Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumus Nr. 146 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.317

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.27 16.§)
Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību
Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 26.panta trešo daļu un ceturtās daļas 4.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. profesionālo patentpilnvaroto reģistrā (turpmāk – reģistrs) izdarāmo ierakstu saturu;

1.2. reģistra uzturēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par grozījumu izdarīšanu reģistrā, un minētās nodevas apmēru;

1.4. profesionālo patentpilnvaroto (turpmāk – patentpilnvarotais) kvalifikācijas eksāmena (turpmāk – eksāmens) kārtību;

1.5. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par eksāmena kārtošanu, un minētās nodevas apmēru.

2. Reģistra uzturēšanu nodrošina Patentu valde. Reģistru kārto elektroniski.

3. Reģistrā iekļauj ziņas par patentpilnvaroto, ja viņš ir nokārtojis eksāmenu. Reģistrā ieraksta:

3.1. patentpilnvarotā vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tāda nav, – dzimšanas datumu);

3.2. patentpilnvarotā reģistrācijas numuru;

3.3. pilsonību;

3.4. eksāmena kārtošanas datumu un attiecīgo specializāciju;

3.5. adresi sarakstei;

3.6. ziņas par patentpilnvarotā izslēgšanu no reģistra Patentu likuma 26.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos.

4. Patentpilnvarotais informē Patentu valdi par nepieciešamajiem grozījumiem reģistrā.

5. Valsts nodevas likme par grozījumu izdarīšanu reģistrā ir 7,11 euro. Valsts nodevu pirms pakalpojuma saņemšanas samaksā kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Iekasēto valsts nodevu ieskaita valsts budžetā. Valsts nodeva nav jāmaksā, ja grozījumi reģistrā izdarīti saskaņā ar šo noteikumu 3.6.apakšpunktu un sakarā ar patentpilnvarotā vārda vai uzvārda maiņu.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.804)

6. Eksāmens notiek divas reizes gadā – maijā un novembrī. Informāciju par eksāmena norises datumu Patentu valde publisko savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms eksāmena. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz Patentu valdē iesniegumu līdz 1.martam (eksāmena kārtošanai maijā) vai līdz 1.septembrim (eksāmena kārtošanai novembrī).

7. Katru gadu līdz 15.janvārim Patentu valdes direktors ar rīkojumu apstiprina eksāmena komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu. Komisijas sastāvā iekļauj trīs Patentu valdes pārstāvjus un trīs patentpilnvarotos. Komisija no komisijas locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Patentu valdes direktora norīkota persona. Komisijas sekretārs iesniedz Tieslietu ministrijā apliecinātu rīkojuma kopiju.

8. Komisija izskata patentpilnvarotā pretendenta (turpmāk – pretendents) iesniegumu un dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu, sagatavo un apstiprina eksāmena programmu un biļetes un pieņem eksāmenu.

9. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

10. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz Patentu valdē iesniegumu (1.pielikums) kopā ar dokumentiem, kas apliecina personas tiesības pretendēt uz iekļaušanu reģistrā saskaņā ar Patentu likuma 26.pantu. Iesniegumā pretendents norāda vienu vai vairākas specializācijas, kurās viņš vēlas kārtot eksāmenu:

10.1. patenti;

10.2. preču zīmes;

10.3. dizainparaugi.

11. Komisija 10 darbdienu laikā pēc pretendentu iesniegumu un tiem pievienoto dokumentu iesniegšanas termiņa beigām pārliecinās, vai iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos esošā informācija apstiprina attiecīgās personas tiesības pretendēt uz iekļaušanu reģistrā saskaņā ar Patentu likumu.

12. Ja pretendenta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos esošā informācija apstiprina pretendenta tiesības pretendēt uz viņa iekļaušanu reģistrā, komisija pieņem lēmumu atļaut pretendentam kārtot eksāmenu. Komisijas sekretārs minēto lēmumu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pretendentam paziņo mutiski vai elektroniski un triju darbdienu laikā nosūta paziņojumu uz pretendenta norādīto adresi.

13. Ja pretendenta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos esošā informācija neapstiprina pretendenta tiesības pretendēt uz viņa iekļaušanu reģistrā, komisija pieņem lēmumu par nepieciešamo papildu informāciju vai dokumentiem. Komisijas sekretārs triju darbdienu laikā nosūta paziņojumu uz pretendenta norādīto adresi un informē par pretendenta tiesībām mēneša laikā iesniegt papildu informāciju vai nepieciešamos dokumentus.

14. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz papildu informāciju vai nepieciešamos dokumentus, komisija pieņem lēmumu par atteikumu atļaut pretendentam kārtot eksāmenu. Komisijas sekretārs triju darbdienu laikā nosūta pamatotu atteikumu uz pretendenta norādīto adresi.

15. Atteikumu atļaujai kārtot eksāmenu pretendents var apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Patentu valdes direktoram.

