Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 1., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) limits - atļaujā vai licencē noteiktais maksimālais pieļaujamais dabas resursu ieguves, lietošanas vai emitējamā piesārņojuma (arī apglabājamo atkritumu) daudzums, kas izteikts attiecīgās daudzuma mērvienībās;".

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) emitē atmosfērā siltumnīcefekta gāzes, veicot likuma "Par piesārņojumu" 1.1 pielikumā noteiktās aviācijas darbības;".

3.  4.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem "šā likuma" ar skaitli un vārdiem "14.1 pantam un";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā atbilstoši šā likuma 17.pantam;";

izslēgt sesto daļu.

4.  7.pantā:

aizstāt vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokli par transportlīdzekļiem nemaksā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, vai lietotu transportlīdzekļu tirgotājs, ja tas nodrošina normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu noteikto prasību ievērošanu, kā arī izpilda vienu no šādām prasībām:

1) ir izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar normatīvajos aktos noteiktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par šīs sistēmas piemērošanu (turpmāk  - nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgums);

2) ir noslēdzis ar apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir noslēdzis ar normatīvajos aktos noteiktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgumu).";

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "pilnvarots pārstāvis" ar vārdiem "lietotu transportlīdzekļu tirgotājs, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē lietotu transportlīdzekli, vai apsaimniekotājs";

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārdiem "pilnvarots pārstāvis" ar vārdiem "vai lietotu transportlīdzekļu tirgotājs, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē lietotu transportlīdzekli";

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) prasības nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī apsaimniekotājam, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem;

5) kārtību, kādā apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem, iesniedz auditētu pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja apsaimniekošanas līgumu ar normatīvajos aktos noteiktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi noslēdz apsaimniekotājs, tas rakstveidā informē savus līgumpartnerus par noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokļa samaksas.";

papildināt ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu pēc vārdiem "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "vai apsaimniekotājs";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Persona, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē transportlīdzekli, nodokli par transportlīdzekli nemaksā, ja tā ir iegādājusies apliecinājuma zīmi no apsaimniekotāja, kurš ir izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar normatīvajos aktos noteiktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgumu. Apliecinājuma zīme pamato personas veikto maksājumu apsaimniekotājam par to, ka apsaimniekotājs pieņems attiecīgo transportlīdzekli, kad tas būs nolietots, un veiks tā atbilstošu apsaimniekošanu.

(10) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības apsaimniekotājam, kas pārdod apliecinājuma zīmi, apliecinājuma zīmes formu un tajā iekļaujamo informāciju, kā arī kārtību, kādā informācija par pārdotajām apliecinājuma zīmēm tiek norādīta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

2) kārtību, kādā apsaimniekotājs, kas pārdod apliecinājuma zīmes, iesniedz normatīvajos aktos noteiktai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei pārskatu par pārdotajām apliecinājuma zīmēm, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju."

5.  8.pantā:

aizstāt vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā);

aizstāt sestajā daļā vārdus "vides ministra" ar vārdiem "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra";

aizstāt septītās daļas ievaddaļā vārdus "ķīmiskajiem produktiem" ar vārdu "maisījumiem".

6.  9.pantā:

aizstāt vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā);

izslēgt otrās daļas 6.punktā vārdus "ja šo preču atkritumu reģenerācijas apjomi nav noteikti citos normatīvajos aktos";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "vides ministra" ar vārdiem "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra".

7. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokli par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju nemaksā stacionāras tehnoloģiskās iekārtas operatori un gaisa kuģu operatori, kuri ir iekļauti Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un izpilda likuma "Par piesārņojumu" prasības par emisijas kvotu nodošanu."

8. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Nodokļa aprēķināšana par daļiņu PM10 emisiju gaisā, veicot beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos vai citās atvērtās pārkraušanas vietās

Persona, kas veic beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos vai citās atvērtās pārkraušanas vietās, nodokli par daļiņu PM10 emisiju gaisā aprēķina atbilstoši limitā noteiktajam apjomam, piemērojot šā likuma 4.pielikumā noteikto nodokļa likmi divdesmitkāršā apmērā."

9. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja persona, kas saņēmusi C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu un maksā nodokli šā panta trešajā daļā noteiktajā apmērā, piesārņojošo darbību vai saimniecisko darbību izbeigusi pirms taksācijas perioda beigām, nodokli aprēķina kā vienu divpadsmito daļu no gada nodokļa likmes (50 latiem) par katru taksācijas perioda mēnesi līdz darbības izbeigšanai."

10. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Nodokļa aprēķināšana par emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu stacionāras tehnoloģiskās iekārtas operatoriem un gaisa kuģu operatoriem

(1) Stacionāras tehnoloģiskās iekārtas operatori un gaisa kuģu operatori, kuri ir iekļauti Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā, maksā dabas resursu nodokli par emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" nodoto emisijas kvotu skaitā. Nodokļa likme ir EUR 100 ekvivalents latos par katru emitēto tonnu oglekļa dioksīda (CO2) ekvivalenta, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā.

