Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 2011.gada 5.aprīlī (prot. Nr.22 45.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
 Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35., 81., 121., 151.nr.; 2010, 55.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu".

2. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu pirmo līdz astoto kārtu (turpmāk - aktivitāte);".

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk - finansējums) ir 17 000 000 latu un finansējuma saņēmēju līdzfinansējums - 12 309 700 latu."

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki projekta iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja tā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē."

5. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Šajā punktā minētā prasība attiecas uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2011.gada 1.aprīļa."

6. Izteikt 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;".

7. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā.

19. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 17.punktā noteikto attiecināmo izmaksu apmēru;

19.2. zaudējumi, kas skar atsevišķa dzīvokļa īpašumu un rodas saistībā ar projektā iekļautajiem būvdarbiem;

19.3. ēkas strukturālo daļu atjaunošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 17.3.7.apakšpunktā minētos gadījumus;

19.4. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

19.5. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

19.6. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 17.6.apakšpunktā minētās izmaksas;

19.7. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

19.8. izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu."

8. Izteikt 40.5.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40.5. visus iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam, vērtē atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu kopējo punktu skaitu, tad, sarindojot projektu iesniegumus, ievēro šādus principus:".

9. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi:

51.1. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, ne biežāk kā vienu reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

51.2. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem;

51.3. avansa maksājums, kas nepārsniedz 20 procentus no pieprasītā ERAF finansējuma apmēra, ja sadarbības iestādei pieejami finanšu resursi."

10. Papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam apstiprinātās ERAF finansējuma summas."

11. Aizstāt 52.4.apakšpunktā vārdu "bankā" ar vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē".

12. Papildināt noteikumus ar 52.1 un 52.2 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

52.1 1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

52.1 2. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar darbu izpildītāju par vismaz 50 procentiem no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas;

52.1 3. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

52.1 4. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

52.1 5. projekta īstenošanas uzsākšanai Valsts kasē ir atvērts norēķinu konts, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

52.2 Ja avansa maksājums pārsniedz ERAF finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādes noteiktajā termiņā atmaksā pārmaksāto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā."

13. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Sadarbības iestāde maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja norēķinu kontu Valsts kasē vai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs visus maksājumus veic no tā konta, uz kuru sadarbības iestāde veic maksājumus."

14. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu."

15. Papildināt noteikumus ar 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Projektu iesniegumu iesniegšana astotās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros notiek līdz 2011.gada 31.maijam."

16. Izteikt 2.pielikuma 3.2.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts

Avansa maksājums

Ir nepieciešams LVL _____________ apmērā

(lūdzu, norādiet nepieciešamo avansa maksājumu, ņemot vērā, ka tas nedrīkst pārsniegt 20 % no ERAF finansējuma apmēra)

Nav nepieciešams

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu (starpposma maksājumus var saņemt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus):

(Informāciju par projekta īstenošanas aktivitāšu un starpposma maksājumu laika grafiku norādīt atbilstoši projekta īstenošanas gadiem, nevis kalendāra gadiem.)

Aktivitātes nosaukums*

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

1.projekta īstenošanas gads

2.projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Aktivitātes (aizpilda visi projekta iesniedzēji)

1.aktivitāte "aktivitātes nosaukums"

Posmi

Avansa un starpposma maksājumu pieprasīšanas laika grafiks**

Pieprasītā summa (LVL)

1.projekta īstenošanas gads

2.projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

(nav jāaizpilda, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt avansa vai starpposma maksājumu)

Avanss

I posms

II posms

*Aktivitātēm jāsakrīt ar 2.3.apakšpunktā norādītajām aktivitātēm.

** Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam apstiprinātās ERAF finansējuma summas."

17. Aizstāt 2.pielikuma 6.sadaļā vārdus "Apzinos, ka jebkāds sadārdzinājums" ar vārdiem "Apliecinu, ka sadārdzinājums".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 05.04.2011.Stājas spēkā: 15.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 14.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
228669
15.04.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)