Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Jūrmalā 2011.gada 11.augustā (prot. Nr.15, 8.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu

1. Veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību":

1.1. papildināt 2.1.2. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā";

1.2. papildināt 2.1.3. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā";

1.3. papildināt 2.1.4. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā";

1.4. izteikt 2.1.5. punktu šādā redakcijā:

"2.1.5. zemes labticīgajam ieguvējam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940. gada 21. jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i., līdz 1991. gada 20. novembrim un viņa tiesiskajam mantiniekam - vientuļam pensionāram, vientuļam I vai II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku vai nav noslēgts uztura līgums. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā";

1.5. papildināt 2.1.7. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā";

1.6. noteikt 2.1.7. punktā nodokļa atvieglojuma apmēru 50 % apjomā;

1.7. papildināt 3.4.2. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"2011. taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti arī gadījumos, ja nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetam, kas jānomaksā pilnā apmērā trīs mēnešu laikā no Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas komisijas lēmuma pieņemšanas dienas";

1.8. papildināt 3.8. punktu:

Nodokļa maksātāja kategorija

Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts

5.1.8.

- apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā

- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu

- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu uz 2011. gada 1. augustu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku)

- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija

- nomas līguma kopija

- iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti

5.1.9.

- apliecinājums par to, ka iestāde ir reģistrēta kā ārstniecības iestāde un tās darbības profils ir rehabilitācijas iestāde, un ēka - jaunbūve nav nodota ekspluatācijā un atrodas tāda īpašuma sastāvā, kurā tiek sniegti ārstniecības un rehabilitācijas iestādes pakalpojumi

5.1.10.

- apliecinājums, ka 2010. gadā piesaistīto pilsētas viesu vai tūristu skaits ir vismaz 50 000

- apliecinājums, ka uzņēmuma vidējais nodarbināto skaits 2010. gadā ir 30 vai vairāk nodarbināto

- apliecinājums, ka 2011. gadā saglabātās darba vietas ir vismaz 80 % attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 2010. gadā

1.9. papildināt 3.10. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijai vai komisijas pilnvarotai personai ir tiesības apsekot īpašumu un, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķirt vai atcelt piešķirto atvieglojumu.";

1.10. papildināt ar 4.6. punktu šādā redakcijā:

"4.6. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs trīs mēnešu laikā no Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas lēmuma pieņemšanas dienas nav nomaksājis parādu pašvaldības budžetam pilnā apmērā, tad Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija pieņem lēmumu, ar kuru tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojums. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek dzēsts piešķirtais atvieglojums, kā rezultātā papildus aprēķinātā summa tiek sadalīta likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos un tiek aprēķināta nokavējuma nauda";

1.11. noteikt 5.1.4. punktā nodokļa atvieglojuma apmēru 50 % apjomā;

1.12. papildināt 5.1. punktu ar 5.1.8., 5.1.9. un 5.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

Nodokļu maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļu atlaides apmērs

5.1.8.

nodokļa maksātājs par to nekustamo īpašumu, kurā

a) tiek veikta saimnieciskā darbība un/vai īpašums tiek iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un/vai valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai,

b) ir reģistrēta struktūrvienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,

c) struktūrvienībā ir nodarbināti uz pilnu darba slodzi ne mazāk kā 50 % strādājošo un ne mazāk kā piecas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Jūrmalas administratīvajā teritorijā, bet mikrouzņēmumiem - strādājošo uz pilnu slodzi ir ne mazāk kā 50 %, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā

25 %

5.1.9.

nodokļa maksātājs - juridiska persona, kas reģistrēta kā ārstniecības iestāde un tās darbības profils ir rehabilitācijas iestāde, par to ēku - jaunbūvi -, kas nav nodota ekspluatācijā un atrodas tāda īpašuma sastāvā, kurā tiek sniegti ārstniecības un rehabilitācijas iestādes pakalpojumi

90%

5.1.10.

nodokļu maksātājs - juridiska persona par nekustamo īpašumu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) 2010. gadā piesaistīto tūristu vai pilsētas viesu skaits ir vismaz 50 000,

b) 2010. gadā uzņēmumā gada vidējais nodarbināto skaits ir 30 vai vairāk nodarbināto,

c) 2011. gadā saglabātas darba vietas ir vismaz 80 % pret vidējo darba vietu skaitu 2010. gadā,

d) ēku galvenais lietošanas veids saskaņā ar nekustamo īpašumu valsts reģistra datiem ir "ēkas plašizklaides pasākumiem" (kods 1261)

50%

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis


Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai sekmētu uzņēmējdarbības vidi pilsētā, kā arī noteiktu vienādus nodokļa atvieglojuma apmērus 2.1.7. punktā noteiktajām kategorijām analoģiski, kā tas ir noteikts ar 2.1.2 un 2.1.3. punktiem, turklāt tiek nodrošinātas atvieglojumu piemērošanas iespējas īpašuma sadales rezultātā izveidotajiem īpašumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešo daļu pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, bet tā paša likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība" paredz papildināt juridisku personu loku, kam var piešķirt atvieglojumus, kā arī noteikt jaunā redakcijā Saistošo noteikumu 2.1.7 un 5.1.4. punktā nodokļa atvieglojuma apmērus. Grozījumos paredz ieviest trīs jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kam tiks dota iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Šo saistošo noteikumu grozījumu būtiska ietekme uz Jūrmalas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa kopējiem ieņēmumiem netiek prognozēta. Ieņēmumu samazinājums tiek prognozēts līdz 2,5 % no nekustamā īpašuma nodokļa gada ieņēmumu summas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumu pieņemšana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi Jūrmalas pilsētā, kā arī tiek noteikti jauni nodokļu atvieglojumu apmēri, tādējādi atbalstot Jūrmalas pamatiedzīvotājus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu un grozījumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa. Grozījumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi"

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par nekustamā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 11.08.2011.Stājas spēkā: 09.09.2011.Zaudē spēku: 14.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 08.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
235572
09.09.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)