Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.11

Rīgā 2011.gada 28.janvārī (prot. Nr.4 2.p.)

Grozījumi "Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50.8 panta sesto daļu un 50.9 panta astoto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.03.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 38 "Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.10. punktu šādā redakcijā:

"4.10. stresa testēšana - dažādas tehnikas (kvantitatīvas vai kvalitatīvas), ko izmanto, lai noteiktu dažādu ārkārtēju, bet iespējamu nelabvēlīgu notikumu vai izmaiņu tirgus nosacījumos potenciālo ietekmi uz bankas un bankas konsolidācijas grupas risku līmeni un finanšu un kapitāla rādītājiem. Šajos noteikumos ar stresa testēšanu apzīmē gan jutīguma analīzi (sensitivity analysis), gan scenāriju analīzi (scenario analysis), gan reverso stresa testēšanu (reverse stress testing). Jutīguma analīzi izmanto, lai noteiktu kāda atsevišķa riska faktora vai vairāku riska faktoru vienlaicīgu nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi uz bankas risku līmeni un finanšu un kapitāla rādītājiem (t.i., lai novērtētu bankas finanšu un kapitāla rādītāju jutīgumu pret izmaiņām vienā vai vairākos riska faktoros). Scenāriju analīzi izmanto, lai novērtētu bankas darbībai būtiska nelabvēlīga scenārija (t.i., iekšēja vai ārēja nelabvēlīga notikuma vai nelabvēlīgu izmaiņu makroekonomiskajos rādītājos vai tirgus nosacījumos) ietekmi uz visu bankas darbībai piemītošo būtisko risku līmeni un finanšu un kapitāla rādītājiem. Reverso stresa testēšanu izmanto, lai identificētu tādas negatīvas sekas (piemēram, darbības zaudējumi, aktīvu vērtības samazināšanās, aktīvu likviditātes zudums, noguldījumu aizplūde, finansējuma avotu nepieejamība u.tml.), kā rezultātā var tikt apdraudēta bankas turpmākā darbība, apzinātu notikumus vai notikumu kombinācijas, kā rezultātā minētās negatīvās sekas var iestāties, un identificētu nepieciešamos koriģējošos pasākumus;".

2. Aizstāt 4.12. punktā vārdus "iespējamu nelabvēlīgu notikumu iestāšanās gadījumā" ar vārdiem "iespējamu bankas darbībai būtisku nelabvēlīgu scenāriju iestāšanās gadījumā".

3. Izslēgt 8. un 9. punktā vārdu "kalendārā".

4. Izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā:

"13.3. ir dokumentēti un saskaņā ar bankā noteikto kārtību atbildīgajā bankas struktūrvienībā un vismaz reizi gadā bankas padomē apstiprināti kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultāti, t.sk. bankas novērtējums par tās risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru, kapitāla rezervi, kopējo nepieciešamā kapitāla apmēru un bankas rīcībā esošā kapitāla apmēru, kapitāla pietiekamības procesā veiktajā stresa testēšanā apskatītie scenāriji, pieņēmumi un stresa testēšanas rezultāti, kapitāla pietiekamības mērķi, kapitāla pietiekamības novērtējuma secinājumi, pasākumu programma kapitāla pietiekamības nodrošināšanai un citi lēmumi, kas pieņemti kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultātā."

5. Izslēgt 16. punktā vārdus "un kapitāla rezerves".

6. 17.1., 17.2. un 17.3. punktā:

izslēgt vārdus "un kapitāla rezerves";

aizstāt vārdus un skaitļus "šo noteikumu 41., 47.-49., 52., 63. un 70. punktā aprakstītās vienkāršotās metodes" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 41., 47.-49., 52. un 63. punktā aprakstītās vienkāršotās metodes".

7. Izteikt 25.3. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Stresa testēšanas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot kredītriska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru;".

8. Izteikt 26. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu kredītriska novērtēšanu, banka regulāri veic stresa testēšanu un analizē stresa testēšanas rezultātus, kurus ņem vērā, nosakot kredītriska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

9. 28.2. punktā:

aizstāt vārdus un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Praktiskie un teorētiskie jautājumi ekonomiskā kapitāla modelēšanā" (Range of practices and issues in economic capital modeling)4" ar vārdiem un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Pieeju veidi un strīdīgie jautājumi (problēmas) ekonomiskā kapitāla sistēmās" (Range of practices and issues in economic capital frameworks)4";

izteikt parindes 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm."

