Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.323

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.27 39.§)
Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta
otro un ceturto daļu un 31.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (turpmāk – iekārtu ražotājs) reģistrācijas kārtību;

1.2. apmēru un kārtību, kādā veicama samaksa par iekārtu ražotāju datu uzturēšanu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā (turpmāk – iekārtu ražotāju reģistrs);

1.3. bateriju vai akumulatoru ražotāju (turpmāk – bateriju ražotājs) reģistrācijas kārtību;

1.4. bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistra (turpmāk – bateriju ražotāju reģistrs) turētāju;

1.5. apmēru un kārtību, kādā veicama samaksa par bateriju ražotāju datu uzturēšanu bateriju ražotāju reģistrā.

2. Iekārtu ražotājus reģistrē iekārtu ražotāju reģistrā. Iekārtu ražotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuru lietojot tiek nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas aprite. Iekārtu ražotāju reģistra turētājs ir Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (turpmāk – reģistrētājs). Iekārtu ražotāju reģistra pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija).

3. Bateriju ražotājus reģistrē bateriju ražotāju reģistrā. Bateriju ražotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēmas – iekārtu ražotāju reģistra – sastāvdaļa. Bateriju ražotāju reģistra izmantošana nodrošina bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Bateriju ražotāju reģistra turētājs ir reģistrētājs.

4. Reģistrētājs, iekārtu ražotājus reģistrējot iekārtu ražotāju reģistrā un bateriju ražotājus – bateriju ražotāju reģistrā, izdod administratīvus aktus.

5. Reģistrētājs iekārtu ražotājus reģistrē, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar ministriju.

II. Iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība

6. Iekārtu ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iesniedz iekārtu ražotāju reģistrā iesniegumu par reģistrāciju (1.pielikums) kopā ar priekšapmaksu apliecinošu dokumentu par šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētās samaksas veikšanu un reģistrējas iekārtu ražotāju reģistrā, ko kārto reģistrētājs.

7. Ja elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus apsaimnieko nevis iekārtu ražotājs, bet cits apsaimniekotājs, iekārtu ražotājs iesniedz reģistrētājam šā apsaimniekotāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu par līgumu, kas noslēgts ar iekārtu ražotāju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

8. Ja nav sniegta visa šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa no iekārtu ražotāja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistrētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

9. Par iekārtu ražotāju reģistram iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu ir atbildīgs iekārtu ražotājs vai apsaimniekotājs.

10. Reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas vai dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt iekārtu ražotāju un triju darbdienu laikā paziņo to attiecīgajam iekārtu ražotājam.

11. Lēmumu par atteikumu reģistrēt iekārtu ražotāju reģistrētājs pieņem, ja:

11.1. nav iesniegta šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti;

11.2. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, vai nav iesniegta šo noteikumu 8.punktā minētajā termiņā;

11.3. iekārtu ražotāja iesniegtā informācija ir nepatiesa;

11.4. nav saņemts apliecinošs dokuments par šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētās samaksas veikšanu.

12. Triju darbdienu laikā pēc iekārtu ražotāja iekļaušanas iekārtu ražotāju reģistrā reģistrētājs iekārtu ražotājam izsniedz rakstisku reģistrācijas apliecinājumu. Pēc iekārtu ražotāja vai valsts pārvaldes iestāžu pamatota pieprasījuma reģistrētājs elektroniski izsniedz reģistrācijas apliecinājumu ar aktualizētu informāciju.

13. Iekārtu ražotājs 10 darbdienu laikā informē reģistrētāju par jebkuru iekārtu ražotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām, iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā (2.pielikums). Šādā gadījumā reģistrētājs nodrošina iekārtu ražotāju reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Reģistrētājs ir tiesīgs aktualizēt iekārtu ražotāju reģistrā iekļauto informāciju, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju.

14. Ja iekārtu ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iekārtu ražotājs, iekārtu ražotāja administrators vai likvidators par to rakstiski paziņo reģistrētājam 10 darbdienu laikā no darbību pārtraukšanas dienas, iesniedzot iesniegumu par iekārtu ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra (3.pielikums). Ja minētās personas šādu informāciju nesniedz, reģistrētājs ir tiesīgs izmantot publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju. Šajā punktā minētajos gadījumos reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra un paziņo to attiecīgajam iekārtu ražotājam, iekārtu ražotāja administratoram vai likvidatoram.

