Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183.nr.) šādus grozījumus:

1. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) par pieteikumu par autortiesību un blakustiesību, datu bāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk - intelektuālā īpašuma tiesības) pārkāpumiem un aizsardzību - 150 latu;";

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli "200" ar skaitli "350";

papildināt pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda - 50 latu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par apelācijas sūdzību maksājama valsts nodeva atbilstoši likmei, kāda jāmaksā, iesniedzot prasības pieteikumu (pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietā), bet mantiska rakstura strīdos - likmei, kuru aprēķina atbilstoši strīda summai pirmās instances tiesā."

2. Izteikt 34.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā - 2 procenti no parāda summas vai atdodamās vai labprātīgā izsolē pārdodamās mantas vērtības, bet ne vairāk par 350 latiem;"

3. Papildināt 37.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu - 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas."

4. Aizstāt 100.panta trešajā daļā vārdus "neatliekamos autortiesību un blakustiesību, datu bāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk - intelektuālā īpašuma tiesības) pārkāpumu" ar vārdiem "neatliekamos intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu".

5. Izslēgt 396.panta otrajā daļā vārdus "paša akta vai".

6. Aizstāt 458.panta pirmajā daļā vārdu "piecdesmit" ar skaitli "200".

7. Papildināt 566.panta pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, kas radušies sakarā ar tiesu izpildītāja pieteikuma par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda iesniegšanu tiesā;"

8. Papildināt 581.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiesu izpildītājs izlemj apķīlāto mantu pārdot izsolē, viņš nosūta ierakstītā sūtījumā parādniekam uzaicinājumu sniegt informāciju par to, vai parādnieks ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē viņa apķīlāto mantu, izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība."

9. Papildināt 584.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Paziņojumā papildus norāda informāciju, vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība."

10. 587.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirms izsoles tiesu izpildītājs informē, vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība.";

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārdiem "pilnu pirkuma maksu" ar vārdiem "un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli";

papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "pilna nosolītā summa" ar vārdiem "un pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli";

izteikt sestās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja nosolītā summa pārsniedz vienu tūkstoti latu, tiesu izpildītājs pēc nosolītāja lūguma var atlikt pilnas pirkuma cenas un pievienotās vērtības nodokļa samaksu uz laiku līdz septiņām dienām. Kad izsolē nosolītā summa un pievienotās vērtības nodoklis samaksāts pilnībā, nopirktie priekšmeti nododami nosolītājam, un tiesu izpildītājs par to sastāda aktu.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pēc tam, kad ir notecējis tiesu izpildītāja sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš un šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - pēc tam, kad spēkā stājies tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu, tiesu izpildītājs nosolītāja samaksāto pievienotās vērtības nodokli iemaksā valsts budžetā un paziņo par to parādniekam un Valsts ieņēmumu dienestam."

11. Izteikt 587.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Persona, kura nosolījusi pārdodamo priekšmetu, samaksā pilnu nosolīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc izsoles. Ja nosolītā summa pārsniedz vienu tūkstoti latu, tiesu izpildītājs pēc nosolītāja lūguma var atlikt pilnas pirkuma cenas un pievienotās vērtības nodokļa samaksu uz laiku līdz septiņām dienām. Ja nosolītā summa pārsniedz 100 000 latu, tiesu izpildītājs pēc nosolītāja lūguma var atlikt pilnas pirkuma cenas un pievienotās vērtības nodokļa samaksu uz laiku līdz četrpadsmit dienām. Kad izsolē nosolītā summa un pievienotās vērtības nodoklis samaksāts pilnā apmērā, nopirktie priekšmeti nododami nosolītājam, un tiesu izpildītājs par to sastāda aktu."

12. Izteikt 589.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (587.panta piektā un sestā daļa)."

13. 590.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos gadījumos persona, kas patur sev apķīlāto mantu par izsoles sākumcenu, samaksu veic un apķīlāto mantu saņem šā likuma 587.pantā noteiktajā kārtībā.";

papildināt septītās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli".

14. Papildināt 600.panta pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī sniegt informāciju par to, vai parādnieks ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē viņa nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība".

15. Papildināt 601.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5)  Parādniekam ir pienākums tiesu izpildītājam paziņot, vai viņš ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē viņa nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā parādnieks norāda šīs cenas apliekamo vērtību."

16. 606.pantā:

papildināt trešo daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība;"; 

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "vienlaikus paziņojot, vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība".

17. Papildināt 608.panta pirmās daļas otro teikumu ar vārdiem "kā arī informē, vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība".

18. 611.pantā:

papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī šā likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Pēc tam, kad ir notecējis tiesu izpildītāja sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš un šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - pēc tam, kad spēkā stājies tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu, tiesu izpildītājs nosolītāja samaksāto pievienotās vērtības nodokli iemaksā valsts budžetā un paziņo par to parādniekam un Valsts ieņēmumu dienestam."

19. Papildināt 613.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesu izpildītājs pieteikumam par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda pievieno dokumentus, kas apstiprina, ka tiesas izdevumi par minētā pieteikuma iesniegšanu tiesā ir samaksāti."

20. Izteikt 614.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (611.panta otrā daļa)."

21. Izteikt 615.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šā likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā šā likuma 612.panta noteikumus."

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 49., 50. un 51.punktu šādā redakcijā:

"49. Šā likuma 34.panta pirmās daļas 7.punkta jaunā redakcija (kas paredz valsts nodevas apmēru par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā - 2 procenti no parāda summas vai atdodamās vai labprātīgā izsolē pārdodamās mantas vērtības, bet ne vairāk par 350 latiem) stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.

50. Šā likuma 587.panta sestās daļas jaunā redakcija (kas paredz, ka persona, kura nosolījusi pārdodamo priekšmetu, samaksā pilnu nosolīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc izsoles) stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.

51. Attiecībā uz kustamas mantas un nekustamā īpašuma izsolēm, kuras izsludinātas līdz 2010.gada 31.decembrim, tiek piemērotas tās Civilprocesa likuma normas, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim."

23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes  2008.gada 21.maija direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223554
01.01.2011
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"