10. Izteikt 28.6. punktu šādā redakcijā:

"28.6. stresa testēšanas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot kredītriska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

11. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"Bankai, kuras finanšu instrumentu portfelis ir būtisks, ieteicams izvērtēt tirgus riskus, kas piemīt visam finanšu instrumentu portfelim. Ar finanšu instrumentu portfeli šo noteikumu 29.-33. punkta nolūkiem apzīmē visus bankas finanšu instrumentus, izņemot tos, attiecībā uz kuriem bankai ir nolūks un spēja turēt līdz termiņa beigām, un ilgtermiņa ieguldījumus kapitāla instrumentos. Bankai, kuras finanšu instrumentu portfelis ir būtisks, ieteicams tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai izmantot riskam pakļautās vērtības (tālāk tekstā - RPV) iekšējos modeļus, pat ja banka neizmanto tos tirgus risku minimālo regulējošo kapitāla prasību aprēķinam."

12. Izteikt 30.3. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Stresa testēšanas rezultātus ņem vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

13. Izteikt 31. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Stresa testēšanas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

14. 32.2. punktā:

aizstāt vārdus un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Praktiskie un teorētiskie jautājumi ekonomiskā kapitāla modelēšanā" (Range of practices and issues in economic capital modeling)5" ar vārdiem un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Pieeju veidi un strīdīgie jautājumi (problēmas) ekonomiskā kapitāla sistēmās" (Range of practices and issues in economic capital frameworks)5";

izteikt parindes 5. piezīmi šādā redakcijā:

"5 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm."

15. Izteikt 32.6. punktu šādā redakcijā:

"32.6. stresa testēšanas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot tirgus risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

16. Izteikt 35.1. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja bankas iekšējām vajadzībām noteiktā operacionālā riska definīcija atšķiras no minimālo kapitāla prasību noteikumos noteiktās operacionālā riska definīcijas, banka nodrošina, ka esošās atšķirības ir ietvertas operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķinā;".

17. Izteikt 36. punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Papildus banka veic stresa testēšanu un iegūtos rezultātus ņem vērā, nosakot operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

18. Izteikt 37. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu operacionālā riska novērtēšanu, banka regulāri veic stresa testēšanu un iegūtos rezultātus ņem vērā, nosakot operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

19. Izteikt 38.5. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Stresa testēšanas rezultātus banka ņem vērā, nosakot operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru;".

20. 42.2. punktā:

aizstāt vārdus un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Praktiskie un teorētiskie jautājumi ekonomiskā kapitāla modelēšanā" (Range of practices and issues in economic capital modeling)6" ar vārdiem un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Pieeju veidi un strīdīgie jautājumi (problēmas) ekonomiskā kapitāla sistēmās" (Range of practices and issues in economic capital frameworks)6";

izteikt parindes 6. piezīmi šādā redakcijā:

"6 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm."

21. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Bankas kredītportfeli šo noteikumu 47.-49. punkta izpratnē veido bankas klientiem, izņemot centrālām valdībām, pašvaldībām un bankām, izsniegtie kredīti un ārpusbilances saistības pret šiem klientiem (tālāk tekstā visi kopā - kredīti). Kredītus šo noteikumu 47.-49. punktā aprakstītajā aprēķinā iekļauj summā, kas nav samazināta par izveidotajiem uzkrājumiem. Ārpusbilances saistības pret klientiem šo noteikumu 47.-49. punktā aprakstītajā aprēķinā iekļauj, nepiemērojot korekcijas pakāpes."

22. Izslēgt 47.1.1. punkta ievaddaļā vārdu "kredītportfeļa".

23. Izteikt 47.2.1. punktu šādā redakcijā:

"47.2.1. banka nosaka nozaru koncentrācijas indeksu (tālāk tekstā - NKI), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NKI = Σ NE2/(Σ NE)2*100,

kur NE - riska darījumu kopsumma ar klientiem - vienas tautsaimniecības nozares pārstāvjiem, kas ir rezidenti - uzņēmumi un finanšu iestādes. Kā atsevišķu nozari aprēķinā iekļauj visus riska darījumus ar nerezidentiem - uzņēmumiem un finanšu iestādēm,".

24. Aizstāt 47.2.2. punktā vārdus un skaitļus "Latvijas Bankas 15.01.2009. noteikumu Nr. 28 "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" 3. pielikumu" ar vārdiem "Latvijas Bankas noteikumiem par Kredītu reģistru".

25. Aizstāt 47.4.2. punktā vārdus un skaitļus "Latvijas Bankas 15.01.2009. noteikumu Nr. 28 "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" 4. pielikumu" ar vārdiem "Latvijas Bankas noteikumiem par Kredītu reģistru".

