Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 17.jūnija lēmumu Nr.82 (prot. Nr.9, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība finansē mājokļa vides pielāgošanai paredzēto pandusu un pacēlāju ierīkošanu pilnībā vai daļēji pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju koplietošanas telpās, regulējot šo ierīču pieprasīšanas, ierīkošanas, uzturēšanas un demontēšanas noteikumus, kā arī atrunājot apmaksas, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā.

2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Mājoklis - dzīvojamā māja (ēka), kurā atrodas personas lietojumā esoša dzīvojamā telpa, palīgtelpas un koplietošanas telpas (izņemot viendzīvokļa dzīvojamā māja).

2.2. Panduss (uzbrauktuve) - braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra, pārvietojama vai saliekama ceļa, ietves vai grīdas slīpne, divu dažādu līmeņu savienošanai.

2.3. Persona ar kustību traucējumiem - persona, kuras pārvietošanās apkārtējā vidē ir apgrūtināta kustību vai citu funkcionālu traucējumu dēļ un pārvietošanās ir iespējama, izmantojot riteņkrēslu (turpmāk - Persona).

2.4. Sociālais dienests - Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests".

2.5. Pacēlājs - speciāla palīgierīce - stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas nodrošina personai ar invaliditāti iespēju izmantot telpu un telpu iekārtas atbilstoši to paredzētajam mērķim. Šo noteikumu izpratnē speciālās palīgierīces tiek ierīkotas tikai koplietošanas telpās (kāpņu telpās).

2.6. Tāme - pandusu un pacēlāju ierīkošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru apstiprinājis sertificēts tāmētājs, vai/un, ko apstiprinājusi/saskaņojusi pašvaldības struktūrvienība, kurai deleģēta pandusu un pacēlāju būvniecības pasūtītāja funkciju izpilde.

2.7. Vides pieejamība - iespēja Personai ar kustību traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves funkcijai.

3. Mājokļa vides pieejamībai paredzēto pandusu un pacēlāju ierīkošanas mērķis ir pašvaldības iespēju robežās padarīt vidi pieejamu Personai, paaugstināt Personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

II. Pandusu un speciālo palīgierīču pieprasīšanas un ierīkošanas kārtība

4. Pandusu un/vai pacēlāju var ierīkot, ja pastāv visi šajā punktā minētie priekšnosacījumi:

4.1. Persona savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, un dzīvojamā telpa ir pašvaldības īpašumā un Persona tajā dzīvo saskaņā ar īres līgumu (Persona ir īrnieks vai īrnieka ģimenes loceklis);

4.2. Persona ir atzīta par I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu ar kustību traucējumiem;

4.3. par dzīvojamo telpu nav parādu par īri un kopā ar īri veicamajiem obligātajiem maksājumiem vairāk kā 3 mēnešu apmērā.

5. Pieprasot ierīkot pandusu un/vai pacēlāju, papildus 4.punktā minētajam, jāpastāv vienam no šādiem priekšnoteikumiem:

5.1. Personas īrētā dzīvojamā telpa atrodas ne augstāk par pirmo stāvu;

5.2. Personas īrētā dzīvojamā telpa atrodas augstāk par pirmo stāvu, un kāpņu telpā ir ierīkots lifts, kas tiek ekspluatēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, kas nodrošina Personas nokļūšanu no dzīvojamās telpas līdz pirmajam stāvam un atpakaļ.

6. Lai ierīkotu pandusu un/vai pacēlāju, kas nepieciešams vides pielāgošanai:

6.1. Persona Sociālajam dienestam iesniedz šādus dokumentus:

6.1.1. rakstisku iesniegumu ar lūgumu ierīkot pandusu un/vai pacēlāju;

6.1.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju ergoterapeita atzinuma sagatavošanai.

6.2. Sociālais dienests no valsts un pašvaldības institūcijām un attiecīgajiem speciālistiem pieprasa šādus dokumentus:

6.2.1. izīrētās dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

6.2.2. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamību ierīkot pandusu un/vai pacēlāju;

6.2.3. izziņas par to, ka Personai nav 4.3.apakšpunktā noteikto parādu.

