Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.38

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.6 44.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam") šādus grozījumus:

1.1. svītrot nodaļā "Saīsinājumi":

1.1.1. saīsinājumu un vārdus "RAPLM - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija";

1.1.2. saīsinājumu un vārdus "VidM - Vides ministrija";

1.2. papildināt nodaļu "Saīsinājumi" ar saīsinājumu un vārdiem "VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (alfabēta secībā);

1.3. aizstāt plāna tekstā:

1.3.1. saīsinājumu "VidM" ar saīsinājumu "VARAM";

1.3.2. saīsinājumu "RAPLM" ar saīsinājumu "VARAM";

1.4. papildināt nodaļas "II Plāna stratēģija prioritāšu ietvaros" apakšnodaļu "I Ekonomikas izaugsme" ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. vides infrastruktūras sakārtošana;";

1.5. papildināt nodaļas "II Plāna stratēģija prioritāšu ietvaros" apakšnodaļu "I Ekonomikas izaugsme" ar 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana.";

1.6. papildināt 2.pielikumu ar 1.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.6. Vides infrastruktūras sakārtošana

1.2.6.1. Nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus

 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, % no kopējā iedzīvotāju skaita:

2013.gadā 68 %

(bāzes vērtība 2009.gadā 50 %)

VARAM"
1.2.6.2. Nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, % no kopējā iedzīvotāju skaita:

2013.gadā 90 %

(bāzes vērtība 2009.gadā 80 %)

 
1.2.6.3. Samazināt plūdu draudus, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju ilgtspējīgai attīstībai Iedzīvotāju skaits, kuriem samazināti plūdu draudi,

2013.gadā 65 tūkst. iedzīvotāju

1.2.6.4. Samazināt antropogēno slodzi Natura 2000 teritorijās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Tādu Natura 2000 teritoriju īpatsvars kopējā Natura 2000 teritoriju platībā, kur veikti vides aizsardzības infrastruktūras izveides pasākumi,

2013.gadā 11 %

1.2.6.5. Nodrošināt ES direktīvām atbilstošu vides kontroli un monitoringu Gaisa un ūdens kvalitātes monitoringam un kontrolei nepieciešamās informācijas nodrošinājums

2013.gadā 100 %

(bāzes vērtība 2009.gadā 70 %)

1.7. izteikt 2.pielikuma 1.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1. Energoapgādes drošības un energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana

1.4.1.1. Vietējo primāro energoresursu pašnodrošinājuma palielināšana primāro energoresursu struktūrā, t.sk. atjaunojamo energoresursu daļas palielināšana bruto gala enerģijas patēriņā saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK, sasniedzot 40 % 2020.gadā

1.4.1.2. Elektroenerģijas ģenerēšanas pašnodrošinājuma palielināšana (jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstība)

1.4.1.3. Enerģijas ietaupījuma palielināšana gala enerģijas patēriņā (energoefektivitātes pasākumu plāna izstrāde)

Elektroenerģijas ģenerēšanas pašnodrošinājums:

2013.gadā 80 %

(2008.gadā 60 %)

Enerģijas intensitāte (kopējais enerģijas patēriņš pret IKP 2000.gadā salīdzināmās cenās - tonnas naftas ekvivalentā uz EUR 1000):

2013.gadā 0,36

(2008.gadā 0,32)

EM, ĀM, VARAM"

1.8. aizstāt 2.pielikuma 1.4.2.apakšpunkta ailē "Politikas rezultāts 2013.gadā" vārdus "Latvijas-Igaunijas" ar vārdiem "Latvijas-Lietuvas";

1.9. papildināt 2.pielikumu ar 1.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

1.4.3.1. Veicināt investīcijas siltumnīcefekta (SEG) gāzu emisiju samazināšanai, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētos projektus

Realizētajos projektos panāktais SEG samazinājums tehnoloģiju dzīves laikā:

1,2 milj. tonnu CO2 ekvivalenta

VARAM"

1.10. svītrot 3.pielikuma 1.1.1.3.apakšpunktu;

1.11. izteikt 3.pielikuma 1.1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1.5. Īstenot izmaiņas sociālās apdrošināšanas sistēmā, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju Saeimai iesniegti konkrēti turpmākajos gados īstenojami priekšlikumi, kuru mērķis ir saglabāt pensiju sistēmas trīs pīlāru ilgtspējību un piemērotību nākotnē

LM

30.06.2011.

