Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.118

Rīgā 2011.gada 8.februārī (prot. Nr.8 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 108.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk - lietošanas mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai (turpmāk - likumīga izmantošana) kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka:

2.1. zemes vienībai un plānotai (projektētai) zemes vienībai (turpmāk - zemes vienība);

2.2. zemes vienības daļai vai plānotai (projektētai) zemes vienības daļai (turpmāk - zemes vienības daļa).

3. Lietošanas mērķi reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - kadastra informācijas sistēma).";

1.2. svītrot 14.3.apakšpunktā vārdus "un infrastruktūras";

1.3. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Šo noteikumu 14.2. un 14.3.apakšpunktā minēto neapbūvētu apbūves zemi iedala šādi:

14.1 1. neapgūtā apbūves zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta infrastruktūra - piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves;

14.1 2. apgūtā apbūves zemē, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai ir izbūvēta infrastruktūra - vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves.";

1.4. aizstāt 17.3.2.apakšpunktā vārdus ""Divu vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas"" ar vārdiem ""Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas"";

1.5. papildināt 17.5.apakšpunktu aiz vārda "detālplānojumu" ar vārdiem "vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams";

1.6. papildināt noteikumus ar 17.6. un 17.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.6. ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

17.7. ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.";

1.7. svītrot 19.2.apakšpunktu;

1.8. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. atbilstoši detālplānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai un ievērojot šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu;";

1.9. izteikt 23.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.2. neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu;";

1.10. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves zeme" un tam piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējās zemes vienības platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai atbilstoši šo noteikumu 23. un 24.punktā minētajām prasībām.";

1.11. papildināt 29.punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli lietošanas mērķu skaitam.";

1.12. svītrot 34.punktu;

1.13. papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Pašvaldībai ir tiesības noteikt papildu dokumentus, kas nepieciešami neapgūtas apbūves zemes lietošanas mērķa noteikšanai.";

1.14. izteikt 1.pielikuma 6., 7., 8., 9. un 10.kodu šādā redakcijā:

"06

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

0601

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

0600

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

07

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

0701

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0702

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0703

Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0704

Septiņpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0700

Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

08

Komercdarbības objektu apbūves zeme

0801

Komercdarbības objektu apbūve

0800

Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme

09

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

0901

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

0902

Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve

0903

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve

0904

Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve

0905

Reliģisko organizāciju ēku apbūve

0906

Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve

0907

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

0908

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0900

Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

10

Ražošanas objektu apbūves zeme

1001

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

1002

Noliktavu apbūve

1003

Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve

1004

Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve

1005

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve

1000

Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme"

1.15. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi

NĪLM kods

NĪLM nosaukums un paskaidrojums par piemērošanas gadījumiem

Zeme, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - apbūve pieļaujama, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai

