas (pretapelācijas) sūdzības un iebildumu saturu.

(5) Sprieduma motīvu daļā norāda šā likuma 193.panta piektajā daļā minētos apstākļus, kā arī motivē attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu. Ja tiesa, izskatot lietu, atzīst, ka zemākās instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tā sprieduma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai. Šādā gadījumā šā likuma 193.panta piektajā daļā noteiktos apsvērumus sprieduma motīvu daļā var nenorādīt."

50. Izteikt 435.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj rakstveida procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Ja pieteikumu iesniedzis lietas dalībnieks, vienlaikus ar paziņojuma nosūtīšanu lietas dalībniekiem tiesa nosūta tiem pieteikumu par pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdu izlabošanu spriedumā."

51. 438.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums par sprieduma izpildes atlikšanu, sadalīšanu termiņos vai izpildes veida un kārtības grozīšanu izpildāms nekavējoties.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi."

52. Papildināt 445.panta pirmo daļu pēc vārdiem "tai pievienoto dokumentu norakstu tulkojums" ar vārdiem "vai nav pievienots dokuments, kas apstiprina valsts nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā".

53. Papildināt 447.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Blakus sūdzību par šā likuma 640.pantā minētajiem tiesneša lēmumiem izskata šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā."

54. 450.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pirmās instances tiesas spriedumu, kas taisīts, piemērojot šā likuma 30.3 nodaļas noteikumus, un apelācijas instances tiesas spriedumu (papildspriedumu) lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, bet prokurors - iesniegt kasācijas protestu.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Kasācijas kārtībā var pārsūdzēt" ar tekstu "pirmās instances tiesas spriedumu, kas taisīts, piemērojot šā likuma 30.3 nodaļas noteikumus, un".

55. Aizstāt 464.panta sestajā daļā vārdu "Kopienu" ar vārdu "Savienības".

56. Aizstāt 472.1 pantā vārdu "Kopienu" ar vārdu "Savienības".

57. Papildināt likumu ar 60.1 nodaļu šādā redakcijā:

"60.1 nodaļa
Lietas jauna izskatīšana sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu Eiropas Savienības tiesību normās paredzētajos gadījumos

485.1 pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu var ierosināt atbildētājs, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 805/2004), 19.pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 861/2007 18.pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1896/2006 20.pantu vai Padomes regulas Nr. 4/2009 19.pantu, iesniedzot pieteikumu:

1) par rajona (pilsētas) tiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu - attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu - Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai;

3) par Tiesu palātas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu - Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentam.

(2) Pieteikumu var iesniegt 45 dienu laikā no dienas, kad uzzināti šā panta pirmajā daļā minētajās Eiropas Savienības tiesību normās paredzētie pārskatīšanas apstākļi.

(3) Pieteikumu nevar iesniegt, ja ir iestājies noilgums tam, lai iesniegtu izpildei izpildu dokumentu par attiecīgo nolēmumu.

(4) Pieteikumu, kurā nav norādīti apstākļi, kas saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajām Eiropas Savienības tiesību normām var tikt atzīti par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, nepieņem un atdod atpakaļ iesniedzējam. Tiesnesis atsakās pieņemt izskatīšanai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu arī tad, ja pieteikums iesniegts atkārtoti un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai nolēmuma pārskatīšanas apstākļi ir mainījušies. Par šādu tiesneša lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

485.2 pants. Pieteikuma izskatīšana

Pieteikumu par nolēmuma pārskatīšanu izskata rakstveida procesā.

485.3 pants. Tiesas lēmums

(1) Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, kurus norāda pieteicējs, atzīstami par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem saskaņā ar šā likuma 485.1 panta pirmajā daļā minētajām Eiropas Savienības tiesību normām.

(2) Ja tiesa konstatē nolēmuma pārskatīšanas apstākļus, tā atceļ apstrīdēto nolēmumu pilnībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

(3) Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, tā pieteikumu noraida.

(4) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību."

58. Papildināt 486.panta piektās daļas otro teikumu ar vārdiem "un atšķiramības noteikumi".

59. 536.pantā:

izslēgt 7.punkta otro teikumu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja izpildu rakstu šā panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ nav iespējams izsniegt kādā nolēmuma daļā, to var izsniegt pārējā šķīrējtiesas nolēmuma daļā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

60. Aizstāt 537.pantā skaitli un vārdu "536.panta" ar skaitli un vārdiem "536.panta pirmās daļas".

61. 539.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) valsts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes (turpmāk - regulators) lēmumi par strīda izskatīšanu.";

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "lēmumi administratīvo pārkāpumu" ar vārdiem "un likumu pārkāpumu";

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 299.pantu pieņemtie Eiropas Padomes, Komisijas vai Eiropas Centrālās bankas akti."