16. Par eksāmena norises vietu un laiku komisijas sekretārs informē pretendentu vismaz 10 darbdienas pirms eksāmena.

17. Patentu valde ir atbildīga par eksāmena organizāciju un tā tehnisko nodrošinājumu.

18. Eksāmena programmu Patentu valde publisko savā mājaslapā internetā līdz 1.aprīlim (eksāmena kārtošanai maijā) un līdz 1.oktobrim (eksāmena kārtošanai novembrī).

19. Eksāmenā tiek vērtētas pretendenta zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patentpilnvarotā profesionālajai darbībai.

20. Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu informācija, kas saistīta ar eksāmena darbu novērtēšanas procesu, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un ar to var iepazīties tikai ar komisijas priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

21. Pretendenta eksaminēšanā piedalās ne mazāk par divām trešdaļām komisijas locekļu, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.

22. Pretendents, ierodoties uz eksāmenu, uzrāda komisijai personu apliecinošu dokumentu, kurā ir norāde par pilsonību, un apliecinājumu par eksāmena kārtošanas valsts nodevas samaksu.

23. Valsts nodevas likme par eksāmena kārtošanu vienā specializācijā ir 71,14 euro. Valsts nodevu pretendents pirms eksāmena samaksā kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Iekasēto valsts nodevu ieskaita valsts budžetā. Ja pretendents nav ieradies uz eksāmenu, valsts nodevu neatmaksā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.804)

24. Eksāmena norises telpā drīkst atrasties pretendenti, komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

25. Komisijas priekšsēdētājs vada eksāmenu un atbild par tā norisi. Sākot eksāmenu, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

26. Komisijas sekretārs protokolē eksāmena gaitu. Protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, pretendentu vārdus, uzvārdus un eksāmena biļešu numurus, uzdotos jautājumus un vērtējumus.

27. Ja pretendents nokavē eksāmena sākumu, viņš ar komisijas priekšsēdētāja atļauju drīkst pildīt eksāmena darbu, bet darba izpildes laiks netiek pagarināts. Šis fakts tiek ierakstīts protokolā.

28. Eksāmenam ir divas daļas:

28.1. eksāmena pirmajā daļā rakstiski pārbauda pretendenta praktiskās zināšanas – pretendentam jāatrisina prakses jautājums (kāzuss) katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā;

28.2. eksāmena otrajā daļā mutiski pārbauda pretendenta teorētiskās zināšanas – pretendentam jāatbild vismaz uz diviem teorijas jautājumiem katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā.

29. Kārtojot eksāmena pirmo daļu, pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos vai komisijas izsniegtos normatīvos aktus (papīra formā), kuriem nav pievienoti komentāri. Kārtojot eksāmena otro daļu, pretendentam nav tiesību izmantot palīglīdzekļus.

30. Ja pretendents eksāmena laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus (piemēram, mobilo tālruni, datoru, elektronisko piezīmju grāmatiņu), kā arī traucē citus pretendentus, komisijas priekšsēdētājs izraida pretendentu no eksāmena norises telpas. Šādā gadījumā uzskata, ka pretendents ir ieguvis nesekmīgu vērtējumu.

31. Komisijas priekšsēdētājs izņēmuma gadījumā var atļaut eksāmena norises laikā iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šajā gadījumā pretendents darbu nodod komisijas priekšsēdētājam. Komisijas priekšsēdētājs uz pretendenta darba atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

32. Eksāmena pirmās daļas atbilžu sagatavošanai paredzētas trīs stundas, ja pretendents kārto eksāmenu vienā specializācijā, un papildus pa vienai stundai un trīsdesmit minūtēm katrai nākamajai specializācijai. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina, ka eksaminācijas telpā atrodas visiem pretendentiem skaidri redzams pulkstenis.

33. Pēc eksāmena pirmās daļas pabeigšanas pretendents paraksta darbu, iesniedz to komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena norises telpu. Pēc eksāmena pirmās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu. Pārtraukumu var noteikt arī līdz nākamajai dienai.

34. Eksāmena otrajā daļā pretendentus alfabēta secībā (pēc uzvārdiem) aicina eksāmena norises telpā. Pretendents izvēlas eksāmena biļeti katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā. Biļetes numuru (numurus) pretendents uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā.

35. Eksāmena otrās daļas kārtošanas laikā eksāmena norises telpā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā pieci pretendenti.

36. Atbildes plāna izstrādāšanai paredzētas 15 minūtes katram jautājumam. Mutiskai atbildei paredzētas 10 minūtes katram jautājumam.

37. Komisija noklausās pretendenta atbildi. Pēc atbildes noklausīšanās komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti. Pretendents, kurš pabeidzis eksāmena otro daļu, atstāj eksāmena norises telpu.

38. Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta eksāmena pirmās un otrās daļas darbu ar pozitīvu vai negatīvu vērtējumu un ieraksta to vērtējuma lapā (2.pielikums). Attiecīgais komisijas loceklis paraksta vērtējuma lapu un, ja nepieciešams, sniedz īsu vērtējuma pamatojumu.

39. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta darba vērtēšanā, ja pretendents ir komisijas locekļa laulātais vai komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, vai ir komisijas locekļa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta darba vērtēšanā, ja ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts vērtējumā, vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

40. Pēc visu rakstisko darbu un mutisko atbilžu novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena pirmās un otrās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus un aprēķina pretendenta pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaitu katrā specializācijā.

41. Ja pretendenta pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaits specializācijā sadalās līdzīgi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums. Pēc eksāmena beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā komisijas sekretārs apkopo vērtējumus un ieraksta protokolā.

42. Eksāmens ir nokārtots specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā, ja pretendents eksāmena pirmajā un otrajā daļā saņēmis pozitīvu vērtējumu, tas ir, ja komisija uzskata, ka pretendenta zināšanas ir pietiekamas patentpilnvarotā pienākumu pildīšanai attiecīgajā specializācijā.

43. Komisijas locekļiem ir tiesības lūgt ierakstīt protokolā viņu atsevišķo viedokli par vērtējumu vai eksāmena norisi. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.

44. Komisijas locekļu aizpildītās eksāmena vērtējuma lapas un pretendentu eksāmena pirmās daļas atbilžu tīrraksti ir neatņemami protokola pielikumi.

45. Protokola oriģināleksemplārs glabājas Patentu valdē. Komisijas sekretārs iesniedz Tieslietu ministrijā komisijas priekšsēdētāja apliecinātu protokola kopiju.

46. Eksāmena vērtējumu komisija paziņo pretendentam personīgi nākamajā darbdienā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, kā arī triju darbdienu laikā nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi attiecīgu rakstisku paziņojumu.

47. Ja eksāmena laikā pieļauti eksāmena kārtības pārkāpumi, kas varēja tieši ietekmēt eksāmena daļas vērtējumu vai vērtējumu kopumā, pretendents mēneša laikā pēc eksāmena rezultātu paziņošanas var apstrīdēt eksāmena rezultātu, iesniedzot pamatotu iesniegumu Tieslietu ministrijā. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

48. Līdz reģistra informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai reģistru kārto manuāli, kā arī izmantojot esošās tehnoloģijas iespējas.

49. 2011.gadā komisijas sastāvu Patentu valdes direktors apstiprina 10 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

50. 2011.gadā eksāmens notiek vienu reizi – novembrī.

51. Ja pretendents iesniegumu eksāmena kārtošanai iesniedzis Patentu valdē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, komisija izskata pretendenta iesniegumu šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā atbilstoši šo noteikumu prasībām.

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumus Nr.602 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 145.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.317
Iesnieguma paraugs
profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtošanai

Latvijas Republikas Patentu valdei

 

(vārds, uzvārds)

 

(personas kods vai dzimšanas datums)

iesniegums

Informēju, ka vēlos kārtot profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmenu 20___.gada ___.___________ šādā(-s) specializācijā(-s) (vajadzīgo atzīmēt ar X):

patenti

preču zīmes

dizainparaugi.

Manas tiesības pretendēt uz iekļaušanu profesionālo patentpilnvaroto reģistrā saskaņā ar Patentu likuma 26.pantu apliecina:

1) pilsonība 
 

(Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonība)

2) izglītība 
 

(akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība)

3) vismaz triju gadu darba pieredze rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā
 

(darbavieta(-as), arī darbība starptautiskajās vai nacionālajās rūpnieciskā īpašuma iestādēs)

Sarakstei un saziņai norādu:

1) pasta adresi Latvijas Republikas teritorijā 
 

(adresāts, adrese, pasta indekss)

2) faksa numuru 
3) elektroniskā pasta adresi 
4) tālruņa numuru 

Pielikumā:

1) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas uz ____ lp.;

2) darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas uz ____ lp.

(vieta)

 

(datums*)

 

(pretendenta paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "pretendenta paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.317
Patentpilnvaroto pretendentu vērtējuma lapa

I. Patentpilnvaroto eksāmena pirmā daļa

Eksāmena vērtētājs(-a)

(vārds, uzvārds)

 

(eksāmena norises vieta)

(datums un laiks)

Nr.p.k.

Pretendenta vārds, uzvārds

Biļetes numurs

Specializācija

Vērtējums (pozitīvs/negatīvs)

Piezīmes

Vērtētāja paraksts

       
       
       
       
       

II. Patentpilnvaroto eksāmena otrā daļa

(eksāmena norises vieta)

(datums un laiks)

Nr.p.k.

Pretendenta vārds, uzvārds

Biļetes numurs

Specializācija

Vērtējums (pozitīvs/negatīvs)

Piezīmes

Vērtētāja paraksts

       
       
       
       
       
Eksāmena vērtētājs(-a)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 317Pieņemts: 26.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 29.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
229376
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"