Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 68., 136., 183., 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 2.panta sestā un septītā daļa, 8., 20., 25., 26., 27., 31. un 32.pants neattiecas uz darbībām ar uztura bagātinātājiem, kuri satur spirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību."

2. Papildināt 3.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus izmanto tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību."

3. Izslēgt 4.panta 2.1 daļu.

4. Papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārdiem "un pārējie bezalkoholiskie dzērieni" ar vārdiem "kas neatbilst šajā likumā minētajai alkoholisko dzērienu definīcijai".

5. 6.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru:

1) izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) izmanto divējādi atbilstoši šā likuma 5.panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

3) izmanto mineraloģiskiem procesiem, kas atbilst apstiprinātiem attiecīgiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk - regula Nr. 1893/2006), apakšiedaļā "nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana" noteiktajiem NACE klasifikācijas kodiem.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrās daļas 1.punkts attiecas arī uz dabasgāzi, kuru dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmas operators izlieto dabasgāzes apgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām."

6. Aizstāt 12.panta pirmās daļas 5.punktā skaitli un vārdu "890 lati" ar skaitli un vārdu "940 latu".

7. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "24" ar skaitli "32";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) cigaretēm:

a) 32 lati par 1000 cigaretēm,

b) 33 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;";

aizstāt pirmās daļas 3.punkta "a" un "b" apakšpunktā skaitli "29" ar skaitli "43";

aizstāt 1.1 daļā skaitli "48" ar skaitli "64".

8. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "269" ar skaitli "289";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "300" ar skaitli "320";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā skaitli "80,7" ar skaitli "86,7".

9. Aizstāt 15.1 panta 1.punktā skaitli un vārdu "15,6 lati" ar skaitli un vārdu "12 latu".

10. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) uztura bagātinātāji, kuri satur spirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja absolūtā spirta saturs nepārsniedz 80 mililitrus iepakojumā.";

papildināt pirmās daļas 5.punkta "e" apakšpunktu iekavās pēc vārdiem "dzērienu ražošanā" ar vārdiem un skaitļiem "un tādu spirtu saturošu produktu ražošanā, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijā";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "pirmās daļas" ar skaitli "4.1".

11. 18.pantā:

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, bet attiecībā uz zivju dīķiem - ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā saimnieciskajā gadā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) no viena pieteiktā hektāra un ir ievēroti šīs daļas 1., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi, kā arī izpildīts vismaz viens no šīs daļas 2.punktā minētajiem nosacījumiem:";

izteikt piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir deklarēta un apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros, izņemot to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur audzē tādas īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa (Panicum virgatum) vai miežubrālis (Phalaris arundinacea L.), un, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, - par pastāvīgām pļavām, ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem izmantojamo zemi;";

papildināt piektās daļas 2.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) zemi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis ne mazāk kā 20 hektāru platībā, piemērojot audzēšanas cikla koeficientu uz katru pieteikto zemes hektāru zem zivju dīķiem, ja akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā;";

izteikt piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) (turpmāk - saimnieciskais gads) rēķina līdz 100 litriem šīs daļas ievaddaļā minētās degvielas par katru šīs daļas 2.punktā minēto lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem;";

izteikt 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ar nodokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apliek iegādāto šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas daudzumu, un nodokli šajā gadījumā samaksā attiecīgais lauksaimniecības produkcijas ražotājs, ja Lauku atbalsta dienests konstatē un informē Valsts ieņēmumu dienestu, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam attiecīgajā saimnieciskajā gadā:

1) starpība starp atbalstam deklarēto platību un atbalstam apstiprināto platību vai - attiecīgi - atbrīvojumam pieteikto meža vai purva zemes platību vai platību, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes zem zivju dīķiem platību pārsniedz 10 procentus;

2) papuvju platība pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

3) atcelts lēmums, ar kuru kārtējā saimnieciskajā gadā piešķirts šā panta piektajā daļā minētais degvielas daudzums.";

izteikt 6.2 daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas maksimālo kopējo daudzumu, kuram piemēro atbrīvojumu no nodokļa un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes zem zivju dīķiem apstrādei, kā arī kārtību, kādā samazina aprēķināto no nodokļa atbrīvotās degvielas daudzumu uz hektāru, ja kopējais šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas daudzums saimnieciskajā gadā pārsniedz maksimālo daudzumu;