01 - Lauksaimniecības zeme
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Lietošanas mērķu grupā klasificē zemi, uz kuras galvenais saimnieciskās darbības veids ir lauksaimniecība, un zemi, kuru izmanto sējumiem, zāles pļaušanai, lopu ganīšanai, lopbarības zālaugu, augļu dārzu un citu daudzgadīgo stādījumu audzēšanai, dārzeņkopībai, puķkopībai, sēņkopībai un zemstikla kultūru audzēšanai. Lietošanas mērķu grupā klasificē zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, specializēto valsts saimniecību (valsts mācību un izmēģinājumu saimniecības, kā arī citas specializētās valsts saimniecības), lauksaimniecības uzņēmumu kompleksus, kas ir specializējušies konkrētā lauksaimniecības nozarē un kopā ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izmanto atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai nepieciešamās būves, kas kalpo šo specializēto uzņēmumu ražošanas procesu nodrošināšanai.
Raksturo zemes lietošanas veidi - aramzemes, pļavas, ganības, kā arī zeme zem lauksaimniecības ēku un dzīvojamo ēku pagalmiem.
Var tikt iekļauta meža zeme, ja meža zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā mežsaimniecība
02 - Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu
0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Saimnieciskie, saudzējamie un aizsargājamie meži (izņemot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citu veidu darbības), zemes zem meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošie un piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.
Var tikt iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā lauksaimniecība
0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citu veidu darbības
03 - Ūdens objektu zeme
0301 Publiskie ūdeņi
Jūras piekraste, kā arī zeme zem ezeriem un upēm atbilstoši Civillikuma I pielikumam
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Zeme zem ūdeņiem (izņemot jūras piekrasti un zemi zem ezeriem un upēm atbilstoši Civillikuma I pielikumam) - dabiskām un mākslīgām ūdenstilpēm, tai skaitā applūstošās ūdens teritorijas, meldrāji un tamlīdzīgas teritorijas, - kur galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā ir ūdenssaimniecība un zeme zem ūdeņiem aizņem lielāko zemes vienības platību.
Var tikt iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienība nav klasificējama kā lauksaimniecība, kā arī meža zeme, ja meža zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā mežsaimniecība
0303 Dīķsaimniecība
Zeme, uz kuras atrodas zivju audzēšanai mākslīgi ierīkotas ūdenstilpes un tās aizņem lielāko zemes vienības platību
04 - Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
0401 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Kūdras ieguves vietas, kūdras ieguves un apstrādes uzņēmumu teritorijas, ģipšakmens, kaļķakmens, dolomīta, māla, smilts, grants un smilts-grants karjeri, kā arī minēto izrakteņu ieguves (tai skaitā atstātās) un pirmapstrādes teritorijas.
Lietošanas mērķi nenosaka perspektīvajām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, ja šajās teritorijās veicamā saimnieciskā darbība atbilst citam lietošanas mērķim (piemēram, lauksaimniecība, mežsaimniecība)
05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Parki, skvēri, zooloģiskie un botāniskie dārzi un tamlīdzīgas teritorijas. Pilsētās un ciemu teritorijās - dabas pamatnes teritorijas: meža parki, regulāri applūstošas pļavas, palienes un citas neapbūvējamas teritorijas, ja to izmantošana nav klasificējamas kā lauksaimniecība vai mežsaimniecība.
Lietošanas mērķi nenosaka zemei zem dzīvojamo ēkām piegulošajiem personīgajiem dārziem un citām apaugušām nelielām teritorijām, kuras galvenokārt izmanto šo māju iedzīvotāji
0502 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
Pilsētās - sakņu dārzi uz noteiktu laiku (nomā) bez apbūves tiesībām
0503 Sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas
Brīvdabas sporta laukumi, atklātie peldbaseini, slēpošanas slaloma trases, auto, velo vai zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas un tamlīdzīgas teritorijas.
Kempingi, telšu vietas, brīvā dabā aprīkota zeme sportam un atpūtai.
Lietošanas mērķi nenosaka zemei zem nelieliem atpūtas vai rotaļu laukumiem, kas ir aprīkoti vai rezervēti vietējo iedzīvotāju vajadzībām

