Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.117

Rīgā 2011.gada 29.martā (prot. Nr.52, 3.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Lietotie termini:

1.1. apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas, dabīgas vai mākslīgi veidotas un koptas teritorijas ārpus mežiem, mežaparkiem un purviem. Apstādījumi var būt parkā, dārzā, košumdārzā, skvērā, bulvārī, alejā, kapsētā, nogāžu nostiprinājumā, ģimenes dārzā, priekšdārzā, pagalmā, jumta dārzā, pārsegumā ar apstādījumiem u.c.; apstādījumi ietver kokus, krūmus, vīteņaugus, puķu stādījumus, zālienu, ūdenstilpes, takas, būves apstādījumu apkopei u.c.;

1.2. brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

1.3. būve - būvniecības procesā radies (arī būvēšanas procesā esošs) ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;

1.4. būvobjekts - jaunbūve, kā arī renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.5. ēka - būve vai būves daļa ar ārējām norobežojošām konstrukcijām, kur var iekļūt cilvēki un kas ir paredzēta dzīvošanai, saimnieciskajai vai publiskajai izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu darbību nodrošināšanai;

1.6. iekšpagalms - ārtelpa māju apbūvē, kuru ierobežo brīvi stāvošas vai savienotas mājas un kas paredzēta šo māju iedzīvotāju primāro rekreācijas un saimniecisko vajadzību nodrošināšanai. Rekreācijas vajadzības nodrošina iedzīvotāju pasīvās un aktīvās atpūtas vietas, soliņi un bērnu rotaļu laukumi, apstādījumi, dzīvnieku pastaigu laukumi u.tml. Saimnieciskās vajadzības nodrošina piebraucamie ceļi ar transportlīdzekļu novietnēm, atkritumu tvertņu novietnes, nojumes veļas žāvēšanai u.tml.;

1.7. ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem un piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

1.8. pagalms - ēkai piegulošā teritorija ar dažādiem labiekārtojuma un apstādījumu elementiem, arī iekšpagalms;

1.9. piebraucamais ceļš - ceļš, kas šķērso vienu vai vairākus zemesgabalus, nodrošinot piebraukšanu pie viena vai vairākiem zemesgabaliem;

1.10. piebrauktuve - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;

1.11. piegulošā teritorija - īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai;

1.12. sabiedriskā transporta maršruta galapunkts - pašvaldības apstiprinātā maršruta sākuma vai beigu punkts ar apgriešanās laukumu;

1.13. sabiedriskā transporta pieturvieta - vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;

1.14. sniega valnis - ietves malā mākslīgi izveidots sniega krāvums;

1.15. viendzīvokļa māja - dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens dzīvoklis, un tai funkcionāli piederīgās palīgēkas;

1.16. žogs - būve, kas pilda norobežošanas funkcijas.";

1.2. papildināt 4.1.apakšpunktu ar tekstu "kā arī noslēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu;";

1.3. izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. īpašuma teritorijā esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta pārvietošanās) un to novākšanu;";

1.4. izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu);";

1.5. izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. nekustamā īpašuma un piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā, pieļaujama sniega vaļņu veidošana, ja tas netraucē gājēju kustībai pa ietvēm un tiek ievēroti šo saistošo noteikumu 13.2punkta nosacījumi;";

1.6. izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmei, darba dienās no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00, brīvdienās un svētku dienās jebkurā laikā uz vietām, ko noteicis Rīgas domes Mājokļu un vides departaments un kas publicētas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā;";

1.7. aizstāt 7.punktā vārdus "atkritumu urnu izvietošanu, iztukšošanu" ar vārdiem "atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas, to iztukšošanu";

1.8. papildināt 9.punktu aiz vārdiem "Garāžu īpašnieki" ar vārdiem "un lietotāji";

1.9. aizstāt 10.punktā vārdu "celtniecības" ar vārdu "būvniecības";

1.10. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā, publiskajā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu un remontu.";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.";

1.12. papildināt saistošos noteikumus ar 13.2punktu šādā redakcijā:

"13.2 Aizliegts veidot sniega vaļņus tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem.";

1.13. aizstāt 15.1.apakšpunktā vārdus "dzīvojamās mājās" ar vārdu "ēkās";

1.14. aizstāt 15.1.2.apakšpunktā vārdu "veikalos" ar vārdiem "komerciāla rakstura objektos";

1.15. papildināt 15.1.3.apakšpunktu aiz vārdiem "vārtiņu savlaicīgu krāsošanu" ar vārdiem "atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotai krāsu pasei";

1.16. papildināt 15.1.4.apakšpunktu aiz vārdiem "lāsteku novākšanai" ar vārdiem "no brauktuves";