26. Izteikt 3. tabulu šādā redakcijā:

"3. tabula. Nodrošinājuma koncentrācijas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs

NVKI

Nodrošinājuma koncentrācijas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs (% no kredītportfelim saskaņā ar minimālo kapitāla prasību noteikumiem aprēķinātās kredītriska kapitāla prasības)

0 < NVKI ≤ 25

Nav nepieciešams uzturēt kapitālu riska segšanai

25 < NVKI ≤ 35

2

35 < NVKI ≤ 45

3

45 < NVKI ≤ 55

4

55 < NVKI ≤ 65

5

65 < NVKI ≤ 100

6

".

27. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Banka izvērtē arī citos bilances posteņos (īpaši - prasību pret kredītiestādēm un vērtspapīru posteņos) iekļauto riska darījumu koncentrācijas risku, t.sk. valūtu nesakritības koncentrācijas risku, un nepieciešamības gadījumā aprēķina tā segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. Banka citos bilances posteņos iekļauto riska darījumu koncentrācijas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru var noteikt, izstrādājot šo noteikumu 47.-48. punktā aprakstītajai pieejai līdzīgas pieejas."

28. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Banka veic periodisku koncentrācijas riska stresa testēšanu, analizē stresa testēšanas rezultātus un ņem tos vērā, nosakot koncentrācijas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru."

29. Aizstāt 56. punkta ievaddaļā vārdus "likviditātes riska scenāriji" ar vārdiem "likviditātes riska stresa testēšanas scenāriji".

30. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Vienkāršotā metode pārējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai nozīmē, ka pārējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru banka nosaka kā noteiktu procentu no minimālo regulējošo kapitāla prasību kopsummas, bet ne mazāk kā 5 procentu apmērā."

31. Aizstāt 64. punktā vārdus "iespējamu nelabvēlīgu notikumu iestāšanās gadījumā" ar vārdiem "iespējamu bankas darbībai būtisku nelabvēlīgu scenāriju iestāšanās gadījumā".

32. Izteikt 65. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"65. Nosakot kapitāla rezerves apmēru, banka analizē, izvērtē un dokumentē iespējamos bankas attīstības scenārijus nākamajiem diviem gadiem atkarībā no dažādiem makroekonomiskās situācijas attīstības scenārijiem, notikumiem vai izmaiņām tirgus nosacījumos, kā arī novērtē šādu scenāriju, notikumu vai izmaiņu tirgus nosacījumos ietekmi uz bankas kopējo finansiālo stāvokli, bankas rīcībā esošā kapitāla apmēru, kapitāla prasībām un kapitāla pietiekamību, ņemot vērā bankas darbībai piemītošo risku (īpaši kredītriska, tirgus risku un likviditātes riska) mijiedarbību. Kapitāla rezerves apmēra noteikšanai banka izskata vairākus makroekonomiskās situācijas attīstības scenārijus - pamata scenāriju (scenāriju, kas tiek izmantots bankas darbības plānošanā) un vismaz vienu būtiski nelabvēlīgas attīstības scenāriju (stresa testa scenāriju). Banka analizē, piemēram, šādus stresa testa (nelabvēlīgas attīstības) scenārijus:".

33. Izteikt 66. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kapitāla rezerves apmēra noteikšanā izmantotajiem stresa testa scenārijiem jābūt visaptverošiem (jāaptver visi bankas darbībai piemītošie būtiskie riski un būtiskās darbības jomas), ārkārtējiem, ar pietiekami būtisku ietekmi, bet ne neiespējamiem."

34. Papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Kapitāla rezerves apmēra noteikšanā veiktajai stresa testēšanai jābūt uz nākotni vērstai (forward-looking), un tai jābūt kapitāla plānošanas neatņemamai sastāvdaļai. Uz nākotni vērsta stresa testēšana nozīmē, ka tajā tiek apskatītas gan sistēmiskas, gan bankas darbībai specifiskas izmaiņas riska faktoros vismaz nākamo divu gadu laikā."

35. Papildināt 67. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vienlaikus banka nodrošina, ka vadības pasākumi ir apspriesti un apstiprināti atbilstošā bankas vadības līmenī un stresa testēšanas rezultāti tiek dokumentēti tādējādi, ka iespējams identificēt apskatīto stresa testa scenāriju ietekmi uz bankas darbību gan ar vadības pasākumu veikšanu, gan bez tās."

36. Aizstāt 68. punktā vārdu "notikumi" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "scenāriji" (attiecīgajā locījumā).

