Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1165

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 39.§)
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 5.punktu, 20.panta 7.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu un Medību likuma 11.panta otro daļu
(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.127 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai un turēšanai nebrīvē, kā arī medījamo putnu sugu indivīdu iegūšanai, ja tie Medību likumā noteiktajos gadījumos tiek iegūti ārpus medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem (turpmāk – nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja);

1.2. ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija), tostarp dzīvnieku sugas (turpmāk – introdukcija), un izsniedz introdukcijas atļaujas, tostarp atļaujas svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanai akvakultūrā atklātās audzēšanas platībās, saskaņā ar Padomes 2007. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā (turpmāk – regula Nr. 708/2007);

1.3. atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija), tai skaitā dzīvnieku populāciju (turpmāk – reintrodukcija), un izsniedz reintrodukcijas atļaujas;

1.4. notiek sugu reintrodukcijas sabiedriskā apspriešana.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr. 127; MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 312)

2. Persona, kas vēlas iegūt nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju (turpmāk – atļaujas pieprasītājs), iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam veidlapas paraugam.

II. Kārtība, kādā izsniedz nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju

3. Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja nav nepieciešama:

3.1. ja nemedījamās sugas indivīds tieši apdraud cilvēku veselību vai dzīvību;

3.2. bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuša nemedījamās sugas dzīvnieka nogādāšanai uz patversmi, dzīvnieku rehabilitācijas centru vai reģistrētu zooloģisko dārzu.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.127)

4. Pārvalde pirms nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas pārbauda šo noteikumu 2.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu. Pārvalde izsniedz minētās atļaujas saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 14.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā daļā un Medību likuma 3.panta sestajā un septītajā daļā noteiktajām prasībām.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.127 redakcijā)

5. Pārvalde nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju neizsniedz, ja:

5.1. plānotā ieguve ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu un traucēšanu;

5.2. atļaujas pieprasītājs nav iesniedzis pārskatu par iepriekš veikto ieguvi.

6. (Svītrots ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.127)

7. Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas veidlapas paraugs norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

8. Pārvalde ir tiesīga nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju anulēt, ja:

8.1. šo noteikumu 2.punktā minētajā iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas par plānoto darbību;

8.2. iegūtie nemedījamo sugu indivīdi tiek izmantoti neatbilstoši mērķiem, kas norādīti šo noteikumu 2.punktā minētajā iesniegumā;

8.3. netiek ievēroti nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujā minētie nosacījumi.

9. Persona, kas saņēmusi nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju, 30 dienu laikā pēc atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz pārvaldē pārskatu par iegūtajiem nemedījamo sugu indivīdiem.

III. Introdukcijas kārtība

10. Persona, kas vēlas veikt introdukciju (turpmāk – introdukcijas ierosinātājs), iesniedz pārvaldē attiecīgu iesniegumu. Ja introdukcijas ierosinātājs vēlas ieviest svešzemju un vietējā areālā nesastopamas sugas, kuras plānots izmantot akvakultūrā atklātās audzēšanas platībās, tas iesniedz pārvaldē iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 708/2007 6. pantu un I pielikumu.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 312)

11. Introdukcijas ierosinātājs šo noteikumu 10.punktā minētajam iesniegumam pievieno introdukcijas neatliekamās ekonomiskās vai sociālās nepieciešamības pamatojumu, ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī zinātnisko pamatojumu.

12. Pārvalde pirms introdukcijas atļaujas izsniegšanas pārbauda šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu. Ja iesniegums pārvaldē iesniegts, ievērojot regulas Nr. 708/2007 6. panta 1. punkta nosacījumu, pārvalde pirms introdukcijas atļaujas izsniegšanas pieprasa Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" un Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu saskaņā ar regulas Nr. 708/2007 6. panta 2. punktu.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 312)

13. Pārvalde introdukcijas atļauju neizsniedz, ja:

13.1. nav neatliekamas ekonomiskās vai sociālās nepieciešamības pēc šādas introdukcijas;

13.2. nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai saskaņā ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu introdukcija negatīvi ietekmēs vidi;

13.3. introdukcija ir pretrunā ar vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto piesardzības vai izvērtēšanas principu.

14. Ja ir izsniegta introdukcijas atļauja, pārvalde nosūta introdukcijas atļaujas kopiju tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atļaujas saņēmējs ir paredzējis veikt introdukciju.

