Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.292

Rīgā 2011.gada 12.aprīlī (prot. Nr.24 37.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un sekmējot iznākuma rādītāja – darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" ietvaros 18 677 personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personas saņēmušas sociālo pakalpojumu – izpildi.

(Grozīts ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.180)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām);

4.2. bezpajumtnieki;

4.3. citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personu grupas:

4.3.1. pensijas vecuma personas (īpaši sievietes pensijas vecumā un vientuļie pensionāri) un pirmspensijas vecuma personas (personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi);

4.3.2. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes un bērni bāreņi, bērni ar dažādu veidu atkarībām;

4.3.3. ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas;

4.3.4. romi;

4.3.5. no vardarbības cietušās personas un cilvēktirdzniecības upuri;

4.3.6. no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas;

4.3.7. personas ar prognozējamu invaliditāti;

4.3.8. vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli.

5. Aktivitātes ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (sociālās rehabilitācijas institūciju, specializēto darbnīcu pakalpojumu, krīzes centru un citu pakalpojumu) un sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā (turpmāk – sociālās aprūpes pakalpojums) (aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, grupu māja (dzīvoklis) un citi pakalpojumi) programmu izstrāde un pilnveidošana, kā arī sociālā darba metožu pilnveidošana sociālajos dienestos;

5.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu programmu ieviešana, kā arī sociālā darba pakalpojuma sniegšana sociālajos dienestos atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju izveidošanas un uzturēšanas kārtību. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumā var iekļaut motivācijas, sociālās aprūpes, medicīniskās rehabilitācijas un citus pasākumus. Sociālās aprūpes pakalpojumu kopumā var iekļaut motivācijas, sociālās rehabilitācijas, medicīniskās rehabilitācijas un citus pasākumus;

5.3. speciālistu apmācība (kursu un semināru veidā) darbam ar šo noteikumu 4.punktā minēto mērķa grupu;

5.4. konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistiem (supervīzija) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus;

5.5. projekta vadība;

5.6. projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

6. Personām šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nav tiesību saņemt asistenta pakalpojumus vienlaikus ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pabalstu.

7. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 402 749 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 402 749 euro.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.180 redakcijā)

9. Lai veicinātu valsts teritoriju līdzsvarotu attīstību, aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde nosaka pieejamā attiecināmā finansējuma kvotu katram plānošanas reģionam, pamatojoties uz statistikas datiem par iedzīvotāju skaitu 2010.gada sākumā un nabadzības riska indeksu Latvijas reģionos 2009.gadā. Pieejamā attiecināmā finansējuma kvotas plānošanas reģioniem nosaka:

9.1. Rīgas plānošanas reģionam – 32,73 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

9.2. Vidzemes plānošanas reģionam – 12,13 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

9.3. Kurzemes plānošanas reģionam – 14,07 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

9.4. Zemgales plānošanas reģionam – 16,57 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

9.5. Latgales plānošanas reģionam – 24,5 procentu apmērā no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

10. Ja projektu iesniegumu atlasē netiek apstiprināti projektu iesniegumi par visu plānošanas reģionam aprēķināto attiecināmo finansējumu, sadarbības iestāde attiecināmā finansējuma atlikumu pārdala vienādās daļās plānošanas reģioniem, kuriem projektu iesniegumu atlasē apstiprināti projektu iesniegumi par visu plānošanas reģionam aprēķināto attiecināmo finansējumu.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence un padotības forma

11. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde ir Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

11.1. piedalās līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) un vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

11.2. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes ieviešanu;

11.3. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

11.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

12. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

12.1. izstrādā atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu un izveido komisiju;

12.2. izstrādā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas;

12.3. organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi;

12.4. sniedz informāciju projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanā;

12.5. izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

12.6. izstrādā līguma un vienošanās projektu;

12.7. slēdz līgumu vai vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

12.8. izvērtē projektu iesniegumus un izdod administratīvos aktus vai pārvaldes lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

12.9. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem un projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

12.10. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, kas noteikta normatīvajos aktos par budžetu, finanšu vadību un Eiropas Savienības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānojamiem valsts budžeta līdzekļiem maksājumu veikšanai un izdevumu deklarācijas sagatavošanai;

12.11. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

12.12. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par līguma vai vienošanās noteikumu izpildi;

12.13. izstrādā palīgmateriālu iepirkuma procedūru īstenošanai;

12.14. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos pārskatus un maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās sertifikācijas iestādei pārbaudes veikšanai;

12.15. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 70. un 71.punktā minētos nosacījumus;

12.16. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

12.17. plāno un īsteno informācijas un publicitātes pasākumus par projektu īstenošanu.

13. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji, sadarbības partneri un projekta izmaksu kopsumma

14. Projekta iesniedzējs var būt:

14.1. privāto tiesību juridiska persona, kura pati vai kuras struktūrvienība reģistrēta valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" (turpmāk – reģistrs) kā sociālās aprūpes pakalpojuma vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs;

14.2. pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešās valsts pārvaldes iestāde), kura reģistrā reģistrēta kā sociālās aprūpes pakalpojuma vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs vai kā sociālais dienests sociālā darba pakalpojuma sniegšanai;

14.3. pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts institūcija (tiešās valsts pārvaldes iestāde), kura reģistrā nav reģistrēta kā sociālās aprūpes pakalpojuma vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs, bet kura šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai veido sadarbību šo noteikumu 16.punktā noteiktajā kārtībā.

15. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par to sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru sniegšanai projekta iesniedzējs, tā struktūrvienība vai sadarbības partneris ir reģistrēts reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto programmu ieviešanu nodrošina vietā (adresē), kas reģistrā norādīta kā pakalpojumu sniegšanas faktiskā adrese, izņemot gadījumus, ja pakalpojums klientam tiek nodrošināts mājās.

16. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var veidot partnerību ar Latvijas Republikā reģistrētu juridisku personu, ievērojot nosacījumus partnerības veidošanai, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Šajā gadījumā ar katru sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums), kurā nosaka sadarbības partnera veicamos pienākumus projekta īstenošanā, pārskatu un maksājuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus projekta īstenošanas nosacījumus. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darbību īstenotāji var būt tikai tādas juridiskas personas, kas reģistrā reģistrētas kā sociālo pakalpojumu sniedzēji.

17. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

18. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 142 287 euro.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1299)

IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība

19. Sadarbības iestāde atklātu projektu iesniegumu atlasi organizē 2011.gadā, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos valsts mēroga un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

20. Sludinājumā norāda:

20.1. aktivitātes nosaukumu;

20.2. aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo Eiropas Sociālā fonda finansējumu atbilstoši šo noteikumu 8.punktam, bet, ja izsludina papildu projektu iesniegumu atlasi, – atbilstoši šo noteikumu 23.punktam, kā arī katram plānošanas reģionam pieejamo attiecināmā finansējuma kvotu, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 9.punktam;

20.3. kārtību, kādā projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski;

20.4. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 kalendāra dienām no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

20.5. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai), kā arī līguma un vienošanās projekts.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

21.1. projekta iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katras šo noteikumu 9.punktā minētās attiecīgajam plānošanas reģionam pieejamās attiecināmā finansējuma kvotas ietvaros. Projekta iesniedzējs nedrīkst iesniegt projekta iesniegumu tā plānošanas reģiona finansējuma kvotas ietvaros, kurā tas nesniedz sociālo pakalpojumu. Projekta iesniedzējs drīkst iesniegt projektu iesniegumus izsludinātajā atklātas projektu iesniegumu atlases apakškārtā arī tad, ja iepriekšējā atklātas projektu iesniegumu atlases apakškārtā:

21.1.1. iesniegtā projekta vērtēšana vēl nav noslēgusies;

21.1.2. apstiprinātā projekta īstenošana vēl nav uzsākta;

21.1.3. apstiprinātā projekta īstenošana vēl nav noslēgusies;

21.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem dokumentiem:

21.2.1. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres, nomas un iegādes izmaksu apmēru aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

21.2.2. dokumentiem, kas pamato projekta budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu (turpmāk – šķērsfinansējums) apmēru aprēķinus atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