62. 540.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "komisijas lēmumiem" ar vārdiem "regulatora lēmumiem par strīda izskatīšanu";

aizstāt 1.punktā vārdus un skaitli "Eiropas kopienas dibināšanas līguma 256.pantu pieņemtajiem Eiropas Padomes vai Komisijas lēmumiem" ar vārdiem un skaitli "Līguma par Eiropas Savienības darbību 299.pantu pieņemtajiem Eiropas Padomes, Komisijas vai Eiropas Centrālās bankas aktiem;";

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "lēmumi administratīvo pārkāpumu" ar vārdiem "un likumu pārkāpumu";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ārvalsts tiesas vai kompetentās iestādes izsniegts Eiropas izpildes rīkojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 805/2004;".

63. 541.pantā:

izteikt 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā likuma 539.panta otrās daļas 4.punktā minētajā gadījumā izpildu rakstu izsniedz piedzinējam uz viņa rakstveida lūguma pamata Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa.";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Šā likuma 544.1 un 544.2 pantā minētajā gadījumā izpildu rakstu izsniedz piedzinējam uz viņa rakstveida lūguma pamata rajona (pilsētas) tiesa pēc nolēmuma izpildīšanas vietas vai arī pēc parādnieka - fiziskās personas - dzīvesvietas vai juridiskās personas atrašanās vietas (juridiskās adreses)."

64.  Izslēgt 541.1 panta trešajā daļā vārdus "savas iniciatīvas vai".

65. Papildināt likumu ar 544.2 pantu šādā redakcijā:

"544.2 pants. Regulatora lēmuma par strīda izskatīšanu piespiedu izpilde

(1) Tiesā iesniegtajam pieteikumam par izpildu raksta izsniegšanu pievieno regulatora lēmumu par strīda izskatīšanu.

(2) Lēmumu par izpildu raksta izsniegšanu vai motivētu atteikumu to izsniegt pieņem tiesnesis vienpersoniski uz iesniegtā pieteikuma un tam pievienotā regulatora lēmuma par strīda izskatīšanu pamata triju dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, neaicinot puses.

(3) Lēmums par izpildu raksta izsniegšanu stājas spēkā nekavējoties.

(4) Par lēmumu atteikt izsniegt izpildu rakstu var iesniegt blakus sūdzību 10 dienu laikā no dienas, kad lēmuma noraksts izsniegts prasītājam.

(5) Tiesa atsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja konstatē, ka saskaņā ar likumu konkrēto strīdu var izšķirt tikai tiesā."

66. Papildināt 552.panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitli "vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (596. pants)".

67. 555.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"555.pants. Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu";

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā un otrajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "priekšlikumu" ar vārdu "paziņojumu";

aizstāt pirmās daļas trešajā teikumā un trešajā daļā vārdu "priekšlikums" ar vārdiem "paziņojums par pienākumu";

aizstāt sestajā daļā vārdu "priekšlikums" ar vārdu "paziņojums";

izslēgt visā pantā vārdus "labprātīgi", "labprātīgai" un "labprātīgas".

68. Izslēgt 556.pantu.

69. Papildināt 600.panta trešo daļu pēc vārda "kopīpašniekiem" ar vārdiem "izņemot tādas dzīvojamās mājas kopīpašniekus, kura nav sadalīta dzīvokļu īpašumos".

70. Papildināt 601.panta ceturto daļu ar vārdiem "iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus".

71. Papildināt 606.panta ceturto daļu pēc vārda "kopīpašniekam" ar vārdiem "izņemot tādas dzīvojamās mājas kopīpašniekus, kura nav sadalīta dzīvokļu īpašumos".

72. 613.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "tiesas sēdē" ar vārdiem "rakstveida procesā";

izslēgt vārdu "kopīpašniekam";

izslēgt pēdējo teikumu.

73. 614.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "parādniekam, nekustamā īpašuma īpašniekam, kopīpašniekam, ja nekustamais īpašums atrodas kopīpašumā, un kreditoriem" ar vārdiem "parādniekam un nekustamā īpašuma īpašniekam";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pēdējam pārsolītajam solītājam, parādniekam, nekustamā īpašuma īpašniekam, kopīpašniekam, ja nekustamais īpašums atrodas kopīpašumā, un kreditoriem" ar vārdiem "parādniekam un nekustamā īpašuma īpašniekam".

74. Aizstāt 615.panta otrās daļas pēdējā teikumā vārdu "kopīpašniekam" ar vārdu "līdzīpašniekam".

75. 619.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdu "labprātīgi";

aizstāt otrajā teikumā vārdu "Priekšlikumā" ar vārdu "Paziņojumā".

76. 620.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"620.1 pants. Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Priekšlikumu labprātīgi" ar vārdiem "Paziņojumu par pienākumu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paziņojumā tiesu izpildītājs norāda arī datumu, kurā notiks sprieduma piespiedu izpilde, ja parādnieks to neizpildīs."

77. 620.5 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"620.5 pants. Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Priekšlikumu labprātīgi" ar vārdiem "Paziņojumu par pienākumu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paziņojumā tiesu izpildītājs norāda arī datumu, kurā notiks ieguvēja ievešana nekustamā īpašuma valdījumā, ja parādnieks pienākumu neizpildīs."