15. Pārvalde ir tiesīga anulēt introdukcijas atļauju, ja:

15.1. šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas par plānoto darbību;

15.2. sugas indivīdi tiek izmantoti neatbilstoši mērķiem, kas norādīti šo noteikumu 10.punktā minētajā iesniegumā;

15.3. netiek ievēroti introdukcijas atļaujas nosacījumi;

15.4. ir iegūta papildu informācija par attiecīgās populācijas ieviešanas kaitīgo ietekmi uz vidi.

IV. Reintrodukcijas kārtība

16. Persona, kas vēlas veikt reintrodukciju (turpmāk – reintrodukcijas ierosinātājs), organizē sabiedrisko apspriešanu par plānoto darbību.

17. Reintrodukcijas ierosinātājs:

17.1. publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un to administratīvo teritoriju vietējos laikrakstos, kuru teritorijas plānotā darbība varētu ietekmēt, kā arī nosūta pašvaldībām paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar plānotās reintrodukcijas projektu, sabiedriskās apspriešanas vietu un laiku. Pašvaldības minēto informāciju izvieto attiecīgās pašvaldības ēkās, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās;

17.2. sagatavo un elektroniskā veidā iesniedz pārvaldē ievietošanai tās mājaslapā internetā paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar plānotās reintrodukcijas projektu un detalizētu plānotās darbības aprakstu, kā arī ievieto minēto informāciju savā mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota.

18. Paziņojumā par sabiedrības iespēju iepazīties ar plānoto reintrodukcijas projektu norāda šādu informāciju:

18.1. plānotā darbība;

18.2. reintrodukcijas ierosinātāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, mājaslapas adrese internetā, ja tāda ir izveidota;

18.3. vieta un laiks, kad sabiedrība var iegūt informāciju un iepazīties ar plānotās reintrodukcijas projektu;

18.4. termiņu, līdz kuram sabiedrība var iesniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus. Minētais termiņš ir vismaz 60 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

19. Reintrodukcijas ierosinātājs pēc atsauksmju un atzinumu sniegšanas termiņa beigām apkopo priekšlikumus un organizē reintrodukcijas sabiedrisko apspriešanu.

20. Lai saņemtu reintrodukcijas atļauju, reintrodukcijas ierosinātājs iesniedz pārvaldē iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

20.1. zinātnisko pamatojumu par izraudzītās teritorijas (reģiona) ekoloģisko atbilstību reintrodukcijai;

20.2. pamatojumu, ka reintrodukcijai ir izraudzītas ekoloģiski un ģenētiski visradnieciskākās populācijas;

20.3. pētījumus par to, cik pamatoti ir reintroducēt sugas, kas savā teritorijā ir vietējās sugas, ja tas varētu sekmēt šo sugu saglabāšanu;

20.4. pētījumus par reintrodukciju kā efektīvu līdzekli sugu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai, ņemot vērā citu valstu pieredzi;

20.5. informāciju par to, kā tiks saglabāta donorpopulācijas struktūra un pašatjaunošanās spēja;

20.6. informāciju par to, kā atjaunojamai populācijai tiks nodrošināts aizsardzības režīms;

20.7. informāciju par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un iesniegto rakstisko atsauksmju, priekšlikumu un atzinumu kopijas.

21. Pārvalde pirms reintrodukcijas atļaujas izsniegšanas pārbauda šo noteikumu 20.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu un pieprasa attiecīgās nozares eksperta atzinumu.

22. Pārvalde reintrodukcijas atļauju neizsniedz, ja:

22.1. plānotā reintrodukcija ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajiem sugu reintrodukcijas nosacījumiem;

22.2. reintrodukcija ir pretrunā ar vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto piesardzības vai izvērtēšanas principu;

22.3. nav novērsti faktori, kas izraisījuši sugas izzušanu.

23. Ja ir izsniegta reintrodukcijas atļauja, pārvalde nosūta reintrodukcijas atļaujas kopiju tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atļaujas saņēmējs ir paredzējis veikt reintrodukciju.

24. Pārvalde ir tiesīga anulēt reintrodukcijas atļauju, ja:

24.1. šo noteikumu 20.punktā minētajā iesniegumā norādītas nepatiesas ziņas par plānoto darbību;

24.2. sugas indivīdi tiek izmantoti neatbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajā iesniegumā norādītajiem reintrodukcijas mērķiem;

24.3. netiek ievēroti reintrodukcijas atļaujā minētie nosacījumi;

24.4. ir iegūta papildu informācija par attiecīgās populācijas ieviešanas kaitīgo ietekmi uz vidi.