15. Iekārtu ražotāju reģistrā iekļauj šādu informāciju:

15.1. reģistrētā iekārtu ražotāja firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts uzņēmējsabiedrību reģistrā, juridiskā adrese;

15.2. reģistrētā iekārtu ražotāja filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses, reģistrācijas numuri Uzņēmumu reģistrā;

15.3. reģistrētā iekārtu ražotāja tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, veidi un numuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām;

15.4. reģistrētā iekārtu ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzums (svars vai skaits);

15.5. savāktais, atkārtoti izmantotais, pārstrādātais, reģenerētais un apstrādei ārpus Latvijas izvestais reģistrētā iekārtu ražotāja elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzums (svars vai skaits) un kategorijas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

15.6. ziņas par elektrisko un elektronisko iekārtu izplatīšanas veidu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas veidu.

16. Šo noteikumu 15.4., 15.5. un 15.6.apakšpunktā minēto informāciju iekārtu ražotāju reģistram iekārtu ražotāja vietā ir tiesīgs iesniegt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, ja iekārtu ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

17. Ja iekārtu ražotājs attiecīgajā termiņā nav veicis ikgadējo samaksu par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu reģistrā, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par iekārtu ražotāja izslēgšanu no iekārtu ražotāju reģistra un triju darbdienu laikā paziņo to attiecīgajam iekārtu ražotājam.

18. Ja no reģistrētajiem iekārtu ražotājiem vai publiski pieejamiem informācijas avotiem saņemta pamatota informācija par iekārtu ražotāja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu iekārtu ražotāju reģistram, reģistrētājs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē ministriju un Valsts vides dienestu.

19. Reģistrētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Bateriju ražotāju reģistrācijas kārtība

20. Bateriju ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar baterijām vai akumulatoriem, iesniedz iesniegumu par bateriju ražotāja reģistrāciju (1.pielikums) kopā ar priekšapmaksu apliecinošu dokumentu par šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētās samaksas veikšanu un reģistrējas bateriju ražotāju reģistrā.

21. Ja bateriju un akumulatoru atkritumus apsaimnieko nevis bateriju ražotājs, bet cits apsaimniekotājs, bateriju ražotājs iesniedz reģistrētājam šā apsaimniekotāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu par līgumu, kas noslēgts ar bateriju ražotāju par bateriju atkritumu apsaimniekošanu.

22. Ja nav sniegta visa šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 21.punktā minētie dokumenti, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa no bateriju ražotāja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistrētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

23. Par bateriju ražotāju reģistram iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu ir atbildīgs bateriju ražotājs vai apsaimniekotājs.

24. Reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai šo noteikumu 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par bateriju ražotāja reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt bateriju ražotāju un triju darbdienu laikā paziņo to attiecīgajam bateriju ražotājam. Lēmumu par atteikumu reģistrēt bateriju ražotāju pieņem, ja:

24.1. nav iesniegta šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti;

24.2. šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, vai nav iesniegta šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā;

24.3. bateriju ražotāja iesniegtā informācija ir nepatiesa;

24.4. nav saņemts apliecinošs dokuments par šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētās samaksas veikšanu.

25. Bateriju ražotājus reģistrē tikai vienreiz – kad tie pirmo reizi laiž tirgū baterijas un akumulatorus. Reģistrējot bateriju ražotāju, tam piešķir reģistrācijas numuru.

26. Triju darbdienu laikā pēc bateriju ražotāja iekļaušanas bateriju ražotāju reģistrā reģistrētājs bateriju ražotājam to apliecina rakstiski. Pēc bateriju ražotāja vai valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma reģistrētājs elektroniski apliecina bateriju ražotāja iekļaušanu bateriju ražotāju reģistrā.

27. Bateriju ražotājs 10 darbdienu laikā informē reģistrētāju par jebkuru bateriju ražotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām, iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu bateriju ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā (2.pielikums). Šādā gadījumā reģistrētājs nodrošina bateriju ražotāju reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

28. Ja bateriju ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar baterijām un akumulatoriem, bateriju ražotājs, bateriju ražotāja administrators vai likvidators par to paziņo reģistrētājam 10 darbdienu laikā no darbību pārtraukšanas dienas, iesniedzot iesniegumu par bateriju ražotāja izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra (3.pielikums). Ja minētās personas šādu informāciju nesniedz, reģistrētājs ir tiesīgs izmantot no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto publiski pieejamo informāciju. Šajā punktā minētajos gadījumos reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par bateriju ražotāja izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra un paziņo to attiecīgajam bateriju ražotājam, bateriju ražotāja administratoram vai likvidatoram.

