Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.306

Rīgā 2011.gada 19.aprīlī (prot. Nr.26 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 60.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Hidrogrāfijas dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Jūras administrācija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.2. un 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. navigācijas līdzekļu apsaimniekošana - plānveidīgs tehnisko un organizatorisko pasākumu komplekss, lai nodrošinātu navigācijas līdzekļu kvalitatīvu darbību atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Jūras administrācija) noteiktajiem raksturlielumiem. Minētie raksturlielumi publicēti oficiālajā navigācijas izdevumā "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos";

2.3. vienotā navigācijas līdzekļu informācijas sistēma (turpmāk - informācijas sistēma) - digitāla informācijas sistēma, kas ietver speciālu uz navigācijas līdzekļiem uzstādītu tālvadības aprīkojumu, ieskaitot automātiskās identifikācijas sistēmu, un centrālu serveri ar īpašu programmatūru un datubāzi, kas nodrošina datu uzkrāšanu, analīzi un laicīgu informācijas saņemšanu par navigācijas līdzekļa darbības traucējumiem."

3. Papildināt I nodaļu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Navigācijas līdzekļu apsaimniekošanu ostās veic attiecīgās ostu pārvaldes.

2.2 Navigācijas līdzekļu apsaimniekošanu ārpus ostu akvatorijām veic Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde atbilstoši noteiktajiem apsaimniekošanas rajoniem (1.pielikums)."

4. Aizstāt 3.punktā saīsinājumu "(IALA)" ar saīsinājumu "(IALA-AISM)".

5. Izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. uztur informācijas sistēmas centrālā servera darbību, kā arī veicina atbilstoši aprīkotu navigācijas līdzekļu iekļaušanu šajā sistēmā."

6. Aizstāt 5.punktā skaitli un vārdu "(1.pielikums)" ar skaitli un vārdu "(2.pielikums)".

7. Aizstāt 9.2.apakšpunktā:

7.1. vārdu "informē" ar vārdiem "nekavējoties informē";

7.2. skaitli un vārdu "(2.pielikums)" ar skaitli un vārdu "(3.pielikums)".

8. Aizstāt 9.3.apakšpunktā vārdus "nacionālajai monitoringa sistēmai" ar vārdiem "informācijas sistēmai".

9. Aizstāt 9.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "(3.pielikums)" ar skaitli un vārdu "(4.pielikums)".

10. Papildināt 9.4.apakšpunktu aiz vārda "plānu" ar vārdiem un skaitļiem "kas satur šo noteikumu 13. un 14.punktā minēto informāciju".

11. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. plānotiem navigācijas līdzekļu tehniskās pārbaudes pasākumiem;".

12. Svītrot 13.3.apakšpunktu.

13. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Navigācijas līdzekļu valdītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par navigācijas līdzekļu tehniskajām prasībām katram navigācijas līdzeklim izveido elektronisko navigācijas līdzekļa pasi un aktualizē pasē iekļautos datus."

14. Svītrot 16.punktu.

15. Izteikt 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Navigācijas līdzekļu valdītājs uzglabā ekspluatācijā esošu navigācijas līdzekļu aparatūras ekspluatācijas dokumentāciju.

18. Navigācijas līdzekļiem, kas nav iekļauti informācijas sistēmā, navigācijas līdzekļu valdītājs vizuālās pārbaudes veic ne retāk kā reizi mēnesī.

19. Navigācijas līdzekļiem, kas iekļauti informācijas sistēmā un atrodas nepārtrauktā uzraudzībā, navigācijas līdzekļu valdītājs plānotās navigācijas līdzekļu darbības pārbaudes veic šādos termiņos:

19.1. krasta navigācijas līdzekļiem - ne retāk kā reizi gadā;

19.2. peldošiem navigācijas līdzekļiem - ne retāk kā divas reizes gadā ziemas un vasaras sezonas sākumā."

16. Aizstāt 20.punktā vārdu "pases" ar vārdiem "elektroniskās navigācijas līdzekļu pases".

17. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Neplānotā tehniskā apkalpošana navigācijas līdzeklim nepieciešama, ja navigācijas līdzekļu valdītājs saņem signālu no informācijas sistēmas vai ziņojumu par navigācijas līdzekļa bojājumu."