Apbūves zeme

06 - Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Viena dzīvokļa mājas" vai "Divu dzīvokļu mājas" - individuālo dzīvojamo māju, dvīņu māju, rindu māju un atsevišķi esošu savrupmāju apbūve, 1-2 stāvu viena un divu dzīvokļu māju, vasarnīcu, dārza māju apbūves teritorijas, neatkarīgi no tajā dzīvojošo ģimeņu skaita, - zeme zem šīm dzīvojamām mājām, piegulošajiem personīgajiem dārziem vai apzaļumotām teritorijām, automašīnu novietošanas laukumiem, garāžām, siltumnīcām, pagrabiem, nojumēm un citām palīgēkām, kas izmantojamas iemītnieku vajadzībām.
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
07 - Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās vienstāvu vai divstāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas" vai ēkas tips ir "Dienesta viesnīcas" - zeme zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem daudzdzīvokļu mājām piegulošajiem nelieliem atpūtas vai rotaļu laukumiem, kas ir aprīkoti vai rezervēti vietējo iedzīvotāju vajadzībām, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem, garāžām (māju apakšējos stāvos un atsevišķi esošās garāžas), zeme zem piegulošajiem personīgajiem dārziem un citām apaugušām nelielām teritorijām, kuras galvenokārt izmanto šo māju iedzīvotāji.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir šādas telpu grupas: "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa", "Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa" vai "Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta vienstāvu vai divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas" vai ēkas tips ir "Dienesta viesnīcas", - zeme zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem daudzdzīvokļu mājām piegulošajiem nelieliem atpūtas vai rotaļu laukumiem, kas ir aprīkoti vai rezervēti vietējo iedzīvotāju vajadzībām, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem, garāžām (māju apakšējos stāvos un atsevišķi esošas garāžas), zeme zem dzīvojamo ēkām piegulošajiem personīgajiem dārziem un citām apaugušām nelielām teritorijām, kuras galvenokārt izmanto šo māju iedzīvotāji.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir šādas telpu grupas: "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa", "Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa" vai "Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta trīs, četru vai piecu stāvu daudzdzīvokļu mājas apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās sešu līdz sešpadsmit stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas" vai ēkas tips ir "Dienesta viesnīcas", - zeme zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem daudzdzīvokļu mājām piegulošajiem nelieliem atpūtas vai rotaļu laukumiem, kas ir aprīkoti vai rezervēti vietējo iedzīvotāju vajadzībām, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem, garāžām (māju apakšējos stāvos un atsevišķi stāvošās garāžas), zeme zem dzīvojamo ēkām piegulošajiem personīgajiem dārziem un citām apaugušām nelielām teritorijām, kuras galvenokārt izmanto šo māju iedzīvotāji.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir šādas telpu grupas: "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa", "Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa" vai "Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves vajadzībām, t.sk. vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0704 Septiņpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās septiņpadsmit un vairāk stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas" vai ēkas tips ir "Dienesta viesnīcas", - zeme zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem mājām piegulošajiem nelieliem atpūtas vai rotaļu laukumiem, kas ir aprīkoti vai rezervēti vietējo iedzīvotāju vajadzībām, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem, garāžām (māju apakšējos stāvos autostāvvietas un atsevišķi stāvošās garāžas), zeme zem dzīvojamo ēkām piegulošajiem personīgajiem dārziem un citām apaugušām nelielām teritorijām, kuras galvenokārt izmanto šo māju iedzīvotāji.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir šādas telpu grupas: "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa", "Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa" vai "Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta septiņpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokļu mājas apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0700 Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta daudzdzīvokļu māju apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
08 - Komercdarbības objektu apbūves zeme
0801 Komercdarbības objektu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", "Viesnīcu ēkas" (izņemot ēkas, kuru tips ir "Dienesta viesnīcas"), "Ēkas plašizklaides pasākumiem" (izņemot ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības) vai "Biroju ēkas" (izņemot ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības), - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas" vai "Divu dzīvokļu mājas", ir šādas telpu grupas: "Viesnīcas telpu grupa", "Biroja telpu grupa", "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa" un "Plašizklaides pasākumu telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0800 Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme
Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta komercdarbības objektu apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
09 - Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas", - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Divu dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir telpu grupa "Izglītības iestāžu telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu ir paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas" (izņemot ēkas dzīvnieku ārstēšanai un dzīvnieku patversmes) vai "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas", - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju un būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas" , "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir telpu grupa "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa" vai "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu ir paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Biroju ēkas" (ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības), - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Divu dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", atsevišķas telpu grupas tiek izmantotas valsts un pašvaldības vajadzībām.
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta izmantot šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0904 Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve
Apbūves zeme, uz kuras atrodas ārvalstij piederošs nekustamais īpašums, kas tiek izmantots tās diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vajadzībām.
Valsts un pašvaldību administratīvās ēkas vai ēku komplekss, kas saistīts ar diplomātisko dienestu
0905 Reliģisko organizāciju ēku apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Kulta ēkas" (izņemot ar kapsētām saistītās būves - kapličas, sēru zāles, krematorijas), - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Lietošanas mērķi nosaka arī tajos gadījumos, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Divu dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", ir telpu grupa "Kulta telpu grupa".