21.2.3. sadarbības līguma par projekta īstenošanu, ja tas ar sadarbības partneri ir noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri), vai nodomu protokola par sadarbību, kas paredz projekta partnera apņemšanos piedalīties projekta īstenošanā un apņemšanos noslēgt sadarbības līgumu projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā atbilstoši šo noteikumu 16.punktam (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri);

21.2.4. plānošanas reģiona atzinuma par projekta ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanā;

21.2.5. šo noteikumu 2.pielikuma 3.4.1.apakšpunktā norādītā dokumenta (attiecināms, ja projekta iesniedzējs vēlas saņemt papildpunktus kvalitātes kritēriju vērtējumā);

21.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

21.4. noformējot un iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

21.5. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma veidlapas sadaļās sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

21.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 53.1.6.apakšpunktā un 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. un 62.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu (tai skaitā pamatojot šķērsfinansējuma saikni ar projekta aktivitātēm un nepieciešamību projekta īstenošanai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam), kā arī nodrošina to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

21.7. projekta iesniedzējs šo noteikumu 19.punktā minētajā sludinājumā noteiktajā termiņā projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē vienā no šādiem veidiem:

21.7.1. papīra formā divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"), iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības. Projekta iesniegumam pievieno arī papīra formā iesniegtā projekta iesnieguma versiju uz elektronisko datu nesēja, uz kura norāda projekta iesniedzēju un projekta iesnieguma nosaukumu;

21.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

21.8. projekta ietvaros obligāti paredz īstenot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību.

22. Sadarbības iestāde projekta iesniegumu reģistrē tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde uzreiz izsniedz projekta iesniedzējam personīgi vai divu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

23. Ja pēc šo noteikumu 10.punktā noteiktā attiecināmā finansējuma pārdales projektu iesniegumus apstiprina par mazāk nekā 50 % no šo noteikumu 8.punktā aktivitātei noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma, sadarbības iestādei ir tiesības izsludināt papildu projektu iesniegumu atlasi (apakškārtu) par aktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

24. Aktivitātes ietvaros projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kritērijiem secīgi vērtē komisija, ja nepieciešams, piesaistot projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertus sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes jomā.

25. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisijas personālsastāvu apstiprina sadarbības iestādes vadītājs. Komisiju veido:

25.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un viņu aizvietotāji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un sadarbības iestādes;

25.2. komisijas locekļi novērotāja statusā (bez balsstiesībām) no vadošās iestādes un atbildīgās iestādes;

25.3. komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām), kas atbilstoši šo noteikumu 28., 29., 30. un 31.punktam pārstāv biedrības vai nodibinājumus.

26. Ja dalībai šo noteikumu 29.punktā minētajā konkursā nav pieteicies neviens pretendents vai pretendenti, kuri ir pieteikušies dalībai minētajā konkursā, neatbilst šo noteikumu 28., 29., 30. un 31.punktā minētajām prasībām, komisiju veido šo noteikumu 25.1. un 25.2.apakšpunktā minētie komisijas locekļi. Ja šo noteikumu 29.punktā minētā konkursa rezultātā nav pārstāvētas visas šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas, komisijas sastāvā iekļauj tās biedrības un nodibinājumus, kas iegūst tiesības deleģēt pārstāvjus komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām.

27. Komisijas locekļa vai viņa aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

28. Šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētie komisijas locekļi nodrošina šo noteikumu 4.punktā minēto mērķa grupu interešu pārstāvību.

29. Biedrības un nodibinājumus (kopā ne vairāk kā 10), kas iegūst tiesības deleģēt pārstāvjus komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām, sadarbības iestāde izvēlas konkursa kārtībā, nepiemērojot normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtību, bet ņemot vērā šādus kritērijus:

29.1. biedrība vai nodibinājums pārstāv vismaz vienu no šo noteikumu 4.punktā minētajām mērķa grupām;

29.2. biedrībai vai nodibinājumam ir pieredze darbā ar tās pārstāvēto mērķa grupu;

29.3. biedrībai vai nodibinājumam ir pieredze sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmu īstenošanā.