18. Aizstāt 24.punkta pirmajā teikumā vārdus "sastāda aktu" ar vārdiem "veic ierakstu elektroniskajā navigācijas līdzekļa pasē".

19. Svītrot 26.punktu.

20. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Jebkuru navigācijas līdzekļa bojājumu (pārtraukumu darbības režīmā), kas maina tā darbības parametrus, valdītājs nekavējoties novērš un iesniedz par to ziņojumu Jūras administrācijai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

28. To navigācijas līdzekļu darbības parametru maiņu, kas atrodas ostas akvatorijā ostas vārtu iekšpusē, navigācijas līdzekļu valdītājs veic saskaņā ar ostas kapteiņa rīkojumu un iesniedz par to ziņojumu Jūras administrācijai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu."

21. Papildināt 29.punktu aiz vārda "projektus" ar vārdiem "vai izmaiņas esošo navigācijas līdzekļu darbībā vai atrašanās vietā".

22. Aizstāt 30.punktā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija"" ar vārdiem "Jūras administrācija".

23. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests nodrošina informācijas izziņošanu par navigācijas līdzekļu darbības izmaiņām un jauniem navigācijas līdzekļiem."

24. Aizstāt 33.punktā saīsinājumu "(IALA)" ar saīsinājumu "(IALA-AISM)".

25. Papildināt noteikumus ar 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Navigācijas līdzekļu apsaimniekotājs līdz 2011.gada 1.jūnijam izveido un aizpilda elektroniskās navigācijas līdzekļu pases."

26. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

Apsaimniekošanas rajonu sadalījuma koordinātas un shēma

Nr.
p.k.

WGS84

LKS92

B

L

X

Y

1. 57° 48' 40.20"N 21° 35' 00.00"E 410250.27 356419.93
2. 57° 36' 00.60"N 21° 56' 21.60"E 386067.00 376852.22
3. 56° 47' 09.00"N 19° 32' 57.00"E 302386.34 228179.52
4. 56° 47' 09.00"N 21° 03' 33,00"E 297404.75 320357.18

Piezīme. Rīgas ostas atbildības rajons ir Latvijas ūdeņi uz A no līnijas, kas savieno punktus 1 un 2. Ventspils ostas atbildības rajons ir Latvijas ūdeņi starp līniju, kas savieno punktus 1 un 2, un līniju, kas savieno punktus 3 un 4. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbildības rajons ir Latvijas ūdeņi uz S no līnijas, kas savieno punktus 3 un 4."

27. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

Navigācijas līdzekļa pārbaudes akts

1. Navigācijas līdzekļa nosaukums
2. Nacionālais numurs
3. Koordinātas
4. Būve
5. Tehniskais aprīkojums
6. Piezīmes

Navigācijas līdzekli pārbaudīja:

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums ____________"

28. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

Ziņojums

1. Navigācijas līdzekļa nosaukums*  
2. Nacionālais numurs*  
3. Koordinātas*  
4. Uguns raksturojums*  
5. Uguns augstums (metros)*  
6. Uguns redzamība (jūras jūdzēs)*  
7. Ārējais izskats*  
8. Darbības parametru izmaiņas**  
9. Valdītājs  
10. Datums  

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar izdevumu "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos".

2. ** Informācija par navigācijas līdzekļa parametru izmaiņām (nedeg, pārvietots, uz laiku nedeg), bojājuma apraksts un plānotais darbības atjaunošanas termiņš.

Navigācijas līdzekļa valdītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)"

29. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1032

Navigācijas līdzekļu apsaimniekošanas ________.gada plāns un pārskats

Plāns

Pārskats

Nr. p.k.

darbu nosaukums

datums

Nr. p.k.

darbu nosaukums

datums

           
           
           
           
           
           
           

Piezīme. Tabulas kreisajā pusē ieraksta iepriekšējā gada plānu un labajā pusē sniedz pārskatu atbilstoši plāna punktiem. Plānu nākamajam gadam raksta uz citas veidlapas, un šādā gadījumā pārskata daļa netiek aizpildīta."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 306Pieņemts: 19.04.2011.Stājas spēkā: 04.05.2011.Zaudē spēku: 15.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 03.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
229488
04.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)