SMOU 3, A 2.punkts"

1.12. svītrot 3.pielikuma 1.1.2.1.apakšpunktu;

1.13. svītrot 3.pielikuma 1.1.4.1.apakšpunkta trešo darbības rezultātu;

1.14. izteikt 3.pielikuma 1.2.2.2.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu šādā redakcijā:

"LHZB īstenota programma "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai", līdz 2013.gadam apmācītas 1200 fiziskas personas, 600 projektiem piešķirts finansiālais atbalsts

EM,

LHZB

31.12.2013."

1.15. izteikt 3.pielikuma 1.2.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2.4. Īpašu programmu īstenošana mazo un mikrouzņēmumu darbības uzsākšanai MVU kreditēšanas programmu, ko finansē EIB vai citi starptautiski donori, ieviešana pilnā apjomā.

LHZB īstenota programma "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai", līdz 31.12.2013. izsniedzot aizdevumus LVL 142 milj. apmērā

EM,

LHZB

31.12.2013.

SMOU 2- D: Strukturālās reformas"

1.16. svītrot 3.pielikuma 1.2.2.6.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.17. aizstāt 3.pielikuma 1.2.2.6.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "31.12.2010." ar skaitli "01.03.2011.";

1.18. izteikt 3.pielikuma 1.2.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3.2. Stiprināt ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības Vadošo iestāžu kapacitāti, lai kontrolētu un lemtu par ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības izlietojumu, tostarp palielinot nozaru ministriju atbildību A) 2011.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz EUR 72 miljonu apmērā no Eiropas Sociālā fonda, EUR 201 miljona apmērā no Kohēzijas fonda un EUR 318 miljonu apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda

FM, SM, IZM, EM, LM, VesM, VARAM, KM, VK, ZM

31.12.2011.

SMOU 3- Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3- D: Strukturālās reformas; SMOU- Q1: Strukturālās reformas
B) 2011.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz LVL 71,4 miljonu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, LVL 4,1 miljona apmērā no Eiropas Zivsaimniecības fonda un LVL 136,5 miljonu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda

ZM

31.12.2011.

SMOU 2- Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3- D: Strukturālās reformas"

1.19. svītrot 3.pielikuma 1.2.3.4. un 1.2.3.6.apakšpunktu;

1.20. svītrot 3.pielikuma 1.2.5.3.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.21. papildināt 3.pielikumu ar 1.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.6. Vides infrastruktūras sakārtošana
1.2.6.1. Nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus Modernizēto ūdenssaimniecību skaits: 400 VARAM 31.12.2013.
1.2.6.2. Nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rekultivēto izgāztuvju skaits: 70

Sanēto vēsturiski piesārņoto teritoriju skaits: 2

VARAM 31.12.2013.
1.2.6.3. Samazināt plūdu draudus, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju ilgtspējīgai attīstībai Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits: 3 VARAM 31.12.2013.
1.2.6.4. Samazināt antropogēno slodzi Natura 2000 teritorijās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Natura 2000 teritorijas, kur veikti vides aizsardzības infrastruktūras izveides pasākumi, skaits: 35 VARAM 31.12.2013.
1.2.6.5. Nodrošināt ES direktīvām atbilstošu vides kontroli un monitoringu Uzlaboto gaisa kvalitātes monitoringa staciju skaits: 5

Automātisko hidroloģisko novērojumu tīkla paplašināšana, stacijas: 28

Uzlaboto pazemes ūdens hidroģeoloģisko novērojumu staciju skaits: 49

VARAM 31.12.2013."