78. Izteikt 620.6 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vienu akta eksemplāru tiesu izpildītājs izsniedz parādniekam vai pilngadīgam viņa ģimenes loceklim, kura klātbūtnē veikta ieguvēja ievešana nekustamā īpašuma valdījumā."

79. Izteikt 620.7 panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ievešanai nekustamā īpašuma valdījumā noteiktajā laikā ne parādnieks, ne kāds no pilngadīgiem viņa ģimenes locekļiem neierodas un nav ziņu par viņu neierašanās iemeslu vai arī viņi nav ieradušies attaisnojoša iemesla dēļ, tiesu izpildītājs ievešanu valdījumā atliek.

(2) Ja ne parādnieks, ne kāds no pilngadīgiem viņa ģimenes locekļiem nav ieradies ievešanai nekustamā īpašuma valdījumā atkārtoti noteiktajā laikā un nav ziņu par viņu neierašanās iemeslu vai arī viņi nav ieradušies tāda iemesla dēļ, kuru tiesu izpildītājs neatzīst par attaisnojošu, telpas tiek atvērtas piespiedu kārtā, klātesot policijas pārstāvim un diviem lieciniekiem. Par telpu piespiedu atvēršanu tiesu izpildītājs izdara atzīmi aktā."

80. Papildināt 74.2 nodaļu ar 620.9 pantu šādā redakcijā:

"620.9 pants. Rīcība ar glabāšanā nodoto mantu

(1) Parādniekam ir tiesības mēneša laikā saņemt glabāšanā nodoto mantu, samaksājot sprieduma izpildes izdevumus.

(2) Ja parādnieks atsakās maksāt sprieduma izpildes izdevumus, tiesu izpildītājs aiztur parādnieka mantu tādā vērtībā, kāda nepieciešama sprieduma izpildes izdevumu segšanai, bet pārējo mantu nodod parādniekam.

(3) Aizturēto mantu tiesu izpildītājs pārdod saskaņā ar šā likuma 71.nodaļas noteikumiem.

(4) Mantas pārdošanā saņemtā nauda tiek ieskaitīta sprieduma izpildes izdevumu segšanai, bet varbūtējais naudas pārpalikums izmaksājams parādniekam. Par mantas pārdošanu tiesu izpildītājs paziņo parādniekam, ja viņam ir ziņas par parādnieka dzīvesvietu.

(5) Ja parādnieks mēneša laikā neierodas saņemt glabāšanā nodoto mantu, tiesu izpildītājs to pārdod saskaņā ar šā likuma 71.nodaļas noteikumiem.

(6) Mantu, kurai nav tirgus vērtības vai kuru nevar pārdot un kuru parādnieks šā panta pirmajā daļā norādītajā termiņā un kārtībā nav ieradies saņemt, tiesu izpildītājs iznīcina liecinieku klātbūtnē, sastādot par to aktu."

81. 635.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "jaunatklātiem apstākļiem" ar vārdiem "vai sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu Eiropas Savienības tiesību normās paredzētajos gadījumos";

aizstāt sestajā daļā vārdu "maldīgām" ar vārdu "nepatiesām".

82. Aizstāt 638.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "indentifikācijas" ar vārdu "identifikācijas".

83. 644.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums par ārvalsts tiesas nolēmuma izpildīšanas atlikšanu, sadalīšanu termiņos vai izpildes veida un kārtības grozīšanu izpildāms nekavējoties.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "sadalīt termiņos sprieduma izpildi" ar vārdiem "sadalīt termiņos ārvalsts tiesas nolēmuma izpildi";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi."

84. Papildināt pārejas noteikumus ar 52., 53., 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"52. Šā likuma 133.panta pirmās daļas 3.punkts, 30.3 nodaļa, kā arī grozījumi šā likuma 37.panta pirmajā daļā, 406.4 panta otrajā un ceturtajā daļā, 406.6 panta otrajā un trešajā daļā, 406.8 panta otrajā un trešajā daļā, 450.panta pirmajā un trešajā daļā un 486.panta piektajā daļā stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.

53. Šā likuma 30.3 nodaļas noteikumi nav piemērojami tādu prasības pieteikumu izskatīšanai, kas saņemti tiesā līdz 2011.gada 30.septembrim.

54. Līdz 2011.gada 30.septembrim samaksāto valsts nodevu lietās par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā atmaksā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2011.gada 30.septembrim.

55. Grozījums šā likuma 486.panta piektajā daļā par šķīrējtiesu nosaukumu atšķiramību neattiecas uz šķīrējtiesas nosaukumu, kas šķīrējtiesu reģistrā ierakstīts līdz 2011.gada 30.septembrim."

Likums stājas spēkā 2011.gada 30.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 8.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 20.septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.09.2011.Stājas spēkā: 30.09.2011.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 20.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
236269
30.09.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)