2) zivju audzēšanas cikla koeficienta piemērošanas kārtību;";

papildināt 6.2 daļas 5.punktu ar vārdiem "un zemes pārbaudi zem zivju dīķiem";

papildināt pantu ar 6.3 daļu šādā redakcijā:

"(63) Ja šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu neizmanto noteiktajiem mērķiem un Lauku atbalsta dienests šajā gadījumā ir atcēlis lēmumu, ar kuru piešķirts minētās degvielas daudzums kārtējā saimnieciskajā gadā, Lauku atbalsta dienests šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu nākamajā saimnieciskajā gadā nepiešķir."

12. Papildināt 23.pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

"(21) Persona nodokli par uztura bagātinātājiem ar absolūtā spirta saturu virs 80 mililitriem iepakojumā, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, samaksā valsts budžetā:

1) saskaņā ar šā panta otro daļu, ja minētos uztura bagātinātājus ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;

2) ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc uztura bagātinātāju ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu;

3) 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja minētos uztura bagātinātājus ražo Latvijas Republikā."

13. 27.pantā:

papildināt trešo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) tabakas izstrādājumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;";

papildināt 12.1 daļu pēc vārdiem "šā panta astotajā" ar vārdiem "un devītajā".

14. Papildināt 33.pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja kontrolējošās institūcijas konstatē, ka 18.panta piektajā daļā minēto degvielu persona neizmanto noteiktajiem mērķiem, Lauku atbalsta dienests atceļ lēmumu, ar kuru piešķirts minētās degvielas daudzums kārtējam saimnieciskajam gadam."

15. Pārejas noteikumos:

izslēgt 52. un 53.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. un 65.punktu šādā redakcijā:

"55. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi (32 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām) cigāriem un cigarillām piemēro ar 2018.gada 1.janvāri.

56. Līdz dienai, kad atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 55.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi cigāriem un cigarillām, cigārus un cigarillas apliek ar nodokli:

1) līdz 2011.gada 30.jūnijam - 24 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām;

2) no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim - 26 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām;

3) no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim - 28 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām;

4) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - 30 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām.

57. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm 33 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas piemēro ar 2016.gada 1.janvāri, bet šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (32 lati par 1000 cigaretēm) un šā likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (64 lati par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2018.gada 1.janvāri.

58. Līdz dienai, kad atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 57.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nodokli cigaretēm un šā likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli:

1) līdz 2011.gada 30.jūnijam - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 48 lati par 1000 cigaretēm:

a) 22,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 34,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 52 lati par 1000 cigaretēm:

a) 25 lati par 1000 cigaretēm,

b) 34 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 56 lati par 1000 cigaretēm:

a) 28 lati par 1000 cigaretēm,

b) 33,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 60 latu par 1000 cigaretēm:

a) 30 latu par 1000 cigaretēm,

b) 33 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

59. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (43 lati par 1000 g tabakas) un "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai (43 lati par 1000 g tabakas) piemēro ar 2018.gada 1.janvāri.

60. Līdz dienai, kad atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 59.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai un "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai, smalki sagriezto tabaku cigarešu uztīšanai un citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli:

1) līdz 2011.gada 30.jūnijam - 29 lati par 1000 gramiem tabakas;

2) no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim - 34 lati par 1000 gramiem tabakas;

3) no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim - 39 lati par 1000 gramiem tabakas.

61. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 6.1 pantu un 15.1 panta 1.punktu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

62. No 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru izmanto:

1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) un rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei;

2) rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes (kas atbilst apstiprinātiem attiecīgajiem regulā Nr. 1893/2006 noteiktajiem NACE klasifikācijas kodiem) tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai minētās rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās.

63. Grozījumi šā likuma 12. un 14.pantā stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

64. Ministru kabinets līdz 2011.gada 10.maijam izdod šā likuma 18.panta piektajā, 6.1 un 6.2 daļā paredzētos noteikumus.

65. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.septembrim izdod šā likuma 3.panta septītajā daļā un 16.panta piektajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.170 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 27.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.04.2011.Stājas spēkā: 01.05.2011.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 27.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
229223
01.05.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)