1.22. aizstāt 3.pielikuma 1.3.2.2.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "30.12.2010." ar skaitli "01.03.2012.";

1.23. svītrot 3.pielikuma 1.3.2.4.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli un vārdu "01.05.2010. un";

1.24. izteikt 3.pielikuma 1.4.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1.1. Vietējo primāro energoresursu pašnodrošinājuma palielināšana primāro energoresursu struktūrā Sagatavots un iesniegts MK Atjaunojamo energoresursu likuma projekts

EM

30.01.2011."

1.25. aizstāt 3.pielikuma 1.4.2.2.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "31.12.2010." ar skaitli "31.12.2012.";

1.26. papildināt 3.pielikumu ar 1.4.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.3.1. Veicināt investīcijas siltumnīcefekta (SEG) gāzu emisiju samazināšanai, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētos projektus Kopējais īstenoto projektu skaits siltumnīcefekta (SEG) gāzu emisiju samazināšanai: 200 VARAM 31.12.2013."

1.27. izteikt 3.pielikuma 2.1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1.2. Īstenot Stratēģiju pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem (apmācība, pārkvalifikācija un citi aktivizēšanas pasākumi), tos nepārtraukti pilnveidojot un piemērojot aktuālajām darba tirgus vajadzībām Aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem paredzētā finansējuma īpatsvars, kas vērsts uz ilgtermiņa aktivizācijas pasākumiem (apmācības, pārkvalifikācija un līdzīgi) - aptuveni 85 % LM 31.12.2013."

1.28. aizstāt 3.pielikuma 2.1.1.3.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitļus "31.04.2010., 30.07.2010., 30.10.2010." ar skaitļiem "30.04.2011., 31.07.2011., 31.10.2011., 31.01.2012.";

1.29. aizstāt 3.pielikuma 2.1.1.4.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitļus "31.04.2010., 30.07.2010., 30.10.2010." ar skaitļiem "30.04.2011., 31.07.2011., 31.10.2011., 31.01.2012.";

1.30. izteikt 3.pielikuma 2.1.3.1. un 2.1.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.3.1. Nodrošināt Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību Informatīvie ziņojumi par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu iesniegti MK, ietverot Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas analīzi un priekšlikumus turpmākajai rīcībai

LM

05.02.2011.
05.05.2011.
05.08.2011.
05.11.2011.
05.02.2012.
LOI 2-14
2.1.3.2. Sagatavot izvērtējumu par nabadzību, veselības aprūpi un pensijām Ziņojums par nabadzību, veselības aprūpi un pensijām iesniegts MK. Ziņojumā tiks izvērtēta aktuālākā situācija katrā no jomām, t.sk. arī norādot kvantitatīvos datus

LM,

VesM

05.02.2011., 05.05.2011., 05.08.2011., 05.11.2011., 05.02.2012. SMOU 2- 2.pielikums. Strukturālo reformu uzraudzība. Darba tirgus un sociālā politika"

1.31. izteikt 3.pielikuma 2.2.1.1.apakšpunkta ceturto darbības rezultātu šādā redakcijā:

"Izstrādāts piekrastes attīstības pamatnostādņu projekts

VARAM

01.03.2011.

VRP 13.9.1.
MK 12.08.2008. sēdes protokollēmums (prot. Nr.58 4.§) "Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā konstatētajām problēmām, kas kavē pašvaldību attīstību un teritorijas plānošanu""

1.32. svītrot 3.pielikuma 2.2.1.1.apakšpunkta piekto darbības rezultātu;

1.33. aizstāt 3.pielikuma 2.2.2.1.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "31.12.2010." ar skaitli "31.03.2011.";

1.34. aizstāt 3.pielikuma 2.2.2.2.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "30.12.2010." ar skaitli "01.01.2013.";

1.35. izteikt 3.pielikuma 2.2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.3.1. Pārņemt plānošanas reģionu funkciju Izveidots vienots sabiedriskā transporta maršrutu tīkls

SaM

30.06.2011.