7. Personas, uzrādot pasi un invalīda apliecību, 6.1.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt, vēršoties personīgi Sociālajā dienestā. Ja Persona nepieciešamos dokumentus Sociālajā dienestā nevar iesniegt personīgi, tā var informēt Sociālo dienestu pa tālruni vai e-pastu - sap@ventspils.gov.lv par nepieciešamību iesniegt dokumentus pandusu un/vai pacēlāja ierīkošanai. Šādos gadījumos Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 5 darba dienu laikā apmeklē Personu dzīvesvietā.

8. Sociālais dienests izdevumus par ergoterapeita atzinuma sagatavošanu apmaksā trūcīgām un maznodrošinātām Personām. Personām, kurām nav trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa, izdevumi par ergoterapeita atzinuma sagatavošanu jāsedz pašām .

9. Pēc visu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālais dienests:

9.1. desmit darba dienu laikā veic apsekošanu Personas dzīvesvietā un pārbauda 4.-5.punktos minēto priekšnoteikumu esamību pandusu un/vai pacēlāju ierīkošanai;

9.2. pieprasa mājas pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no mājas dzīvokļu īpašumiem, rakstisku piekrišanu pandusa un/vai pacēlāja ierīkošanai;

9.3. pasūta Ventspils pilsētas pašvaldības institūcijai, kurai tiek deleģēta pasūtītāja funkciju izpilde, pandusa un/vai pacēlāja ierīkošanas darbu tāmi un uzturēšanas izmaksu aprēķinu.

10. Ja Persona atbilst šo saistošo noteikumu 4. un 5.punktā minētajiem priekšnoteikumiem un Sociālajā dienestā ir saņemti 6.punktā, 9.2. un 9.3.apakšpunktos minētie dokumenti, Sociālais dienests virza jautājuma izskatīšanu Ventspils pilsētas domes izveidotajās attiecīgās nozares komisijās.

11. Sociālais dienests veido Personu reģistru, kuras iesniegušas Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu ierīkot pandusu un/vai pacēlāju un atbilst 4.1., 4.2.apakšpunktu un 5.punkta nosacījumiem. Pandusi un/vai pacēlāji Personām tiek ierīkoti saskaņā ar šo reģistru rindas kārtībā atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iespējām, pēc tam, kad ir izpildīts 10.punktā noteiktais.

12. Ārkārtas gadījumos, ja tam ir piešķirti papildu līdzekļi, pandusu un/vai pacēlāju var ierīkot ārpus kārtas.

13. Vadoties no saistošo noteikumu 10.punktā minēto komisiju ieteikuma, Sociālā dienesta vadītājs pieņem lēmumu par pandusu un/vai pacēlāju ierīkošanu vai atteikumu ierīkot pandusu un/vai pacēlāju.

III. Pandusu un speciālo palīgierīču ierīkošanas, uzturēšanas samaksas un pacēlāju demontāžas kārtība

14. Pandusu un/vai pacēlāju ierīkošana un uzturēšana tiek apmaksāta no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta.

15. Pandusu un/vai pacēlāju ierīkošanu veic Ventspils pilsētas pašvaldības struktūrvienība, kurai deleģēta pasūtītāja funkciju izpilde.

16. Pacēlājs ir Ventspils pilsētas pašvaldības īpašums.

17. Ventspils pilsētas pašvaldība var demontēt pacēlāju, ja:

17.1. Persona vairs pastāvīgi nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kuras kāpņu telpā uzstādīts pacēlājs, saskaņā ar īres līgumu (Persona nav īrnieks vai nav īrnieka ģimenes loceklis);

17.2. Personas veselības stāvoklis ir uzlabojies, un saskaņā ar ergoterapeita atzinumu tai vairs nav nepieciešams izmantot pacēlāju.

18. Ja pacēlājs tiek demontēts saskaņā ar 17.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, izdevumus par ergoterapeita atzinuma sagatavošanu sedz Sociālais dienests.

