Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.116

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.50, 17.§)

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 3.1punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pieprasot Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātos oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.";

1.2. aizstāt 4.punktā vārdus "Rīgas pilsētas būvvaldes kontā" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā";

1.3. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.178

Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu

Nr.
p.k.

Dokuments

Mērvienība

Nodevas likme, Ls

1.

Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un tā nosacījumiem:    

1.1.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2

1 lēmums

24

1.2.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2

1 lēmums

46

2.

Plāns ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei:    

2.1.

inženierkomunikāciju projektēšanai:    

2.1.1.

trase līdz 100 m

100 m

46

2.1.2.

katri nākamie 100 m

100 m

14

2.2.

reklāmas objekta projektēšanai

1 plāns

22

3.

Izkārtnes, tirdzniecības vietas, reklāmas pase

1 pase

16

4.

Tirdzniecības vietas pase fiziskām personām

1 pase

7

5.

Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)    

5.1.

viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai:    

5.1.1.

fiziskām personām

1 izziņa

23

5.1.2.

juridiskām personām

1 izziņa

33

5.2.

pārējie būvobjekti

1 izziņa

33

6.

Izziņa par būves neesamību dabā:    

6.1.

fiziskām personām

1 izziņa

23

6.2.

juridiskām personām

1 izziņa

33

7.

Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu:    

7.1.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2

1 lēmums

24

7.2.

zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2

1 lēmums

46

8.

Lēmums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu vai atjaunošanu    

8.1.

fiziskām personām

1 lēmums

18

8.2.

juridiskām personām

1 lēmums

26

9.

Lēmums par akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņa pagarināšanu

1 lēmums

29

10.

Lēmums par tehniskā projekta atkārtotu akceptēšanu (t.i., par pārakceptēšanu, ja beidzies akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš vai būvatļauja ir anulēta)

1 lēmums

40

11.

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā:    

11.1

fiziskām personām

1 akts

46

11.2.

juridiskām personām

1 akts

66

12.

Lēmums par apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai un vienkāršotajai rekonstrukcijai:    

12.1.

fiziskām personām

1 lēmums

25

12.2.

juridiskām personām

1 lēmums

31

13.

Lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai:    

13.1.

fiziskām personām savā īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās

1 lēmums

25

13.2.

juridiskām personām

1 lēmums

31

14.

Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādātā dokumenta noraksts, izraksts un apliecināta kopija

1 lapaspuse

3

".

2. Atcelt Rīgas domes 2010.gada 14.decembra saistošos noteikumus Nr.106 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu"".

3. Rīgas pilsētas būvvalde ir atbildīga par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2011.gada 4.martā

 

 

Paskaidrojuma raksts Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajiem noteikumiem Nr.116
"Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu"" tiek izteikts jaunā redakcijā Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.178) pielikums, precizējot un mainot nodevas likmi par Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, kā arī papildinot ar jauniem Būvvaldes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem (saistošo noteikumu Nr.178 pielikuma 7.-13.punkts), par kuru saņemšanu maksājama pašvaldības nodeva. Nodevas likme ir aprēķināta tikai par pašvaldības sniegto nodrošinājumu.
Vienlaicīgi ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu tiek atcelti Rīgas domes 2010.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.106 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu"", ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk - RAPLM) 2010.gada 29.decembra atzinumā Nr.2._2-13/14187/7863 (turpmāk - RAPLM atzinums) izteiktos iebildumus.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 21.jūlija nolikumu Nr.117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums" (turpmāk - Būvvaldes nolikums), Būvniecības likumu, Zemes ierīcības likumu un citiem normatīvajiem aktiem Būvvalde veic virkni funkciju publisko tiesību jomā, kuru ietvaros Būvvalde izdod oficiālus dokumentus, par kuru saņemšanu nav noteikta pašvaldības nodeva.
Būvvaldes nolikuma 12.punktā noteikts, ka Būvvalde tiek finansēta no dotācijām no Rīgas pilsētas pašvaldības vispārīgajiem ieņēmumiem, Būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un tiesību aktos noteiktajām pašvaldības nodevām. Salīdzinot 2008.gada, 2009.gada, 2010.gada ieņēmumus no pašvaldības nodevām, ko iekasējusi Būvvalde, secināms, ka attiecībā pret 2008.gadu ieņēmumi 2009.gadā vidēji mēnesī samazinājušies par ~29%, bet ieņēmumi 2010.gadā pret 2009.gadu - par ~20%. Lai varētu nodrošināt Būvvaldes funkciju izpildi, ir izstrādāti šie saistošie noteikumi, papildus nosakot Būvvaldes izstrādātos oficiālos dokumentus, par kuru saņemšanu maksājama pašvaldības nodeva, tādējādi vidēji mēnesī Būvvaldes ieņēmumus no pašvaldības nodevām palielinot par ~11%.
Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 1.punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu. Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 6.punktā noteikts, ka nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.
Tā kā pašvaldība var uzlikt nodevas tikai par publisko tiesību jomā sniegtiem pakalpojumiem un atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam, ir izstrādāti saistošie noteikumi, saskaņā ar kuriem noteikti jauni Būvvaldes oficiālie dokumenti, par kuru izsniegšanu iekasējama pašvaldības nodeva, kā arī precizētas nodevas likmes līdzšinējiem Būvvaldes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem, par kuru izsniegšanu tika iekasēta pašvaldības nodeva.
Ņemot vērā RAPLM atzinumu, atkārtoti ir izvērtētas un precizētas pašvaldības nodevas likmes (nodevas likme ir aprēķināta un noteikta tikai par pašvaldības sniegto nodrošinājumu), kā arī izvērtēti Būvvaldes oficiālie dokumenti, kas izdoti publisko tiesību jomā, par kuru izsniegšanu iekasējama pašvaldības nodeva.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Ievērojot nodevu apmērus, būtiska ietekme netiek paredzēta.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Ieviešot pašvaldības nodevas par Būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu izsniegšanu, Būvvalde spēs patstāvīgi nodrošināt administratīvajam procesam nepieciešamo finansējumu, lai veiktu būvniecības kontroles procedūras, kā arī citas Būvvaldes kompetencē esošās administratīvās procedūras.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.178 "Par pašvaldības nodevu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 116Pieņemts: 01.03.2011.Stājas spēkā: 25.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 24.03.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
227615
25.03.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)