VRP 14.7.1.; 14.7.2."

1.36. izteikt 3.pielikuma 3.1.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.1. Turpināt funkciju vērtēšanu  

 

   
A) Iesniegt MK funkciju audita rezultātus par komersantu uzraudzību Ziņojums un MK lēmuma projekts iesniegts MK, izstrādāti priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai uzņēmējdarbībā

VK

01.03.2011.

PPPO 1.7.
B) Iesniegt MK funkciju audita rezultātus par izglītības iestāžu uzraudzību Ziņojums un MK lēmuma projekts iesniegts MK, izstrādāti priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai izglītības sektorā

VK

01.03.2011.

PPPO 1.7.
C) Iesniegt MK funkciju audita rezultātus par atbalsta funkciju centralizāciju Ziņojums un MK lēmuma projekts iesniegts MK, izstrādāts atbalsta funkciju (personāla vadība, grāmatvedība, IT vadība, iepirkumi un autoparka vadība) modelis

VK

01.04.2011.

PPPO 1.7., 1.8."

1.37. izteikt 3.pielikuma 3.1.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.7. E-iepirkumu sistēmas pilnveidošana E-iepirkumu sistēmā iesaistīto publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars % no kopējā iestāžu skaita: 100 %

VARAM

31.12.2012.

MOU-Q2
Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos pašvaldību iepirkumu centralizācijai

FM, VARAM

31.03.2011.

SMOU 3, D 4.punkts"

1.38. aizstāt 3.pielikuma 3.1.1.8.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "01.10.2010." ar skaitli "01.04.2011.";

1.39. svītrot 3.pielikuma 3.1.1.9.apakšpunktu;

1.40. aizstāt 3.pielikuma 3.1.2.1.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "31.12.2010." ar skaitli "01.04.2011.";

1.41. aizstāt 3.pielikuma 3.1.2.2.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "31.12.2010." ar skaitli "31.12.2011.";

1.42. izteikt 3.pielikuma 3.2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1.1. Vienkāršot personāla vadības procedūras civildienestā
Izstrādāt koncepciju par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu, tostarp attiecinot šo sistēmu arī uz pašvaldību līmeni Koncepcijas projekts iesniegts MK, atvieglotas personāla vadības procedūras, vienkāršojot civildienesta sistēmu

VK

01.04.2011.

MOU-Q3; PPPO 2.2."

1.43. aizstāt 3.pielikuma 3.2.1.2.apakšpunkta ailē "Termiņš" skaitli "01.12.2010." ar skaitli "01.07.2011.";

1.44. izteikt 3.pielikuma 3.2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1.5. Uzlabot cilvēkresursu pārvaldību un atdevi valsts pārvaldē

 

Koncepcijas projekts iesniegts MK, piedāvājot risinājumus cilvēkresursu pārvaldībā iesaistīto institūciju integrācijai

VK

01.04.2011.

SMOU 3, B 2.punkts
Politikas plānošanas dokumenta un tiesību akta projekts iesniegts MK, pilnveidojot vadītāju novērtēšanas sistēmu un karjeras izaugsmes iespējas civildienestā

VK

01.07.2011.

SMOU 3, B 2.punkts
Izstrādāti MK noteikumi, kas ierobežo to publiskās pārvaldes darbinieku daļu, kuri var saņemt visaugstākos snieguma rādītājus

VK

01.07.2011.

SMOU 3, B 2.punkts"

1.45. svītrot 3.pielikuma 3.3.2.4.apakšpunktu.

2. Finanšu ministrijai precizēto plānu nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 38Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 01.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 03.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
225285
01.02.2011
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)