30. Ja vairākas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv vienu mērķa grupu, atbilst visiem šo noteikumu 29.punktā minētajiem kritērijiem, izvēlas tās biedrības un nodibinājumus, kas atbilst vienam vai abiem šādiem papildu kritērijiem:

30.1. biedrībai vai nodibinājumam ir pieredze Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iesniegumu vērtēšanā vai projektu īstenošanā;

30.2. biedrībai vai nodibinājumam ir nodrošināts lielāks teritoriālais pārklājums vai tā ir valsts līmeņa biedrība vai nodibinājums.

31. Ja vairākas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv vienu mērķa grupu, atbilst attiecīgi vienam vai abiem šo noteikumu 30.punktā minētajiem kritērijiem, sadarbības iestāde izvēlas to biedrību vai nodibinājumu, kas pārstāv skaitliski lielāko attiecīgās mērķa grupas daļu. Viena biedrība vai nodibinājums var pārstāvēt arī vairākas šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas.

32. Konkursa nosacījumus biedrību un nodibinājumu atlasei sadarbības iestāde nosaka konkursa nolikumā.

33. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti, novērotāji un komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām paraksta apliecinājumu, ka:

33.1. komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām;

33.2. viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus vai kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

34. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

35. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, izmantojot sadarbības iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību, un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, sadarbības iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas sadarbības iestāde publicē Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

36. Vērtējot un pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, izmanto papīra vai elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegto projekta iesniegumu.

37. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

38. Visus aktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kuros vērtēta atbilstība šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem, sarindo dilstošā secībā atbilstoši kvalitātes kritēriju vērtējumā iegūtajam punktu skaitam. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka ir tam projekta iesniegumam, kurš saņēmis vairāk punktu šādos kvalitātes kritērijos:

38.1. 3.6.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.2. 3.7.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.3. 3.2.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.4. 3.1.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.5. 3.8.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.6. 3.3.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.7. 3.4.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.8. 3.9.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā;

38.9. 3.5.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā.

39. Pēc šo noteikumu 38.punktā minētās projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši iegūtajam punktu skaitam sadarbības iestāde vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā minētajam kritērijam un šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai attiecināmā finansējuma kvotai attiecīgajam plānošanas reģionam.

VI. Pārvaldes lēmuma vai administratīvā akta pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

40. Sadarbības iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

40.1. tas atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam;

40.2. tas šo noteikumu 2.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu;

40.3. tam ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai attiecināmā finansējuma kvotai attiecīgajam plānošanas reģionam.

41. Sadarbības iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

42. Šo noteikumu 41.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

42.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

42.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

42.3. attiecināmo izmaksu precizēšanu, ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 55., 58., 60. un 61.punktā un 54.1., 54.2., 56.1., 56.3., 56.6. un 56.7.apakšpunktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumus;

42.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

43. Sadarbības iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

43.1. projekta iesniegums iesniegts tā plānošanas reģiona finansējuma kvotas ietvaros, kurā projekta iesniedzējs vai šo noteikumu 16.punktā minētais sadarbības partneris nesniedz sociālo pakalpojumu;

43.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

43.3. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu;

43.4. projekta iesniegumam nepietiek finansējuma atbilstoši šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai attiecināmā finansējuma kvotai attiecīgajam plānošanas reģionam.

44. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde iekļauj informāciju par līguma vai vienošanās slēgšanas noteikumiem.

46. Sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Ja finansējuma saņēmējs atsakās slēgt vienošanos vai līgumu ar sadarbības iestādi, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu, sadarbības iestāde vienošanos vai līgumu neslēdz un informē par to atbildīgo iestādi.

47. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 41. un 42.punktu.

48. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina sadarbības iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

48.1. papīra formā divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"), pievienojot arī informāciju elektronisko datu nesējā, uz kura norāda projekta iesniedzēju, projekta iesnieguma nosaukumu un lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu datumu un numuru. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

48.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

49. Komisija izvērtē šo noteikumu 48.punktā minēto informāciju, un sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

50. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, sadarbības iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 49.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, kurā iekļauj informāciju par līguma vai vienošanās slēgšanas nosacījumiem. Sadarbības iestāde līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz šo noteikumu 46.punktā noteiktajā kārtībā.

51. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, sadarbības iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 49.punktā minētā termiņa beigām.

52. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, sadarbības iestāde (papildus šo noteikumu 44.punktā noteiktajam) projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu vienu projekta iesniedzēja iesniegto projekta iesnieguma kopiju papīra formā un projekta iesnieguma versiju elektronisko datu nesējā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

53. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

53.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

53.1.1. šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

53.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

53.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

53.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

53.1.5. neparedzētās izmaksas;

53.1.6. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

53.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

53.3. šķērsfinansējums atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

54. Šo noteikumu 53.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

54.1. iekšzemes transporta izdevumi (sabiedriskā transporta, specializētā transporta un degvielas izmaksas nokļūšanai līdz sociālā pakalpojuma saņemšanas vietai un nokļūšanai dzīves vietā) šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas personai nepārsniedz 7,11 euro dienā un personai ar invaliditāti, kurai ir kustību traucējumi, nepārsniedz 21,34 euro dienā;

54.2. ēdināšanas izdevumi šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas vienai mērķa grupas personai nepārsniedz 4,27 euro dienā, ja sociālo pakalpojumu sniedz vismaz pilnu darba dienu.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1299)

55. Šo noteikumu 53.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas, kā arī amortizācijas izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti, izmantojot publisko finansējumu, inventāra (mazvērtīga un biroja inventāra priekšmeti, ja to vērtība ir līdz 213 euro par vienību un to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes izmaksas, telpu īres un nomas izmaksas. Ja šo noteikumu 53.1.2.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros paredz darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksas speciālistiem, kas piesaistīti šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksas nedrīkst pārsniegt 2 134,31 euro. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1299 redakcijā)

56. Šo noteikumu 53.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

56.1. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai, ievērojot, ka šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas izmaksas nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

56.2. nepieciešamo materiālu, biroja un kancelejas preču izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

56.3. iekšzemes transporta izdevumi (tai skaitā maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, transportlīdzekļa nolietojuma un ekspluatācijas izdevumi, kas nepārsniedz 0,04 euro par katru nobraukto kilometru), ja šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās;

56.4. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes, transporta un degvielas izdevumi) šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

56.5. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas pieaicinātajiem ergoterapeitiem, surdotulkiem un asistentiem, kas sniedz atbalstu personām, kurām noteikta invaliditāte, šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

56.6. personas uzturēšanās izdevumi institūcijā, kas sniedz sociālo pakalpojumu, šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai (tai skaitā medikamenti un medicīniskās ierīces, higiēnas preces un dezinfekcijas līdzekļi, kurināmais un enerģētiskie materiāli, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanu, pastu, telefonu, citiem sakaru un informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem, telpu uzturēšanas pakalpojumiem, ja tie attiecas uz sociālā pakalpojuma nodrošināšanu), kas sociālā pakalpojuma sniegšanas laikā vienai mērķa grupas personai nepārsniedz vidēji 4,27 euro dienā;

56.7. personas individuālās aprūpes nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās (tai skaitā medicīnas preces, higiēnas preces un dezinfekcijas līdzekļi, speciālais apģērbs un telefona sakaru pakalpojumi, ja tie attiecas uz sociālā pakalpojuma nodrošināšanu), kā arī drošības pogas pakalpojuma pieslēgšanas un nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai par periodu, kurā sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās. Šīs izmaksas sociālā pakalpojuma sniegšanas laikā vienai mērķa grupas personai nepārsniedz vidēji 0,85 euro dienā;

56.8. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas (atlīdzības un uzņēmuma līguma izmaksas iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanai, sludinājuma publicēšanas izmaksas).

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1299)

57. Šo noteikumu 53.1.4.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver izmaksas informācijas aktualizācijai par projekta īstenošanu tīmekļa vietnē un informācijas plāksnes nodrošināšanai telpās.

58. Šo noteikumu 53.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai.

59. Šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

59.1. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

59.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

59.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

59.4. telpu īres un nomas izmaksas;

59.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

59.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (ieskaitot inventāra priekšmetus vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

59.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

59.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1299)

60. Šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minētajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi un tās apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

61. Šo noteikumu 53.3.apakšpunktā minētās izmaksas ietver pamatlīdzekļu (ieskaitot mēbeles un inventāru) iegādes, telpu remonta un vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Šo noteikumu 53.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēra.

62. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

63. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 8.punktā, neattiecina izmaksas:

63.1. kas nav norādītas šo noteikumu 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. un 62.punktā un 53.1.6.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 55., 58., 60. un 61.punktā un 54.1., 54.2., 56.1., 56.3., 56.6. un 56.7.apakšpunktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

63.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 53.1.6.apakšpunktā minētās izmaksas).

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

64. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar līgumu vai vienošanos ne ilgāk kā 24 mēnešus, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

65. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā, ievērojot šo noteikumu 15.punktā minētās prasības.

66. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

67. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

68. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 53.3.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajos dokumentos.

69. Projektu īstenošanai finansējumu piešķir un finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde maksājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda finansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājuma veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību. Ja sadarbības iestādei ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, finansējuma saņēmējam piešķir avansu ar nosacījumu, ka sešu mēnešu laikā no tā piešķiršanas dienas finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniegs maksājuma pieprasījumu par visu avansa summu. Avansa apmēru, ņemot vērā finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu plānu, nosaka sadarbības iestāde.

70. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 71.punktā minētos gadījumus.

71. Nepārsniedzot šo noteikumu 55., 58., 60. un 61.punktā un 54.1., 54.2., 56.1., 56.3., 56.6. un 56.7.apakšpunktā noteiktos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš informējot sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs var neierosināt projekta grozījumus un veikt:

71.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 53.1.1., 53.1.2., 53.1.3., 53.1.4. un 53.3.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

71.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 54., 55., 56., 57. un 61.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 53.1.1., 53.1.2., 53.1.3., 53.1.4. un 53.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

71.3. šo noteikumu 53.1.5.apakšpunktā minēto izmaksu pārdali.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1299)

Labklājības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(P*, N**)

Jā/Nē

1.1. Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.2. Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu" (turpmāk – noteikumi) 14. un 15.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam

X

N

1.3. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4. Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6. Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7. Projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 21.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti

X

N

1.8. Ir iesniegts noteikumu 21.7.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9. Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.10. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

X

P

1.11. Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12. Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.13. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.14. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.15. Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumu 18.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumu 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. un 62.punktā un 53.1.6.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumu 55., 58., 60. un 61.punktā un 54.1., 54.2., 56.1., 56.3., 56.6. un 56.7.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 64.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(P*, N**)

Jā/Nē

2.1. Projekta mērķis sekmē noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti sekmē attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas īstenošanu

X

N

2.3. Projekta mērķa grupa(-as) atbilst noteikumu 4.punktā noteiktajām mērķa grupām

X

N

2.4. Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.5. Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.6. Projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā noteiktā iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.7. Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.8. Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9. Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.10. Projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajā skaitā pušu tiesības un pienākumi projekta īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri (attiecināms, ja projektu plānots īstenot kopīgi ar sadarbības partneri)

X

P

2.11. Projekta iesniedzēja sadarbības partneris atbilst noteikumu 16.punktā minētajām prasībām (attiecināms, ja projektu plānots īstenot kopīgi ar sadarbības partneri) X P
2.12. Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums) X P
2.13. Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu X P
2.14. Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 66. un 67.punktā noteiktajām prasībām X P
2.15. Projekta iesniegumā plānoto izdevumu apmērs un to nepieciešamība ir pamatota X P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

apakškritēriji/punktu skala

maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

3.1. Projektā paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmu risināšanā 3.1.1. Projekta iesniegumā ir pamatota mērķa grupas problēmu risināšanā iesaistāmo speciālistu izvēle (kompleksi vērtēta speciālistu kvalifikācijas un pieredzes atbilstība plānotajām projekta aktivitātēm) – 5 punkti