1.17. izteikt 15.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.4. ja neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkas un dzīvokļi atrodas gar ielām vai pret publisko ārtelpu, jāveic ēkas konservācija veidā, kas nodrošina ēkas konstrukciju noturību ilgtermiņā un novērš pilsētas ainavas bojāšanu, nepieciešamības gadījumā izstrādājot konservācijas projektu un saskaņojot to Rīgas pilsētas būvvaldē Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā;";

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektori.";

1.19. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām - līdz Ls 250, juridiskajām personām - līdz Ls 1000.";

1.20. papildināt saistošos noteikumus ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Rīgas pilsētas izpilddirektors izdod iekšējos noteikumus par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas nodrošina saistošo noteikumu 12.punkta izpildi.";

1.21. aizstāt 28.punktā vārdus "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" ar vārdiem "Rīgas pilsētas būvvalde".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2011.gada 5.aprīlīPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.117 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Veicot Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" izpildes kontroli, ir parādījušās problēmas pilsētas vides sakārtošanā atbilstoši situācijai. Tāpēc saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus. "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"" nosaka, kas ir sniega valnis un kur to var izveidot, paredzot pirms sniega izvešanas gājēju un transportlīdzekļu drošības garantēšanai sniega vaļņu izvietošanas aizliegumu tuvāk par 5 metriem no krustojumiem un gājēju ietvēm, tas arī ir iestrādāts Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" attiecībā uz transportlīdzekļu novietošanu krustojumos un pie gājēju ietvēm. Noteikumu 4.4.apakšpunktā tiek precizēts, kādas ietves ir jāattīra no sniega, 4.5.apakšpunktā tiek noteikta sniega izvešanas kārtība un vietas, lai netraucētu satiksmi pilsētā un sniegu izvestu uz tam paredzēto vietu. Tāpat saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka sakopšanas darbi attiecas arī uz citām īpašuma formām, ne tikai uz dzīvojamām mājām, un noteikts, ka sniega un lāsteku tīrīšana, lai nepieļautu to krišanu, tiek veikta steidzami. Papildus tiek noteikts pienākums transportlīdzekļu īpašniekiem veikt apkārtnes teritorijas sakopšanas darbus, ja transportlīdzeklis novietots ilgstošai stāvēšanai, proti, ilgāk par trim diennaktīm, tas sekmīgi darbojās Rīgas domes 1999.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.54 spēkā esamības laikā un šāda norma ir spēkā citviet (piemēram, Ogres novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā").

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Tā kā iepriekšējā saistošo noteikumu redakcijā nav noteikts, kur tiek izvietots no ietves savāktais sniegs līdz tā izvešanai, lai legalizētu sniega vaļņu veidošanu uz ietvēm un lai no ietves notīrītais sniegs netiktu mests uz braucamās daļas, saistošo noteikumu grozījumos gājēju netraucētai kustībai tiek noteiktas vietas, kur netiek veidoti sniega vaļņi, un papildus dota arī sniega vaļņa definīcija. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek atvieglota savāktā sniega izvešana no ietvēm, kur tas traucē gājējiem un transportlīdzekļu satiksmei, uz vietām, kuras Rīgas domes Mājokļu un vides departaments norāda Rīgas pilsētas pašvaldības portālā. Lai netraucētu satiksmi, darba dienās tiek paredzēts laiks sniega izvešanas darbu veikšanai, kā arī tiek noteikts, ka sniega izvešanai uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta norādītajām vietām nav nepieciešams saskaņojums, kas savukārt nerada personām papildu līdzekļu un laika tērēšanu saskaņojuma saņemšanai. Personu veselības un īpašuma apdraudējuma novēršanai, kā arī ņemot vērā to, ka sniegs var uzkrāties un lāstekas var veidoties ne tikai uz dzīvojamo māju jumtiem, tiek noteikts, ka pienākums tīrīt sniegu un ledu ir arī no saimnieciskajai darbībai izmantojamo ēku jumtiem, t.i., no jebkuras būves jumta, bet satiksmes drošības garantēšanai tiek noteikts, ka sniega valni neveido tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejas un ielu krustojumiem. Lai novērstu sniega uzkrāšanos uz braucamās daļas, kas rada traucējumu transportlīdzekļu satiksmei, saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir jāsakopj ilgstoši novietota transportlīdzekļa apkārtne, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu satiksmei. Lai novērstu dažādas noteikumu interpretācijas saistībā ar ietves attīrīšanu no sniega, grozījumos tiek precizētas ietves, kuras ir jāattīra. Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam tiek uzdots noteikt vietas sniega izvešanai jebkuram Rīgas pilsētas iedzīvotājam ar informācijas publicēšanu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Atvieglos Rīgas pilsētas iedzīvotāju un viesu piekļuvi tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas objektiem, preču piegādi uzņēmumiem; nodrošinās transporta plūsmu ielās.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem visbiežāk saņemtās sūdzības.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 117Pieņemts: 29.03.2011.Stājas spēkā: 14.05.2011.Zaudē spēku: 01.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 13.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
229992
14.05.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)