Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 138

Rīgā 1999.gada 6.aprīlī (prot. Nr. 20, 22.§)

Kārtība, kādā aizpildāmas un iesniedzamas valsts amatpersonu un to radinieku deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu un valsts amatpersonu amatu saraksti

Izdoti saskaņā ar Korupcijas novēršanas likuma
22.panta otro un sesto daļu, 31.panta ceturto daļu
un Pārejas noteikumu 1.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka Korupcijas novēršanas likumā noteikto valsts amatpersonu un to radinieku deklarāciju (turpmāk - deklarācija) veidlapu paraugus, kārtību, kādā aizpildāmas un iesniedzamas deklarācijas, kā arī kārtību, kādā valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu un valsts amatpersonu amatu sarakstus.

2. Valsts amatpersona - deklarācijas iesniedzējs (turpmāk - deklarācijas iesniedzējs) norāda deklarācijas (1.pielikums) veidu un aizpilda deklarācijas publicējamo daļu un nepublicējamo daļu.

3. Deklarācijas publicējamā daļā deklarācijas iesniedzējs norāda:

3.1. deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kā arī pilnu darbavietas un amata nosaukumu;

3.2. deklarācijas iesniedzēja īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošos nekustamos īpašumus (to veidus un adreses);

3.3. deklarācijas iesniedzējam piederošos valsts institūcijās reģistrējamos transportlīdzekļus (sauszemes, ūdens un gaisa transportlīdzekļus - to veidus, kā arī izlaides un reģistrācijas gadus);

3.4. nekustamos īpašumus (to veidus un adreses), ko deklarācijas iesniedzējs iznomā citām personām vai nomā no citām personām;

3.5. visus amatus, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem, un darbus, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, norādot to juridisko personu identifikācijas datus, kurās deklarācijas iesniedzējs ieņem amatus vai kuras ir deklarācijas iesniedzēja darba devēji, vai to fizisko personu identifikācijas datus, kuras ir deklarācijas iesniedzēja darba devēji. Norādāmi arī deklarācijas iesniedzēja amati sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās;

3.6. visus iepriekšējā gadā gūtos ienākumus, to gūšanas vietu (avotu) un summu (atsevišķi par katru ienākumu veidu). Ienākumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norādāmas aprēķinātās summas pirms nodokļu samaksas. Darba algu, piemaksas pie darba algas, prēmijas, visu veidu ienākumus, kas gūti saskaņā ar vadības līgumiem, honorārus, ienākumus no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un realizētā īpašuma, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumus no kustamās un nekustamās mantas nomas (īres), kā arī laimestus un dividendes norāda neatkarīgi no to vērtības. Mantojumus, dāvinājumus un citus šajā punktā neminētus ienākumus norāda, ja to vērtība pārsniedz 10 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas;

3.7. deklarācijas iesniedzēja parādsaistību summu, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas;

3.8. deklarācijas iesniedzēja izsniegto aizdevumu summu, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas;

3.9. deklarācijas iesniedzējam piederošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) identifikācijas datus, kā arī to juridisko personu identifikācijas datus, kuru kapitāla daļas pieder deklarācijas iesniedzējam (norādot kapitāla daļu skaitu un summu);

3.10. deklarācijas iesniedzēja skaidrās naudas uzkrājumus, ja to summa pārsniedz 500 latu, bezskaidrās naudas uzkrājumus un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumus, ja to summa pārsniedz 500 latu (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu). Ja skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi tiek veidoti ārvalstu valūtā, tie norādāmi attiecīgās valūtas vienībās;

3.11. deklarācijas iesniedzējam piederošos vērtspapīrus sadalījumā pa to veidiem (norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas - vērtspapīru emitenta - nosaukumu). Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai to skaitu;

3.12. deklarācijas iesniedzēja dzīvo radinieku - laulātā, brāļu un māsu, vecāku (arī adoptētāju) un bērnu (arī adoptēto) - vārdu, uzvārdu un radniecību.