V. Noslēguma jautājumi

26. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izdotās nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministra vietā – labklājības ministre I.Jurševska
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1165
Iesniegums nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai

(Pielikums grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr. 552; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr. 127)

1. Atļaujas pieprasītājs
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs)
2. Sugas nosaukums 
2.1. sugas latīniskais nosaukums 
2.2. sugas latviskais nosaukums 
3. Sugas statuss (atzīmēt atbilstošo)
Īpaši aizsargājama vai ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama putnu vai zīdītāju suga
Īpaši aizsargājama vai ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama rāpuļu vai abinieku suga
Īpaši aizsargājama vai ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga
Medījama putnu suga, kas tiks iegūta ārpus medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem
Cits_________________________________________________
4. Iegūstamo īpatņu veids (atzīmēt atbilstošo vai norādīt informāciju "cits")
Dzīvi dzīvnieki
Bojā gājuši dzīvnieki
Paraugu ieguve no dzīviem dzīvniekiem (piemēram, asins, spalvu paraugu ieguve) zinātniskai pētniecībai
Olas
Neizperētas olas vai čaumalas
Ligzdas
Cits_________________________________________________
5. Daudzums (skaits)  
6. Darbības pamatojums 
7. Ieguves vieta 
8. Ieguves laiks 
9. Iegūšanas līdzekļi, ierīces, paņēmieni vai metodes (atzīmēt atbilstošo vai norādīt informāciju "cits")
Mugurkaulnieku sagūstīšana vai ķeršana
○ ar lamatām
○ ar tīkliem
○ ar cilpām
○ ar līmi
○ ar rokām
○ iemidzinot
○ cits______________________________
Sagūstīšana uz brīdi, lai iegūtu nepieciešamo paraugu vai veiktu dzīvnieku marķēšanu/gredzenošanu vai aprīkošanu ar raidītājiem
Mugurkaulnieku nogalināšana
○ nošaujot
○ noindējot
○ iemidzinot
○ cits _____________________________
Bezmugurkaulnieku ieguve
○ ar rokām
○ ar entomoloģisko tīkliņu
○ cits________________________________
Apzināta sugas traucēšana
Olu, ligzdu un čaumalu izņemšana
Mirušo īpatņu savākšana
Cits_____________________________________
10. Alternatīvas ieguves metodes 
11. Iegūšanas nolūks (atzīmēt atbilstošo vai norādīt informāciju "cits")
Savvaļas faunas un floras aizsardzības un biotopu saglabāšanas interesēs
Lai nepieļautu nopietnu kaitējumu, it īpaši kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, mežiem, zivsaimniecībai, ūdeņiem un citu veidu īpašumiem
Sabiedrības veselības aizsardzības un drošības interesēs
Sociālās vai ekonomiskās interesēs
Lidojumu drošības interesēs
Lai nodrošinātu videi primāri svarīgas labvēlīgas izmaiņas
Pētniecībai un mācībām, veicot populācijas atjaunošanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam nepieciešamo pavairošanu
Atsevišķu sugu indivīdu iegūšanai, turēšanai vai citādai saprātīgai izmantošanai stingri kontrolētos apstākļos, izlases veidā un ierobežotā apjomā
Cits (citās sevišķi svarīgās interesēs) ______________________
12. Darbības zinātniskais pamatojums 
Atbildīgais par darba izpildi 
 (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs)
  
(datums) 
  
(vārds, uzvārds, paraksts) 
Vides ministra vietā – labklājības ministre I.Jurševska
2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1165
Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja

(Pielikums grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr. 552; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr. 127)

Nr._________

20__.gada __.______

Izsniegta 
 (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs

Laikposmā no 20__.gada __.______ līdz 20__.gada __._______atļauts iegūt (izmantot)

Sugas nosaukums 
 (sugas latīniskais nosaukums un sugas latviskais nosaukums)
Daudzums (skaits) 
Ieguves vai turēšanas vieta 
 (reģions, novads vai pagasts)
Iegūstamo īpatņu veids 
Iegūšanas līdzekļi, ierīces, paņēmieni vai metodes 
Iegūšanas nolūks 
Uzraudzības pasākumi, riski un atļaujas papildu nosacījumi 
Atbildīgais par darba izpildi 
 (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs )
Amatpersona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
 
Vides ministra vietā – labklājības ministre I.Jurševska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1165Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 30.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 29.12.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
223483
{"selected":{"value":"09.06.2017","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2017","iso_value":"2017\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2013","iso_value":"2013\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2013.-08.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2010","iso_value":"2010\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)