37. Izslēgt 69. un 70. punktu.

38. 72.2.2. punktā:

aizstāt vārdus un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Praktiskie un teorētiskie jautājumi ekonomiskā kapitāla modelēšanā" (Range of practices and issues in economic capital modeling)7" ar vārdiem un skaitli "Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādātajās rekomendācijās "Pieeju veidi un strīdīgie jautājumi (problēmas) ekonomiskā kapitāla sistēmās" (Range of practices and issues in economic capital frameworks)7";

izteikt parindes 7. piezīmi šādā redakcijā:

"7 Resurss internetā: http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm."

39. Papildināt 74. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja bankas pašu kapitālā ir iekļauts subordinētais kapitāls, banka kapitāla plānošanas ietvaros veic arī subordinētā kapitāla plānošanu un identificē bankas veicamos pasākumus, lai nodrošinātu pietiekamu kapitālu subordinētā kapitāla plānotā samazinājuma kompensēšanai (piemēram, vai tiks piesaistīts jauns subordinētais kapitāls, vai tiks palielināts pamatkapitāls, vai tiks veikti citi pasākumi, lai samazinātu bankas pašreizējai un plānotajai darbībai piemītošos riskus)."

40. Izteikt 75.2. punktu šādā redakcijā:

"75.2. bankas rīcībā esošā kapitāla apmēra izmaiņas, ņemot vērā plānoto peļņas lielumu un peļņas sadali (t.sk. dividenžu politiku), akciju emisijas, subordinētā kapitāla atmaksas termiņus un piesaistīšanas plānus, plānotās investīcijas citu komersantu kapitālā un citus iespējamos faktorus, kas var ietekmēt bankas rīcībā esošā kapitāla apmēru. Banka, plānojot bankas rīcībā esošā kapitāla apmēru, nosaka iekšējos un ārējos resursus kapitāla palielināšanai šādas vajadzības rašanās gadījumā, piemēram, akciju emisiju, subordinēto aizdevumu piesaistīšanu u.c."

41. Izslēgt 80. punktā vārdu "kalendārā".

42. Papildināt noteikumus ar 82.2.4. punktu šādā redakcijā:

"82.2.4. bankas stratēģiju raksturojošie skaitliskie rādītāji vismaz turpmākajiem trijiem gadiem;".

43. Izteikt 82.5.3. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Banka norāda tās veiktās stresa testēšanas rezultātu kopsavilkumu, t.sk. stresa testēšanā analizēto scenāriju un svarīgāko pieņēmumu aprakstu, kopsavilkumu par stresa testēšanas skaitliskajiem rezultātiem, secinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem."

44. Papildināt noteikumus ar 82.5.9. punktu šādā redakcijā:

"82.5.9. informācija par kapitāla plānošanu, t.sk. informācija par kapitāla pietiekamības uzturēšanas plānu, kapitāla pietiekamību regulējošo prasību ievērošanas plānu (iekļaujot informāciju par subordinētā kapitāla plānošanu), kapitāla pietiekamības uzturēšanas plānu ārkārtas gadījumos,".

45. Papildināt 83. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārskata pielikumā banka pievieno visu kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu regulējošo iekšējo normatīvo dokumentu kopijas, kapitāla pietiekamības novērtēšanas rezultātu apliecinājuma dokumentu kopijas, kā arī bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka bankas attīstības stratēģiju un kapitāla plānu vismaz turpmākajiem trijiem gadiem, kopijas."

46. Izteikt pielikuma sadaļas "Stratēģiskā plānošana" 6.4. punktu šādā redakcijā:

"6.4. kapitāla pietiekamību regulējošo prasību ievērošanas nodrošināšanas plāns, informācija par subordinētā kapitāla plānošanu;".

47. Papildināt pielikuma sadaļu "Stratēģiskā plānošana" ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Bankas stratēģiju raksturojošie skaitliskie rādītāji vismaz turpmākajiem trijiem gadiem."

48. Izteikt pielikuma sadaļas "Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa apraksts" 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Stresa testēšanas, kas tiek veikta, lai noteiktu kapitāla rezerves apmēru, metodoloģijas apraksts."

49. Izteikt pielikuma sadaļas "Kopsavilkums par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultātiem" 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Kapitāla rezerves nelabvēlīgiem notikumiem un ekonomikas cikliskumam apmēra aprēķins. Bankas veiktās stresa testēšanas apraksts, t.sk. stresa testēšanā analizēto scenāriju un svarīgāko pieņēmumu apraksts, scenāriju izvēles un pieņēmumu pamatojums, kopsavilkums par stresa testēšanas skaitliskajiem rezultātiem, secinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem."

50. Aizstāt pielikuma tabulā vārdu "individuālais" ar vārdu "individuālās".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvajos noteikumos" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 28.01.2011.Stājas spēkā: 05.02.2011.Zaudē spēku: 09.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 04.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
225342
05.02.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)