13S

Nav

3.1.2. Projekta iesniegums paredz divu vai vairāk savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu secīgu nodrošināšanu mērķa grupas iespējami efektīvākai iekļaušanai sabiedrībā vai darba tirgū – 4 punkti
3.1.3. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanā projekta ietvaros paredzēts iesaistīt vismaz divu nozaru speciālistus no Latvijas – 2 punkti
3.1.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanā projekta ietvaros paredzēts iesaistīt vienas vai vairāk nozaru speciālistus no vismaz vienas citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Latvijas kaimiņvalsts – 2 punkti
3.1.5. Projektā nav paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmu risināšanai, ietverot mērķa grupas problēmu risināšanā iesaistāmo speciālistu izvēles pamatojumu, savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu secīgu nodrošināšanu un dažādu nozaru speciālistu sadarbību – 0 punktu
3.2. Projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojuma saņemšanas iespējas 3.2.1. Projekta iesniegumā paredzēts attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi attiecīgajā projektā plānoto pakalpojumu sniegšanas teritorijā nav bijuši pieejami – 5 punkti

16S

3 punkti

3.2.2. Projekta iesniegumā paredzēts attīstīt inovatīvu sociālās rehabilitācijas vai institūcijām alternatīvas sociālās aprūpes pakalpojumu – 5 punkti
3.2.3. Projekta iesniegumā paredzēts pilnveidot sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi attiecīgajā projektā plānoto pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir bijuši pieejami nepietiekamā apjomā (pieprasījums pēc projektā plānotā pakalpojuma ir lielāks nekā esošo pakalpojumu sniedzēju iespējas šāda veida pakalpojumus nodrošināt) – 3 punkti
3.2.4. Projekta iesniegumā paredzēts pilnveidot sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam šādi pakalpojumi ir bijuši pieejami nepietiekamā kvalitātē (balstoties uz projekta iesnieguma veidlapā ietverto attiecīgā pakalpojuma kvalitātes izvērtējumu) – 3 punkti
3.2.5. Projekts neparedz papildināt esošo sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašināt pakalpojuma saņemšanas iespējas plānošanas reģionā – 0 punktu
3.3. Projekts sekmē mērķa grupas iekļaušanos darba tirgū 3.3.1. Projekta iesniegumā plānots piedāvāt mērķa grupai darba vietu pēc projekta ieviešanas beigām (noslēgti nodomu protokoli ar potenciālo darba devēju) – 5 punkti

10S

Nav

3.3.2. Projekta iesniegumā paredzētas aktivitātes mērķa grupas darba prasmju apguvei – 3 punkti
3.3.3. Projekta iesniegumā paredzētas aktivitātes mērķa grupas motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai, lai veicinātu klientu integrēšanos darba tirgū – 2 punkti
3.3.4. Projekta iesniegumā nav plānots piedāvāt mērķa grupai darba vietu pēc projekta ieviešanas beigām, nav paredzētas aktivitātes mērķa grupas darba prasmju apguvei, nav paredzēti pasākumi mērķa grupas iesaistei darba tirgū un nav plānotas aktivitātes mērķa grupas motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanai ar mērķi veicināt klientu integrēšanos darba tirgū – 0 punktu
3.4. Projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc projekta noslēguma 3.4.1. Projekta iesniegumam pievienots pašvaldības domes sēdes lēmums (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība) vai pašvaldības vai cita sadarbības partnera (valsts vai pašvaldības dibinātas iestādes vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības) nodomu protokols, kas apliecina, ka projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta vismaz vienu gadu pēc projekta noslēguma – 2 punkti

2V

Nav

3.4.2. Projekta iesniegumā nav paredzēts nodrošināt projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc projekta noslēguma – 0 punktu
3.5. Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi 3.5.1. Projekta iesniegumā identificēti projekta īstenošanas termiņu riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pretpasākumi un to īstenošanas termiņš) – 2 punkti