4. Deklarācijas nepublicējamā daļā deklarācijas iesniedzējs norāda:

4.1. deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, pieraksta adresi, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, pilnu darbavietas un amata nosaukumu, kā arī darbavietas tālruņa numuru;

4.2. deklarācijas iesniedzēja parādsaistību summu, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kā arī to personu identifikācijas datus, pret kurām deklarācijas iesniedzējam ir parādsaistības;

4.3. deklarācijas iesniedzēja izsniegto aizdevumu summu, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kā arī to personu identifikācijas datus, kurām deklarācijas iesniedzējs ir izsniedzis aizdevumus;

4.4. deklarācijas iesniedzēja dzīvo radinieku - laulātā, brāļu un māsu, vecāku (arī adoptētāju) un bērnu (arī adoptēto) - identifikācijas datus, radniecību un dzīvesvietas adresi.

5. Personas identifikācijas dati ir juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods.

6. Deklarācijā norādāms tāds uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs, kāds reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā. Valsts un pašvaldību institūcijām norādāms tāds nosaukums un reģistrācijas numurs, kāds reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā.

7. Deklarācijā sniedzamas ziņas gan attiecībā uz Latviju, gan ārvalstīm.

8. Deklarācijā norādāms arī tas īpašums, kas atrodas deklarācijas iesniedzēja un tā laulātā kopīpašumā, kā arī kopīpašumā ar kādu citu fizisko vai juridisko personu.

9. Deklarācija aizpildāma pilnībā un skaidri salasāmi. Ja deklarācijas iesniedzējam kādā deklarācijas punktā nav ziņu, ko sniegt, tad prasīto ziņu vietā ierakstāms vārds "nav".

10. Ikgadējā deklarācija aizpildāma un iesniedzama līdz kārtējā gada 1.aprīlim, ievērojot, ka deklarācijā prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli iepriekšējā gada 31.decembrī, izņemot šo noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktu, kurā sniedzamas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu. Ja valsts amatpersona savus amata pienākumus sāk pildīt pēc kalendāra gada sākuma, tad šo noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktā sniedzamas ziņas par to laikposmu, kurā tiek pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

11. Deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā, aizpildāma un iesniedzama mēneša laikā no dienas, kad ir pieņemts lēmums par attiecīgās valsts amatpersonas iecelšanu amatā vai likumā noteiktajā kārtībā ir publicēta oficiāla informācija par tās ievēlēšanu amatā, ievērojot, ka prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli dienā, kad deklarācijas iesniedzējs ir stājies valsts amatpersonas amatā. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.6.apakšpunktā prasītās ziņas nav jānorāda.

12. Deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, aizpildāma un iesniedzama 15 dienu laikā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona ir pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli amata pienākumu pildīšanas pēdējā dienā, izņemot šo noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktu, kurā sniedzamas ziņas par laikposmu no kalendāra gada sākuma līdz dienai, kad valsts amatpersona ir pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Ja amata pienākumu pildīšanas laiks nesakrīt ar kalendāra gada sākumu vai beigām, tad 3.5. un 3.6.apakšpunktā sniedzamas ziņas par to laikposmu, kurā pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

13. Deklarācija, kuru iesniedz par 12 mēnešiem pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas, aizpildāma un iesniedzama līdz 15.mēneša pēdējai dienai, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona ir pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli 12.mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona ir pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.6.apakšpunktā prasītās ziņas nav jānorāda.

14. Deklarācija, kuru iesniedz par otro gadu pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas, aizpildāma un iesniedzama līdz 27.mēneša pēdējai dienai, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona ir pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Deklarācijā sniedzamas ziņas par stāvokli 24.mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona ir pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.6.apakšpunktā prasītās ziņas nav jānorāda.

15. Deklarācija, kuru iesniedz valsts amatpersonas radinieks pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma, aizpildāma un iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas, ievērojot, ka prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli dienā, kad tiek aizpildīta deklarācija, ja pieprasījumā nav norādīts citādi. Šajā gadījumā šo noteikumu 3.6.apakšpunktā prasītās ziņas nav jānorāda.

16. Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Korupcijas novēršanas kontroles daļā, pārējās valsts amatpersonas - Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc sava pieraksta vietas, ja likumā nav noteikts citādi.

17. Ja Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās valsts amatpersonas pēc savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas beigšanas sāk pildīt Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā un 5.panta otrajā daļā minēto valsts amatpersonu pienākumus, tad Valsts ieņēmumu dienesta Korupcijas novēršanas kontroles daļa pārsūta deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc valsts amatpersonas pieraksta vietas.

18. Ja Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā un 5.panta otrajā daļā minētās valsts amatpersonas pēc savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas beigšanas sāk pildīt Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto valsts amatpersonu pienākumus, tad Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc valsts amatpersonas pieraksta vietas pārsūta deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta Korupcijas novēršanas kontroles daļai.

19. Valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji ar rīkojumu apstiprina to valsts amatpersonu amatu sarakstu (2.pielikums), uz kuriem attiecas Korupcijas novēršanas likuma 5.panta otrā daļa, un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā. Ja minētajā sarakstā tiek izdarīti grozījumi, tie mēneša laikā jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

20. Valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji sastāda to valsts amatpersonu sarakstu (3.pielikums), kurām saskaņā ar Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu un šo noteikumu 19.punktu jāiesniedz deklarācijas, un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā. Minētajā sarakstā norāda valsts amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu, personas kodu un pieraksta adresi. Ja minētajā sarakstā tiek izdarīti grozījumi, tie mēneša laikā jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

21. Valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas to izveidotās institūcijas šo noteikumu 19. un 20.punktā minētos sarakstus iesniedz:

21.1. Valsts prezidenta Kanceleja, Saeimas Kanceleja un Valsts kanceleja - Valsts ieņēmumu dienesta Korupcijas novēršanas kontroles daļā;

21.2. pārējās valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas to izveidotās institūcijas - Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc attiecīgās iestādes vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas vietas.

22. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma valsts amatpersona un tās radinieki aizpilda papildu deklarāciju (4.pielikums), kurā norāda:

22.1. deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

22.2. kustamos un nekustamos īpašumus, to iegūšanas veidus un vērtību;

22.3. informāciju, kura pamato īpašumu iegādes likumību.

23. Ikgadējā deklarācija par 1998.gadu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā aizpildāma un iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā līdz 1999.gada 1.maijam.

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

 

1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 138

Valsts amatpersonas deklarācija

Finansu ministrs I.Godmanis

 

2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 138

Finansu ministrs I.Godmanis

 

3. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 138

Valsts vai pašvaldības iestādes, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums  
Juridiskā adrese  
Reģistrācijas numurs

Valsts amatpersonas, kurām jāaizpilda deklarācijas

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Personas kods Pieraksta adrese Amats Stājies amatā
(datums)
Beidzis pildīt amata pienākumus
(datums)
Vai ir civildienesta ierēdnis
(ierēdņa kandidāts)
               
               

Valsts vai pašvaldības iestādes, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs

     
(amats)   (paraksts un atšifrējums)

Finansu ministrs I.Godmanis

 

4. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 138

Deklarācijas iesniedzēja vārds uzvārds  
Personas kods

Papildu deklarācija

Nr.
p.k.
Nekustamais īpašums
(kustamā manta)
Īpašuma (mantas) iegūšanas veids Īpašuma (mantas) vērtība Informācija, kura pamato īpašuma (mantas) iegādes likumību
         
         

 

Deklarācijas iesniedzēja paraksts  

Datums

 

Finansu ministrs I.Godmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aizpildāmas un iesniedzamas valsts amatpersonu un to radinieku deklarācijas un iesniedzami .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 138Pieņemts: 06.04.1999.Stājas spēkā: 14.04.1999.Zaudē spēku: 31.10.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 13.04.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
23508
14.04.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)