19. Iestājoties 17.punktā minētajiem priekšnoteikumiem, Sociālais dienests virza jautājuma izskatīšanu Ventspils pilsētas domes izveidotajās attiecīgās nozares komisijās par pacēlāja demontāžu.

20. Ventspils pilsētas pašvaldība var saglabāt pacēlāju, ja kāpņu telpā, kurā ierīkots pacēlājs, dzīvo kāda persona ar kustību traucējumiem, un saskaņā ar ergoterapeita atzinumu tai nepieciešams izmantot pacēlāju.

21. Vadoties no saistošo noteikumu 19.punktā minēto komisiju ieteikuma, Sociālā dienesta vadītājs pieņem lēmumu par pacēlāja saglabāšanu vai demontāžu.

22. Panduss ir Ventspils pilsētas pašvaldības īpašums, bet tas netiek demontēts arī tad, ja attiecīgajā kāpņu telpā nav nevienas personas ar kustību traucējumiem, kurai pandusa izmantošana būtu nepieciešama.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

23. Sociālā dienesta vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību Persona var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram, bet Ventspils pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

24. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšVentspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 "Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pašvaldība ir saņēmusi vairāku iedzīvotāju ar kustību traucējumiem iesniegumus ar lūgumu izvērtēt iespēju ierīkot pacēlāju un pandusu koplietošanas telpās mājās, kurās viņi dzīvo.

Pašlaik nav neviena normatīvā akta, kurā būtu skaidri noteikti kritēriji, kādām personām ir tiesības uz pacēlāja un pandusa ierīkošanu, kā arī nav noteikta to ierīkošanas un uzturēšanas kārtība.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības iespēju robežās padarīt vidi pieejamu personām ar kustību traucējumiem, un paaugstināt šo personu aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

Saistošajos noteikumos precīzi noteikta kārtība, kādām personām ar kustību traucējumiem ir tiesības uz pacēlāju un pandusu ierīkošanu, noteikts, kādi dokumenti nepieciešami lēmuma pieņemšanai, kā arī noteikta pacēlāju un pandusu ierīkošanas, uzturēšanas, samaksas, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Šo saistošo noteikumu ietekmi uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu var prognozēt kā nelielu. Saistošie noteikumi nosaka, ka pacēlāji un pandusi tiek ierīkoti noteikumos noteiktās rindas kārtībā, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. Līdz ar to noteikumi pašvaldībai neuzliek par pienākumu katru gadu ierīkot kādu noteiktu skaitu pacēlājus un pandusus, bet tie tiek ierīkoti, atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Viena pacēlāja un pandusa ierīkošanai nepieciešams aptuveni Ls 5000.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu regulējums, ir 1.grupas invalīdi ar kustību traucējumiem.

Tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu, radot tai jaunas iespējas, veicinās tās tiesību realizēšanu un uzlabos vides pieejamību.

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Personām, kuras vēlēsies, lai viņu māju koplietošanas telpās tiktu ierīkoti pacēlājs un/ vai panduss, būs personīgi ar iesniegumu, uzrādot pasi un invalīda apliecību, jāvēršas Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā. Ja persona iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Sociālajā dienestā nevarēs iesniegt personīgi, tā varēs informēt Sociālo dienestu pa tālruni vai e- pastu par nepieciešamību iesniegt dokumentus pacēlāja un /vai pandusa ierīkošanai. Šādos gadījumos Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 5 darba dienu laikā apmeklēs personu dzīvesvietā.

Sociālais dienests veidos to personu reģistru, kuras būs iesniegušas Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu ierīkot pacēlāju un /vai pandusu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā, Likumības komisijā un Ekonomikas un budžeta komisijā. Minētajās komisijās darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā to personu priekšlikumi, kuras vērsušās Sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu ar lūgumu ierīkot pacēlāju un /vai pandusu. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 17.06.2011.Stājas spēkā: 20.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 19.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
234665
20.08.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)