6 S

2 punkti

3.5.2. Projekta iesniegumā identificēti projekta īstenošanas finanšu riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pretpasākumi un to īstenošanas termiņš) – 2 punkti
3.5.3. Projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pretpasākumi un to īstenošanas termiņš) – 2 punkti
3.5.4. Projekta iesniegumā nav identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, nav novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī nav noteikti riskus mazinošie pasākumi – 0 punktu
3.6. Projekta iesniegumā paredzēti priekšnosacījumi kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai 3.6.1. Projekta iesniegumā ir aprakstītas un pamatotas metodes, kas tiks izmantotas motivācijas, sociālās rehabilitācijas un aprūpes programmu īstenošanā – 5 punkti

15S

5 punkti

3.6.2. Projekta iesniegumā ir paredzēta pakalpojuma dokumentācijas izstrāde un lietošana, tai skaitā klientu individuālo sociālās rehabilitācijas vai aprūpes plānu izmantošana katram klientam – 5 punkti
3.6.3. Projekta iesniegums paredz klientu viedokļa apzināšanu un izvērtēšanu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai – 3 punkti
3.6.4. Projekta iesniedzējam vai tā sadarbības partnerim ir vismaz vienu gadu ilga pieredze darbā ar projekta mērķa grupu un projekta iesniegumā ir norādītas līdz šim izmantotās darba metodes – 2 punkti
3.6.5. Projekta iesniegumā nav paredzēti priekšnosacījumi kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai – 0 punktu
3.7. Projekta izmaksu efektivitātes novērtējums 3.7.1. Projekta iesnieguma 6.1.sadaļā minēto kopējo izmaksu attiecība pret projekta iesnieguma 2.10.sadaļā minēto projektā sasniedzamo uzraudzības rādītāju nepārsniedz 3000,99 latus – 5 punkti

5V

3 punkti

3.7.2. Projekta iesnieguma 6.1.sadaļā minēto kopējo izmaksu attiecība pret projekta iesnieguma 2.10.sadaļā minēto projektā sasniedzamo uzraudzības rādītāju ir robežās no 3001 lata līdz 4565 latiem – 3 punkti
3.7.3. Projekta iesnieguma 6.1.sadaļā minēto kopējo izmaksu attiecība pret projekta iesnieguma 2.10.sadaļā minēto projektā sasniedzamo uzraudzības rādītāju pārsniedz 4565 latus – 0 punktu
3.8. Projekta iesniegums paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, plānojot aktivitātes pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai (piemēram, nodrošinot transporta pakalpojumus, pielāgojot pakalpojuma sniegšanas laiku mērķa grupas vajadzībām, sniedzot pakalpojumus tuvu klienta dzīvesvietai) 3.8.1. Projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt transporta pakalpojumus projektā plānoto sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai – 2 punkti

8S

4 punkti

3.8.2. Projekta iesniegumā paredzēts, ka projektā plānotie sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi būs sasniedzami (pieejami) ar sabiedrisko transportu – 2 punkti
3.8.3. Projekta iesniegumā paredzēts, ka projektā plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks tiks pielāgots mērķa grupas vajadzībām – 2 punkti
3.8.4. Projektā plānoti viens vai vairāki citi atbalsta pasākumi pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai – 2 punkti
3.8.5. Projekta iesniegums neparedz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus – 0 punktu
3.9. Projekts sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu 3.9.1. Projekts sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu – 5 punkti

5V

1 punkts

3.9.2. Projekts sekmē divu pamatprincipu ievērošanu – 3 punkti
3.9.3. Projekts sekmē viena pamatprincipa ievērošanu – 1 punkts
3.9.4. Projekts nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – 0 punktu

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(P*, N**)

Jā/Nē

4.1. Ja projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un, aprēķinot kvalitātes kritēriju kopējo summu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. un 3.9.apakšpunktā minētajā kvalitātes kritērijā, kopējais vērtējums ir vismaz 55 punkti, tad, projektu iesniegumus sarindojot prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtā (uzsaukumā) projekta iesniegumam pietiek finansējuma

X

N

Piezīmes.

1. * Kritērija neatbilstības gadījumā sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu".

2. ** Kritērija neatbilstības gadījumā sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

3. V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

4. S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 292Pieņemts: 12.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 29.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
229373
{"selected":{"value":"08.04.2014","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)