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošo ēku galvenais lietošanas veids ir "Citas, iepriekš neklasificētas ēkas", ja tās tiek izmantotas kā soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas, - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Zemes vienība, kuru izmanto kapsētu, tai skaitā dzīvnieku apglabāšanas, vajadzībām, kā arī ar tām saistītā apbūves teritorija, kurā ēku galvenais lietošanas veids ir "Kulta ēkas" (ar kapsētām saistītās būves - kapličas, sēru zāles, krematorijas).
Apgūta vai neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta kapsētu vajadzībām, tai skaitā vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošo ēku galvenais lietošanas veids ir "Muzeji un bibliotēkas", ja tās tiek izmantotas muzeju un bibliotēku, mākslas galeriju un arhīvu vajadzībām, "Sporta ēkas", "Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas", kas tiek izmantotas kā radio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles un telekomunikāciju centri, "Ēkas plašizklaides pasākumiem" - ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības, "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas" - ēkas dzīvnieku ārstēšanai un dzīvnieku patversmes, - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
0900 Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei.
Nepiemēro zemes vienībai, kas paredzēta kapsētu vajadzībām (lietošanas mērķim "Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods 0907")
10 - Ražošanas objektu apbūves zeme
1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Rūpnieciskās ražošanas ēkas", - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, tai skaitā ražošanas kompleksā esošie biroji, ēdnīcas, kafejnīcas un citas ēkas, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
1002 Noliktavu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas", - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes, zeme zem automašīnu novietošanas laukumiem un garāžām.
Neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas", - zeme zem šīm ēkām, zeme atsevišķi izdalītu lauksaimniecības servisa uzņēmumu apbūvei un uzturēšanai (mehāniskās darbnīcas, kaltes, noliktavas, pagrabi, saldētavas, lopkautuves), atsevišķi izdalītas lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijas.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
1004 Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras atrodas zvejniecības uzņēmums, zivsaimniecības ēkas, zivju audzētavu baseinu nojumes. Zivjaudzētavu un zivsaimniecības apbūves zeme.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
1005 Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve
Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, apstrādes, pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas teritorijas, radioaktīvo atkritumu glabāšanas teritorijas, šo uzņēmumu apbūve un tām atsevišķi izdalītas zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura ēku apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei
1000 Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme
Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta ražošanas objektu apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei.
Nepiemēro zemes vienībai, kas paredzēta lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu (lietošanas mērķis "Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003"), zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūves vajadzībām (lietošanas mērķis "Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve, kods 1004") vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vajadzībām (lietošanas mērķis "Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve, kods 1005")
11 - Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās būves galvenais lietošanas veids ir "Autoceļi", "Ielas un ceļi", "Dzelzceļi", "Pilsētas sliežu ceļi", "Tilti un estakādes" vai "Tuneļi un pazemes ceļi", - zeme zem šīm būvēm, kā arī zeme zem sabiedriskā transporta infrastruktūrā ietilpstošās ēkas (sabiedriskā transporta depo, parki un galapunkti), zeme dzelzceļa infrastruktūras (izņemot dzelzceļa stacijas) zemes nodalījuma joslā, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1102 Lidlauku apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas" (lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas) vai būves galvenais lietošanas veids ir "Lidlauku skrejceļi", - zeme zem šīm ēkām, būvēm un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1103 Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas" (civilo lidostu ēku, dzelzceļa staciju, autostaciju un autoostu termināļi) vai būves galvenais lietošanas veids ir "Ostas un kuģojamie kanāli" (upju ostas un ar tām saistītās saimniecības ēkas), - zeme zem šīm ēkām, būvēm un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Garāžu ēkas" (smago automašīnu, traktoru, kombainu un citas tamlīdzīgas smagās tehnikas garāžas, vieglo automašīnu garāžu ēkas ar atsevišķiem boksiem un laivu garāžas (eliņi), izņemot individuālās garāžas), - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Transporta līdzekļu īslaicīgai, regulārai vai nepastāvīgai novietošanai paredzēti iežogoti, dabā nodalīti laukumi un teritorijas.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Garāžu ēkas" (divu un vairāk stāvu, kā arī pazemes autostāvvietas), - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1107 Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas" (ostu termināļu ēkas) vai būves galvenais lietošanas veids ir "Ostas un kuģojamie kanāli" (jūras ostas un ar tām saistītās saimniecības ēkas), - zeme zem šīm būvēm un ar tām saistītām palīgēkām, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes. Apbūves teritorijā esošā zeme, akvatorija, ēkas un būves, kas paredzētas visu veidu kravas kuģu un prāmju pieņemšanai, stāvēšanai un apkalpošanai, remontēšanai, kuģu kravu sagatavošanai, apstrādāšanai, iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai, šķirošanai, īslaicīgai glabāšanai, muitas un robežkontrolei un citām ar kuģu bāzēšanos saistītām darbībām.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
12 - Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās būves galvenais lietošanas veids ir "Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadi", "Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi", "Maģistrālās sakaru līnijas", "Maģistrālās elektropārvades līnijas", "Gāzes sadales sistēmas", "Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi", "Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi", "Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļi" vai "Spēkstaciju būves", - zeme zem šīm būvēm un ar tām saistītām būvēm, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes. Tehniskās apbūves teritorijas, izņemot dzelzceļu un garāžu apbūvi. Apbūves kompleksi, kas izmantoti elektroenerģijas un siltumenerģētisko ražošanas procesu nodrošināšanai.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām
1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve
Apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās būves galvenais lietošanas veids ir "Dambji", "Ostas un kuģojamie kanāli" (krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem, iekšzemes ūdeņu piestātnes), - zemes zem šīm būvēm un ar tām saistītām būvēm, zeme zem šo teritoriju iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes.
Apgūta vai neapgūta neapbūvēta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 08.02.2011.Stājas spēkā: 24.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 23.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
226202
24.02.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)