29. Bateriju ražotāju reģistrā iekļauj šādu informāciju:

29.1. reģistrētā bateriju ražotāja firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese;

29.2. reģistrētā bateriju ražotāja filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses, reģistrācijas numuri Uzņēmumu reģistrā, kā arī uzņēmumu adreses;

29.3. reģistrētā bateriju ražotāja tirgū piedāvāto bateriju un akumulatoru veidi;

29.4. reģistrētā bateriju ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto bateriju un akumulatoru daudzums (masa);

29.5. savāktais, pārstrādātais, pārstrādei ārpus Latvijas izvestais reģistrētā bateriju ražotāja bateriju un akumulatoru atkritumu veids un daudzums (masa);

29.6. ziņas par bateriju un akumulatoru izplatīšanas veidu un bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas veidu.

30. Šo noteikumu 29.4., 29.5. un 29.6.apakšpunktā minēto informāciju bateriju ražotāju reģistram bateriju ražotāja vietā ir tiesīgs iesniegt bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotājs, ja bateriju ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

31. Ja bateriju ražotājs attiecīgajā termiņā nav veicis ikgadējo samaksu par bateriju un akumulatoru ražotāja datu uzturēšanu reģistrā, reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par bateriju ražotāja izslēgšanu no bateriju ražotāju reģistra un triju darbdienu laikā paziņo to attiecīgajam bateriju ražotājam.

32. Ja no reģistrētajiem bateriju ražotājiem vai valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemta pamatota informācija par bateriju ražotāja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu bateriju ražotāju reģistram, reģistrētājs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē ministriju un Valsts vides dienestu.

33. Reģistrētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Apmērs un kārtība, kādā veicama samaksa par iekārtu ražotāja datu un bateriju ražotāja datu uzturēšanu reģistrā

34. Par datu uzturēšanu reģistrā iekārtu ražotājs un bateriju ražotājs veic reģistrētājam samaksu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu.

35. Samaksas apmērs par datu uzturēšanu reģistrā ir:

35.1. par iekārtu ražotāju datu uzturēšanu – 42,69 euro, veicot reģistrāciju, un 42,69 euro par katru turpmāko kalendāra gadu;

35.2. par bateriju ražotāja datu uzturēšanu – 42,69 euro, veicot reģistrāciju, un 42,69 euro par katru turpmāko kalendāra gadu.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.874)

36. Pēc tam kad no iekārtu ražotāja un bateriju ražotāja saņemts iesniegums par pirmreizējo reģistrāciju reģistrā un pārbaudīta tā pareizība un atbilstība šo noteikumu prasībām, reģistrētājs izraksta rēķinu un elektroniski nosūta to iekārtu ražotājam un bateriju ražotājam.

37. Par datu uzturēšanu reģistrā iekārtu ražotājs un bateriju ražotājs maksā ar kredītiestādes starpniecību.

38. Ikgadējo maksu par datu uzturēšanu reģistrā iekārtu ražotājs un bateriju ražotājs samaksā līdz kārtējā kalendāra gada 31.martam, pamatojoties uz elektroniski saņemto rēķinu, ko reģistrētājs nosūta iekārtu ražotājam vai bateriju ražotājam līdz kārtējā kalendāra gada 1.martam.

39. Ja iekārtu ražotājs un bateriju ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām vai baterijām un akumulatoriem, veiktā samaksa par datu uzturēšanu reģistrā netiek atmaksāta.

V. Noslēguma jautājumi

40. Iekārtu ražotājs, kurš līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrējies iekārtu ražotāju reģistrā, mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iesniedz iekārtu ražotāju reģistrā šo noteikumu 1.pielikuma 1.5. un 1.6.apakšpunktā minēto informāciju. Reģistrētājs pēc minētās informācijas saņemšanas elektroniski nosūta iekārtu ražotājam rēķinu par iekārtu ražotāja datu uzturēšanu iekārtu ražotāju reģistrā 2011.gadā.

41. Bateriju ražotājs, kurš šo noteikumu 20.punktā minētās darbības ir uzsācis līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bateriju ražotāju reģistrā reģistrējas triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.323

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.323

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.323

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 323Pieņemts: 26.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Zaudē spēku: 01.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 29.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
229382
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"