(2) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 14 dienu laikā pēc likumā "Par piesārņojumu" noteiktā emisijas kvotu nodošanas termiņa beigām informē Valsts vides dienestu par stacionāras tehnoloģiskās iekārtas operatoru vai gaisa kuģa operatoru, kas paredzētajā termiņā nav nodevis emisijas kvotas vai nav nodevis tās noteiktajā apjomā, kā arī norāda nenodoto kvotu skaitu. Valsts vides dienests 14 dienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par stacionāras tehnoloģiskās iekārtas operatora vai gaisa kuģa operatora pienākumu maksāt nodokli un informē nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļa maksātājam aprēķināto nodokļa summu.

(3) Nodokļa maksātājs pēc šā panta otrajā daļā minētā nodokļa aprēķina saņemšanas līdz attiecīgā gada 15.septembrim iemaksā nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā. Pēc samaksas termiņa beigām Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā.

(4) Aprēķinot nodokļa maksājumu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, valūtas kursa pārrēķinam izmanto Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu taksācijas perioda pēdējā dienā."

11. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Nodokļa aprēķināšana par transportlīdzekļiem

(1) Nodokļa likme par vienu transportlīdzekli ir 22 lati.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības personai, kura ir tiesīga veikt nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditu;

2) nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību."

12.  27.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārda "piesārņojumu" ar vārdiem "neatkarīgi no aprēķinātās nodokļa summas";

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) aprēķināto nodokli, ja nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 100 latu gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem objektiem kopā.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "Vides ministrijai" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai".

13. Papildināt 29.panta pirmo daļu pēc vārdiem "vides aizsardzības iestāžu" ar vārdiem "un sabiedrisko vides inspektoru".

14. Aizstāt 30.pantā un 31.panta trešajā daļā vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā).

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma 7.panta devītā daļa attiecībā uz personas atbrīvojumu no nodokļa samaksas stājas spēkā 2011.gada 1.aprīlī.

22. Šā likuma 7.panta otrās daļas 5.punktā minētos pārskatus auditē, sākot ar 2012.gadu, iesniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei pārskatu par 2011.gadu.

23. Šā likuma 17.pantā minētās prasības attiecībā uz gaisa kuģu operatoriem piemērojamas, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

24. Ministru kabinets līdz 2011.gada 28.februārim izdod šā likuma 7.panta otrajā daļā, desmitajā daļā un 26.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 28.februārim ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.450 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

25. Pamatojoties uz tiesību normām, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim, piešķirtais nodokļa atbrīvojums transportlīdzekļa būvētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir spēkā līdz attiecīgā nodokļa atbrīvojuma termiņa beigām."

16. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/101/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu."

17. Izslēgt 1.pielikuma 2.tabulas 5.punktā vārdus un skaitļus "(frakcijas > 2 mm saturs > 15 %)".

18. Papildināt 3.pielikuma 2.tabulu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5.

Ražošanas atkritumi

tonna

1,25

3,00

10,00

15,00"

19. Izteikt 4.pielikuma 2.tabulu šādā redakcijā:

"2. Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu no 2009.gada 1.jūlija

Nr. p.k.

Emisijas klasifikācija

Mērvienība

Likme laikposmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laikposmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laikposmā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laikposmā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2015.gada 1.janvāra (Ls)

1.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

0,30

0,40

0,50

0,65

0,90

1,15

1,50

2,00

2,00

2,00

2.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.nodaļas 2., 3. un 4.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

2,00

2,00

2,00

3.

Daļiņas PM10

tonna

4,00

4,00

4,00

8,00

8,00

16,00

16,00

24,00

36,00

40,00

4.

Oglekļa monoksīds (CO)

tonna

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5.

Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi

tonna

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

6.

Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx - slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2)

tonna

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

7.

Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)

tonna

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

8.

Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju

tonna

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00"

20.  5.pielikumā:

aizstāt 3.punktā vārdus "Vidēji bīstamās vielas" ar vārdiem "Vidēji bīstamas vielas, izņemot kopējo fosforu (P kop.)";

papildināt pielikuma tabulu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Kopējais fosfors (P kop.)

tonna

150,00"

21. Izteikt 6.pielikuma 2.tabulas 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti (arī tādi, kas iestrādāti ierīcēs un transportlīdzekļos):".

22.  7.pielikuma 2.tabulā:

aizstāt 2.punktā vārdus "oksi-sadalāmās plastmasas" ar vārdiem
"oksi-sadalāmās plastmasas, polistirola";

papildināt tabulu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. No polistirola izejmateriāliem

0,90"

Likums stājas spēkā 2011.gada.1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223555
01.01.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)