Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.; 2009, 13., 15., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 178.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts vai pašvaldības budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt I nodaļas termina "Speciālais budžets" skaidrojumu ar vārdiem "vai cita speciālā budžeta".

3. Izteikt 5.panta divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no valsts budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku."

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) aizņēmumus no valsts pamatbudžeta vai cita speciālā budžeta un atmaksu valsts pamatbudžetam vai citam speciālajam budžetam;";

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) viena sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta deficīta finansēšanai izmantoto bezprocentu aizņēmumu no cita sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu atlikuma;".

5. Papildināt 9.panta trešo daļu ar vārdiem "vai cita speciālā budžeta".

6. Aizstāt 14.panta trešajā daļā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai".

7. Aizstāt 16.1 panta pirmajā daļā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju"`.

8. Papildināt 19.panta piekto daļu pēc vārdiem "Valsts kontroles" ar vārdiem "Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes".

9. Papildināt 25.panta ceturto daļu ar vārdiem "vai cita speciālā budžeta".

10. Izteikt 29.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes nodrošina saistību reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

11. 30.pantā:

papildināt trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "saskaņā ar normatīvajos aktos par gada pārskatiem noteikto kārtību";

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes savas darbības sākumā sagatavo darbības sākuma finanšu pārskatu. Iestādi reorganizējot vai izbeidzot tās darbību, sagatavo iestādes darbības slēguma pārskatu. Darbības sākuma un darbības slēguma pārskatu sagatavo un iesniedz saskaņā ar kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos par gada pārskatiem.

(11) Reorganizējot, kā arī izbeidzot ministrijas vai centrālās valsts iestādes darbību, normatīvajos aktos noteiktā atbildīgā institūcija iesniedz attiecīgo darbības slēguma pārskatu Valsts kasei un Valsts kontrolei triju mēnešu laikā no attiecīgās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes reorganizācijas vai darbības izbeigšanas datuma."

12. Izteikt 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Informatīvie ziņojumi Ministru kabinetam

(1) Ministrijas un citas institūcijas, kuras par valsts kapitāla daļu turētājām iecēlis Ministru kabinets, līdz kārtējā gada 30.decembrim iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par valsts kapitālsabiedrībām, ieskaitot to izšķirošajā ietekmē esošajām meitas sabiedrībām, ja tādas ir, kā arī par tām kapitālsabiedrībām, kurām nākamajā saimnieciskajā gadā valsts pamatfunkciju īstenošanai ir plānots piešķirt valsts budžeta subsīdijas vai dotācijas. Informatīvajā ziņojumā iekļauj šādas ziņas:

1) kapitālsabiedrības plānotie finansiālie rādītāji nākamajam gadam, ietverot informāciju par plānoto rentabilitāti, tai skaitā kapitāla daļu atdevi;

2) kapitālsabiedrības prognozētie darbības rezultāti un plānotie rezultatīvie rādītāji;

3) informācija par turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem;

4) cita informācija par plānoto valsts kapitāla un valsts pamatfunkciju īstenošanai piešķirtās subsīdijas vai dotācijas izmantošanu.

(2) Ministrijas un citas institūcijas, kuras par valsts kapitāla daļu turētājām iecēlis Ministru kabinets, līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par valsts kapitālsabiedrībām, ieskaitot to izšķirošajā ietekmē esošajām meitas sabiedrībām, ja tādas ir, kā arī par tām kapitālsabiedrībām, kurām iepriekšējā saimnieciskajā gadā valsts pamatfunkciju īstenošanai tika piešķirtas valsts budžeta subsīdijas vai dotācijas. Informatīvajā ziņojumā iekļauj šādas ziņas:

1) kapitālsabiedrības pārskata gada finansiālo rādītāju izpilde, ietverot informāciju par rentabilitāti, tai skaitā kapitāla daļu atdevi;

2) kapitālsabiedrības sasniegtie darbības rezultāti un rezultatīvo rādītāju izpilde;

3) cita informācija par valsts kapitāla un valsts pamatfunkciju īstenošanai piešķirtās subsīdijas vai dotācijas izmantošanu."

13. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienests līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.novembrim sagatavo informāciju par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu ieņēmumiem, nodokļu parādiem, kā arī nesaņemtajām nodokļu summām, kas izveidojušās nodokļu maksātājiem likumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, un iesniedz minēto informāciju Finanšu ministrijai publicēšanai savā mājaslapā internetā."

14. Papildināt 34.panta pirmo daļu ar vārdiem "arī tādus atvasinātos finanšu instrumentus, kas paredz finanšu nodrošinājumu, tai skaitā garantijas depozītu pieņemšanu vai izvietošanu".

15. Izslēgt 35.panta sesto daļu.

16. 36.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "atvasinātajiem finanšu instrumentiem" ar vārdiem "arī tādiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas paredz finanšu nodrošinājumu, tai skaitā garantijas depozītu pieņemšanu vai izvietošanu";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izsniedz valsts aizdevumus pašvaldību budžeta un finanšu vadības, kā arī pašvaldību finanšu stabilizācijas procesa nodrošināšanai, valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai, investīcijām, komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai, Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai, kurināmā iegādes nodrošināšanai, kā arī nosaka valsts aizdevumu un atmaksu sarakstu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts budžeta izpildītāji attiecībā uz speciālo budžetu var ņemt valsts aizdevumu, ja valsts aizdevuma piešķiršanas dienā šā speciālā budžeta līdzekļu atlikums nav ieguldīts noguldījuma veidā Valsts kasē un tas tiek ņemts:

1) īstermiņā finanšu vadības nodrošināšanai, nodrošinot atmaksu tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā tas ņemts;

2) ilgtermiņā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai.";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Īstermiņa valsts aizdevumu finanšu vadības nodrošināšanai atmaksā tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā tika ņemts aizdevums. Īstermiņa aizdevums kurināmā iegādes nodrošināšanai atmaksājams viena kalendāra gada laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.

(32) Valsts aizdevumus var izsniegt triju gadu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.";

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Pašvaldībām, lai nodrošinātu likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteikto pasākumu izpildi, ir tiesības izsniegt aizdevumus no ienākumiem, kas gūti pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas rezultātā.";

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu "8.panta" ar skaitli un vārdu
"8.1 panta".

17. Izteikt 45.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No summas, kas pašvaldībai pienākas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, vai no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas Valsts kasei ir tiesības ieturēt summas šādos gadījumos un šādā apmērā:

1) ja pašvaldība nenodrošina valsts aizdevumu līgumos noteikto saistību savlaicīgu izpildi, - savlaicīgi nesamaksātās summas apmērā;

2) ja pašvaldība nenodrošina valsts aizdevuma izmantošanu atbilstoši aizdevuma līgumā noteiktajam mērķim, - pēc finanšu ministra rīkojuma neatbilstoši līgumā noteiktajam mērķim izmantotās aizdevuma summas apmērā."

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā skaitļus un vārdus "2010.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 1.aprīlim";

aizstāt 37.punktā skaitli un vārdu "2010.gada" ar skaitli un vārdu "2011.gada";

izslēgt 37.punktā vārdus "un sestā";

aizstāt 49.punktā skaitli un vārdu "2011.gada" ar skaitli un vārdu "2012.gada";

papildināt pārejas noteikumus ar 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"54. Šā likuma 30.1 panta otrajā daļā minēto informatīvo ziņojumu 2011.gadā sniedz par 2011.gada pirmā pusgada provizorisko izpildi, iekļaujot ziņojumā arī informāciju par 2011.gada plānu.

55. Grozījumi šā likuma I nodaļas terminā "Speciālais budžets", 8.panta pirmās daļas 3.punktā, 9. un 25.pantā par to papildināšanu ar norādi uz citu speciālo budžetu, kā arī 8.panta pirmās daļas 3.1 punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223558
01.01.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)